NAUJAS AKMENS AMŽIUS

Nuo Biblijos laikų, analogiškai kaip anas pasaulis padalintas į rojų ir pragarą, taip ir šis mūsų pasaulis per visus istorinius vystymosi etapus dalijosi į du pasaulius, kuriems atstovavo įvairios socialinės grupės, politinės jėgos, religinės konfesijos bei geopolitiniai centrai. Abu pasauliai (pirmas ir antras) nuolat kovojo vienas su kitu, o jų atstovaujamos jėgos tuo pačiu išreikšdavo ir 2 bendrasociologines istorines tendencijas: vieną jų sąlyginai galima pavadinti „modernistine – civilizatoriška“, kitą – „tradicionalistine“.

Antikos laikais pirmas pasaulis – tai buvo žinoma „civilizatoriška“ Romos imperija, kuri kariavo su aplinkiniu antru „tradicionalistiniu“ barbarišku pasauliu. Viduramžiais krikščioniška „civilizuota“ Europa rengė kryžiaus žygius prieš antrarūšius pagonis ir musulmonus. Naujais laikais Vakarai per jėgą bruko savo „civilizaciją“ kolonijų aborigenams. XX amžiuje civilizuotas Vakarų kapitalistinis pasaulis vykdė žūtbūtinę kovą su „azijietišku“ socialistiniu pasauliu. Ir panašu, kad dabartinis globalus pasaulis vėl dalijasi į „demokratiška“ civilizuotą Vakarų pasaulį su jo nauja vaivorykštine transhumanistine etika ir rytietiška tradicinių „barbariškų“ vertybių pasaulį.

Iš pirmo žvilgsnio vertinant istorijos peripetijas atrodo, kad visuose dviejų pasaulių susirėmimuose nugalėdavo „civilizatoriai“ ir, logiškai mastant, reikėtų daryti išvadą, kad jie laimės ir dabartinį „hibridinį“ karą. Bet gilesnė istorinė analizė verčia suabejoti formalios logikos privalumais šioje vietoje.

Kariaudama su aplinkiniais barbarais senovės Romos imperija nuo jų atakų žlugo pati. Nors žinoma prieš tai ji jau pradėjo „pūti“ iš vidaus. Krikščionys nors galų gale ir nugalėjo pagonis bei siekė išvaduoti „Jėzaus Kristaus karstą“ iš musulmonų, bet iš dalies „susipagonino“ ir „islamizavosi“ patys, užplieskė inkvizicijos laužus po visą Europą ir pavertė dabartinį Paryžių „100 mečečių miestu“. Vakarų kolonizatoriai galų gale buvo priversti patys sumokėti už savo“civilizatorišką“ misiją, o dabar dar ir masiškai atgailauti, atsiriboti bei griauti istorinius paminklus ir atlikti radikalų kultūrinio paveldo „dekolonizavimą“. Žlugus pasaulinei socializmo sistemai, komunistinė Kinija stumia Vakarų „nugalėtojus“ į istorijos užribį ir perima iš Vakarų civilizacijos ramsčio – imperialistinių JAV – globalinės ekonomikos variklio vaidmenį.

Ir dabartiniais laikais „civilizatoriai“ kažin ar švęs besąlygišką pergalę prieš „tradicionalistus“. Nes visos ligšiolinės jų pergalės būdavo pasiekiamos jų pačių degradacijos sąskaita. Per visus europinius karus ir revoliucijas, užkariavimus ir atkariavimus pirmiausia žūdavo pasionariškai užkoduoti „civilizatoriai“. Taigi per praėjusius amžius Europos genofondas bei jos kūrybinės galios ženkliai suprastėjo. Tai matosi ir iš dabartinės vakarietiškos kultūros lygio bei turinio.

Panašu, kad „nugalėtojų – civilizatorių“ degradavimo tendencija artėja prie savo loginės istorinės pabaigos – nugalėtojai nugalės patys save, tai yra galutinai nužmogės. O išlikę žmonėmis „tradicinionalistai“ pradės naują civilizacinio žmonijos vystymosi etapą ir kurį laiką bus priversti gyventi greta savotiškos postmodernistinės „biomasės“, tai yra belyčių, betaučių, beklasių, bešeimių ir beveidžių „civilizatoriškų“ būtybių, kaip kadaise akmens amžiuje homo sapiensai kurį laiką gyveno greta neandertaliečių, kol jie galutinai neišsigimė. Tik šį kartą pastarieji, nors ir pilki viduje, išoriškai bus karnavališkai spalvingi bei triukšmingi ir mojuos ne kuokomis, o naujausios kartos aifonais. Ir dabar tai bus jau ne evoliucijos pakopa, o involiucijos rezultatas. Ir šie involiuciniai padarai toliau temps paskui save į dugną likusią sveiką žmonijos daugumą. Pagal fizikos dėsnius nutempti žmogų į apačią visada lengviau nei pakylėti jį į viršų. Išsigelbėjimas lieka tik vienas-atkurti valstybines sienas, priimti nacionalinius įstatymus ir jungtis į naujas tradicines sąjungas.

Istorija, kaip žinia, kartojasi. Šį kartą makabriško tragifarso pavidalu.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

БЫТ

У меня была жена,

Она меня любила.

Только этим и жила.

Хорошо мне было.

Но, повеса и дурак,

Чувств искал я новых.

И в угаре пьяных драк

Сотрясал основы.

Если кто перечил мне,

Обзывал невежей.

Возвращался я к жене

По утрам несвежий.

И однажды в раж войдя,

В кабаке побитый,

Я цитатой из вождя

Долбанул по быту.

«Вот, мол, кухня и валяй,

Соревнуйся с веком.

Государством управляй,

А не человеком».

И живу с тех пор один

Средь ворья и сброда.

Сам себе и господин,

И слуга народа.

Слишком поздно понял я,

Мелкий Казанова,

Быт – основа бытия

И любви основа.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

TEISINĖ SOCIALINIO PROTESTO DIALEKTIKA

Aktyvėjant įvairiems protestams įvairiuose pasaulio regionuose aktualizuojasi teisėtų ar/ir neteisėtų protestinių veiksmų problematika.

Visada prieš bet kokį protestinį bruzdėjimą nusiteikusi valdžia šioje vietoje naudoja vieną ir tą patį argumentą. Atseit, kiekvienas žmogus ar grupė žmonių demokratinėje visuomenėje turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę, bet tai pridera daryti egzistuojančių teisinių aktų bei įstatymų rėmuose. Kitaip visi protestuotojai automatiškai patampa radikalais, ekstremistais ir net „vidiniais teroristais“. Tokiu atveju jie visiškai teisėtai valdžios persekiojami ir teisiami teismuose.

Išsilavinę žmonės gerai žino K. Markso suformuluotą fundamentalią tiesą: teisė – tai įstatymiškai įtvirtinta viešpataujančios klasės valia. Teisė atsirado kartu su valstybe ir privačia nuosavybe kaip pirmųjų privatininkų, kurie kartu buvo ir pirmieji politikai, apsaugos mechanizmas. Dažniausiai tokiais jie tapdavo jėgos ar įvairiausių machinacijų pagalba. Tokia teisė visiems laikams prasilenkė su teisingumu. Iš vienos pusės tai tapo vienu iš istorijos varikliu, kita vertus- socialinės nesantaikos židiniu.

Tai yra teisė išaugo iš neteisės, ji išaugo iš ekonominės ir politinės privatininkų klasės galios. Šios klasės privilegijos tapo įstatymais, kurie turi prigimtinai „grobikišką“ pabūdį. Ir tam, kad užmaskuoti šį „negražų“ istorinį faktą, privati teisė visada pristatoma kaip visuomeninė, o be to sudėtingėjant visuomeninei struktūrai ji iš tikrųjų perėmė vis daugiau bendrų visuomenės reguliavimo funkcijų.

Deja, nuo savo prigimties atsisakyti neįmanoma, pradinis klasinis teisės pobūdis niekur nedingo. Jis tik pasidarė subtilesnis ir sunkiau apčiuopiamas. Bet vis dėlto šios gyvenimiškos tiesos išraiškas pastabūs piliečiai gali įžvelgti ir pačiame svarbiausių sisteminių įstatymų turinyje, ir jų politizuotame taikyme visuomeniniame gyvenime, ir teismų sprendimuose kokiais nors principiniais klausimais, ir Aukščiausio, Konstitucinio ar Europinio teismų išaiškinimuose politinėje praktikoje.

Dabartiniais globalinio kapitalizmo laikais visuose taip vadinamuose „civilizuotose“ kraštuose priimami įstatymai siaurinantys žmogaus laisvę, stiprinantys privataus gyvenimo kontrolę ir dar daugiau praplečiantys valdančios klasės represines galias ir galimybes. Faktiškai formuojamos teisinės totalitarinės valstybės su savotišku skaitmeniniu technokratūriniu režimu. Šios valstybės tik iš inercijos bei dėl propagandinių sumetimų vis dar vadinamos demokratinėmis. Diktatūra ir demokratija buržuazinėje visuomenėje – tai dvi vieno medalio pusės. Doktrineriškas liberalizmo teiginys – „laisvė geriau už nelaisvę“, – transformavosi į orvelišką priešingybę: „nelaisvė – tai laisvė“.

Be viso to šalia valstybinės – visuomeninės teisės formuojasi ir korporacinė-visuomeninė teisė, kuri kol kas dar nėra tinkamai formalizuota, bet jau tampa kai kuriais atvejais „teisesnė“ už esamą valstybinę jurisdikciją. Tokiu būdu neteisėta teisės prigimtis padvigubėja. Korporacijų savininkų niekas nerenka jokiuose demokratiniuose rinkimuose, bet būtent jie nustato pasaulio valdymo taisykles, įvilkdami jas į naujo teisinio normalumo rūbą.

Šioje vietoje pasibaigė ir prasidėjo istorinis neigimo neigimo ciklas. Dabartinė globalinė teisė sugrįžta į savo pradinę būseną. Nauja valstybinės-korporacinės teisės sistema vėlgi formuojasi dabar jau ne konkrečios visuomenės, o pasaulio galingųjų naudai. Dabar dar ir centras naujos postmodernistinės „neteisėtos teisės“ pamažu persikelia iš valstybinio į korporacinį lygmenį.

Naujos korporacinės-valstybinės teisinės sistemos formavimosi procesas einasi sudėtingai, kadangi apart anglosaksiško atsirado nauji galios centrai. Ir galimas dalykas, kad ateityje pasaulis susidurs su tarptautinės teisės pliuralizmo situacija. Be viso to valdžia ir korporacijos kovoje su protestuotojais ir kitamaniais dar nuolat pažeidinėja ir savo pačių sukurptus įstatymus. Teisinė sumaištis – bendros dabartinės socialinės sistemos gilios krizės atspindys, kurią bandoma suvaldyti įvairiais draudimais. Ir tai tik padidina bendrą teisinį chaosą.

Jau dabar vienose šalyse draudžiamos vienos pakraipos politinės partijos, kitose – kitos. Vienur ribojamas vienokios simbolikos naudojimas, kitur – kitokios. Tas pats ir su įvairiais interneto resursais bei žiniasklaidos priemonėmis. Žmogaus teisių klausimu vartojami dvigubi ir trigubi standartai. Politika kriminalizuojama, kriminalas politizuojamas. Vienu žodžiu, yra užvirusi tikra teisinė “košė“. Paprastas žmogus tampa visiškai beteisiu ir nuolat susiduria su teisine valdžios savivale. Ieškoti tiesos ir teisingumo tokioje sistemoje – tai kankinio kelias, kuris gali tęstis metais ir dešimtmečiais bei pasibaigti infarktu ar insultu. Iš dabartinės buržuazinės teisės minta tik politikai, teisininkai bei policininkai – pagrindiniai šios sistemos sergėtojai, saugotojai ir rėmėjai. Prie viso to dar prisideda tai, kad K. Švabo išpranašautais „Didžiojo perkrovimo“ laikais visai šiai sistemai turėtų pradėti vadovauti korporacinis elitas.

Vakarų civilizacija visad rėmėsi 3 pagrindais: privačia nuosavybe, krikščionybe bei Romos teise. Dabartinėje Europos Sąjungoje visi jie eižėja. Privačios nuosavybės instituciją apėmė erozija, nuo krikščioniškų vertybių atsisakyta ir logiškai ateina Romos teisinio paveldo eilė.

Įstatimdavystė mūsuose tapo savotišku konvejeriu ar printeriu. Įvairių valstybių parlamentai per metus štampuoja šimtus ir tūkstančius naujų įstatymų. Jiems sunumeruoti jau nepakanka nei arabiškos, nei romėniškos skaičiavimo sistemos. Įstatymų diapazonas tiesiog neaprėpiamas – nuo nacionalinio saugumo ar valstybinio biudžeto įstatymo iki kokio nors „cukraus“ ar draudžiančio rūkyti balkonuose įstatymų. O kokios, prieš ką ir dėl ko įvestos sankcijos, – nebesusigaudo tikriausiai ir patys „sankcionizatoriai“.

Teisės kiekybė neišvengiamai perauga ir į kokybę. Prie kiekvieno įstatymo tuoj pat dar atsiranda ir aibė pataisų, papildimų bei pakoregavimų. Dažnai vieni įstatymai nesuderinami su kitais, vienos pataisos prieštarauja kitoms, o viskas kartu dar ir neretai – Konstitucijai ar Tarptautinei teisei. Žiauriai naivus politikų siekis įsprausti visą žmogaus gyvenimą į įstatymų rėmus galų gale gali baigtis anti-įstatymišku susidorojimu su pačiais politikais.

Dabartinio įstatyminio jovalo sąlygomis protestuoti teisiniais metodais darosi tiesiog problematiška. Ne toje vietoje atsistoji su plakatėliu ar ne taip užrašai lozungą, ir tu jau tampi kafkiško teisminio proceso dalyviu. Tokioje situacijoje tik ir belieka statyti barikadas ir veltis į beviltiškas riaušes su pareigūnais arba deginti vegetariškas žvakutes valdžios institucijų prieigose.

Vienu žodžiu, akivaizdu, kad įstatymai taip vadinamoje „teisinėje valstybėje“ neatsiejami nuo politikos. Turime ne teisinę, o politinę valstybę. Politikai diktuoja savo valią teisininkams, o ne atvirkščiai. Rezonansiniuose teisminiuose ginčuose dažniausiai laimi pinigai ir valdžia, laimi politikai. O jeigu jie karts nuo karto ir pralaimi, tai pralaimi tik kitiems galingesniems politikams.

Visa tai reiškia, kad antiprotestinis „teisinis“ valdžios argumentas – tai gilaus egoistinio socialinio veidmainiškumo išraiška, neteisėtos teisės pateisinimas ir išteisinimas. Ir todėl gilus socialinis „neteisėtas“ protestas yra protestas prieš „neteisėtą teisę“ ir bendražmogiška prasme – teisingas ir teisėtas. Bet protestuotojai su „neteisėtos teisės“ sistema stumiami kovoti „teisėtomis’ priemonėmis, taigi, gaunasi iš esmės neteisėtai. Teisės „neteisėtumas“ ir neteisėtumo „teisė“ – tokia yra reali socialinio protesto kapitalistinėje visuomenėje dialektika.

Šis dabartinės socialinės sistemos neteisėtas ir neteisingas teisinio veidmainiškumo ratas gali pratrūkti tik vienu atveju – žlugus pačiai sistemai. Kaip ir kiekviena uždara sistema ji maitinasi vidiniais resursais. Bet pastarieji nėra begaliniai, jie visada riboti. Uždara sistema žlunga arba atėjus paskutinio vidinio resursinio perskirstymo valandai, arba išorėje atsiradus galingesnei sistemai su savo teisinėmis normomis, kuri įtraukia į savo orbitą ir aplinkines. Dar vienas svarbus veiksnys – protestinių nuotaikų ir judėjimų stiprėjimas sistemos viduje ir išorėje. Istorijoje dažniausiai suveikia visų šių faktorių kombinacija.

Paskelbta temoje Komentarai | Parašykite komentarą

БАСНЯ ПРО ВИРУС

Жил – был вирус. Это был нетипичный вирус. Его нетипичность заключалась в том, что он поражал и заражал только нехороших людей. Хороших и порядочных не трогал. Поскольку нехорошими в основном были бедняки, то они и заражались. Однако после заболевания этим вирусом нехорошие бедняки не умирали, а также становились хорошими и порядочными. В этом смысле с ними происходила нехорошая история.

Да и сама болезнь, которой заражались нехорошие люди в народе была прозвана „нехорошей болезнью“. Хотя сам вирус Всемирная организация здравоохранения окрестила „Хорошовир – 69“. Почему именно так – непонятно. В конце концов „нехорошей болезнью“ переболели все нехорошие люди на земле и таковых больше не осталось. Все стали хорошими. Но остались бедными. Вот тут и началась нехорошая чертовщина!

Поскольку природа, как известно, не терпит пустоты, то место бывших нехороших людей заняли теперь те заболевшие нехорошей болезнью хорошие люди, которые самыми первыми стали хорошими. Дело в том, что вирус мутировал и следовавшие за ними „хорошие нехорошие“ были по степени „хорошести“ гораздо более совершенные по сравнению с предыдущими „хорошистами“.

Кроме того, теперь все хорошие люди считались больными людьми. Таким образом общественное мнение радикально изменилось и общепринятой стала аксиома, что болезнь – это хорошо! Здоровье же – это признак физической деградации и глубокого нравственного падения человека. Хотя древние и считали, что в здоровом теле здоровый дух, но на самом деле – одно из двух!

Все эти пертурбации привели к тому, что человеческая популяция усовершенствовалась до такой степени, что на самом верху социальной пирамиды оказались идеально хорошие, но больные Homo sapiens. Для того чтобы вскарабкаться по этой пирамиде на самую вершину надо было очень сильно заболеть. Поскольку живём в обществе товарно-денежных отношений, то обнаружились деловые хорошие люди, которые болезнь стали покупать и продавать за деньги. В СМИ начали публиковать соответствующие заказы и объявление купли и продажи. Новым красками заиграла реклама.

Болезнь устанавливалась по симптомам и самые страшные симптомы стоили страшно дорого. К примеру, такой симптом как полное и окончательное отупение всего организма обходился заказчику в 300 евро, а сравнительно легкий симптом – частичный мозговой насморк – можно было приобрести за 50 валютных единиц. Таким образом на вершине социальной пирамиды оказались не только самые больные, но и самые богатые. Они же и самые хорошие. На детский вопрос: „Что такое хорошо и что такое плохо?“- дети теперь отвечали: „ Хорошо – это быть хорошим, больным и богатым“.

В дальнейшем когда все окончательно стали хорошими, а значит больными, но не все богатыми, хорошие больные богачи начали принудительно и бесплатно лечить хороших больных бедняков, что бы те не взбунтовались и не затеяли какую-либо революцию. В результате бедные стали здоровыми и не совсем хорошими. Однако вирус никуда не делся. Он время от времени активизировался и здоровые бедняки опять заболевали „нехорошей болезнью“. Ситуация опять выравнивалась и всё начиналось по новому кругу. Здоровые нехорошие бедняки становились больными и хорошими, но при этом оставались бедняками.

Должно ведь в этом мире быть хоть какое-то постоянство? И во Вселенной должен быть порядок!

Paskelbta temoje Политические басни | Parašykite komentarą

MATERIALIZMAS IR IDEALIZMAS MŪSŲ GYVENIME

Koronoviruso pandemija sudavė stiprų smūgį vyraujančiam šiandien idealistiniam istorijos suvokimui, kuris grįžo į mūsų kasdienybę kaip dekadentiško globalinio išsigimimo pasaulėžiūrinis pamatas. Buržuazinė ideologija – tai iš esmės idealistinė ideologija, kuri užglaisto kapitalistinio gyvenimo realijas. Realiame gyvenime žūtbūtinis pelno siekimas kaip kapitalistinės visuomenės moto slepiamas ir maskuojamas po įvairiais idealistiniais išvedžiojimais apie demokratiją, žmogaus teises, saviraišką ir saviaktualizaciją, meditacijas ir motyvacijas, asmenybinį tobulėjimą ir t.t.

Idealistinės iš esmės teorijos paplitusios ir tarp dešiniųjų, ir tarp kairiųjų istorikų, politologų bei šiaip ideologų, nes, kaip žinia, viešpataujančios klasės idėjos tampa viešpataujančiomis idėjomis. Vieni apeliuoja į žmogaus laisvę bei naujas vertybes arba teigia, kad visus išgelbės verslas ir vartojimas, kiti – ragina eiti į darbo kolektyvus ir profsąjungas, arba kurti falansterius ir grįžti į katakombas.

Ir visi pasižymi politiniu bejėgiškumu bei idėjiniu savanaudiškumu, laiko utopiška arba tiesiog bijo ir visokeriopai diskredituoja bet kokios socialinės revoliucijos idėją. Revoliucija, atseit, viską sugriaus ir visuomenė dar daugiau regresuos. Jiems atrodo, kad jau egzistuoja beklasė visuomenė ir tik visiems iš karto gali būti blogiau ar geriau.

Bet revoliucija – tai ne idėja, tai neišvengiamas materialistinio istorijos suvokimo padarinys. Ji gali pasireikšti įvairiomis formomis ir įvairiais mastais bei atveria kelią tolimesniam progresui. Stagnacija bei regresas prasideda tada, kai naujos gamybinės jėgos nebetelpa į pasenusių gamybinių santykių rėmus. Būtent taip ir atsitiko po XX amžiaus antroje pusėje prasidėjusios mokslinės – techninės revoliucijos.

Transnacionaliniam kapitalui pavyko iš dalies sušvelninti jos anti-kapitalistines pasėkmes Tarybų Sąjungos žlugimo, neokolonijinės politikos reinkarnacijos bei naujo pasaulio perdalijimo sąskaita. Bet tai tik laikinai atidėjo globalinę krizę ir globalinės revoliucinės situacijos formavimąsi, kas vienaip ar kitaip, tiesiogiai ar rikošetu atsilieps visiems regionams. Ir išeitis iš tokios situacijos galima dvejopa: arba karas, arba revoliucija; arba socializmas, arba fašizmas. Deja, dabartinio laiko dvasia sufleruoja, kad greičiausiai ateityje realizuosis koks nors hibridinis variantas su technologiniais patobulinimais.

Tokia istorinė tendencija nulemta būtent materialistinės dialektikos padiktuotais vystymosi dėsniais. Materialistinio istorijos supratimo esmę jo atradėjai ir formuotojai Marksas ir Engelsas savo veikale „Vokiečių ideologija“ apibūdino taip: „Žmonės turi visų pirma valgyti, gerti, turėti pastogę, rūbų, kuriais galėtų apsirengti, ir tik po to jie gali užsiiminėti protine veikla – tokia kaip politika, mokslas ar menas. Taigi, tiesioginių materialinių pragyvenimo priemonių gamyba ir tuo pačiu kiekviena tam tikros tautos arba epochos ekonominio išsivystymo pakopa sudaro pagrindą, iš kurio išsivysto žmonių valstybinės institucijos, teisinės pažiūros bei filosofija ir net religija“.

Per praėjusį nuo anų laikų periodą materialistinio istorijos suvokimo samprata bei turinys ženkliai prasiplėtė. Dabar tenka kalbėti ne tik apie būtinybę „valgyti, gerti, turėti pastogę bei rūbus“ ir našiai dirbti, bet ir apie būtinybę gydytis, lavintis, socializuotis, laisvai gyventi ir kitokius kūniškus bei dvasiškus žmogaus, kaip pagrindinės materialinės gamybos jėgos, dalykus. O po to užsiimti ne tik „protinėmis politikos, mokslo bei menų“ veiklomis, bet ir pramogomis bei bendravimu. Ir iš viso to šiandien išsivysto ne tik „ valstybinės institucijos, teisinės pažiūros bei filosofija su religija“, bet ir dirbtinio intelekto paskirtis ir funkcijos. Be to šiandien ir pačios „valstybinės institucijos“ dažniausiai suvokiamos kaip idealus absoliutaus gėrio ar/ir blogio įsikūnijimas, o ne klasinės hegemonijos instrumentas. Dabartinis jaunimo priešinimasis karantino draudimams visų pirma pramogų bei bendravimo srityje kaip tik ir demonstruoja idealistinio gyvenimo būdo bei mastymo viešpatavimą visuomeninės ir individualios sąmonės lygmenyse.

Ir šioje vietoje kaip tik mokslinės materialistinio istorijos suvokimo tiesos parodo savo aktualumą bei giluminę esmę pačiu suprantamiausiu būdu. Pasirodo pirmiausia tenka galvoti ne apie tai, kaip idealiai gyventi, o kaip materialiai išgyventi visuotino koronovirusinio „maro“ bei globalinės kapitalizmo krizės metu. Buržuazinė valstybė pati formavo bei visokeriopai skatino idealistines iliuzijas visuomenėje ir dabar ji susidūrė su visuotinu idėjiniu žmonių ir socialinių tinklų pasipriešinimu realaus gyvenimo iššūkiams, kuriuos ši valstybė bando vienaip ar kitaip suvaldyti.

Atsisakymas nuo istorinio materializmo išryškino ir dar vieną metamorfozę. Senovės Romos plebso reikalavimas „duonos ir pramogų“ laikui bėgant ir keičiantis materialinės gamybos svertams bei galimybėms iš dalies deaktualizavo pirmą „materialistišką“ šio reikalavimo pusę. Daugelis išsivysčiusių kraštų dabartinės kartos atstovų net nežino kaip „duona“ gaminama ir uždirbama. Kita gi idealistinė pramogų pusė tapo nepamatuotai svarbi ir esminga. Bet koks jos apribojimas dvelkia vos ne socialine mirtimi. O ir reali fizinė mirtis nebeatrodo kaip absoliuti gyvenimo priešingybė, o tik kaip kitoks virtualinio gyvenimo tesinys. Bet ištrynus egzistencinę ribą tarp gyvenimo ir mirties, išsitrina ir pats gyvenimas, jo prasmė ir vientisumas. Visiems norisi vartoti bei pramogauti, net ir išėjus anapilin. Arba teleportuoti ano pasaulio vizijas ir atributus į savo žemišką gyvenimą. Šia prasme vartotojiškas gyvenimas – tai materializmo surogatas, tai vulgarus materializmas, kuris anot marksizmo klasikų yra blogesnis dalykas nei „protingas idealizmas“. O šis idealizmo „protingumas“ reiškia jo dialektiškumą ir tai mažų mažiausia reikalauja pripažinti materialumo ir idealumo reiškinių tarpusavio ryšį ir sąveiką. Bet šioje vietoje mokslinė dialektinio materializmo metodologija kaip tik ir teigia: materija yra pirminė, o sąmonė – antrinė mus supančio pasaulio dalis.

Deja, tuo pačiu didis dialektinis materialistas F. Engelsas akcentavo, kad šis teiginis yra prasmingas tik sąmonės istorinio – evoliucinio atsiradimo bei istorinio žmonių visuomenės vystymosi kontekste ir kad sąvokos „idealizmas ir materializmas“ nieko kito ir nereiškia. Kai šioms sąvokoms suteikiama kokia nors kitokia, o ne filosofinė prasmė, kyla painiava. Panaši painiava kyla ir dėl istorinio materializmo postulato apie visuomeninę būtį ir visuomeninę sąmonę. Šia prasme individualios žmogiškos sielos istorija daug sudėtingesnis dalykas nei visuomenės isttorija. Dabar dvasinį žmogaus pasaulį bandoma supaprastinti bei suprimityvinti ir tuo pačiu padaryti lengviau valdomu. Bet dėl tuo sunkiau valdoma įprastais demokratiniais metodais darosi pati vusuomenė. Fašizacijos tendencija – neišvengiama visuomeninio idealizmo pasėkmė.

Taigi, tik visuomeninio gyvenimo gražinimas į dialektinio materializmo pozicijas, ekonomikos prioritetas politikos atžvilgiu, o ne atvirkščiai (kaip, deja, yra dabar, kai politikai pasijuto visagaliais ir nemirtingais dievais) dar gali užkirsti kelią visuotinai degradacijai ir globalinės sumaišties perspektyvai.

Idealaus vidinio individo pasaulio santykis su materialiu visuotinu išorės pasauliu ir sudaro tai, kas vadinama žmogaus gyvenimu. Materializmas – tai gyvenimas, o idealizmas – tai gyvenimas po mirties. Žinoma, tiems, kurie tuo tiki.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

ТОСКА

Василию П – ву

Умер давний друг и всё померкло.

И тоска залила всё вокруг.

Мерили мы жизнь единой меркой

И всегда я знал — живёт на свете друг!

Развела нас жизнь по заграницам,

Но душа живёт в иных мирах.

В банке памяти, как золото, хранится

Наша ленинградская пора.

Наша юность нам была по кайфу.

Не сиделось нам за чашкой чая.

Изредка общались мы по скайпу,

Времени приметы замечая.

Годы шли и нас судьба качала,

Возносила и месила в грязь.

Если повторить бы всё с начала, –

Повторили бы, опохмелясь.

В этом мире мы — мишени в тире.

Для живых опасен этот свет.

Я один в своей пустой квартире.

Знаю я — на свете друга нет!

10 ноября 2020 г.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

ЭНГЕЛЬС – XXI

Методологическое содержание работы Ф. Энгельса „Развитие социализма от утопии к науке“

Стендовый доклад на международной конференции — мемориуме к 200-летию Ф. Энгельса «Фридрих Энгельс и наука XXI века»

Санкт-Птеребург, Дом Плеханова

27-28 ноября 2020 г.

Традиционно принято пологать, что марксистская методология исследования общественных процессов базируется на 2-х великих открытиях К. Маркса: материалистическом понимании истории и законе прибавочной стоимости. Однако есть все резоны считать, что диалектика развития социализма от утопии к науке, раскрытая Ф. Энгельсом в его одноимённой работе, является 3 -им великим достижением марскиской теории.

Нынешний системный кризис глобального капитализма и нарастание внешних и внутренних противоречий капиталистической формации подвигает широкие массы людей, разные общественные движения и политические партии к поиску альтернативы социально деградируюющей и расчеловечающей человека системе, альтернативы этому „материальному и моральному убожеству буржуазного мира“, как его охарактеризовал Ф. Энгельс, оценивая критическую социологию Ш. Фурье. В этих условиях для идеи и идеологии социализма возникает шанс обретения „второго дыхания“ в политическом марафоне XXI века.

Вместе с тем на этом фоне возрождаются и разные утопические теории, происходит своебразное обратное развитие социализма от науки к утопии. Очевидно, что соотношение научности и утопизма в теории социализма более сложное явление, чем до сих пор представлялось. Утопичность и научность хотя и являются противоположными мыслительными парадигмами, но они диалектически взаимосвязаны и взаимно влияют друг на друга. Подобно тому как в классическом утопическом социализме в определёный исторический период нарастали элементы научности, так в другой период в научном социализме могут нарастать элементы утопичности.

Сегодня существует великое множество разных идеологических „социализмов“: шведский, австрийский, русский, исламский, лейбористский, либертарианский, демократический, сталинский, маоистский, чучхейский (Северная Корея), государственый, анархический, кооперативный, религиозный, технократический, экологический, этический, гуманитарный и т.т. Наблюдается настаящий „ренессанс“ утопических теорий. Они рапространены и в среде маркистсов, и немарксистов, и антимарскистов.

Причём всем этим теориям придаётся весьма наукообразная форма, происходит жонглирование марксисткой терминологией, под утопические в своей основе взгляды подводится солидная науковедческая база. В результате начинают функционировать утопические по содержанию и псевдонаучные по форме социалистические теории.

Разобраться во всей этой теоретической неразберихе отчасти как раз и помогает работа Ф. Энгельса, которую К Маркс называл „Введением в научный социализм“. Дело в том , что в духовно-мировозренческом плане нынешняя ситуация переходной эпохи во многом аналогична эпохе первоначального капиталистическоо накопления, когда по выражению Ф. Эннгельса „незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям соответсвовали и незрелые теории“1. Тогда происходил переход от феодализма к капиталистической общественно-экономической формации, теперь мы наблюдаем переход к новой материально-технической базе, к новой социальной структуре информационно-цифрового общества, к новой постмодернистской культуре в рамках всё той же тогда установившейся капиталистической формации. Только тогда капитализм был на подъёме. Он выступал в роли прогрессивной обществеенной силы и поэтому происходило и восхождение теории социализсма от утопии к науке, а сегодня мы наблюдаем период глобального финансово-экономического кризиса, политической реакции, декаданса культурных ценостей глобального капитализма и паралельно с этим упадок и вырождение социальной науки в целом и возрождение утопических взглядов на социализм в частности. „Каждый исторический фазис имеет не только свою восходящую, но и нисходящую линию“2, – отмечает Ф. Энгельс в своей работе.

Между тем, как опять же отмечаает Ф. Энгельс, что бы превратить социализм из утопии в науку, необходимо было прежде всего поставить его на реальную почву. А нынешняя „реальная почва“ как раз и характеризуется глобальной и национальной „переходностью, незрелостью и неопределённостью“ с точки зрения дальнейших перспектив развития. В работе Ф. Энгельса сформулирован основопологающий методологический принцип анализа подобных исторических периодов. Ф. Энгельс вскрывает внутреннюю логику исторического процесса, показывая, что крупная промышленость порождает социальные конфликты, но вместе с тем, она даёт так же и средства для их разрешения. Однако эти средства всегда возникают несколько позже тех проблем, которые они призваны решить. И в этом временном промежутке, в этом своебразном „историческом люфте“ между возникающими проблемами и обнаруживающимися для их разрешения средствами – а это паралельное опережающее чередование, очевидно, имеет характер общесоциологической закономерности, – в этом промежутке и имеет место период „разброда и шатаний“ в теории и метод „проб и ошибок“ в практиве. Одним словом, по выражению Ф. Энгельса, средства для решения существующих проблем выдумываются из головы, поскольку их ещё нельзя отыскать при помощи головы в реально существующей действительности.

Очевидно, что такое положение дел мы наблюдаем и сегодня. Разброс утопических социалистических возрений сегодня действительно весьма широк: от необходимости возрождения некоего мистического „духа комунизма“ до „естественной эволюции капитализма в социализм“, от „опоры на классовое сознание традиционного промышленного пролетариата“ до теорий „пролетаризации основной масы“ населения планеты. Между тем Ф. Энгельс чётко определяет, что „научный социализм – это теоретическое выражение пролетарского движения“. Стало быть ключевой момент нынешней фазы развития социализма от утопии к науке заключается в научном определении нынешнего состояния современного пролетариата и пролетарского движения. Меняется пролетариат, меняется его содержание, структура и положение в обществе, меняется пролетарское движение – должна менятся и теория научного социализма. В И. Леини после Октябрьской революции и в предверии НЭПа, как известно, заявлял о перемене всего нашей прежней точки зрения на социализм.

Критически оценивая теоретическое содержание утопического социализма Ф. Энгельс в своей работе раскрывает и диалектику формально – логических и всемирно – исторических аспектов научной истины. „На каждом шагу сквозь фантастический покров пробиваются зародыши гениальных идей и мыслей“ , пишет он, оценивая содержание утопического домарсистского социализма3. Позднее в других своих работах он диалектически конкретизирует это положение и формулирует важнейший тезис о том, что ложное в формально-логическом отношении положение может оказаться истиным во всемирно-историческом аспекте. Так, к примеру, он оценивал объявление А. Сен -Симоном политики наукой о производстве и о полном поглащении в будущем политики экономикой4. Пока на сегодняшний день это выглядит полной утопией, но именно из нынешней противоположности этому утопическому положению, из факта политизации экономики и практики политически мотивированых экономических санкций, и проистекают многочисленные проблемы современногог мира, и их разрешение настоятельно требует превращение сен-симоновской утопии в реальность. Однако здесь опять же следует учитывать диалектичекое положение В. И. Ленина о том, что в переходный период политика не может не иметь первенства над экономикой.

Основопологающие методологические принципы, которые использует Ф. Энгельс, анализируя процесс развития социализма от утопии к науке – это конкретно-исторический подход и материалистическая диалектика. С этой точкие зрения понятно , что в современных условиях необходима разработка теоретической модели нового или обнавлённого социализма с учётом опыта советской социалистической практики, а также китайской, латиноамериканской, скандинавской и иных социальных практик. Необходимо учитывать и тенденции развития современного капитализма, капиталистического способа произволства, в недрах которого и прорастают ростки новых производственных отношений. За все годы советского социализма власть так и не смогла найти эффективный механизм сочетания интересов производителей и потребностей потребителей в условиях планововго ведения хазяйствования на основе общественной собственности на средства производства. В этой связи актуальными представляются методологические положения Ф. Энгельса в этой и других его работах о „будущих пролетариях умственного труда“, о „огосударствлении и акционировании“ при капитализме как формальных средствах разрешения конфликта между производительными силами и производственными отношениями и пути к совершению переворота в способе производства. Здесь уместно заметить, что и огосударствление, и акционирование Ф. Энгельс опеделяет лишь как „формальные средства“ разрешения противоречий капитализма. Стало быть всё дело в том, что бы наполнить их конкретным сооциално-экономически содержанием. А это уже зависит от характера политической власти.

Идеи, изложенные в работе Ф. Энгельса „Развитие социализма от уторпии к науке“, а так же некоторые друугие положения марксизма, в частности, о кооперации, о государственной собственности как первом шаге на пути к реальному обобществлению и другие, дают нам методологию анализа современной ситуации в области социалистических теорий и надёжную научно – теоретическую основу для разработки концептуальной модели нового или обнавлённого социализма.

Литература

1. Ф Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения в трёх томах. М. 1970, т. 3, стр. 132

2. Там же, стр. 135

3. там же, стр.132

4. Там же, стр. 134

Paskelbta temoje Статьи | Parašykite komentarą

HIBRIDINIŲ LAIKŲ IDEOLOGIJA

Postmodernistinis pasaulis, kuriame mes šiandien gyvename, verčia spręsti hamletišką dilemą: arba žmonija galų gale susinaikins, arba judės link visuomenės panašios į komunizmą. Deja, kaip visada tokiose paribio situacijose, ryškėja ir „trečias sintetinis deformacijos kelias“ – žmogaus, kaip biosocialinės būtybės, performatavimas į kažkokį naują biotechnologinį padarą su visai naujais vidinio dvasinio gyvenimo ir tarpusavio santykių parametrais. Tai jau nebebus „žmogus“ (Homo sapiens) tradicine šios sąvokos prasme. Tai bus belytis, betautis ir beveidis, desocializuotas ir dehumanizuotas, dirbtinis iš esmės padaras (Animatum facticius).

Atsižvelgiant į dabartines tendencijas galima teigti, kad „animatumo“ pasaulėžiūrinį fundamentą sudarys 2 pagrindiniai dirbtinai sukonstruoti postulatai: tiesos kaip pažinimo tikslo atsisakymas ir įvairių hibridinių darinių įprasminimas bei hegemonizavimas. Šioje vietoje svarbu turėti omenyje, kad antras reiškinys išplaukia iš pirmojo. Jeigu nebėra objektyvios tiesos, reiškia nėra ir teisingų moksliškai ir gyvenimiškai pagrįstų argumentų ideologiniuose ginčuose. Visi yra savotiškai teisūs ir viską galima pateisinti bei išteisinti. O tai reiškia, kad būtina pripažinti įvairias sąmoningas ar nesąmoningas nesąmones ir jungti į vieną visumą nesuderinamas konstrukcijas ir objektus. Dar visai nesenai vienas postmodernizmo teoretikas Volfgangas Velšas teigė, kad mūsų pasaulio situacija – tai radikalaus pliuralizmo situacija.

Deja, šiandien vis daugiau požymių rodo, kad šis pliuralizmas įgauna vis didesnį totalitarinį pobūdį ir dėl politinių sumetimų oponuojanti nuomonė visokeriopai diskredituojama bei naikinama. Demokratija, žmogaus teisės ir žodžio laivė tampa grynai propagandinės manipuliacijos instrumentais. Agresija ir nepakantumas slepiasi po tolerancijos kauke, teisus ir teisingas visada tas, kuris atsisako tradicijų ir puoselėja taip vadinamas „naujas vertybes“.

Globalinė krizė, seksualinė revoliucija, jaunimo subkultūros, politikos marginalizavimas, tradicinių sisteminių struktūrų diskreditacija naujų informacinių technologijų ir socialinių tinklų fone kaip tik ir formuoja šias „naujas vertybes“, skatina vis spartesnį įvairiausių požiūrių ir koncepcijų persipynimą bei kultūrinės eklektikos diktatorišką dominavimą aiškių ir principingų pozicijų atžvilgiu. Visa tai veda į naują hibridinę realybę, kurioje funkcionuoja hibridinė ekonomika, hibridiniai žmonės, hibridinės visuomenės, hibridiniai karai, hibridinės ideologijos.

Hibridiniai visuomeniniai reiškiniai neišvengiama hibridinės ekonomikos pasekmė, kai pereinamaisiais laikotarpiais formuojasi mišri ekonominio gyvenimo realybė, kurioje dominuoja rinkos ir plano, kapitalizmo ir socializmo mišiniai. Savo ruožtu ekonomikos struktūra priklauso nuo technologijos, kuri irgi vystosi pagal hibridizacijos dėsnius. Tikriausia pirmasis ryškiausias technologinis hibridas – tai kompiuteris, kuris jungia savyje rašomos mašinėlės, radijo, televizoriaus, bibliotekos, archyvo ir kitas funkcijas.

Technologiniai hibridiniai procesai paveikė ekonominį, o vėliau ir socialinį žmonių gyvenimą. Dabartiniame globaliame pasaulyje apstu panašių hibridinių „germofroditinių“ derinių: privatus visuomeniškumas ir visuomeninis privatumas, rytietiški vakarai ir vakarietiški rytai, demokratinis totalitarizmas ir totalitarinė demokratija, socialistiškas kapitalizmas ir kapitalistiškas socializmas, pagaliau vyriškos moterys ir moteriški vyrai bei kt.

Panašios tendencijos bei jų ideologinis – pasaulėžiūrinis apipavidalinimas itin madingas ir populiarus dabartinės kūrybinės inteligentijos ir jaunimo tarpe. Atsiranda vis nauji „hibridizacijos“ ideologai ir transliuotojai. Nors ir šioje vietoje vėlgi „išradinėjimas dviratis“. Kaip sakoma, nieko naujo šiame pasaulyje nėra. Visa tai jau buvo. Dera atsiminti populiarią XX amžiaus antroje pusėje kai kuriuose inteligentijos sluoksniuose taip vadinamą „konvergencijos“ (dviejų sistemų – kapitalizmo ir socializmo – integracijos) teoriją. Idėjos buvo gražios, bet realiame gyvenime konvergencija galų gale išvirto į intervenciją, o perestroika patapo „katastroika“ (A. Zinovjevo terminas). Taigi, dabartiniai „konvergenciniai hibridizatoriai“ eina jau pramintais takais.

Terminas „Hibridas“ (lot. hybrida, hibrida) yra kilęs iš botanikos ir zoologijos mokslų ir reiškia mišrų, maišytą augalą ar gyvūną, kurie gaunasi sukryžminus du genetiškai skirtingus organizmus, priklausančius skirtingoms atmainoms. Socialiniuose moksluose kalbama apie skirtingų rasių, kultūrų, kalbų, religijų, civilizacijų atstovų sukryžminimą. Gamtinės hibridizacijos procesai rodo, kad gyvybingi išlieka tik tos pačios ar artimų rūšių hibridiniai organizmai. Bet skirtingų rūšių hibridai dažniausia būna nevaisingi ir galų gale išsigimsta.

Hibridiniai deriniai socialiniame – politiniame gyvenime ryškiausia pastebimi per ideologinę prizmę. Mūsuose, pavyzdžiui, konservatorių, liberalų ir socialdemokratų politinės bei ideologinės nuostatos „hibridizavosi“ iki pamatų, kadangi „sukryžminimas“ vyko vienos ir tos pačios santvarkinės „rūšies“, tai yra kapitalizmo bazės pagrindu.

Sudėtingesnis reikalas, kai bandoma hibridizuoti iš esmės priešingas kapitalizmo/postkapitalizmo ir socializmo/komunizmo ideologijas. Vienas tokių bandymų – tai libertarizmo ideologija, kaip pasaulėžiūrinis liberalizmo, anarchizmo ir komunizmo kokteilis.

Ideologinis libertarizmo pamatas – absoliuti asmenybės laisvė, kuri turi sudaryti visų socialinių santykių, ekonominių santvarkų ir politinių sistemų fundamentą. Valstybės vaidmuo – ne viešo intereso gynimas, o būtent tokios asmeninės laisvės siekimo ir jos įtvirtinimo taikiais metodais realizavimas. Tokiu būdu, centrinė libertarizmo problematika – tai individo, visuomenės ir valstybės santykių klausimas. Jau pamatine savo prasme libertarizmas tai hėgeliško tipo idealistinė filosofija su savo absoliučios idėjos – visiškos asmenybės laisvės, kuri gali egzistuoti tik danguje, o ne mūsų nuodėmingoje žemėje, viršenybė.

Kita vertus, libertarizmas metafiziškai priešpastato asmenybę ir visuomenę, nepastebi jų tarpusavio sąsajų, tarsi nesuvokia, kad visuomenė susideda iš žmonių, o žmogus tik ir gali egzistuoti bei vystytis visuomenėje. Valstybė libertarizmui yra visiškas svetimkūnis, jos kilmė, esmė ir perspektyvos tai tik tuščias ir scholastinis teoretizavimas.

Ir kuo daugiau siaurinamas socialinis žmonių gyvenimas, ribojama žodžio laisvė, tarpusavio santykiuose įsitvirtina taip vadinamas „politkorektiškumas“, kuo daugiau politizuojamos spectarnybos ir kuo didesnė jų visuotina kontrolė, vienu žodžiu, kuo mažiau erdvės asmeninei laisvei, tuo aukščiau virš ideologinių barikadų keliama libertarizmo vėliava. Galima teigti, kad apart religijos bei rytietiškų dvasinių praktikų libertarizmas šiandien tampa vos ne paskutiniu pasaulėžiūriniu idealizmo bastionu mūsų žiauriai realiame pasaulyje.

Asmeninės laisvės suabsoliutinimas, kaip žinia, itin populiarus jaunuomenės terpėje, kurioje paplitusios tokios libertarinės idėjos, kaip laisvas ginklų turėjimas, vienalytės santuokos, teisė į eutanaziją, karinės prievolės vengimas, mokesčių mokėjimo atsisakymas, nusikaltimų be nukentėjusių (narkotikų vartojimas, prostitucija, kontrabanda, vairavimas be saugos diržų, medicininių kaukių nešiojimo atsisakymas epidemijos metu ir t.t.), dekriminalizavimas bei panašiai. Šiose idėjose daug utopiškumo elementų, bet būtent tai ir tampa savotišku idėjinio libertarizmo patrauklumo priežastimi. Dar 1968 m. studentiškos Prancūzijos revoliucijos vienas populiariausių lozungų buvo: „Norime mėnulį iš dangaus“.

Tarp kitko, kai kuriose šalyse libertaristinės idėjos yra praktiškai įgyvendinamos, pavyzdžiui, narkotikų ar prostitucijos legalizavimas, homoseksualinių santykių įteisinimas ir kt. Tai suteikia libertarams dar didesnį pasitikėjimą savo idėjų tiesomis. „Jaunatviškoje“ libertarizmo ideologijoje yra ir nemažai problemų, dėl kurių paties jaunimo tarpe kyla nemenkos aistros ir ginčai. Pavyzdžiui, dėl seksualinių santykių amžiaus ribojimo (vieni teigia, kad jis turi būti nustatytas, kiti – jokio ribojimo neturėtų būti ir pati „pedofilijos“ sąvoka – tai buržuazinis „išmislas“); arba dėl intervencijos į kitas šalis (vieni teigia, kad negalimas joks kišimasis į kitos valstybės vidaus reikalus, kiti – kad, jeigu pažeidžiamos bazinės žmogaus teisės, tai kišimasis yra tiesiog privalomas). Yra ir kiti ginčytini klausimai.

Su liberalizmu libertarizmą sieja žmogaus laisvės kultas bei valstybės vaidmens minimizavimas; su anarchizmu – nusiteikimas prieš valstybę ir prieš bet kokį autoritarizmą, visuomeninės bei vietinės savivaldos kultivavimas; su komunizmu – vėlgi valstybės išnykimo bei laisvo asmenybės vystymosi kaip visų laisvo vystymosi sąlyga. Visa tai interpretuojama iš antidialektiškų pozicijų.

Ir Vakaruose, ir Rytuose libertarizmo idėjos išpopuliarėjo dėl vienos ir tos pačios priežasties – Tarybų Sąjungos ir socialistinio Rytų Europos bloko žlugimo. Iš pradžių daugumai pasirodė, kad papūtė liberalios laisvės vėjai ir prasidėjo „istorijos pabaiga“. Bet gana greitai Vakarų Europoje tai atvėrė kelią socialiniam kapitalo revanšui ir multikultūralizmo politikai, o Rytų Europoje – rinkos bei demokratijos euforijai ir masiniai darbo migracijai. Bet gyvenimas viską sustatė į savo vietas. Revanšas ir multikultūralizmas išsikvėpė, o rinkos ir demokratijos euforija išblėso. Ir dabar mes matome augantį socialinį pasipriešinimą vienur ir didėjančias socialinės nostalgijos bei nevilties nuotaikas kitur. Visur aštrėja socialinės problemos ir ryškėja neofašistinės tendencijos. Socialistinės Tarybų Sąjungos vaiduoklis vis dažniau aplanko ir vakariečius , ir rytiečius.

Kaip ir kiekvienas hibridinis reiškinys libertarizmas negalėjo tapti ir netapo vientisa monolitine ideologija. Libertarizmas turi savo kairįjį ir dešinįjį sparnus bei įvairias atmainas. Nors abu sparnus vienija tai, kad ir vieni, ir kiti libertarinės visuomenės pagrindais laiko laisvą rinką, privačią nuosavybę ir silpną arba išvis išnykusią valstybę, bet yra ir skirtumų. Dešinieji visas visuomenės valdymo vadžias linkę perduoti stambiam bizniui bei korporacijoms, o kairieji – anarchistinio pobūdžio sindikatams, taryboms, asociacijoms ir komunoms.

Ir dešinieji, ir kairieji libertarai pasisako prieš bet kurias valstybines dotacijas įvairiausiems gamintojams, prieš muitus ir kitus prekybinius apribojimus, prieš valstybinę vaistų ir kitų prekių kokybės ir efektyvumo kontrolę, prieš įstatymiškai įteisintą minimalų darbo užmokestį, prieš bet kurią žiniasklaidos cenzūrą, prieš būtiną vidurinį mokyklinį išsilavinimą bei prieš visokius kitokius apribojimus. Būdingas libertarams ir savotiškas „socialinis kanibalizmas“. Pasak jų ideologijos, pensijų mokėjimas, sveikatos paslaugų teikimas, bedarbių ir kitų vargingų socialinių sluoksnių šelpimas – ne valstybės ir ne valdžios reikalas. Tai turi būti patikėta privačioms, pelno siekiančioms bendrovėms ar kitoms privačioms organizacijoms. Ukrainoje de jure libertarais save pasiskelbė valdančioji partija „Liaudies tarnas“. Lietuvoje de fakto prie libertarų galima priskirti „Laisvės partiją“.

Kairiojo libertarizmo sudėtyje per pastarąjį laikotarpį išsiryškino radikalus libertarinio socializmo sparnas. Žymiausias jo atstovas – žinomas JAV lingvistas ir filosofas N. Chomskis. Libertariniai socialistai pasisako už privačios nuosavybės ir valstybės likvidavimą bei revoliucinį kapitalistinės santvarkos nuvertimą. Jie taip pat kaip ir pridera libertarams, akcentuoja asmeninės laisvės idėją bei žaliąją problematiką. Šia prasme socialistinis libertarizmas yra suartėjęs su marksizmo teorija.

Deja, vis dėlto esminis skirtumas išlieka – libertariniai socialistai kategoriškai (ir tai jų pagrindinis utopinis momentas) pasisako prieš bet kurią valstybę, o marksizmas, kaip žinia, yra suformulavęs proletariato diktatūros, kaip pereinamosios iš kapitalizmo į socializmo valstybingumo formos, idėją. Apie valstybės gi atmirimą (o ne panaikinimą!) ir tik politine prasme marksizmas kalba kaip apie labai tolimą perspektyvą.

Ryškiausia dešiniojo libertarizmo atmaina – libertarinis fašizmas, kuris dažnai vadinamas tiesiog liberal – fašizmu. Šis fenomenas analizuojamas garsioje Dž. Goldberg knygoje „Liberalinis fašizmas. Kairiųjų jėgų istorija nuo Musolinio iki Obamos“. (Vakarietiška politologinė tradicija liberalus priskiria prie kairiųjų). Joje parodyta, kad naujo tipo totalitarizmas šiandien gimsta ne iš valstybės, o iš kapitalistinių korporacijų ir šešėlinių finansinių-oligarchinių struktūrų, kurių neatbaido nei nacionalinių valstybių sienos, nei galimų humanitarinių katastrofų rizikos. Šias korporacijas ir struktūras dar palaiko ir visa spectarnybų sistema bei korporacinė žiniasklaida. Žinoma, liberalinis fašizmas šiandien – tai ne dujų kameros ar koncentraciniai lageriai. Bet iš esmės ir liberalizmas, ir fašizmas – tai kapitalizmo rezervai. Tik kapitalistinis liberal – fašizmas viską pateikia subtiliau ir išradingiau. Liberal-fašizmui apibudinti naudojami įvairūs terminai: „visuotinos kontrolės visuomenė“, „kleptokratija“, „globalinė oligarchija“ „auksinis milijardas“, „skaitmeninis konclageris“ ar net „draugiškas fašizmas“ bei „fašizmas su šypsena“.

Vienu žymiausiu jo teoretiku laikomas vokiečių sociologas N. Lumanas. Jo idėjos dėl valdančiojo elito sprendimų atskyrimo nuo liaudies sluoksnių tapo vėlesnių liberalių demokratijų kredo. Tokia pozicija – tai garsių išrinktosios rasės bei antžmogio teorijų tęsinys. Pasionarinė mažuma (pirmiausia stambaus kapitalo atstovai bei turtingi intelektualai) turi diktuoti savo valią daugumai. Perteklinė žmonių populiacija turi būti sumažinta, o atsilikusių šalių gyventojai kastruoti ir čipuoti. Žemę būtina išvalyti nuo „untermenšų“. Liberal-fašizmas gali pasidabinti kosmopolitiniais arba tautiniais, švietėjiškais arba religiniais rūbais.

Ši ideologija mažai kuo skiriasi nuo tradicinio nacizmo ir fašizmo. Todėl ir politinėje plotmėje atsiranda keistoki deriniai, kuriuose liberalai solidarizuojasi su fašistais ir nacistiniais kolaborantais bei jų palikuonimis. Pietų Amerikoje liberalizmas puikiai sugyvena su karinių chuntų režimais, Artimuose Rytuose – su islamiškais fundamentalistais, Ukrainoje – su „banderovcais“, Baltijos šalyse – su buvusiais „miško broliais“. Libertarinis fašizmas dalija visuomenę į sėkmingus ir nesėkmingus, takoskyra tarp kurių išryškėja negailestingoje konkurencinėje rinkos kovoje. Nesėkmingų vieta už elitinio sociumo borto ir elitas turi visą tą „natūralios atrankos“ procesą griežtai kontroliuoti. Ši totalinė kontrolė per juvenalinės justicijos instrumentus skverbiasi net į privatų šeimos gyvenimą. Privatus būstas jau seniai nėra jokia „tvirtovė“, tai kiaurai permatomas nedūžtančio stiklo narvas. Net ir savo balkone žmogus negali jaustis laisvai.

Panašaus „narvo – panoptikumo“ idėja dar XIX amžiaus pradžioje buvo išsakyta anglų filosofo J. Bentamo. Jis pasiūlė „modernaus“ kalėjimo projektą. Permatomos kameros su kaliniais pastatytos ratu, o centre sėdi prižiūrėtojas, kuris visus stebi. Bet pats jis niekam nematomas ir kaliniai nežino kokiu momentu jie yra stebimi. Todėl visą laiką priversti kontroliuoti savo veiksmus.

Panašioje dabarties situacijoje kiek ironiškai atrodo pagrindinis etinis libertarizmo principas – taip vadinama „nepuolimo“ doktrina, tai yra bet kurios prievartos neigimas. Iš išorės atrodytų, kad tai labai patrauklus ir humaniškas principas. Bet prievartą libertarai faktiškai suveda tik į fizinius veiksmus ir nemato arba tyčia ignoruoja šio reiškinio visapusišką bei kompleksišką esmę ir turinį. Ar pridėtinės vertės pasisavinimas – tai ne prievarta? Ar nereikia naudoti prievartos prieš kriminalinius nusikaltėlius? Ar bet kuris įstatymas nėra prievarta? Ar yra esminis skirtumas tarp fizinės, psichologinės, informacinės prievartos? Ar išvis įmanomas pasaulis be prievartos? Žinoma, kaip idealas jis gali egzistuoti ir jo dera siekti. Deja, visa žmonijos istorija persunkta įvairiomis prievartos formomis. Kaip teigė K. Marksas: „Prievarta – tai istorijos pribuvėja“. Dabartiniame pasaulyje prievartos klausimu apstu veidmainystės ir taip vadinamų „dvigubų standartų“. Viena vertus, nuolat girdisi aimanos dėl „neproporcingo“ jėgos panaudojimo vienoje ar kitoje šalyje, kita vertus – raginimai įvykdyti „taikdarišką“ karinę invaziją viename ar kitame regione. Svarbiausia, kad šios aimanos ir šie raginimai skleidžiami vienų ir tų pačių šizofreniškai susidvejinusių politikų. Vienu žodžiu, kol prievarta įvairiais pavidalais egzistuoja, konkretus – istorinis marksistinis požiūris reikalauja iš socialinių-klasinių pozicijų vertinti jos tikslus, formas ir pobūdį.

Apibendrinant galima teigti, kad libertarizmas – tai tiesiog radikali liberalizmo atmaina. Liberalizmas nuo pat pradžių buvo grindžiamas social – darvinizmo, Maltuso ir Gobso teorijomis, kurių devizas: „žmogus žmogui – vilkas“. Amoralus žmogaus elgesys laisvoje rinkoje – tai norma. Libertarizmas – tai reinkarnacinis postmodernistinis buržuazinės ideologijos produktas. Tai globalinės sumaišties ir dekadentiško išsigimimo ideologija. Ji kaip vėžys plinta į dar gyvas ir sveikas socialinio organizmo lasteles, iš kurių pradeda skleistis saldžiarūgštis lavoninės kvapas ir pomirtiniam gyvenimui prisikelia įvairūs zombiai bei mankurtai.

Libertarizmo propaguojamas „asmenybinis laisvos rinkos fundamentalizmas“ visiškai prasilenkia su visuomeninės pažangos idėjomis. Deja, tuo jis ir patrauklus. „Bėgimas nuo realybės“, įvairios „matricos“, „simuliakrai“ ir „virtualios tikrovės“ vis daugiau tampa realiais gyvenimo surogatais. Paradoksas, bet mūsų sumaterialėjęs pasaulis, kaip ir Hegelio laikais, vėl stojasi ant galvos, tiksliau sakant, ant ligotos galvos.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

ОКНО

Проходит жизнь. Течёт сквозь пальцы.

А я сижу, смотрю в окно.

В соседнем доме шум и танцы

И во дворе уже темно.

Висит луна печальным диском.

Мелькнёт прохожий в темноте.

Всё далеко – и всё так близко,

Но жизнь не та и мы не те.

А там, где шум, а там, где танцы-

Там жизнь, и песни, и вино.

В своей стране мы иностранцы.

Угрюмо смотрим мы в окно.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

BAIGIAMOJI DALIS IR LITERATŪRA (Socializmas ir utopija)

Baigiamoji dalis

Socialinio mokslo ir socialinės utopijos santykiai per visą žmonijos istoriją buvo gana komplikuoti. Kas yra utopija šiandien, rytoj gali tapti realybe. Kas šiandien atrodo visiškai realiai, rytoj gali atskleisti savo utopinę pusę. Utopijos kartais realizuojamos tikrovėje. Dažniausiai su visiškai netikėtomis pasekmėmis, kurių niekas nelaukė ir nenorėjo. Utopijų realizavimo būdai visuomenėje būna antihumaniški ir negailestingi. Utopijos realizavimas deformuoja visuomeninius santykius ir veda visuomenę į neišvengiamą krizę. Kapitalistinė žaibiško ir staigaus praturtejimo utopija šiandien laužo žmonių likimus, griauna šeimas, žmonės neretai paranda savo būstą, darbą, karjerą, bet kokią gyvenimišką perspektyvą ir net patį gyvenimą.

Bet koks atitrūkimas nuo realybės visada pasižymi tam tikra utopiškumo doze. Utopinės sąmonės turinyje visada bandoma detalizuoti ateitį arba „ateitizuoti“ dabarties detales. Atskirti utopiją nuo mokslo sudėtinga ir del to, kad vaizdingas tikrovės utopizavimas – tai reikšmingas žmogaus psichologijos bruožas. Net ir racionaliai mąstantis žmogus dažnai pervertina racionalumo galią ir tokiu būdu tampa utopistu. Kaip rašė K. Marksas, protas egzistavo visada, bet ne visada protingoje formoje. Pervertinta mokslinio racionalumo galia XX amžiuje sukūrė „moksliškai“ pagrįstą žmonių naikinimo sistemą fašistinnėse koncentracijos stovyklose ir atvedė žmoniją prie atominio karo slenksčio.

Kita vertus, kiekviena didinga idėja iš pradžių turi utopiškumo požymių. Pavyzdžiui, laisvės ir teisingumo idėjos. Kiekvienoje ideologijoje irgi apstu utopizmo elementų. Tame tarpe ir socializmo ideologijoje. Kad to išvengti reikia laikytis gana paprastos taisyklės, kurią suformulavo žinomas marksizmo teoretikas G. Plechanovas: „Utopistas formuodamas savo idealą visada remiasi kokia nors abstrakcija, pavyzdžiui, „žmogaus prigimtimi“ arba „žmogaus teisėmis“. Tuo tarpu marksistas visada kalba apie laiko ir vietos istoriškumą, nuo kurių priklauso ir „prigimtis“, ir „teisės“.

Tai nereiškia, kad marksistai neturi idealų. Tas pats G. Plechanovas pažymi, kad Markso teorija – tai pati idealiausia teorija per visą žmonijos minties istoriją. Didingi idealai būdingi ir marksizmo teorijai, ir jo praktikai. V. Leninas irgi teigė, kad komunistai privalo svajoti.

Ideali socialiai teisingos visuomenės svajonė turi ilgą istorinę tradiciją. Dar senovės laikais žmonės svajojo apie „aukso amžių“. Deja, iki kapitalizmo atsiradimo, žmonės neturėjo praktinių prielaidų savo socialinių idėjų įgyvendinimui. Tik naujausios gamybinės jėgos atvėrė teisingo ir pasiturinčio gyvenimo perspektyvą visiems visuomenės nariams. Ir tik neteisingi, išnaudotojiški bei atgyvenę gamybiniai santykiai stabdo bei deformuoja šios perspektyvos realizavimą.

Politinės jėgos, kurios siekia socialistinio ir komunistinio idealo, šiandien privalo ne tik kelti liaudies masių sąmoningumą, įnešdamos į masinę sąmonę klasinę, socialistinę ideologiją, bet ir tobulinti pačią mokslinio socializmo/komunizmo teoriją. Šiam darbui atlikti dabar yra ne tik teorinis marksizmo palikimas, bet ir Tarybų Sąjungos, buvusių socialistinių šalių, dabartinių Kinijos, Kubos, Šiaurės Korėjos praktika su visais visų šių reiškinių pliusais ir minusais. Kapitalistinei utopijai būtina priešpastatyti naują socialistinę realybę.

Vienu žodžiu, šiandien reikalingas naujas Markso „Kapitalas“. Tik dabar socializmo „Kapitalas“, o tiksliau sakant „Socialas“. Kas nors privalės atlikti šį mokslinį žygdarbį.

Be to, dar svarbu kiekvienai šaliai pritaikyti mokslinio socializmo teoriją savo nacionalinei specifikai. Iš dialektikos puikiai žinoma, kaip nėra jokio abstrakčios tiesos ar abstraktaus „namo“, o yra tik konkretus namas, taip nėra ir abstraktaus socializmo, yra tik konkretus socializmas. Lietuviškas socializmas turėtų skirtis nuo kinietiško, rusiško, skandinaviško ar dar kitokio socializmo. Tuo pačiu dabartiniame pasaulyje privalu mąstyti ir apie konkretaus globalinio socializmo kontūrus.

Šioje veikloje vėlgi neišvengiamai gali atsirasti ir utopiniai momentai. Nes išlieka palanki utopiniam mąstymui socialinė dirva – neteisingumas, nelygybė, atskirtis bei susvetimėjimas. O žmogaus siela reikalauja idealo. Socializmo teorijos negalima išmokti vieną kartą ir visiems laikams. Kiekviena karta ir kikvienas žmogus ateina į socializmą savo keliais ir takeliais.

Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą – tai pastovus istorrinis procesas ir kolektyvinis kūrybinis žmonių darbas.

Lietartūra

Marksas K., Engelsas F. Komunistų partijos manifestas. V. 1967

Marksas K., Engelsas F. Rinktiniai raštai (2 t.). V. 1950

Marksas K. Ankstyvieji filosofijos raštai. V. 1986

Marksas K. Gotos programos kritika. V. 1975

Engelsas F. Anti-Diuringas. V. 1958

Engelsas F. Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą

Leninas V. I. Trys marksizmo šaltiniai ir trys jo sudedamosios dalys. V. 1977

Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. (Избранные философские произведения). М. 1956

Brzezinski Z. Between Two Ages. America“s Role in the Technetronic Era. N.Y. 1970

Vidzgiris J. Marksistinis žmogaus samprotis ir žmoniškumo siekis

Mažeikis G. Revoliucijos morfologija ir idėjos trajektorijos

Jonaitis M. Prekariatas

Stankevičius K. Apie Lietuvos marksistų pakraipas

Voiška K. Kultūros reikšmė ideologineje kovoje

Popovas M. Kontrrevoliucija TSRS

Kurginianas S. Apie klasių kovą ir alternatyvas jai

Бугаков М. М. Методическое пособие по произведению Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке». В. 1988

Красин Ю.А. Революцией устрашённые (Критический очерк буржуазных концепций социальной революции). М. 1975

Косолапов Р.И. Социализм (К вопросам теории). М., 1979

Застенкер Н.Е. Очерки истории социалистической мысли. М. 1985

Утопический социализм: Хрестоматия (Общ. Ред. А.И. Володина. М., 1982

Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. М. 1991

Философские проблемы развития социализма (Составитель: Сапунов М.Б.). М. 1988

Троцкий Л. Д. Преданная революцияю М. 1991

Очерк теории социализма (Смирнов Г. Л.,Андреев Э. М., Баграмов Э. А. И др.). М. 1989

Черткова Е. Утопия как тип сознания. 1993

Жихаревич Д. Цифровизация для бедных

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М. 2015

Селиванов А. Война олигархического капитализма против человечества

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą