ОКНО

Проходит жизнь. Течёт сквозь пальцы.

А я сижу, смотрю в окно.

В соседнем доме шум и танцы

И во дворе уже темно.

Висит луна печальным диском.

Мелькнёт прохожий в темноте.

Всё далеко – и всё так близко,

Но жизнь не та и мы не те.

А там, где шум, а там, где танцы-

Там жизнь, и песни, и вино.

В своей стране мы иностранцы.

Угрюмо смотрим мы в окно.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

BAIGIAMOJI DALIS IR LITERATŪRA (Socializmas ir utopija)

Baigiamoji dalis

Socialinio mokslo ir socialinės utopijos santykiai per visą žmonijos istoriją buvo gana komplikuoti. Kas yra utopija šiandien, rytoj gali tapti realybe. Kas šiandien atrodo visiškai realiai, rytoj gali atskleisti savo utopinę pusę. Utopijos kartais realizuojamos tikrovėje. Dažniausiai su visiškai netikėtomis pasekmėmis, kurių niekas nelaukė ir nenorėjo. Utopijų realizavimo būdai visuomenėje būna antihumaniški ir negailestingi. Utopijos realizavimas deformuoja visuomeninius santykius ir veda visuomenę į neišvengiamą krizę. Kapitalistinė žaibiško ir staigaus praturtejimo utopija šiandien laužo žmonių likimus, griauna šeimas, žmonės neretai paranda savo būstą, darbą, karjerą, bet kokią gyvenimišką perspektyvą ir net patį gyvenimą.

Bet koks atitrūkimas nuo realybės visada pasižymi tam tikra utopiškumo doze. Utopinės sąmonės turinyje visada bandoma detalizuoti ateitį arba „ateitizuoti“ dabarties detales. Atskirti utopiją nuo mokslo sudėtinga ir del to, kad vaizdingas tikrovės utopizavimas – tai reikšmingas žmogaus psichologijos bruožas. Net ir racionaliai mąstantis žmogus dažnai pervertina racionalumo galią ir tokiu būdu tampa utopistu. Kaip rašė K. Marksas, protas egzistavo visada, bet ne visada protingoje formoje. Pervertinta mokslinio racionalumo galia XX amžiuje sukūrė „moksliškai“ pagrįstą žmonių naikinimo sistemą fašistinnėse koncentracijos stovyklose ir atvedė žmoniją prie atominio karo slenksčio.

Kita vertus, kiekviena didinga idėja iš pradžių turi utopiškumo požymių. Pavyzdžiui, laisvės ir teisingumo idėjos. Kiekvienoje ideologijoje irgi apstu utopizmo elementų. Tame tarpe ir socializmo ideologijoje. Kad to išvengti reikia laikytis gana paprastos taisyklės, kurią suformulavo žinomas marksizmo teoretikas G. Plechanovas: „Utopistas formuodamas savo idealą visada remiasi kokia nors abstrakcija, pavyzdžiui, „žmogaus prigimtimi“ arba „žmogaus teisėmis“. Tuo tarpu marksistas visada kalba apie laiko ir vietos istoriškumą, nuo kurių priklauso ir „prigimtis“, ir „teisės“.

Tai nereiškia, kad marksistai neturi idealų. Tas pats G. Plechanovas pažymi, kad Markso teorija – tai pati idealiausia teorija per visą žmonijos minties istoriją. Didingi idealai būdingi ir marksizmo teorijai, ir jo praktikai. V. Leninas irgi teigė, kad komunistai privalo svajoti.

Ideali socialiai teisingos visuomenės svajonė turi ilgą istorinę tradiciją. Dar senovės laikais žmonės svajojo apie „aukso amžių“. Deja, iki kapitalizmo atsiradimo, žmonės neturėjo praktinių prielaidų savo socialinių idėjų įgyvendinimui. Tik naujausios gamybinės jėgos atvėrė teisingo ir pasiturinčio gyvenimo perspektyvą visiems visuomenės nariams. Ir tik neteisingi, išnaudotojiški bei atgyvenę gamybiniai santykiai stabdo bei deformuoja šios perspektyvos realizavimą.

Politinės jėgos, kurios siekia socialistinio ir komunistinio idealo, šiandien privalo ne tik kelti liaudies masių sąmoningumą, įnešdamos į masinę sąmonę klasinę, socialistinę ideologiją, bet ir tobulinti pačią mokslinio socializmo/komunizmo teoriją. Šiam darbui atlikti dabar yra ne tik teorinis marksizmo palikimas, bet ir Tarybų Sąjungos, buvusių socialistinių šalių, dabartinių Kinijos, Kubos, Šiaurės Korėjos praktika su visais visų šių reiškinių pliusais ir minusais. Kapitalistinei utopijai būtina priešpastatyti naują socialistinę realybę.

Vienu žodžiu, šiandien reikalingas naujas Markso „Kapitalas“. Tik dabar socializmo „Kapitalas“, o tiksliau sakant „Socialas“. Kas nors privalės atlikti šį mokslinį žygdarbį.

Be to, dar svarbu kiekvienai šaliai pritaikyti mokslinio socializmo teoriją savo nacionalinei specifikai. Iš dialektikos puikiai žinoma, kaip nėra jokio abstrakčios tiesos ar abstraktaus „namo“, o yra tik konkretus namas, taip nėra ir abstraktaus socializmo, yra tik konkretus socializmas. Lietuviškas socializmas turėtų skirtis nuo kinietiško, rusiško, skandinaviško ar dar kitokio socializmo. Tuo pačiu dabartiniame pasaulyje privalu mąstyti ir apie konkretaus globalinio socializmo kontūrus.

Šioje veikloje vėlgi neišvengiamai gali atsirasti ir utopiniai momentai. Nes išlieka palanki utopiniam mąstymui socialinė dirva – neteisingumas, nelygybė, atskirtis bei susvetimėjimas. O žmogaus siela reikalauja idealo. Socializmo teorijos negalima išmokti vieną kartą ir visiems laikams. Kiekviena karta ir kikvienas žmogus ateina į socializmą savo keliais ir takeliais.

Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą – tai pastovus istorrinis procesas ir kolektyvinis kūrybinis žmonių darbas.

Lietartūra

Marksas K., Engelsas F. Komunistų partijos manifestas. V. 1967

Marksas K., Engelsas F. Rinktiniai raštai (2 t.). V. 1950

Marksas K. Ankstyvieji filosofijos raštai. V. 1986

Marksas K. Gotos programos kritika. V. 1975

Engelsas F. Anti-Diuringas. V. 1958

Engelsas F. Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą

Leninas V. I. Trys marksizmo šaltiniai ir trys jo sudedamosios dalys. V. 1977

Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. (Избранные философские произведения). М. 1956

Brzezinski Z. Between Two Ages. America“s Role in the Technetronic Era. N.Y. 1970

Vidzgiris J. Marksistinis žmogaus samprotis ir žmoniškumo siekis

Mažeikis G. Revoliucijos morfologija ir idėjos trajektorijos

Jonaitis M. Prekariatas

Stankevičius K. Apie Lietuvos marksistų pakraipas

Voiška K. Kultūros reikšmė ideologineje kovoje

Popovas M. Kontrrevoliucija TSRS

Kurginianas S. Apie klasių kovą ir alternatyvas jai

Бугаков М. М. Методическое пособие по произведению Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке». В. 1988

Красин Ю.А. Революцией устрашённые (Критический очерк буржуазных концепций социальной революции). М. 1975

Косолапов Р.И. Социализм (К вопросам теории). М., 1979

Застенкер Н.Е. Очерки истории социалистической мысли. М. 1985

Утопический социализм: Хрестоматия (Общ. Ред. А.И. Володина. М., 1982

Утопия и утопическое мышление: антология зарубежной литературы. М. 1991

Философские проблемы развития социализма (Составитель: Сапунов М.Б.). М. 1988

Троцкий Л. Д. Преданная революцияю М. 1991

Очерк теории социализма (Смирнов Г. Л.,Андреев Э. М., Баграмов Э. А. И др.). М. 1989

Черткова Е. Утопия как тип сознания. 1993

Жихаревич Д. Цифровизация для бедных

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М. 2015

Селиванов А. Война олигархического капитализма против человечества

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

MENTALINIS SMEGENŲ KARANTINAS

Žmonės nebesugeba arba tiesiog nebenori racionaliai ir logiškai mąstyti, remtis faktais ir moksliniais apibendrinimais savo pasisakymuose ir samprotavimuose. Jie jau atprato savarankiškai analizuoti ir vertinti visuomeninius procesus bei reiškinius. Jiems gyvenimui pilnai pakanka paviršutiniškos ir dažnokai konspirologinės bei „feikinės“ informacijos. Kapitalizmas atnešė į Lietuvą ir kitas postsocialistines šalis ne tik deindustralizavimą, bet ir deintelektualizavimą.

Liberalios demokratinės valstybės piliečiai tapo galingos „smegenų plovimo“ sistemos sraigteliais. Sistema nukreipia jų sąmonę nuo esmingų giluminių žmogaus ir visuomenės gyvasties veiksnių į smulkmenišką „blusinėjimąsi“ įvairiausiuose „nuslėptos realybės“ patamsiuose bei painaus klaidžiojimo įvairių „sąmokslo teorijų“ labirintuose.

Socialinė ir politinė alchemija bei astrologija tapo savotiška liaudiška sociologija ir politologija. Tai alternatyva ir antipodas galutinai išsigimusiam oficioziniam glamūriniam socialiniam mokslui. Pastarasis bet kurią socialinės tiesos paiešką traktuoja kaip totalitarizmo, ekstremizmo bei agresijos apraišką „demokratinėje“ visuomenėje.

Oficiozinė politologija „analizuoja“ tik gyvenimo skonį ir kvapus, bet ne patį realų gyvenimą. Ir dažniausia net „skonis ir kvapai“ – tai poniško prašmatnaus “vaišių stalo“ liekanos, o ne liaudiško dvokiančio „mėšlo“ substratas. Iš po oficiozinio mokslo užsismauktos, atseit, „objektyvumo“ kepurės vis išlenda pliko klasinio buržuazijos intereso ausys.

Liaudiškas atsakas į panašią poniškos politologijos „gastronomišką mokslą “ ir tampa iš esmės antikapitalistine gyvenimo mitologija, mistifikacija ir ezoterika, alternatyvaus gyvenimo būdo ir mąstymo paieškos. Mokslo sukarikatūrinimas transformuojasi į karikatūros sumokslinimą.

Atsisakymas nuo mokslinės tiesos peraugo į savo priešingybę – netiesos mokslą – įvairiausių konspirologų, eshatologų bei teologų „tiesas“. Sudvasintas visuomeninės sąmonės religiozavimas – tai atvirkštinė bedvasio kapitalo viešpatavimo pusė. Kaip rašė K. Marksas – tai „prislėgto padaro atodūsis, beširdžio pasaulio širdis“.

Antimokslinis liaudiškas „mokslas“ – atsakas į sumokslintą ponišką antimokslą. Ir vienu, ir kitu atveju visos senos ir naujos tiesos transformuojasi į pseudomokslinę propagandą. Ir vienur, ir kitur vis atsiranda nauji pranašai ir minčių valdovai. Priešingybės sueina ir persipina. Ir ši neigiama dialektika formuoja savotišką mentalinį karantiną, kuris užblokuoja žmogaus sąmonę nuo mokslinės tiesos „viruso“. Jis tiesiog neprasiskverbia į abipusės propagandos karantinuotas smegenis.

Žmogaus ir visuomenės mentalitetas, kaip intelektinių, emocinių ir kultūrinių bruožų bei vertybinių orientyrų kompleksas, praranda bet kokį moksliškumą. Panašu, kad mokslinė revoliucija, apie kurią tiek daug buvo kalbama, mentalinėje sferoje virsta į antimokslinę kontrevoliuciją.

Pats fundamentinis mokslas priverstas gelbėtis susikoncentruodamas į taikomąją gamtos bei technikos sritį. Technologizuoti viduramžiai, kuriuos istorikai vadina tamsiais laikais ir į kuriuos grimsta dabartinė civilizacija, dar paženklinta ir proto užtemimu bei vertikalaus ir horizontalaus neraštingumo išplėtojimu.

Koronoviruso pandemija ir įvairūs „maidanai“ tik dar daugiau išryškino šią tendenciją. Jie parodo kaip lengvai žmonės pasiduoda įvairioms informacinėms manipuliacijoms. Mentalinis smegenų karantinas tampa letaliniu intelekto ir jo sociobiologinio nešėjo – žmogaus evoliucijos veiksniu.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

7. SOCIALIZMAS – SĄMONINGOS ŽMONIŲ VEIKLOS REZULTATAS (Socializmas ir utopija)

Socializmas – sąmoningos žmonių veiklos rezultatas

Socialinės revoliucijos, kurios keitė vieną išnaudotojišką antagonistinę formaciją kita, kaip taisyklė, pasibaigdavo politinėmis revoliucijomis. Tuo tarpu socialistinė socialinė revoliucija prasideda nuo politinės revoliucijos. Ir kapitalistiniai, ir feodaliniai gamybiniai santykiai visiškai susiformuodavo ankstesnių santvarkų gelmėse ir politinės revoliucijos tik uzbaigdavo jau faktiškai įvykusio socialinio – ekonominio perversmo procesą – viena išnaudotojiška klasė pakeisdavo prie valdžios vairo kitą išnaudotojišką klasę. Taip vykdavo dėl to, kad visos išnaudotojiškos visuomenės turėjo bendrą ekonominį pagrindą – privačią gamybos priemonių nuosavybę.

Tuo tarpu socialistiniai gamybiniai santykiai negali pilnai atsirasti kapitalistinėje visuomenėje, kadangi socializmas kaip pirmoji komunistinės formacijos fazė yra visų išnaudotojiškų antagonistinių formacijų priešingybė, ji privačią nuosavybės formą keičia visuomenine nuosavybe. Pastaroji negali stichiškai atsirasti iš privačios nuosavybės, nes ją gina visa kapitalistų klasė. Kapitalistinėje ekonomikoje gali atsirasti tik socialistinės ekonomikos užuomazgos. Pavyzdžiui, tokią socializmo užuomazgą F. Engelsas laikė kai kurių kapitalistinių firmų akcionavimą bei kapitalistinę valstybinę nuosavybę.

Apie tai, kad socialistiniai gamybiniai santykiai negali automatiškai susiformuoti kapitalizmo sąlygomis bylojo ir imperializmo kaip aukščiausios kapitalizmo stadijos ypatumai. Kaip parodė V. Leninas – tai pūvantis ir degraduojantis kapitalizmas, kuris savo bazine materialine – technine prasme visiškai parengtas socialistiniam gamybos būdui, bet jokie socialistiniai gamybiniai santykiai jame nesiformuoja, o atvirkščiai, jis klimpsta į vis gilėjančią krizę tempdamas su savimi į civilizacinę bedugnę ir visą žmoniją.

Šioje situacijoje socializmas neateina savaime. Socialistinių gamybinių santykių formavimas – tai sąmoningas ir planingas socialistinės valdžios darbas. Svarbu dar ir tai, kad socializmas nėra tik politinė ar ekonominė teorija. Pagal savo įtaką žmonijos raidai jis tolygus Renesansui ar Reformacijai, tikrai pasaulėžiūrinei revoliucijai. Socializmo pagrindai kuriami per pereinamąjį laikotarpį. Panašų laikotarpį šiandien išgyvena Komunistinė Kinija.

Socializmo kūrimo sąlygomos kardinaliai keičiasi santykis tarp vystymosi stichiškumo ir sąmoningumo. „Komunizmas nuo visų prieš tai buvusių judėjimų, rašė K. Marksas ir F. Engelsas, – skiriasi tuo, kad jis siekia perversmo buvusių gamybinių santykių ir bendravimo pagrinduose ir pirmą kartą istorijoje žiūri į stichiškai susidariusias prielaidas, kaip į ankstesnių kartų veiklos rezultatą, bei eliminuoja šių prielaidų stichiškumą ir pajungia jas susivienijusių individų valdžiai“.

Pereinamojo laikotarpio tikslas – socialistinės visuomenės pagrindų sukūrimas ekonomikoje, politikoje, socialinėje sferoje ir kultūroje. Kadangi socializmo kūrimas – sąmoningas procesas, tai neišvengiamai atsiveria kelias ir įvairiems subjektyvistiniams, valiuntaristiniams sprendimams, kurie prasilenkia su moksliniu požiūriu į visuomeninių procesų valdymą.

Į vieną metodologinį „ortodoksinio marksistino utopiškumo“ aspektą šioje vietoje yra atkreipęs dėmesį garsus J. Stalino idėjinis ir politinis oponentas L. Trockis. Reikalas tas, jog Markso koncepcija apie pereinamąjį laikotarpį ir 2 komunistinės visuomenės fazes buvo grindžiama prielaida, kad socialistinė revoliucija pirmiausia nugalės labiausiai išvystytuose kapitalo kraštuose. Atseit „prancūzas pradės, vokietis pratęs, o anglas užbaigs“. Bet revoliucija laimėjo ne stipriausioje, o visais atžvilgiais silpniausioje kapitalizmo grandyje. Todėl ir pereinamojo laikotarpio bei 2 komunizmo fazių teorijos pritaikymui tarybinio socializmo istorijai ir praktikai buvo reikalinga rimta korekcija. Deja, dialektinė marksizmo galia po V. Lenino mirties buvo ženkliai nusilpusi.

Marksizmo klasikai skirtingai nuo utopinio socializmo atstovų niekada nebandė pateikti detaliai užbaigto socialistinės visuomenės projekto. Tai turėtų padaryti tie žmonės, kurie praktiškai užsiims naujos visuomenės kūrimu. Kaip rašė V. Leninas: „Duoti socializmo charakteristikos mes negalime. Mes nežinome kokiomis formomis bus realizuotas užbaigtas socializmas“. Tai reiškia, kad svarbiausias socialistinių pertvarkymų kriterijus yra praktika – „gyva liaudies masių kūryba“. Tarybinio socializmo politikai ir teoretikai savo apibendrinimuose, atvirkščiai, vadovavosi ne prieštaringa socialistine praktika, o schematizuota nuo jos atitrūkusia teorija. Ypač tai pasakytina apie tarybinio socializmo specifiką ir jo istorinius periodus. Mąstymo utopiškumas pasireiškė tuo, kad pats socializmas buvo traktuojamas kaip „netobulas komunizmas“, nors Tarybų Sąjungos visuomenę moksliškiau reikėjo traktuoti kaip „netobulą socializmą“.

N. Chruščiovo pažadai apie „dabartinę jaunų žmonių kartą, kuri gyvens prie komunizmo“ – tai buvo akivaizdus strateginio utopizmo pavyzdys. Brežnevo laikais suformuluota „brandaus socializmo teorija“, nors iš esmės ir rėmėsi moksline metodologija, traktuojant socializmą kaip ant „savo pačios pagrindų“ išsivysčiusią visuomenę, bet paskelbdama tokios socializmo stadijos pasiekimą 70-ais praeito amžiaus metais Tarybų Sąjungoje, visiškai utopizavo socializmo kūrybos procesą. Pagaliau tik Andropovo raginimas „susivokti kokioje visuomenėje mes gyvename“ privertė realiau pažvelgti į esamą socialistinę praktiką. Deja, „realiau“ nereiškia „moksliškiau“. Ir Gorbačiovo „perestroika“ su jos tiesioginiu nemokšiškumu galutinai užbaigė socialistinį eksperimentą jo tarybiniame pavidale.

Į klausimą „kodėl žlugo Tarybų Sąjunga“ nėra vienareikšmiško ir kategoriško atsakymo. Ji žlugo dėl viso komplekso ekonominių, politinių, socialinių, ideologinių ir globalinių priežasčių, daugelis kurių jų atsiradimo metu buvo vertinamos iš utopinių pozicijų. Bet remiantis marksistine metodologija esminių šio žlugimo priežasčių vis dėlto reikėtų ieškoti ne mistinės „komunizmo dvasios“ susilpnėjime arba nedialektiškai traktuojamoje „istorinės temperatūros“ įpatumose, o socialistinių gamybinių santykių (nuosavybės, gamybos, mainų, paskirstymo ir vartojimo santykių) bei ekonomikos planavimo mechanizmo atitikime/neatitikime esamų gamybinių jėgų išvystymo lygiui bei struktūrai. Deramai nebuvo išanalizuotas ir įvertintas prigimtinis socialistinės politekonomijos dvilypumas – prieštaravimas tarp visuomeninės gamybos planavimo ir prekinių-piniginių santykių, tarp gamybininkų interesų ir vartotojų poreikių.

Tarybinis socializmas kaip socialinis reiškinys su visais jo ypatumais buvo nulemtas iš esmės 5 istorinių faktorių:

1. Bendras socialinis-ekonominis Rusijos atsilikimas, demokratijos tradicijų stoka.

2. Geopolitinis pirmos socialistinės valstybės vienišumas, priešiškų išorės ir vidaus politinių bei ideologinių jėgų apsuptis.

3. Pirmas istorijoje praktinis bandymas sukurti naują socialiai teisingą visuomenę, kitų šalių patirties nebuvimas, neišvengiamas mokymasis tik iš savo klaidų.

4. Prieškarių, karų ir pokarių laikų reikalavimai bei sunkumai, kurie apėmė beveik pusę TSRS egzistavimo laikotarpio ir pareikalavo daug socialinės – dvasinės energijos ir materialinių – ekonominių resursų „išimti“ iš tiesioginės socializmo kūrybos proceso bei nukreipti mobilizacinėms gyvenimo ir išgyvenimo reikmėms.

5. Kairuoliško radikalizmo ir utopiškumo elementų įtaka revoliuciniam Rusijos judėjimui, tame tarpe ir bolševikų partijos veiklai. Kaip teigė F. Kastro, revoliucijoms yra būdingi utopiškumo periodai, kai revoliucionieriams atrodo jog jie yra visagaliai.

Dėl visų šių aplinkybių reikia stebėtis ne tiek Tarybų Sąjungos žlugimo faktu, kiek istoriniais tarybinio socializmo pasiekimais per istoriškai gana trumpą laikotarpį – socialinėmis darbo žmonių garantijomis, Didziąja Pergale prieš žiauriausią žmonijos priešą – fašizmą, pirmo žmogaus prasiveržimu į kosmosą. Šalies industrializacija, kolektyvizacija, kultūrinė revoliucija – tai buvo dar nematyti istorijoje revoliuciniai visuomeninio gyvenimo pertvarkymai. Vienaip ar kitaip Tarybinė civilizacija, kaip ir Antikos periodas, padėjo pamatus galimai kultūrinei – socialistinei Europos ir pasaulio ateičiai, naujai gyvenimo filosofijai, kuri tampa vis aktualesnė.

Marksas rašė: „Idealybė — niekas kita, kaip žmogaus galvon perkelta ir persodinta materialybė”. Šias sąvokas – idealybė ir materialybė – K. Marksas naudojo filosofine prasme. Laikui bėgant jų dialektika darosi vis turiningesnė ir turtingesnė. Žmogaus veiklos eigoje materialybė vis daugiau persunkiama idealybės elementais, o idealybė vis daugiau ir dažniau materialėja. Socializmas šia prasme daugiausia idealiai- subjektinė santvarka nei visos iki šiol buvusios. Subjektas, t. y. žmogus, nulemia ir samoningą bei planingą sozializmo kūrimą, ir jo mokslinio valdymo efektyvumą bei rezultatyvumą. Socialistinė santvarka ne tik gamybinių jėgų vystymosi ir klasinės proletariato kovos rezultatas, bet ir sužmogintos visuomenės bei suvisuomeninto žmogaus formavimas. Socialistinio ir komunistinio judėjimo perspektyvos požiūriu svarbūs yra įvairių alternatyvaus bendruomeninio gyvenimo būdo bei kultūros židinių kūrimas ir palaikymas kapitalizmo viduje, ypač jaunuomenės tarpe.

Visa tai išplaukia iš bendrasociologinės subjektyvaus veiksnio vaidmens didėjimo tendencijos. Subjektyvus faktorius – tai sąmoninga ir tikslinė masių, klasių ir kitų socialinių grupių, politinių jėgų, atskirų asmenybių veikla, kuri nukreipta į objektyvių visuomeninio gyvenimo sąlygų vystymąsi, jų pakeitimą arba išsaugojimą. Jo vaidmuo gali būti pažangus, konservatyvus arba reakcingas.

Subjektyvaus faktoriaus struktūroje išskiriami organizaciniai ir ideologiniai lygmenys. Kuo geriau organizuoti žmonės, kuo giliau jie supranta savo veiklos tikslą ir jo siekimo būdus, tuo produktyvesnė darosi jų veikla. Jų organizuotumas priklauso nuo valdančių politinių jėgų vienybės ir pasirengimo, o ideologinis-pasaulėžiūrinis turinys nuo švietimo sistemos. Ir vienas, ir kitas dalykai tarybinio socializmo sąlygomis, deja, buvo prasilenkę su moderniais gamtos ir humanitarinių mokslų pasiekimais ir murkdėsi utopiško dogmatizmo baloje.

Šiandien pasaulyje veikia ne tik tradicinis globalinis prieštaravimas tarp kapitalo ir darbo, bet ir prieštaravimai tarp kapitalo ir gamtos, tarp kapitalo ir žmogaus, tarp natūralaus ir dirbtinio intelekto. Kadaise kapitalizmas ženklino tautų išsivadavimą ir nacionalinių valstybių susikūrimą, skatino individualybės atsiskleidimą, dabar jis naikina ir tautas, ir civilizacijas, o svarbiausia griauna patį žmogų kaip savarankiškai mąstančią būtybę. Sociologinės apklausos rodo, kad šiandien jau daugiau ne pusė mūsų planetos gyventojų mano, jog kapitalizmas neša žmonijai daugiau žalos, nei naudos.

Kaip teigia filosofas A. Selivanovas, dabartinis oligarchinis kapitalizmas iš esmės paskelbė hibridinį karą visai žmonijai. Jo tikslas – neišvengiamos kapitalizmo žlugimo perspektyvos akivaizdoje išsigelbėti patiems ir išgelbėti 100-150 valdančių dabartinį pasaulį ologarchinių šeimų ir klanų.

Šis tklsas konkretizuojamas per keletą uždavinių:

– tolimesnis nacionalinių gamtinių, intelektualinių ir technologinių resursų privatizavimas bei „prichvatizavimas“;

– dar gilesnis žmonių suskaldymas pagal socialinius, kultūrinius, psicho-intelektinius, informacinius ir kitokius parametrus, jų „kastinis“ segregavimas;

– ryškus ir staigus žmonių populiacijos sumažinimas iki 1 mlrd. planetos gyventojų ar dar menkesnio skaičiaus.

-transnacionalinės kosmopolitinės „pasaulinės vyriausybės“ suformavimas iš įtakingiausių oligarchinių klanų atstovų;

– nacionalinių valstybių vaidmens minimizavimas ir jų pajungimas transnacionalinio kapitalo sukurtų tarptautinių struktūrų kontrolei;

– nacionalinių ekonomikų deindustrializavimas bei nacionalinių mokslo, švietimo ir kultūros segmentų likvidavimas;

– intelektinio ir dvasinio liaudies degradavimo skatinimas, vartotojiškumo kulto bei masinės kultūros surogatų diegimas ir informacinis – psichologinis žmonių vertybių valdymas bei manipuliavimas jų vertybėmis.

Žmogaus degradacija vyksta ne tik dėl kapitalizmo išnaudotojiško materialinės gamybos būdo, bet ir dėl šiai santvarkai būdingo metafiziškai idealistinio materijos ir sąmonės santykio interpretavimo. Idealybė kapitalistinėje visuomenėje tampa materialybės auka. Tuo tarpu socialistinė visuomenė remiasi priešinga tendencija – materialinės gamybos ir žmogaus gyvenimo būdo vis didesniu idealiu sudvasinimu. Tarybinė kultūra buvo ir iki šiolei išlieka visų buvusių TSRS respublikų ir visos žmonijos dvasinės kultūros viršūnė.

Socializmas žlugo, kai prasidėjo kapitalistiško vartotojiškumo reabilitacija tarybinėje ideologijoje ir masinėje tarybinių žmonių psichologijoje. Bedvasis vartojimas, į kurio skatinimą nukreipta visa kapitalistinės visuomenės filosofija, – tai tiesioginis kelias į visuomenės išvisuomeninimą ir žmogaus nužmogėjimą. Vartotojiška civilizacija, kaip rodo ir mūsų dienų praktika, neatlaiko išbandymo įvairomis krizėmis ir kataklizmais. Šioje vietoje kalbama būtent apie vartotojiškumo filosofiją ir ideologiją. Šia prasme tarybinėje sociologijoje buvo bandoma teoriškai atskirti besaikį vartotojiškumą nuo būtino protingo vartojimo, be kurio žmogus negali egzistuoti. Bet sukurti tinkamą vartojimo kultūrą tarybinio socializmo praktikoje pritrūko ir materialinių galimybių, ir ideologinių pastangų.

Objektyvi žmonijos vystymosi tendencija – judėjimas į vienybę per įvairovę. Nauja vienijimosi stadija pagimdo ir naują įvairovę. Ekonomika vis daugiau sukultūrinama. Gamtos ir visuomenės mokslai vis daugiau persipina ir ateityje prognozuojamas jų susijungimas į vieningą mokslą. Tuo pačiu gali išsitrinti ir pasaulėžiūrinė praraja tarp materializmo ir idealizmo. Kaip parodė F. Engelsas ir V. Leninas, sąvokos sąmonė ir materija yra priešingybės tik gnoseologine prasme. Visais kitais atvejais ši priešingybė tampa sąlyginiu dalyku. Materija vis daugiau sudvasinama. Kaip teigė marksizmo klasikai, valstybė iš žmonių valdymo įrankio turėtų ir galėtų tapti globaliniu ekonominių procesų reguliavimo mechanizmu ir tokiu būdu sunykti kaip valstybė. Pats marksizmas ateityje gali evoliucionuoti į žmogaus ir kosmoso problematikos filosofiją. Būtent tai buvo ankstyvojo filosofinio mąstymo pagrindinė tema. Tokiu būdu ateityje gali suveikti dialektinis neigimo neigimo dėsnis. Ir šioje vietoje atsiras aibė naujų įvairovių ir skirtumų jau noosferos lygmenyje.

Susitvarkyti su visomis egzistencinėmis dabarties problemomis neįmanoma nesugrįžus prie mokslinės marksizmo metodologijos ir neatnaujinus mokslinio socializmo teorijos, kuri būtų apvalyta nuo utopiškumo elementų.

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ

На человеческую жизнь можно смотреть с разных точек зрения: профессиональной, семейной, общественной, политической, экономической, этической, религиозной, физиологической, психологической и любой другой. Что значит философский взгляд на жизнь? Философский взгляд – это умение разглядеть суть вещей и явлений. Его сущность хорошо сформулировал Спиноза: философ должен не плакать и не смеяться, а понимать.

Что значит понимать? Философия – это, как известно, любовь к мудрости. Что значит быть мудрым? Это значит прежде всего не суетиться. Мудрое понимание жизни зафиксировано в известной восточной сентенции: сиди спокойно на пороге своего дома и мимо пронесут труп твоего врага. Быть мудрым — значит не производить лишних движений, не сотрясать воздух пустыми громогласными речами, не делать поспешных выводов, не совершать эмоциональных поступков и соблюдать олимпийское спокойствие при любой ситуации. Мудрый человек всё понимает и внутренне готов к любым жизненным ситуациям. Надежда, как известно, любит дураков, но не философов, которые практикуются только в одном направлении – в искусстве и науке философствования. В отличии от них реальный человек развивает все свои способности, «в том числе и глупость» (А. Мариенгоф). Философская мудрость выглядит сродни бесчувственности. Древнегреческий скептик Пирон уподоблял философа свинье, которая спокойно ест из корыта на корабле во время шторма. Но философ не бесчувственен. Он и видит, и слышит, и чувствует. Но при этом он всегда рационален и иногда иррационален, поскольку второе есть форма проявления первого.

Главное – не быть категоричным. „Категоричность – сладкая привилегия невежд“ – сказал один мудрец. Эпикур мудрым называл человека достигшего состояния атараксии, т. е. полной невозмутимости духа, которая предполагает удовольствие как избавление от душевных болей и тревог. В буддизме мудрецы достигают нирваны – состояния, при котором отсутствуют страдания и страсти; это состояние умиротворённости, отрешённости и безмятежности.

Мудрый философ отличается от просто умного философа. Умный решает проблемы, мудрый их не создаёт. Умный вмешивается в жизнь в нужный момент, мудрый наблюдает за жизнью во все моменты её проявления. Однако его неучастие и есть способ участия. Всякая попытка избавится от оценок — это уже оценка.

Философ смотрит на мир и на жизнь сразу с 3-х точек зрения.

Во-первых, он смотрит на жизнь как бы сверху, с высоты. В этом взгляде нет какого-либо высокомерия или презрения к жизни внизу. Это просто взгляд сверху. По диалектическому закону раздвоения единого взгляд с высоты имеет как бы 2 «разновысотных» уровня: взгляд с высоты птичьего полёта и взгляд с высоты космоса.

С высоты птичьего полёта жизнь предстаёт в виде некоего узорного ковра. Она распадется на отдельные фрагменты, каждый из которых заполнен разными узорами. Целостной картины не видно, не видно и специфики индивидуальной жизни, и это освобождает душу от возможного сострадания и сочувствия. Вместе с тем при таком взгляде видна взаимосвязь отдельных действий и их последствий. Хорошо видны ошибки группового поведения в преддверии наступающего какого-либо катаклизма, который не виден участникам земной жизни. Поэтому они ведут себя по детски беспечно и даже если увидят вдалеке некие признаки надвигающегося тайфуна примут это за лёгкий каприз погоды. Философ же со своей высоты уже видит на горизонте угрожающие приметы зарождающегося стихийного природного или общественного бедствия – шторма, цунами. войны или революции. Но с высоты птичьего полёта не видно то, что за горизонтом, за пределом видимости.

Более мудрый взгляд – взгляд с высоты космоса. С этой высоты жизнь „человейника“ (А. Зиновьева) предстает в виде целостной, исторически и географически обусловленной системы, в рамках которой крошечные человеческие фигурки исполняют свои жизненные роли и функции во всём драматизме жизненных страстей и противоречий. Однако они не осознают общего сценария, который всегда имеет трагическую развязку. С высоты космоса видны все подъёмы и падения, прогресс и регресс. Причём они следуют не друг за другом, а происходят одновременно. В этом весь драматизм и общества и индивидуальной жизни. Жизнь – это всего лишь момент сущего и вечного космо – бытия. Секундное пламя спички в темноте Вселенной. Взгляд с высоты космоса перевоплощает историю и географию в бездушную и безыдейную космогонию. Человеческая жизненная суета – ничто перед мрачным и безмолвным величием космоса. От этого и на душе становится как-то легче, свободнее и спокойнее. По крайней мере, на душе мудрого человека. Мудрец – это „космонавт духа“. Космос – это и атараксия, и нирвана.

Во-вторых, философский взгляд – это взгляд как бы со стороны. Мудрый человек отделён от реальной жизни некоей прозрачной стеной подобно тому как какой-либо лаборант либо компьютерщик отделён стеклянной перегородкой от подопытных животных или персонажей компьютерных игр. Всё, что находится за пределами – это внешний, далёкий мир, чужая жизнь и к этому так и следует относится. Моя индивидуальная жизнь – это тоже внешний для меня мир, поскольку я могу не только быть участником своей собственной жизни, но и её наблюдателем. Всегда можно посмотреть на себя со стороны. Моя жизнь – и субъект, и объект. Чего больше – зависит от степени философичности мышления. В этом смысле человек не просто живёт, а наблюдает и оценивает. В том числе и самого себя. Я по „обе стороны“, но по „ту сторону“ – я действительный и истинный, не тот каким я себя представляю или каким меня представляют другие, не симулякр как «вечная потеря подобия» (Ж. Делез), а тот, кто я есть на самом деле. А на самом деле, я как все: вечно суечусь, куда-то стремлюсь, чего-то добиваюсь… Но всё напрасно. За стеклом лишь перемена слагаемых, которая не меняет общий результат.

Взгляд со стороны опять же распадается на две составляющие: односторонний, однолинейный взгляд с боку (плоскостной взгляд) и многосторонний. объёмный взгляд по периметру (панорамный взгляд).

Плоскостной взгляд означает, что жизнь протекает как бы рядом с тобой, а не внутри тебя самого. Истинный философ не является участником „громокипящей“ жизни, он даже не „болельщик“ на трибуне стадиона. Он опять же сторонний наблюдатель. Он не должен и не может вмешиваться во всё происходящее на „той стороне“. Он к этому просто не приспособлен. Его мозг устроен так, что он всё видит со стороны и понимает, что любое вмешательство приведёт совершенно не к тем последствиям, на которые должно рассчитывать. Будет только хуже. Однако плоскостной взгляд является не совсем мудрым взглядом по той простой причине, что он не видит всех изгибов жизненного рельефа, всех срытых расщелин и колдобин где-нибудь вдалеке за каким-либо отвлекающим ориентиром. Со стороны видны лишь признаки скрытых объектов. Причём чем более они скрыты, тем больше их видимых и уводящих от сути дела признаков. Но плоскостной взгляд видит лишь эти признаки. Жизнь при таком взгляде предстаёт слишком размеренной. Видимая картина даёт много информации, но мало смысла. Эпизод следует за эпизодом, но их сущность и влияние на конечный результат не улавливаются. Не видны возможные зигзаги судьбы. Не видать перспективы. Не видать, так сказать, «обратной стороны луны». Жизнь за стеклом — не реальная жизнь. Это рекламная сторона жизни. Это лишь вкус и запах жизни как безалкогольное пиво. Кроме того, отстранённость от жизни ощущается лишь частично, поскольку это всё таки и твоя жизнь. А это смущает философскую душу и затуманивает философский взгляд.

Другое дело – панорамное видение жизни, взгляд на неё со всех сторон. Достигший мудрости философ заранее знает, что на самом деле происходит и к чему всё в итоге придёт. „Всё суета сует и всяческая суета“ – как сказано в Экклезиасте. Всё повторяется по бесконечному круговороту „дурной бесконечности“ (Г. Гегель). Панорамный взгляд любую человеческую жизнь, даже и свою собственную, видит и оценивает во всех её противоречиях и движениях, во всех измерениях пространства и времени. И приходит к неутешительному и банальному выводу: всё уже было, ничто не ново под луной. Как говорится, самые банальные истины и оказываются самыми глубокими. Иногда впрочем „по ту сторону“ могут происходят и некоторые неожиданные повороты и события в той или иной жизненной драме. В таком случае философ приобретает новый опыт, который в дальнейшем использует в своих наблюдениях со стороны. Академик И. Павлов, надиктовывающий свои предсмертные ощущения, – пример панорамного взгляда на жизнь. Панорамный философ – это „посторонний“ (А. Камю).

В третьих, философский взгляд на жизнь – это взгляд снизу. Прежде всего -это взгляд из народных низин и глубин. Взгляд из народной жизни с её грубостью, брутальностью и простотой нравов, с её не театральным, а настоящим трагизмом и комизмом, с её бесцельностью и бессмысленностью. В чём смысл бессмыслицы! В её бессмысленном преодолении! Каждый мнит, что он является самоцелью, но на самом деле «народный» человек преодолевает сам себя, он действительно «не цель, а мост» (Ф. Ницше). «Мост» для себя, для своей семьи, для своей страны, в конце концов для человечества как биологического вида. Во время войн, голодоморов и и других социальных катаклизмов это проявляется со всей очевидностью и прямотой. До всяких и без всяких мудрецов народная жизненная философия фиксировалась в многочисленных поговорках, пословицах и афоризмах. Все они имеет глубоко диалектическое содержание. Народ – это всегда стихийно диалектический метафизик. Взгляд снизу – это трезвый взгляд на жизнь с её водкой, запоями и похмельем, с её грязью и полётами человеческого духа, с её искренностью и лицемерием. Народ и философ едины в своём восприятии жизни, что, кстати, отражается и в языке, в котором некоторые слова и выражения соединяют в себе казалось бы совершено противоположные или разные по своей природе явления. К примеру, слово «благо-воние» или хайдеггеровский термин «со – бытие». Философ – это „народник“ в самом подлинном значении этого слова.

Взгляд снизу – это так же и взгляд как бы из могилы. Мудрец – это философствующий шекспировский могильщик. Он уже прожил жизнь. Он всё про неё знает. „Прохожий, не гордись поправ мой прах. Я дома, ты – в гостях“ – гласит одна из банальнейших эпитафий. Напрасна мольба М. Цветаевой: „Я то же была, прохожий! Прохожий, остановись!“. Ничто и Никто и не остановится. Разве только какой-то любопытствующий кладбищенский зевака. Но в принципе всё продолжиться. Никакое „прекрасное мгновенье“ (Гёте) неостановимо и невосстановимо. Всё имеет своё начало и конец. В том числе и человеческая память. Как написал перед самоубийством 87-летний известный советский и российский философ Л, Науменко (на лекциях которого мне, кстати, в своё время довелось присутствовать): “Слепну, глохну, теряю остатки памяти. Я уже никому не нужен, да и мне тоже уже никто не нужен. Уходить из жизни трудно, но оставаться еще труднее“. Сколько людей лежит под землёй. Наверняка больше чем в настоящее время живут на земле. И кто их помнит. Только в исторических писаниях да в учебниках сохранились некоторые имена и биографии более или менее известных личностей. Но ведь абсолютное большинство так и ушло в прах и песок полной неизвестности. «Под каждым могильным камнем лежит Вселенная“ – сказал поэт. Но ведь и могил то со временем остается значительно меньше, чем умерших и похороненных. Всё в конце концов зарастает „травой забвения“ (В. Катаев). У умерших по крайней мере есть одно преимущество перед живущими: с ними всё уже произошло, а живым ЭТО ещё предстоит пережить.

Таким образом, взгляд сверху, со стороны и снизу – вот философский трёхмерный взгляд на жизнь, триединство философской мудрости восприятия действительности, который позволяет увидеть ещё античными философами предсказанную скрытую, невидимую реальность. Подобно тому как основу видимого материального мира составляет мир невидимый — мир элементарных частиц, так и философ должен видеть невидимую, но сущностную сторону жизни, понимать, что за миром явлений скрывается мир сущностей, который и является определяющим. Задача усложняется и одновременно облегчается тем обстоятельством, что оба эти мира связаны между собой. Как говорил Гегель: сущность является, а явление существенно. Следовательно нужно научится их различать. Как это сделать? Надо тренироваться!

Одна из методик выработки философского взгляда на жизнь помимо изучения философии — это чисто практическое упражнение. Например, почаще ходить на мост или на берег и смотреть на реку. Это «смотрение» может поспособствовать прохождению мысли по 5-ти этапам философского мыслительного акта:

1. Успокоение. Равномерное течение реки успокаивает и умиротворяет человеческую душу, нивелирует жизненную суету, уравновешивает внутренний мир человека, настраивает на философский лад.

2. Наблюдение и размышление. Наблюдение за однообразной ритмичностью течения и постоянными изменениями береговой линии и окружающего ландшафта подводит к мысли о повторяемости всего происходящего, о единстве постоянства и изменений. В то же время может возникнуть и мысль о том, что если постоянно всё меняется, то нет ли в этих изменениях чего-либо постоянного? Невольно может вспомнится Гераклит с его «всё течёт, всё меняется» и «дважды в одну и ту же реку не войдёшь». В то же время можно прийти к неутешительному выводу, что хотя всё течёт, но ничего не меняется и что человек всё же пытается войти в одну и ту же реку и дважды и трижды.

3. Сравнение. Отстранённое течение реки, её величавое природное «равнодушие» к мельтешению внешней жизни, порождает в человеческой душе ощущение и понимание полной отчуждённости окружающего мира к индивидуальным человеческим проблемам.

4. Углубление. Это заставляет задуматься о течении времени и, в частности, быстротечности человеческой жизни на фоне бесконечного величия природы. Возможно вспомнится и булгаковский Волланд с его теорией «внезапной смертности».

5. Рефлексия. Феномен реки помогает осознать, что причина поверхностных речных волнений и водоворотов — это голубиные невидимые взгляду подводные течения, а не внешнее воздействие погодных и иных условий. Вольно или невольно это наведёт на раздумья о своей собственной жизни, всех её поворотов. подводных камней и изгибов, заставит задуматься о причинах и следствиях разных жизненных ситуаций. Предметом философских раздумий в конце концов могут стать предельные основания бытия, т.е., окружающий нас мир, место человека в нём, жизнь и смерть, пространство и временя, необходимость и случайность, свобода и воля, смысл жизни и т.п.

Река человеческой и общественной жизни течёт спокойно и величаво или, наоборот, бурно и стремительно. Но её течение может изменить только какое-либо нестандартное природное событие или вмешательство внешних человеческих сил, а так же, возможно, бурный всплеск внутренней пассионарной энергии.

Вместо реки можно смотреть и на какое-либо другое природное явление — море, горы, звёзды, , облака и т. п. В таком случая 5-ти этапная структура процесса философствования сохранится. Но его содержательное наполнение может быть иным.

Здесь возникает вопрос – является ли философская мудрость бездеятельной по своей природе? Является ли спинозовское понимание оправданием отстранённости? Это вопрос реальной жизни. Философский ответ на этот жизненный вопрос заключается в следующем. Деятельность – это действия по осуществлению целей. Могут ли быть цели у бесцельно существующего космо-бытия? Ответ очевидный – нет! Тогда в чём же смысл человеческих действий? Ответ – в придании им смысла и цели! Бессмыслица гибнет от смысла. Цель и смысл человеческой жизни в понимании мудреца – конфликт со вселенной. С начала скрытый, а затем всё более явный. Космос в принципе бесчеловечен и это самая ужасающая нелепость и несправедливость. В этом «отвратительная правда существования» (К.Уилбер). Своим „железным циркулем“ (Б. Ахмадулина) космическое бытие всё время пытается очертить круг, за пределы которого человеку нельзя проникать. Но человек всё время пытается его если и не разорвать, то хотя бы расширить. И что бы в этом конфликте иметь хотя бы малейший шанс зацепиться за вечность (а к этому вольно или невольно стремиться каждый индивид, даже философ), мудрый человек должен кое – что изменить в этом мире, а следовательно и в самом себе. В этом месте философия становится жизнью, а жизнь философией, идеализм материализмом, а материализм идеализмом. До сих пор лишь 2 философа были истинными и мудрыми философами – это Сократ и Маркс. Один философски взглянул на человека, другой на общество. Человек действительно «обречён на свободу» (Ж-П. Сартр), но только в обществе и вместе с обществом. И лишь в таком тандеме общественный человек и очеловеченное общество могут на что-то рассчитывать в этой жизни. И именно в таком ракурсе философ как «не участвующий соучастник» и меняет реальную жизнь.

В заключении приведу ответы некоторых философов на вопрос:

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?

Философия-это исследование природы вещей.
Гераклит (544-483 до н. э.)

Философия-это готовность ко всякому повороту судьбы.
Диоген из Синопа (400-323 до н.э.)

Философия-это знание об истине.
Аристотель (384-322 до н.э.)

Философия-это культура мышления.
Цицерон (106-43 до н. э.)

Философия-это искусство умирания.
Сенека (5 до н.э.-65 н.э.)

Философия-это мыслящее рассмотрение предметов.
Георг Гегель (1770-1831)

Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том,чтобы изменить его.
Карл Маркс (1818-1883)

Философия – всеобщая наука о ценностях.
Вильгельм Виндельбанд (1848-1915)

Что бы жить одному, надо быть или скотом, или богом, – сказал Аристотель. Он упустил из виду третий случай: когда человек и то и другое, т. е. философ…
Фридрих Ницше (1844-1900)

Философия делает самого человека именно человеком.
Владимир Соловьёв (1853-1900)

Философия-это освобождение от тоски и скуки жизни.
Николай Бердяев (1874-1949)

Философия есть нечто такое,что касается каждого.
Мартин Хайдеггер (1889-1976)

Один поэт обратился к своим коллегам по цеху с призывом: «Любите живопись, поэты!». Поскольку, как было определено в начале этого опуса, «философия — это любовь к мудрости», то позволю себе завершить его так же призывом ко всем живущим людям: «Любите философию природы и природу философии, мать вашу!».

В наши тяжёлые времена в некоторых ситуациях это спасает, успокаивает и возвышает человеческую душу.

Paskelbta temoje Статьи | Parašykite komentarą

6. SOCIALISTINĖ REVOLIUCIJA IR PROLETARIATO DIKTATŪRA (Socializmas ir utopija)

Socialistinė revoliucija ir proletariato diktatūra

Būdamas socialinės piramidės apačioje proletariatas faktiškai išlaiko ant savo “pečių ir nugaros” visą buržuazinės visuomenės antstatą. Šia prasme “išsitiesdamas” proletariatas gali apversti ir visą kapitalizmo pastatą, tapti varomąja socialistinės revoliucijos jėga. Nuo proletariato “išsitiesimo” amplitudės priklauso, kaip smarkiai susvyruos visa kapitalizmo konstrukcija, priklauso socialistinės revoliucijos eiga bei jos “humanitarinė kaina”. Dėl pastarosios kapitalizmo ideologų dėka šiandien sukurta aibė įvairiausių baubų ir mitų. Humanitarinė revoliucijos “kaina” – tai žmonių aukos, kurios gali atsirasti ginkluotų revoliucinių susirėmimų metu. Deja, marksizmo klasikų veikaluose pateikta nemažai teiginių apie tai, kad ginkluota kova – tai tik vienas iš galimų socialistinės revoliucijos kelių ir kad priimtinesnis visais atžvilgiais būtų taikus valdžios perėmimas į proletariato rankas.

Šioje vietoje svarbu išskirti “socialinės revoliucijos”, “politinės revoliucijos”, “ginkluoto sukilimo’ ir kitas su revoliucija susijusias sąvokos, kurios kartais dėl reikalo neišmanymo, o kartais ir dėl ideologinių-politinių sumetimų, yra painiojamos ir iškraipomos. Kai kurie šiolaikiniai oficioziniai filosofai net teigia, kad, atseit, Lietuvoje net terminas “revoliucija” niekada nebuvo savas, kad tai svetimkūnis, atneštinė iš svetur naujiena, svetima romantika, skirtingai nuo “sukilimo” sąvokos, kuri kaip 1831, 1863 metų įvykiai yra išaukštinta lietuviškoje istoriografijoje ir literatūroje. Tuo pačiu kažkodėl visiškai „pamirštami“ revoliuciniai 1918 ir 1940 metų įvykiai arba 1990 „sąjūdinė“ kontrevoliucija Lietuvoje.

Bet iš esmės revoliucijos problematika – tai ne terminijos populiarumo ar nacionalinės savimonės įpatumų klausimas, o objektyvių istorijos dėsningumų pripažinimo ar nepripažinimo dalykas.

Šioje vietoje kaip tik ir painiojama socialinė revoliucija su politiniais, nacionaliniais, religiniais, ideologiniais ar kitokiais lokalinio masto ir konkrečių-istorinių aplinkybių išprovokuotais konfliktiniais susirėmimais, kuriuose lemiamą vaidmenį atlieka dažniausiai subjektyvus veiksnys.

Marksistinė revoliucijos teorija teigia, kad socialinės revoliucijos nėra “daromos” pagal užsakymą, tai ne subjektyvus darinys. Jos “atsitinka” savaime, kai pasenę gamybiniai santykai tampa stabdžiu naujų gamybinių jėgų plėtrai. Įvairios socialinės grupės ir klasės būna įvairiai pasiruošusios šiam istoriškai lemiamam laikotarpiui. Socialinė revoliucija, kaip natūralus, objektyviai egzistuojantis reiškinys, yra ištisinis istorinis procesas, kurio socialinį turinį sudaro perėjimas nuo vienos visuomeninės formacijos prie kitos. Ekonominis jos pagrindas – nuosavybės santykių pertvarkymas. Šis socialinis – ekonominis procesas nulemia, kad socialinė revoliucija pagal dialektikos dėsnius dažniausia perauga į savo priešingybę – socialinę evoliuciją ir tik pagal rezultatus galima vertinti įvykusių visuomeninių permainų revoliucingumą.

Kitas dalykas – politinė revoliucija, kurioje lemiamą vaidmenį būtent ir vaidina subjektyvus faktorius, tai yra klasių ir politinių lyderių kova dėl valdžios. Pastaroji – tai centrinis bet kurios politinės revoliucijos, kaip ypatingo socialinės revoliucijos etapo, klausimas. Kaip rodo istorinis patyrimas, vienos socialinės revoliucijos eigoje gali įvykti kelios politinės revoliucijos ir kontrevoliucijos. Politinę revoliuciją be socialinės nemoksliška vadinti revoliucija, tai tiesiog perversmas.

Dar vienas svarbus aspektas yra tas, kad ir socialinės revoliucijos yra nevienodos gilumos ir masto. Marksas laikė Didžiąją 1879 metų Prancūzijos buržuazinę revoliuciją kartu ir gilia, ir paviršutiniška. Gilia, nes ji atvėrė kelią naujai objektyviai pribrendusiai santvarkai, o paviršutiniška, kadangi ji pakeitė vieną išnaudotojišką santvarką kita, nepakeitusi iš esmės antogonistinę civilizacijos raidą. Tik ženkliai radikalesnė proletarinė socialistinė revoliucija yra gili ir iš pamatų keičianti žmonijos istoriją bei atverianti kelią tariant F. Engelso žodžiais iš “būtinybės karalystės į laisvės karalystę”.

Politinės revoliucijos suabsoliutinimas, jos atplėšimas nuo socialinio turinio kaip tik ir veda į utopizuotą antimokslinę situaciją, kai, pavyzdžiui, Didžioji Spalio socialistinė revoliucija Rusijoje traktuojama kaip V. Lenino ir bolševikų partijos klastingos ar išmanios taktikos rezultatas arba kai dabartinės “spalvotos revoliucijos”, atvirkščiai, traktuojamos kaip gili socialinė transformacija.

Politinės revoliucijos kontekste kaip tik daugiausia ir spekuliuojama “ginkluoto sukilimo ir jo aukų” temomis bei žongliruojama moralinėmis kategorijomis. “Moralizuojančios istorinio proceso kritikos” utopiškumą K. Marksas išsamiai išnagrinėjo savo veikale “Skurdo filosofija”. Moralė yra toks pat istorijos produktas, kaip ir kiti “antstatiniai” reiškiniai ir priklauso nuo visuomenės išsivystymo pakopos bei jos socialinės – klasinės diferenciacijos. Revoliuciją vykdo žmonės, kurie gyvena ir yra išauklėti egzistuojančios santvarkos sąlygomis, o ne kokie nors nauji ir sterilūs “antžmogiai”, kurie sugeba visiškai atsiriboti nuo gyvenimiško “purvo”.

V. Leninas buvo genialus revoliucijos dialektikos meistras. Dialektiką jis suvokė būtent kaip „revoliucijos algebrą“ (Gercenas). Jis suvokė teorijos ir praktikos, strategijos ir taktikos, logikos ir intuicijos dialektiką. V. Leninas ir bolševikai stojo į ginkluotą revoliucijos kelią po to, kai buvo visiškai išeikvota taikios revoliucijos galimybė ir po to, kai kontrevoliucinės reakcinės jėgos pradėjo teroro aktus ir ginkluotą pasipriešinimą revoliucinėms permainoms. Pirmas revoliucijos laikotarpis net pasižymėjo savotišku taikdarišku ir utopiniu bolševikų naivumu. Vos antrą dieną po pergalingo Spalio ginkluoto sukilimo – lapkričio 8 d. – buvo pasirašytas vienas pirmųjų revoliucinių dekretų, kuris panaikino mirties bausmę. Areštuotus laikinosios buržuazinės vyriausybės ministrus bolševikai neužilgo paleido į laisvę, kaip ir kai kuriuos baltuosius generolus, kurie vėliau stojo į ginkluotą kovą su Tarybų valdžia.

Taikaus ir ginkluoto revoliucijos kelio dialektika turi šiandien ir kitą aspektą. Dabartiniai revizionistiniai teoretikai, bandydami iš esmės sukompromituoti marksizmą, teigia, kad net F. Engelsas savo gyvenimo pabaigoje suabejojo K. Markso revoliucijos teorija. Neva, 1895 metais parašytame įvade K. Markso veikalui “Klasių kova Prancūzijoje 1848 – 1850“ jis teigė: “Istorija mums parodė, kad mes klydom ir kad mūsų pažiūra tuo laiku tebuvo tik iliuzija. . . 1848 metų kovos metodas šiandien yra visais atžvilgiais pasenęs“.

Bet apie ką rašo iš tikrųjų F. Engelsas? Jis kalba apie 1848 metų revoliucijų ginkluotus miestų darbininkiškų sluoksnių sukilimus prieš valdžią, apie ginkluotus susirėmimus gatvėse. Įvertindamas pasikeitusias nuo anų laikų realijas, jis rašo, kad dabartinių (kalbama apie XIX amžiaus pabaigą) didžiųjų miestų išplanavimo specifika bei represinių valstybės struktūrų sustiprėjimas ir išplėtojimas ženkliai sumažina proletariato pergalės galimybes “gatvės mūšiuose”. Tokiomis sąlygomis kviesti socialistinės idėjos šalininkus į ginkluotą kovą – tai tiesiog avantiūrizmas arba provokacija, kuri būtų naudinga tik buržuazinei valdančiai klasei. Tuo pačiu F. Engelsas pažymi, kad laimėti “gatvės mūšyje” proletariatas gali tik vienu atveju – jeigu socialistinė idėja plačiai prasiskverbs ir į kariuomenės gretas. Pastaroji marksizmo klasiko įžvalga, kaip žinia, visiškai pasitvirtino Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos Rusijoje eigoje.

Taigi, F. Engelsas mąsto ne kaip “marksizmo revizionistas”, o kaip revoliucionierius – dialektikas, kuris suvokia klasinės – politinės kovos tendencijas ir jos priklausymą nuo konkrečių-istorinių aplinkybių. Kokia bus vyraujanti revoliucijos tendencija – taikus kelias ar ginkluotas susirėmimas – priklauso nuo daugelio aplinkybių ir pirmiausia nuo kontrevoliucinių jėgų pasipriešinimo ir jų pasirinktos taktikos.

Revoliucijos “kaina’ – tai pirmiausia jų humanitarinės atsakomybės reikalas. Tarp kitko, mūsų dienų taip vadinamų „spalvotų revoliucijų“ praktika parodo, kad dėl geopolitinių interesų stambaus tarptautinio kapitalo valdomi „kontrrevoliuciniai revoliucionieriai“ nesilaiko jokių humanitarinių sentimentų siekiant „savo-nesavo“ tikslų.

Nuo socialistinės revoliucijos eigos priklauso ir proletariato diktatūros pobūdis bei turinys. Proletariato diktatūros idėjos kritikai vadovaujasi antimoksline pozicija, kuri priešpastato abstrakčios demokratijos ir abstrakčios diktatūros idėjas. Bet tokios demokratijos ir tokios diktatūros niekur pasaulyje nėra ir nebuvo. Kaip žinia, tiesa visada konkretus dalykas, taigi ir demokratija bei dikatūra – tai istoriškai ir geografiškai konkretūs reiškiniai.

Revizionistai ir antikomunistai dažnai apeliuoja į V. Lenino tezę apie proletariato diktatūrą kaip apie “valdžią, kuri neapribojama įstatymais ir remiasi prievarta”. Užmirštama, kad kalbama apie buržuazinės klasės įstatymus ir prievartą kontrevoliucinių jėgų atžvilgiu. Proletariatas sukuria savo socialistinius įstatymus ir valstybines represines struktūras, kurios gina darbo žmonių interesus ir teises. Taigi, iš esmės proletariato diktatūra yra demokratija daugumai ir diktatūra mažumai. Tuo tarpu buržuazinė demokratija atvirkščiai – yra demokratija mažumai ir faktiška diktatūra daugumai. Proletariato diktatūros terminas tiesiog pavadina reiškinius savo tikrais vardais.

Kita vertus, pats V. Leninas pripažino, kad dėl istorinių sąlygų proletariato diktatūra Rusijoje buvo įgyvendinta “rūsčiausia jos forma” ir kad kitose šalyse galimas “švelnesnis” tradicinių buržuazinės demokratijos institucijų pertvarkymas nauju socialistiniu klasiniu pagrindu.

Dabartinių marksistų tarpe kol kas atviras lieka klausimas, ar po XX amžiaus socialinių kataklizmų, visų revoliucijų ir karų, masinio smurto ir teroro proveržių, kurie apėmė visus pasaulio regionus ir visas visuomeninio gyvenimo sferas, politiškai tikslinga yra vartoti “proletariato diktatūros” terminą? Ar ne teisingiau būtų šiandien kalbėti tiesiog apie “darbo žmonių valdžią” ir apie “liaudies demokratiją” kaip kitą dialektinę to paties reiškinio pusę ar dar kitaip formuluoti vieno ir to pačio dalyko esmę?

Dialektika teigia, kad panašus turinys gali būti išreikštas įvairiomis formomis. Formuluotės problema – ne ideologinis strategijos, o būtent terminologinis taktikos klausimas. Ir atsižvelgiant į socialinį – psichologinį tam tikros visuomenės klimatą, kiekviena marksistinė politinė jėga tiesiog privalo pagal konkrečią situaciją terminologiškai lanksčiai įforminti proletariato diktatūros idėją savo politiniuose dokumentuose. Takoskyrą tarp marksizmo ir revizionizmo šiuo klausimu reikėtų brėžti ne dėl termino „proletariato diktatūra“ naudojimo/nenaudojimo, o dėl pačios idėjos pripažinimo ar nepripažinimo.

Apskritai, marksizmo terminijos atnaujinimas, suteikimas jai naujų prasmių ir spalvų, jos savotiškas ir jaunimui patrauklus „suskaitmenimas“ bei tam tikro “senamadiškumo“ įvaizdžio įveikimas, marksistinis naujų kategorijų “sumokslinimas” – tai šiandien vienas svarbių ne tik marksizmo populiarinimo, bet ir jo vystymosi aspektų. Žinoma, būtina išsaugoti ir tradicinį mokslinį sąvokinį-kategorinį marksizmo karkasą.

Įvairūs terminologiniai ginčai negali užglaistyti esmės – pirmasis socialinės socialistinės revoliucijos aktas – tai politinė revoliucija, t.y. valstybinės valdžios užkariavimas ir darbo žmonių tapimas valdančiąja klase.

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

5. KLASIŲ KOVA IR PROLETARIATO KONCEPCIJA (Socializmas ir utopija)

Klasių kova ir proletariato koncepcija

Aristotelis vadino žmogų „visuomeniniu gyvuliu“. Panašiai kaip gyvuliai gyvena bandomis, taip ir žmonės gyvena grupėmis. Tarp grupių ir grupių viduje tarp atskirų individų visada būna įvairūs skirtumai: rasiniai, etniniai, amžiaus, lyties, fiziniai, intelektualiniai ir t.t. Bet šie ir panašūs skirtumai yra naturalūs, turi genetinį, biologinį ar fiziologinį pobūdį. Ir tik skirtumai tarp turtingų ir neturtingų žmonių bei grupių, jų padėtis ir įtaka įvairiems sociumo gyvavimo aspektams turi grynai socialinę priežastį, tiesiogiai išplaukia iš visuomenės struktūros ir jos pobūdžio. Tarp turtingų ir neturtingų per amžius vyravo priešprieša ir vykdavo socialinė kova. Kaip teigė K. Marksas, pirmoji privačios nuosavybės kritika buvo sutelkta būtent į patį matomiausią ir daugiausiai užgaunantį žmogiškuosius jausmus jos apraiškos faktą – skurdą.

Turtingų ir skurstančių žmonių tarpe irgi formavosi savo grupės su savo interesais, be to ir pačios tos grupės istorijos bėgyje nuolat keitėsi bei įvairiai struktūrizavosi. Didelės žmonių grupės susiformavusios pirmiausia pagal turto/skurdo bei nuosavybės kriterijų buvo vadinamos klasėmis. Šis kriterijus atskirose visuomenėse ar grupėse pastebimas mažiau ar daugiau, daro mažesnę ar didesnę įtaką visuomeniniams procesams, bet jis yra esminis.

Taigi, visuomenės susiskaldymas į klases, kuris yra objektyvus reiškinys ir išplaukia iš visuotinio darbo pasidalijimo, bet kuris nėra amžinas, nuolat reprodukuoja socialinę nelygybę. Pats turto ir skurdo bei socialinės nelygybės turinys istoriškai nuolat keičiasi, darosi sudėtingesnis ir apima jau ne tik grynai ekonominį gyvenimą, bet ir politinius, teisinius, socialinius, kultūrinius, ideologinius bei kitokius parametrus.

XX amžiaus istorija taipogi parodė, kad vien tradicinis klasinis požiūris į pasaulio problemas yra nepakankamas. Jis turi būti papildytas tautinių, civilizacinių, kultūrologinių, geopilitinių ir kitokių prieštaravimų analize. Bet būtent papildytas ir praturtintas, o nepakeistas. Tai nereiškia, kad atsiranda koks nors „hibridinis“ marksizmas ar dar kokia nors „hibridinė“ ideologija, apie ką mėgsta pasamprotauti kai kurie nudienos teoretikai. Reikalas tas, kad visų išvardintų ir kitokių konfliktų ar nesutarimų giluminį pagrindą vienaip ar kitaip sudaro objektyvus socialinis – klasinis interesas. NorsįĮvairių konfliktų dalyviai subjektyviai gali net patys to nesuvokti. Kaip parodė F. Engelsas, net ir viduramžių religiniai karai turėjo savo giluminį socialinį pagrindą. Dabartinis islamiškas fundamentalizmas su jo terorizmo apraiškomis – tai irgi savotiška reakcija į imperialistinę transnacionalinio kapitalo ekspansiją. Ateityje sisteminis klasinis požiūris gali dar daugiau aktualizuotis nacionaliniu ir globaliniu mastu. Ir net gana staigiai. Vienu žodžiu, monistinis materialistinis istorijos suvokimas lieka patikima moksline istoriosofijos konstrukcija. Ir būtent šia prasme klasinis požiūris šiandien tampa platesnis ir turiningesnis nei K. Markso laikais.

Klasės apibrėžimas, ypač kapitalizmo sąlygomis, tampa sudėtingesnis, formuojasi naujos socialinės grupės ir nauji socialinės struktūrizacijos kriterijai. Pavyzdžiui, kai kurie politologai ir sociologai (tame tarpe ir Lietuvoje) išskiria aukščiausias, vidurines, žemiausias ar kūrybininkų, specialistų, galios, paribio, užribio, baltųjų apykaklių klases ir panašiai. Dažnai nauji klasifikacijos kriterijai būna gana paviršutiniški ir konjuktūriški.
Marksistinis klasės apibrėžimas priklauso V. Leninui. Pagal jį klasinė priklausomybė nustatoma pagal žmonių grupės vietą gamybos procese, ypatingai pagal jų santykį su gamybos priemonių nuosavybe. Klasinė, grupinė žmogaus priklausomybė buvo ir yra vienas svarbiausių faktorių jo gyvenimo raidai, pasaulėžiūrai ir likimui. Tarpusavio klasinė kova – tai pagrindinė istorijos varomoji jėga.

Marksizmo klasikai savo socialinę visuomenės analizę pateikė apibendrindami tas tendencijas, kurias pagimdė materialinė-techninė bazė, susikūrusi kilus pramoninei XIX amžiaus pradžios revoliucijai. Šiai mechanizuotai-industrinei bazei buvo būdingas stambios mašinų pramonės atsiradimas.
Masinės – mechanizuotos materialinės gamybos socialine šerdimi ir varikliu tapo fabrikų ir gamyklų pramoninis proletariatas. Jo istorinė misija ir grindžiama tais prieštaravimais, kurie atsiranda, esant kapitalistiniam industrinės pramonės panaudojimo būdui.

Proletariats, viena vertus, tampa pagrindine gamybine jėga, kuri stumia į priekį visą kapitalistinį gamybos būdą ir tuo pačiu visos visuomenės pažangą, o kita vertus, būdamas pagrindinių materialinių gėrybių gamintoju jis kapitalistinės privačios nuosavybės dėka neturi teisės disponuoti savo rankomis ir protu sukurtais turtais. Dar daugiau, jis yra išnaudojamas ir jo sąskaita turtus kraunasi nedidelis privatininkų sluoksnis, ką ir parodė K. Markso atrastas pridėtinės vertės dėsnis, kuris valdo kapitalistinę ekonomiką ir visuomenę. Visa tai sudaro prielaidas giliausiam istorijoje socialiniam neteisingumui bei deformuoja žmogaus ir visuomenės santykius ir vystymąsi. O tai savo ruožtu iškreipia bei stabdo ir tolimesnę gamybinių jėgų raidą. Ekonomiką pradeda purtyti nuolatinės krizės, visuomenėje reiškiasi degradacijos ir reakcijos požymiai.

Būtent proletariatas, kurio socialinė padėtis kapitalistinėjė visuomenėje neatitinka jo realiai esamos vietos kapitalistinio gamybos būdo sistemoje, ir buvo objektyviai daugiausiai suinteresuotas iš esmės pakeisti tokią situaciją. Proletariatas ne tik turi interesą tai daryti, bet ir galimybę, nes faktiškai kontroliuoja pagrindines kapitalistines ekonomikos gamybines jėgas. Bet išlaisvindamas save jis neišvengiamai turėjo apversti “nuo galvos ant kojų” ir visą taip vadinamą visuomeninį “antstatą”, tapti viešpataujančia klase, paimti politinę valdžią į savo rankas ir perspektyvoje išvis palaidoti klasinį visuomenės susiskaldymą. Keisdamas visuomenę proletariatas keičiasi ir pats. Bet veikia ir atvirkštinis procesas. Besikeičianti visuomenė keičia ir dar neturintį valdžios proletariatą. Proletariatas, turėjęs pakeisti išnaudotojišką kapitalistinę visuomenę, pagal visus dialektikos dėsnius visų pirma pasikeitė pats dar kapitalizmo sąlygomis.

Terminas „proletariatas“ kildinamas iš lotyniškos sąvokos „proles“ – beturtis, turintis tik palikuonis. Pati ši sąvoka atsirado Senosios Romos laikais. Kaip žinia, socialinė Senosios Romos struktūra buvo gana paprasta: egzistavo patricijai, kurie turėjo visas teises, laisves, turtus bei galias ir beteisiai, beturčiai bei nelaisvi ir priklausomi vergai. Tarp jų egzistavo dar vienas sluoksnis – proletarijus. Jie irgi buvo beturčiai, bet turėjo 2 pagrindines teises: teisę dalyvauti rinkimuose ir teisę turėti vaikus-palikuonis. Tai yra jie duodavo naudą visuomenei, kadangi turėdavo palikuonis, kurie galėjo būti rekrutuojami į kariuomenę, dalyvauti politiniame gyvenime ar atlikti kitus naudingus valstybei ir patricijams darbus.

F. Engelsas „Komunizmo principuose“ proletariatą apibūdino kaip visuomeninę klasę, kuri pragyvena (išlaiko save ir savo šeimas) tik parduodama savo darbą gamybinių jėgų savininkams (kapitalistams) kaip prekę ir kuri negauna jokio pelno iš jokio kapitalo. Samdomo darbo pajamos – vienintelis proletaro pragyvenimo šaltinis. Tai išnaudojama kapitalistinės visuomenės klasė. Proletariatas – tai būtent kapitalistinio gamybos būdo produktas, konkreti socialinė išraiška to visuomeninio sluosknio, kuris egzistavo per visas antagonistines formacijas ir kurį marksizmo klasikai vadino darbo arba gamybininkų klase. Markso laikais proletariatą (darbo klasę) išskirdavo keletas požymių: 1. Jie gamindavo materialines vertybes. 2. Dirbo apibrėžtose vietovėse didelėmis grupėmis. 3. Dėl savo darbo ir gyvenimo būdo gebėjo tinkamai susiorganizuoti. 4. Dirbo tampriuose kolektyvuose ir vieni kitus pažinojo bei nuolat bendravo. 5. Gyveno sutelktai miesto kvartaluose ir palaikydavo artimus kontaktus.

Aišku, kad visi šie požymiai šiandien yra pasikeitę. Panašiai kaip po XVIII amžiaus pabaigos pramoninės revoliucijos, po mokslinės – techninės XX amžiaus pabaigos revoliucijos iš esmės susiformavo nauja informacinė-kompiuterinė gamybinė – technologinė bazė. Žinios, informacija, kultūros vertybės šiandien tapo gamybinėmis jėgomis. Pasikeitė ir pagrindinė gamybinė jėga – žmogus.

Socialinė – klasinė dabartinės visuomenės struktūra pasižymi 2 pagrindinėm ir prieštaringom tendencijom.

Viena vertus, išlieka ir kai kuriuose ypač besivystančiuose kraštuose stiprėja tradiciniai proletariato sluoksniai (šachtininkai, energetikai, statybininkai, transportininkai, agrarinės ir gynybinės pramonės darbuotojai ir kiti). Jie vis dar užima stiprias pozicijas ir kai kuriose globalinio kapitalo centruose bei sugeba ryžtingai kovoti už savo socialines teises (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Graikijoje, Italijoje). Kiečiasi šio proletariato vidinė struktūra nacionaliniame lygmenyje. Jame atsiranda nemažai emigrantų, įvairių mažumų atstovų.

Kita vertus, socialinė struktūra stratifikuojasi, ji susmulkinima, atsiranda vis didesnis socialinių ribų “permatomumas” ir „pereinamumas“. Formuojasi naujos grupės, susijusios su informacinių – kompiuterinių gamybinių jėgų valdymu ir aptarnavimu. Atsiranda naujos unikalios specialybės ir profesijos, atmiršta senos. Darbo jėgos lokalizavimas tam tikruose gamybiniuose klasteriuose praranda savo gamybinę reikšmę, darbuotojai gali būti geografiškai “išbarstyti” po visą pasaulį. Komplikuota šiame kontekste darosi ir tradicinių didelių politinių partijų ateitis.

Taigi, socialinė dabartinės visuomenės struktūra, kaip, deja, ir visas dabartinis pasaulis, pergyvena pereinamąjį laikotarpį. Pereinama nuo uždarų, ryškiai viena nuo kitos atskirtų didelių struktūrų prie mažų, elastinių, atvirų socialinių grupių, tarp kurių gana lengvai vyksta idėjų ir žmonių cirkuliacija. Bet tuo pačiu, socialinė nelygybė ir atskirtis tarp įvairių, tame tarpe ir naujų socialinių grupių ir globaliniu mastu tarp įvairių pasaulio regionų tik gilėja ir plečiasi. Socialinio neteisingumo vaizdas šiolaikinės mass-media dėka darosi vis ryškesnis ir brutaliai užgaunantis žmogiškuosius jausmus.
Visa tai duoda pagrindą kai kuriems teoretikams kalbėti apie dabartinio globalinio kapitalizmo reformavimo būtinybę.

Pavyzdžiui, prancuzų ekonomistas Tomas Piketi net teigia, kad XXI amžiaus kapitalizmas gali ir turi peraugti į socializmą be klasių kovos ir be proletarinės darbo klasės. Reikia tik įvesti globalinį turto mokėstį pasuliniam finansiniam-ekonominiam elitui. Tai, atseit, sušvelnins pajamų diferenciaciją ir sumažins socialinę atskirtį. Atsiranda ir kitokios kapitalistinio utopizmo apraiškos – „demokratinio nacizmo“, „informacinio demokratizmo“, „technokratinio globalizmo“, „nacionalinio modernizmo“, „virtualinio kapitalizmo“ ir t. t.

Panašaus pobūdžio „evoliucinio utopizmo“ idėjos turi seną istoriją ir karts nuo karto atsinaujina dabartinėse socialinėse teorijose, nes tai savotiška ideologinė reakcija į realias dabarties problemas.

Dabartiniais postmodernistiniais posttiesos laikais išvis pradeda dominuoti ideologizuota tendencija, kai tiegiama pusiau tiesa, kuri visada prilygsta pusiau melui. Bet ji pateikiama kaip nauja išlaisvinta iš „totalitarinių gniaužtų“ absoliuti „teisinga tiesa“. Todėl ir socializmas pateikiamas be visuomeninės nuosavybės, marksizmas be bolševizmo, tarybos be komunistų, Antrasis pasaulinis karas be Tarybų Sąjungos pergalės, Lietuva be tarybinės istorijos ir Lietuvos revoliucionierių, dabartis be praeities, o ateitis be dabarties. Į šią bendrą tendenciją įsipaišo ir įvairios kapitalizmo be jo klasinių pieštaravimų ir proletariato vizijos.

Prie viso to dar prisideda ir buržuazinė propaganda, kuri įsimiklino visas socialines tiesas apversti aukštyn kojom. Mūsų temos kontekste vienas ryškiausių tokio pobūdžio „apverstukų“ – kapitalistų įvardijimas „darbdaviais“. Nors iš tikrųjų juos reikėtų vadinti „darbvagiais“, kadangi ne kapitalas kuria darbo vietas, o pats darbas, ne verslininkai išlaiko samdomus darbuotojus, o atvirkščiai.

Kas be ko, bet dabartinėmis sąlygomis iš tikrųjų įdomus darosi proletariato klasės likimas. Socialinių teoretikų išvedžiojimuose šia tema galima įžvelgti 2 utopinius bei prieštaraujančius marksistinės dialektikos metodologijai kraštutinumus.

Vieni teigia, kad proletariatas kaip klasė išnyksta, dabartinė visuomenė, atseit, “buržuazėja”, vis daugiau žmonių užsiima smulkia verslininkyste, tampa akcininkais, gauna įvairius dividendus iš įvairių šaltinių ir t.t. Į proletariato vietą ateina kitos socialinės grupės. Šiandien madinga tapo taip vadinamo “prekariato” teorija. Prekariatas – tai super kvalifikuotų darbuotojų sluoksnis, kurį sudaro tradicinių samdomų darbininkų palikuonys, migrantai – specialistai, diplomuotas jaunimas. Jie neturi pastovaus darbo kaip garantuoto pajamų šaltinio bei valstybinių socialinių garantijų. Periodiškai užsidirbinėja iš įvairių projektinių kontraktų, socialinių tinklų, šešėlinės ekonomikos. Jie veda atomizuotą, neretai bohemišką gyvenimo būdą, linkę daug keliauti, bendrauja dažniausia virtualioje erdvėje. Teigiama, kad šis sluoksnis gali tapti revoliucingu būtent pasinaudodamas savo specifinėmis žiniomis ir aktyvumu socialiniuose tinkluose. Iš šia prasme jis galėtų pakeisti tradicinį proletariatą.

Kiti teoretikai, kalba apie tai, kad šiandien vyksta absoliučios visuomenės daugumos proletarizacija, kad vos ne 90% žemės gyventojų šiandien tampa „proletarais“, kuriems nėra ką prarasti. Jie, atseit, priešpastatyti 10% dabartinio finansinio elito, kuris valdo pasaulį ir uzsitikrina sau turtingo gyvenimo privilegijas. Iš tikrųjų pagal įvairius statistinius duomenis nedidele saujele finansinių oligarchų šiandien yra užvaldžiusi milžiniškus turtus ir šia prasme likusį žemės gyventojų dalis pagristai gali laikyti save beteisiais “proletarais”. Bet iš esmės visa ši, atseit, “proletariška masė” yra labai nevienalytė, ji suskaldyta į atskiras grupes su savo interesais, laikosi gana prieštaringų ideologinių nuostatų ir dažnai tiesiog kovoja tarpusavyje. Vienos šios “proletarizuotos masės” grupės suinteresuotos keisti visuomenę iš pagrindų, kitos – apsiriboti kosmetinėmis reformomis, vieni nori panaikinti turtuolius kaip “klasę”, kiti – patys praturtėti ir pnš.

Mokslinis požiūris į dabartinio proletariato problemą turėtų remtis prielaida, kad proletariatas neišnyksta ir nepavirsta kažkokia beforme mase, jis tiesiog keičia savo istorinės būties formą, pereina iš mašininės – industrinės gamybos proletariato į informacinės-kompiuterinės gamybos proletariatą. Ir per tą pereinamąjį laikotarpį jis jungs savyje ir tradicinio pramoninio proletariato sluoskinus bei bruožus, ir najus besiformuojančius prekariato ar kitų socialinių grupių požymius. Kaip rašė F. Engelsas, ateityje formuosis protinio darbo proletariatas, kuris parduoda darbdaviui savo žinias, įgūdžius ir intelektą. Tai mokslininkai ir inžinieriai, konstruktoriai ir programistai, vadybininkai ir administratoriai, medikai ir mokytojai, taip vadinamas bei kiti. Šalia formuojasi ir taip vadinamo“ ofiso proletariato“, aptarnavimo sferos bei smulkaus biznio sluoksnis, kuris klasine prasme nuolat svyruoja tarp priešingų socialinių – politinių polių. Visos šios grupės sudaro kritinę ir gana plačią kapitalizmo sistemos atžvilgiu masę. Kaip teigė vėlgi F. Engelsas, materialinė gamyba jungia savyje ir paties žmogaus „gamybą“. Atitinkamai formuojasi ir nauja klasinė savimonė. Šis procesas vyksta netolygiai, priklausomai nuo vienokios ar kitokios šalies specifikos bei konkretaus istorinio konteksto.

Dabartinėmis sąlygomis apibrėžti abstrakčias socialines proletariato ribas būtų gana komplikuotas dalykas. Bet aišku, kad mokslinis požiūris į šį reikalą turi remtis 3 pagrindiniais marksistinias proletariato kaip klasės kriterijais:

1. Proletariatas – tai išnaudojimo objektas, kurio dėka sukuriama kapitalistinė pridėtinė vertė.

2. Proletariatas neturi privačios nuosavybės pagrindinėms gamybinės veiklos priemonėms ir priverstas pardavinėti savo darbo jėgą jų savininkams.

3. Proletariats dėl savo objektyvios padėties iš esmės kontruoliuoja viso materialinio gamybinio gyvenimo ir tuo pačiu visuomenės nervą bei pulsą.

Atsižvelgiant į šiuos kriterijus kiekvienoje skirtingo išsivystymo lygio šalyje prie dabartinio proletariato galima priskirti skirtingus socialinius sluoksnius. Dabarties socialistams ir komunistams, kuriuos K. Markas vadino „praktiniais materialistais“, su jais ir reikia dirbti.

Ar sugebės besiformuojantis naujais pagrindais proletariatas susiorganizuoti ir susivienyti naujam revoliuciniam darbui parodys ateitis. Bet jau dabar akivaizdu, kad mūsų globalizuotame pasaulyje “Komunistų partijos Manifesto” šūkis “Visų šalių proletarai, vienykitės!” įgauna naują kvėpavimą, naują esmę ir prasmę.

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

КАРАНТИН

Печальная картина –
Во время карантина
Сидеть в квартире тесной,
Как будто под арестом.
Коронный некий вирус
Вдруг у порога вырос.
Он косит свою жатву
Через рукопожатия,
А так же и дыхание.
Он родом из Ухани –
Провинции Китая.
По свету он скитаясь,
По городам и тропам
Добрался до Европы.
Гриппозность имитируя,
А так же и мутируя.
И люди мрут, как мухи,
Испытывая муки.
Жужит людская масса
У магазинной кассы,
И толпами, и в ряд
Скупают всё подряд:
Крупу, и соль, и пряники –
Все пребывают в панике.
Абсурдная рутина –
Реальность карантина.
И ширится болезнь по миру,
И обнажает суть явлений.
И человечество, как вирус,
На карантине во Вселенной.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

4. MATERIALINĖS GAMYBOS BŪDAS (Socializmas ir utopija)

Materialinės gamybos būdas

Materialinės gamybos būdas – tai, kalbant marksistinėmis kategorijomis, gamybinių jėgų ir gamybinių santykių dialektika.

K. Marksas „Kapitale“ parodė gamybinių jėgų vystymosi istoriją nuo paprasčiausių darbo įrankių iki sudėtingų mechanizmų sistemų, kurios veikiamos garo energijos dėka, nuo rankinio amatininkų darbo iki stambios mechanizuotos – mašininės pramonės. Pastaroji ir sudarė ekonominę bazę atsirasti bei įsitvirtinti kapitalistinei visuomeninei formacijai su visais jos prieštaravimais. K. Marksas išprognozavo ir automatizuotą bei sumokslintą ateities gamybą.

Palyginti su K. Markso ir F. Engelso laikais šiandien materialinė gamyba iš esmės pasikeitė. Ypač fundamentaliai ją pakeitė mokslinė-techninė revoliucija. Dabartinės poindustrinės visuomenės materialinę-techninę bazę galima įvardyti kaip informacinę-intelektualinę. Šiandien galima konstatuoti, kad poindustrinės technologijos aktualizuoja K.Markso prognozes apie kūrybinį darbą kaip vidinį žmogaus poreikį, apie visapusiško asmenybės vystymosi būtinybę, apie dvasinių ir intelektinių interesų prioritetą ateities visuomenėje.

Kita vertus, šią tendenciją stabdantys 2 esminiai kapitalistinio naujų technologijų panaudojimo būdo bruožai, kuriuos teoriškai suformulavo marksizmas, nors ir tapo rafinuotesni, bet išliko: 1) kapitalistinė santvarka paremta darbo žmonių išnaudojimu ir tai sudaro pagrindinę kliūtį humaniškam tarpusavio bendravimui bei visapusiškam asmenybės vystymuisi; 2) gamyba bei varttojimas vyksta prekine-pinigine forma ir tai pasireiškia dvasiniame gyvenime, žmonių santykiuose, kai pats žmogus tampa preke, pagilina žmonių susvetimėjimą.

Šia prasme XXI amžiaus kapitalizmas mažai kuo skiriasi nuo XIX amžiaus kapitalizmo. Kaip buvo, taip ir liko darbo išnaudojimas bei elitinių-parazitinių valdančiosios klasės privilegijų užtikrinimas, žūtbūtinis naujų pelnų siekimas kitų žmonių, šalių ir tautų sąskaita, kas dažnai lydima karais ir konfliktais, tas pats išliko ir moralinis veidmainiškumas bei ideologinis-psichologinis manipuliavimas žmonėmis.

Taigi, gamybiniai santykiai šiandien, palyginus su K. Markso ir Engelso laikais, mažai tepasikeitė, nors materialinės gamybos turinys ir struktūra ženkliai išsiplėtė ir transformavosi.

Šiandien materialinė gamyba – tai ne tik staklės bei įvairūs mechanizmai. Tai ir kompiuteris, ir įvairūs išmanieji prietaisai, ir internetas. Kai IT specialistas sukuria kokią naują kompiuterinę programą su savo kodais, tai ne mažiau veikia gamybinę žmonių veiklą, jų interesus, visuomeninę psichologiją ir ideologiją nei „grynai“ materialinė gamyba kokiam nors fabrike.

Moksliškai įrodyta, kad dabartinių gamybinių jėgų dėka jau šiandien galima užtikrinti padorias gyvenimo sąlygas visiems mūsų planetos gyventojams. Bet vietoje to stebimas planetarinio masto skurdo ir bado zonų plėtojimas, didėja neraštingumas ir vaikų mirtingumas besivystančiuose kraštuose, nuolat atsiranda bei plečiasi senų ir naujų ligų epidemijos. Bet tuo pačiu milijardai ir trilijonai skiriami ginklavimuisi ir įvairiausių oligarchų bei „žvaigždžių“ prabangai.

Tolimesnės perspektyvos gali būti dar liūdnesnės.

Automatizacija, robototechnika ir išmaniosios technologijos mūsų amžiaus pabaigoje gali padidinti bedarbių skaičių iki 75%. Pusė kai kurių šalių gyventojų bus pensininkais. „Kreditinė – bankinė“ žmonių vergovė įgauna vis didesnius mastus. Finasinio kapitalo dominavimą keičia informacinis kapitalas. Vis gilesnės tampa ir ciklinės kapitalistinės ekonomikos krizės. Pati ekonomika deformuojama. Kiekvienam darbuotojui, kuris gamina materialines gėrybes šiandien tenka dešimtys įvairiausių tarpininkų, vadybininkų, rinkodarininkų, distribiutorių, reklamos ir brendingo specialistų bei visas tuzinas kitokių „dykaduonių“. O parazitinis iš esmės kapitalistinės valstybės elitas dar įdarbina į „šiltas vietas“ visą armiją savo giminaičių ar pažįstamų budėtojais, teisininkais, konsultantais, padėjėjais, patarėjais, sekretoriais, vienu žodžiu, išnaudojamų žmonių sąskaita aprūpina „garantuotomis pajamomis“ visą aptarnaujantį personalą, įskaitant meilužes ir meilužius.

Kapitalistiniai gamybiniai santykiai globalinio kapitalizmo sąlygomis stabdo arba lėtina tolimesnį gamybinių jėgų išsivystymą. Šiandieninėje gamyboje reikšmingas vaidmuo atitenka mokslui, kuris tampa tiesiogine gamybine jėga. Bet globalinis kapitalizmas gamybą perkelia į trečiojo pasaulio šalis, kur pigi darbo jėga neskatina tinkamai vystyti brangiai kainuojančias naujas technologijas. Ten vietoje automatizuotų ir robotizuotų gamyklų dažnai dominuoja primityvaus rankinio darbo gamyba. Tokiomis sąlygomis technikos ir technologijų vystymasis įgauna keistoką pobūdį. Jau seniai nedaromi išties revoliuciniai atradimai, kurie iš esmės keistų žmogaus gyvenimą. Vyksta smulkmeniškas tobulinimas jau esamų technologijų ar prietaisų. Kuriamos vis naujos kompiuterinės bei buitinės technikos opcijos, kurios išreklamuojamos kaip tikras „proveržis“ ir „naujas žodis“ dirbtinio intelekto srityje ir tuo pačiu dar daugiau patuštinamos vartotojų kišenės. Vyksta begalinis savotiškas technologinis „dviračio išradinėjimas“. Vien dantų valymo šepetuko „patobulinimai“ skaičiuojami šimtais.

Revoliuciniai atradimai ir išradimai nenaudingi kapitalistiniam elitui, nes jis suvokia jų pavojų, susijusį su galimais tokiu atveju socialiniais iššūkiais savo privilegijuotai padėčiai. Transnacionalinės monopolijos vietoje to, geriau linkusios suteikti žmonėms smulkius buitinius patobulinimus ir virtualinį gyvenimą interneto platybėse.

Deja, privati nuosavybė deformuoja ir interneto potencialą. Visuotinas komercializavimas transformuoja jį iš žinių teikėjo į pramogų tiekėją. Informacija ir žinios pagal savo prigimtį negali turėti prekės pavidalą, bet esami gamybiniai santykiai daro jas preke ir privačios nuosavybės objektu. Iš čia kyla ir visokiausios kolizijos, sisijusios su „pramoniniu špionažu“, „piratavimu“, autorinių teisių pažeidimais.

Pasaulį vis labiau krečia globalinės problemos: ekologinės, demografinės, civilizacinės, socialinės, humanitarinės. Vienu žodžiu susidoroti su ateities iššūkiais kapitalistinė santvarka akivaizdžiai nepajėgi. Tik socializmas suvisuomenindamas dabartinius gamybinius resursus ir užtikrindamas jų planingą ir centralizuotą paskirstymą bei valdymą gali užtikrinti žmonijos perspektyvą. Būtent internetas ir kompiuterinės technologijos iš esmės ir sukuria realią materialinę-techninę bazę socialistiniam ekonomikos planavimui ir valdymui.

Šioje vietoje svarbu nekartoti kai kuriuos utopinius momentus, kurie buvo būdingi ankstyvajam tarybiniam socializmui. Reikalas tas, kad gamybinių jėgų suvisuomeninimas netolygus jų suvalstybinimui (nacionalizavimui). Nuosavybės suvalstybinimas – tai tik pirmas žingsnis į jos tikrą suvisuomeninimą. Deja, ties šiuo žingsniu, tarybinis socializmas ir buvo įstrigęs. K.Marksas netapatino nuosavybės suvisuomeninimo ir suvalstybinimo. “Nuosavybės suvalstybinimas – tai tik privačios nuosavybės principo loginė pabaiga”, – rašė jis.

Į vieną praktinį nuosavybės totalinio suvalstybinimo aspektą atkreipė dėmesį žinomas marksistas M. Popovas. Valstybinė nuosavybė yra visuomeninės nuosavybės forma tik tada, jei valstybė priklauso darbininkų klasei ir veikia darbininkų klasės interesų labui. Todėl kai tik valstybė nustoja veikusi dėlei darbininkų klasės interesų, valstybinė nuosavybė tampa tik dalies visuomenės nuosavybe, o dalies visuomenės nuosavybė ir yra privati nuosavybė. Tuo būdu, pradedant 1961-aisiais, TSRS pasirodė aukščiausiojo ešelono nomenklatūros privati nuosavybė.

Visuomeninė nuosavybė – tai dialektinis privačios nuosavybės paneigimas, ji turi būti bendra pagal savo objektą ir individualizuota pagal savo subjektą, tik tokiu atveju visuomeninė nuosavybė gali būti ekonomiškai efektyvi ir socialiai pateisinama. Kitaip ji tampa “niekieno” nuosavybe. Panašus visuomeninės nuosavybės individualizavimas gali įvykti darbo asociacijose per arendos, kooperacijos, akcijų santykius, liaudies įmones, valstybinius, kolektyvinius ir šeimyninius ūkius, komunas, įvairius municipalinius derinius, smulkų bei vidutinį verslą, projektinę veiklą bei kitas gamybinių santykių formas. Pats socialistinis gyvenimas, gamybinių jėgų ir visuomeninių gamybinių santykių, kaip realaus socializmo pagrindo, vystymasis tokias formas gali pagimdyti ir ištestuoti.

Vienu žodžiu, alternatyvos kapitalistinei santvarkai būtinumas – šiandien tampa aiškia ir suprantama idėja didžiumai mūsų globalaus pasaulio gyventuojų. Deja, kaip žinoma, iš materialistinio, t.y., mokslinio istorijos suvokimo, pasaulį valdo ne idėjos, o interesai, pirmiausia socialiniai – grupiniai, klasiniai interesai, kurie slypi už visų ideologinių ir politinių išvedžiojimų ir veiksnių. Socialinės idėjos, tame tarpe ir utopinės, tampa “materialine jėga” tik tada, kai visuomeninio – materialinio gyvenimo sąlygos ir socialinio neteisingumo faktas tampa nepakenčiami arba nepriimtini daugumai. Patekusios į tokią socialinę laiko ir erdvės „mėsmalę“ idėjos ir užvaldo mases.

Paskelbta temoje Socializmas ir utopija | Parašykite komentarą

NUOMONIŲ ĮVAIROVĖ IR ŽINIŲ STOKA

Sisteminė globalinio kapitalizmo krizė jau senokai „sublimavosi“ (naudojant froidistinę terminiją) į socialinės minties bei filosofijos raidos „dekadentiškai žavingą“ degradavimą ir pirmiausia į dabartinę pažinimo teorijos bei praktikos tikrovę. Pastaroji, kuri specialioje literatūroje dar vadinama epistemologija arba gnoseologija, tiria žinių ir pažinimo prigimtį bei principus. Pagrindinis pažinimo teorijos klausimas: kas yra žinojimas ir kuo jis skiriasi nuo tikėjimo ar nuomonės?

Žinios – tai praktikos patvirtintas pažinimo proceso produktas, kuris teisingai atspindi egzistuojančią sisteminę realybę protinėje žmogaus veikloje ir veda mus į tiesos suvokimą. Nuomonė- tai paviršutiniškas ir vienpusis kokio nors tikrovės fragmento suvokimas, kuris neturi pakankamo ir gilaus pagrįstumo.

Žinios ir nuomonės – dialektiškai susiję dalykai. Žinios gimsta iš įvairių žmonių nuomonių. Tam ir reikalingos atviros bei laisvos diskusijos. O nuomonės formuojamos tam tikrų žinių pagrindu, vienos grindžiamos didesne žinių baze, kitos mažesne. Todėl visada itin reikalinga kompetentingų specialistų nuomonė. (Kitas klausimas, kad bendros įvairių „ekspertų“ bei „analitikų“ žinios šiandien yra labai sumenkusios ar/ir perdaug ideologizuotos).

Šioje vietoje svarbus pats nuomonių tapimo žiniomis procesas. Socialiai diferencijuotoje visuomenėje, kurioje veikia įvairūs klasiniai, grupiniai bei individualūs interesai visada atsiranda jėgos, kurios suinteresuotos deformuoti nuomonių virtimo žiniomis procesą arba tiesiog žinias ir nuomones sukeisti vietomis. Šiandien mes stebime būtent tokią žinių ir nuomonių transformaciją, kai nuomonės apibūdinamos kaip žinios, o žinios suvedamos į nuomones.

Visa tai pristatoma kaip demokratijos privalumas, kaip jos vieno pagrindinių užkariavimų – taip vadinamo pasaulėžiūrinio pliuralizmo – išraiška. (Velionis rašytojas V. Petkevičius tai vadino „pliurpalizmu“). Pliuralizmas – tai kaip tik ir yra nuomonių įvairovė dėl ekonominių, politinių, dorovinių, kultūrinių, mokslinių ar kitokių problemų. Štai šiame (nuomonės) lygmenyje pažinimo procesas šiandien kaip taisyklė ir buksuoja ar net dirbtinai stabdomas. Tolimesnis ir gilesnis pažinimas, tai yra tiesos paieška, neskatinamas ir nepageidaujamas. Pradedant XIX amžiaus pozityvizmu per XX amžiaus iracionalistines ir lingvistines filosofines sroves ir baigiant mūsų dienų postmodernizmu, pati tiesos problematika buvo nuosekliai eliminuojama iš buržuazinės filosofijos turinio kaip perdėm abstraktus ir neapibrėžtas reiškinys. Galutinai toks požiūris įsitvirtino dabartinėje taip vadinamos „post-tiesos“ sąvokoje.

Nuomonių įvairovės konstatavimas tampa finaliniu pažinimo proceso tašku. Nuomonės užima žinių vietą. Kuo iškalbingiau ir išradingiau deklaruojama viena ar kita nuomonė, tuo daugiau ji turi šansų patapti teisingu žinojimu. Tuo tarpu tiesa realioje mūsųn tikrovėje dažniausiai nereikalauja jokių įmantrių teorinių išvedžiojimų ir ypatingos gražbylystės. Tiesa neretai būna grubi, tiesmukiška ir pavojinga bei skausminga. Neveltui liaudyje sakoma „tiesa kandžiojasi“.

Visa tai reikalauja trumpai atsigręžti į žinių ir nuomonių problematikos ištakas, į Antikos filosofijos laikus. Simboliška, kad ir materialistinės filosofinės minties pradininkas Demokritas ir objektyvaus idealizmo filosofijos „tėvas“ Platonas nepriklausomai vienas nuo kito pirmieji įžvelgė skirtumus tarp žinių ir nuomonių. Šioje vietoje jie abu paprieštaravo savo pirmtako Protagoro teiginiui, kad bet kuri nuomonė yra tiesa.

Demokritas aiškiai atskyrė du pažinimo lygius: žinojimą – nuomonę ir žinojimą – tiesą. Pirmas žinojimo lygis remiasi mūsų jutiminiais organais (regėjimu, klausa ir t.t.) ir jis priklauso ne tik nuo daiktų savybių, bet ir nuo konkretaus žmogaus jutiminių organų ypatumų. Antras žinojimo lygis remiasi žmogaus protu, logika, abstrakčiais apibendrinimais ir kadangi žmogus yra vientisa protaujanti būtybė – tai šis žinojimas yra kelias į adekvatų tikrovės pažinimą, t. y. suteikia mums tiesos žinias.

Platonas savo ruožtu teigė, kad žinios – tai dangiškų idėjų pasaulio suvokimas, o nuomonės – tai jų žemiškų daiktinių kopijų atvaizdas. Idėjos – tai daiktų esmė, kuri vėlgi suvokiama tik abstraktaus loginio mąstymo pagalba, o konkretūs daiktai – tai išoriniai jutiminiai reiškiniai.

Taigi, gnoseologinis žinių ir nuomonių skirtumas išplaukia iš 2-jų ontologinių būties pradų – esmės ir reiškinio skirtumų. Esmė ir reiškinys, kaip žinios ir nuomonės, vėlgi dialektiškai susieti dalykai. Kaip teigė Hegelis, esmė reiškiasi, o reiškinys yra esmingas. Bet būtent esmė visada nulemia reiškinio formą ir specifiką, jo sisteminę visumą, o ne atvirkščiai. Reiškinių gali būti daug, esmė visada viena ir nedaloma. Reiškiniai net gali sudaryti priešingą esminiam objekto turiniui formalų vaizdą. Kaip sakė K. Marksas, jeigu reiškiniai sutaptų su esme, joks mokslas būtų nereikalingas. Turiningos esmės pažinimas ir yra tiesos kelias, o tuo tarpu reiškinių pažinimas – tai nuomonių formavimas. Sisteminis objektas keičiasi kai pasikeičia esmė, o ne jį atspindintys reiškiniai.

Šiems samprotavimams pagrįsti pateiksiu vieną pavyzdį iš gamtos pasaulio. Bet kurios upės gyvastį, jos vagos vingius, krantų landšaftą, augmenijos ir gyvūnijos ypatybes nulemia giluminės povandeninės srovės, o ne paviršiaus bangos, sūkuriai ar putos, kurios ir atsiranda dėl šių srovių ir kitokių faktorių poveikio. Putos matomos, giluminės srovės nesimato, bet būtent jos viską ir lemia. Kita vertus, pagal paviršiaus vandenų vaizdą galima iš dalies spręsti apie povandeninių srovių stiprumą, kryptingumą ir kitką. Bet tam, kad upės paviršiaus reiškinius nors iš dalies susieti su šiomis nematomomis srovėmis irgi reikalingas nors minimumas hidrologinių žinių.

Dar sudėtingesni reikalai visuomenės gyvenime. Čia, kaip jau minėjau, veikia interesai. Todėl vienos nuomonės ignoruojamos ar slopinamos, o kitos vos ne per jėgą brukamos į žmonių sąmonę. Pavyzdžiui, socialinėje-ekonominėje kapitalizmo teorijoje nuolat peršama nuomonė, neva, „verslas kuria darbo vietas“. Suprask, todėl valdžia per visas krizes pirmiausia turi gelbėti verslą. Atseit, tokiu būdu ji gina visos visuomenės interesus. Deja, paviršiuje visa tai atrodo gana logiškai.

Bet pasigilinus į šį reiškinį atsiveria kitoks paveikslas. Verslas kapitalistinėje visuomenėje – tai kapitalo (įvairūs ekonominiai ištekliai, mechanizmai, žemė, namai, intelektas, mašinos, technologijos ir t.t.) savininkų (kapitalistų) sujungimas su samdomu darbu. Kapitalas be darbo yra negyvas, neveikiantis reiškinys. Tik gyvas darbas prikelia kapitalą iš „negyvėlių“. Darbas yra pirminis, o kapitalas antrinis dalykas.
Kapitalas be darbo negali apsieiti, o darbininkas gali išsiversti ir be kapitalisto. Tiesiog jis gali pats pasisamdyti vadybininkus ir kitus specialistus, kurie atliks darbo organizavimo, technologijų priežiūros, remonto, saugojimo ir kitas funkcijas. Darbas pats gali valdyti kapitalą savo reikmėms. Nes jis jį ir gamina, pats kapitalas gimsta iš darbo. Paprasčiausios staklės – tai pirmiausia darbo produktas ir tik paskui nuosavybės objektas. Darbas, kurdamas kapitalistui pelną, tuo pačiu kuria sau ir darbo vietas, nes tam tikra pelno dalis skiriama būtent verslo plėtrai ir kapitalo ekspansijai. Taigi, iš esmės ne verslas ir ne kapitalas kuria darbo vietas, o pats darbas bei jo evoliucija. Tikras visuomeninis interesas – tai samdomo darbo žmonių interesas.

Šiandien, deja, įvairios politizuotos manipuliacijos – tai kasdienis ir įprastas dalykas. Beveik kiekviename teoriniame žingsnyje tenka susidurti su nuomonių įvairove ir žinių stoka. Tam pasitarnauja ir elementaraus raštingumo bei bendro kultūrinio lygio smukimas, dabartinės tausojančios intelektą skaitmeninės technologijos bei internetinės informacijos užšiukšlinimas. Kapitalo valdžia bukina žmones. Švietimo sistema, žiniasklaida ir politikai vietoje logikos bei dialektikos pradmenų ir abstraktaus mąstymo įgūdžių formuoja visuomenėje demagogijos, eklektikos ir subjektyvizmo kultūrą. Akivaizdus Vakarų civilizacijos išsigimimas diktuoja ir savo išgyvenimo taisykles. Racionalaus mąstymo ir mokslo (ypač socialinio) tiesos visaip diskredituojamas, o įvairios „gyvybiškos energijos“, „kosminės įtakos“, „pasąmonės intuicijos“, „religinio nušvytėjimo“, „dvasinių praktikų“, “vakcinavimo grėsmės”, „visuomenės saugumo“, „žydiško-masoniško sąmokslo“ ir panašaus pobūdžio nuomonės bei jomis pagrįstos teorijos tampa itin madingos ir populiarios. Jų pagrindu gimsta įvairios organizacijos, partijos, judėjimai bei socialinių tinklų favoritai.

Kita vertus, žmogus lieka žmogumi. Jo kūnas reikalauja duonos, instinktai – pramogų, o siela – tiesos. Atsisakymas nuo tiesos reiškia ir atsisakymą nuo mokslo, nuo polemikos, nuo pažinimo, išvis nuo žmogaus. Jis paverčiamas tiesiog bedvasiu ir beveidžiu „idiotiškai laimingu“ vartotoju ir pridėtinės vertės kaliku. Bet jis visada turi savo nuomonę.

Protas ir protavimas tampa pavojingi valdančiai klasei. Nes jie pasako vieną nemalonią tiesą – viskas laikina šiame pasaulyje. Tame tarpe ir šios vengiančios tiesos klasės viešpatavimas.

Paskelbta temoje Straipsniai | Komentarų: 1