RUSOFOBIJA KAIP NACIONALINĖ IDĖJA

Lietuvos valdančiojo elito rusofobija peržengė visas įmanomas ribas. Bet koks oficialių pareigūnų, politikų ar atskirų gyventojų grupių, net ir vaikų, kontaktas su Rusija sukėlė mūsuose eilinės antirusiškos isterijos bangą. Tuoj pat įvairiausio plauko landsbergiai, juknevičienės, anušauskai, valatkos, kasčiūnai, tapinai, o dabar jau ir valstietiškieji pranckiečiai su bakais prabyla apie „tautos išdavikus ir neišmanėlius, Rusijos propogandos pinkles, Kremliaus klastą ir agresiją“. Kaip visada daugiausiai „smagių“ epitetų rusų atžvilgiu pažeria mūsų kūrybiškiausias „patriarchas“: jie ir banditai, ir vagys, ir kvailiai, ir žudikai, ir agresoriai, ir teroristai. Nacionalinis radijas, televizija, internetas pradeda springti nuo rusofobiškų straipsnių bei komentarų, žurnalistinių tyrimų bei ekspertų analitikos. Atsiveria tarsi kokia „pandoros skrynia“ ir ateina „pasaulio pabaiga“…

Rusofobija per pastarajį laikotarpį tapo vyraujančiu Lietuvos valdžios politiniu, kaip dabar madinga sakyti, – trendu, savotiška nacionaline vertybine idėja. Deja, tokios yra amerikietiškai europietiškos mūsų šalies vertybės. Kokių tikslų siekiama šios politikos ir ideologijos pagalba? Jų keletas ir jie gana utilitarūs.

1. Pateisinti vykdomą visuomenės ir valstybės militarizavimą ir didėjančias karines išlaidas bei faktinį šalies kolonizavimą NATO bei transnacionalinio kapitalo struktūromis.

2. Nukreipti visuomenės dėmesį nuo blogėjančios socialinės-ekonominės, kultūrinės-dvasinės bei geopolitinės – demografinės šalies situacijos ir regresuojančios Lietuvos vietos Europoje bei pasaulyje.

3. Konsoliduoti ir mobilizuoti tautą bei reabilituoti buržuazinį smetoninės Lietuvos elitą ir jo smogiamajį būrį – „miško brolius“ dėl jų kolaboravimo su naciais ir vakarų spectarnybomis prieškario, karo ir pokario laikais ir tuo pačiu slopinti antikapitalistines, atnimilitaristines ir arntiglobalistines nuotaikas visuomenėje.

4. Atgrasinti žmones, ypač jaunimą, nuo bet kokios alternatyvos dabartiniam politiniam kursui paieškos bei užsidirbti papildomus dividentus ir finansavimą iš galingesnių geopolitinių žaidėjų pusės, paverčiant šalį „buferine zona“.

5. Užkonservuoti kaip galima ilgesniam laikui (geriausiai „amžiams“) dabartinio šalies elito socialinę padėtį bei turimus interesus ir privilegijas, susijusias su kapitalistiniu kosmopolitiniu santvarkiniu visuomeninio vystymosi modeliu.

Šie bei kiti smulkesni rusofobiškos politikos tikslai matomi, kaip sakoma, „plika akimi“ ir jokių specifinių analitinių gebėjimų jų matymas nereikalauja. Šiek tiek sunkiau pastebėti kai kuriuos naujus momentus šioje vietoje. Šiandien akivaizdžiai perteklinė valdžios rusofobija pasiekė tokią koncentracijos ribą, kad aukščiau įvardinti jos tikslai vis ryškiau atveria savo išvirkštinę pusę, pradeda veikti priešingos pokyčių tendencijos.

Propagandistinis siekis pateisinti šalies militarizavimą ir karines išlaidas vis dažniau apnuogina nemalonią tiesą: kuo daugiau šalis militarizuojama, tuo mažiau ji saugi. Karinėmis priemoniemis įmanoma užtikrinti tik didesnį valdžios institucijų saugumą, kai tuo tarpu grėsmės civiliams gyventojams tampa tik didesnės. Militarizuotos pafrontės valstybės pirmosios ir sudega karo ugnyje.

Bandymai nukreipti dėmesį nuo realių, ypač socialinių, šalies problemų, jei tokie bandymai dar ir duoda palyginti apčiuopiamą efektą, ženkliai susilpnina valstybės institucijų motyvaciją jas spręsti. Jeigu niekas iš vidaus nespaudžia tas problemas spręsti, niekas nieko ir nedarys. Nusigyventa jau iki to, kad ES struktūros daugiau spaudžia mūsų valdžią kažką tai daryti šalies gyventojų labui, nei patys gyventojai. Formuojasi tipiškas protektoratinės ir kolonijinės visuomenės mentalitetas. Faktiškai ir protestuoti nebeliko kam – aktyviausia ir pasionariškiausia visuomenės dalis emigravo, liko daugumoje pensininkai ir depolitizuotas „ofisų planktonas“, integruoti į sistemą medikai ir mokytojai bei įvairios asocijuotos „mažumos“. Visos organizacinės galimo protestinio pasipriešinimo struktūros sugrautos, ofiziozinių propogandistų pastangomis didkredituoti visi galimi opozicijos lyderiai. Kaip sakė prezidentė savo metinėje kalboje Seime: „ Žiniasklaida – tai mūsų ginklas“…

Kam spręsti realias žmonių problemas jeigu jos netrukdo valdininkams ir politikams ramiai ir sočiai gyventi? Jiems trukdo tik jų pačių gobšumas, kvailumas ir nepematuotos ambicijos. Būtent tai ir kelia didžiausią grėsmę jų interesams ir privilegijoms. Jie dažnai peržengia „raudoną liniją“ ir paprasčiausiai „sudega“ tarpusavio rietenų ir konkurencijos lauže, bet karts nuo karto ir vėl prisikelia iš pelenų naujam gyvenimui kaip kokie mitologiniai „feniksai“. Deja, visa tai klampina juos į amžino dvasinio disbalanso ir egzistencinio nerimo būseną.

Kolobravimo su naciais reabilitavimas tampa vis didesne pačių „miško brolių“ ir juos šefuojančio valdančio elito diskreditavimu, ypač kai atskleidžiami nauji jų „žygdarbių“ dokumentuoti faktai ir ypač po to, kai Prancūzijos ir Vengrijos vadovai pripažino savo valstybių atsakomybę ir pasmerkė kolobracionistinių jų vyriausybių dalyvavimą Holokoste. Šiame kontekste Ambrazevičiaus – Škirpos laikinosios vyriausybės bei birželio „sukilimo“ garbinimas visiškai iškrenta iš istorinio ir politinio Senosios Europos konteksto. Tokiu būdu, ši politika skaldo ne tik Lietuvą, bet ir Europą.

Žmonių atgrasinimas nuo altenatyvos paieškų atgrasina juos nuo dabartinės politikos išvis. Jie balsuoja „kojomis“ , bėga iš Lietuvos, kviečiasi į pagalbą naujus „gelbėtojus“ bei koneveikia valdžios institucijas ir pačią valstybę. Ligiagrečiai radikalizuojama, fanatizuojama ir fašizuojama jos jaunųjų garbintojų ir šlovintojų grupė, kurios politinės kultūros lygis ir bendras išprusimas žemiau elementarios tolerancijos ir padorumo „plintuso“. Demokratija tampa vienpusio judėjimo magistrale, o žodžio laisvė – žaidimu į vienus vartus.

Žūtbūtinis siekis išsaugoti savo interesus ir privilegijas užkriečia mūsų elitą įvairiausių fobijų virusais. Jis praranda blaivaus ir racionalaus mąstymo dovaną. Baimės dėl savo praeities ir ateities bei postų, slaptų pažymų ir įtartinų ryšių šešėliai, pasiklausymų ir kompromato nutekėjimo pavojai kabo kaip domoklo kardas virš mūsų politikų galvų. Šizofrenija viską išsaugoti transformuojasi į visko praradimo paranoją. Jiems visą laiką atrodo, kad jų likimas kabo ant plauko ir jis bet kuriuo momentu gali nutrūkti arba atsitiktinai, arba kažkam paliepus.

Visa tai formuoja netikrą, dviprasmišką ir mistišką valdžios atmosferą, kuri diktuoja ir atitinkamus sprendimus. Politika tapo mūsuose pavojingiausia profesija. Su kaimynais (Rusija ir Baltarusija) vienaip ar kitaip tenka bendrauti, bet kadangi tai oficialūs priešai – neišvengiamai militarizuojasi ir politikų asmeninė sąmonė. Politikai nuolat kariauja ir „šaudo“ ne tik į „priešus“, bet ir į savus. Išsaugoti savo turtus ir inetesus jie bando statydami įvairias sienas bei tvoras, aptverdami jomis ir savo valstybę, ir savo „fazendas“. Ir viena, ir kita – jų privati valda.

Dabartinėje dirbtinai sukurtoje oficiozinėje informacinėje-politinėje erdvėje alternatyvaus šalies vystymosi variantų ne tik neįmanoma viešai svarstyti bei aptarinėti, jų ir nesimato. Kitaminčių persekiojimas bei slopinimas – tai tiesioginė vyraujančios rusofobijos sudėtinė dalis ir tąsa. Šioje vietoje V. Radžvilo ir jo tautinės ideologijos šalininkų konstatavimas, neva, „Lietuvoje gausėja atvejų, kai piliečiai įvairiais būdais persekiojimi dėl savo „neteisingų“ pažiūrų“, tai dėsninga istorijos ironija, nes kai per visą nepriklausomybės laikotarpį buvo persekiojami, įvairiais būdais „presuojami“ ir sodinami į kalėjimą kairieji socialistinės ir komunistinės opozicijos aktyvistai, dabartiniai „represantai“ tylėjo arba net tyliai palaikė valdžios veiksmus. Dabar gi, kai represinė karuselė palietė ir juos pačius, staigiai praregėjo ir prabilo. Tai, deja, netrukdo jiems dalyvauti bendrame oficiozinių rusofobų chore.

Taigi, rusofobija iš konsoliduojančio ir mobilizuojančio tautą ideologinio įrankio tampa valstybę griaunančiu ir demokratiją niokojančiu politiniu meinstrymu, atitrukusiu nuo liaudies interesų elito iliuziniu savisaugos instrumentu. Yra tiesioginis ryšis tarp 2-jų faktų: Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal rusofobijos laipsnį ir tuo pačiu užima paskutiniąsias pozicijas pagal visus socialinius vystymosi rodiklius. Situacijoje, kai keičiasi visa geopolitinės lyderystės struktūra, o kapitalistinė globalizacija susidurė su gilia sistemine krize, galima teigti, kad rusofobiška Lietuva – tai Lietuva be ateities.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

ЮБИЛЕЙ

(К 40–летию выпуска философского ф–та ЛГУ)

Под этот славный юбилей
Мы мудрость излучали.
Мы изучали гегелей
И фихтев изучали.

И все законы бытия
Нам до конца знакомы.
Законы койки и питья,
Законы кройки и шитья,
И прочие законы.

Хоть льём словесный мы елей
На раны может рано,
Но вот пришёл он – Юбилей,
И это очень странно.

30 июня 2017 г.

Paskelbta temoje Be kategorijos | Parašykite komentarą

KUO KVEPIA LIETUVIŠKAS KAPITALIZMAS?

Ar dar kas prisimena, nuo kuo prasidėjo kapitalizmas mūsų šalyje? Priminsiu, – nuo mokamų viešųjų tualetų! „Pinigai nekvepia“ – šis vieno Senovės Romos imperatoriaus pasakymas tapo lietuviškos rinkos ekonomikos pradinio kapitalo kaupimo metodologija ir technologija. Prieš keletą metų Kaune net buvo atsiradęs taip vadinamas „auksinis“ tualetas. Reaguodami į tokias tendencijas gyventojai miestų atokesnius kiemus bei aplinkinę gamtą pavertė išvietėmis. Šlapimu dvokia net pajūris ir valstybinių įstaigų prieigos.

Dabar jau visi gamtiniai ir prigimtiniai žmogaus poreikiai apmokestinti kaip reikiant. Oras, maistas, būstas, miegas, seksas… Priimti arba svarstomi net specialūs įstaymai – pieno įstatymas, cukraus įstatymas, dirvožemio bei alkoholio vartojimo įstatymai. Sulauksim tikriausiai ir kokio nors „runkelių“ įstatymo. Nuolat brangsta maisto produktų kainos. Įvesti pagalvės ir ekologijos mokiesčiai. Toliau vyksta žemės plotų ir vandens tvenkinių „prichvatizavimas“, klesti prostitucijos ir narkomafijos biznis, siautėja bankų bei finansinių institucijų atviras lupikavimas bei plėšikavimas. Biznio ir pelno kvapas „permuša“ skurdo ir degradavimo tvaiką.

Visa tai stumia žmogų į socialinę ir egzistencinę neviltį, susvetimėjimo, kriminalo, pijokavimo, emigracijos, savižudybių prarają. Nauju postmodernistiniu pavidalu restauruojama vergovinė sąntvarka, kurioje „nekvepia“ ne tik pinigai, bet ir politika bei kultūra. Visuotinas drabstymasis politiniais purvais ir kultūrologiniais „ekskrementais“ tapo savotišku „nacionaliniu poreikiu“. Politinio elito bei įvairiausių interesų grupių įtakojama bei reguliuojama žiniasklaida formuoja visuomenės požiūrį į vieną ar kitą reiškinį arba žmogų. Vieni tampa pateptaisiais ir pakvepintais, kiti – apipilti srutomis ir paskandinti.

Smarvė sklinda iš visų lietuviško kapitalizmo kampų ir užkampių. Kaip žinia, gyvo organizmo pūvimo procesas prasideda nuo galvos, tai yra nuo valdžios. Pūvimas gali būti ir užkrečiamas. Politikų bei valdininkų spintose apstu pašvinkusių praeites lavonų, kurie dar nesuiro iki skeleto stadijos. Patys politikai su spectarnybų pagalba jos ieško vieni pas kitus bei ištraukia į viešumą. Viešumoje jie paskleidžia savo užkonservuotą smarvę po visą visuomenę ir užkriečia ją savo bacilomis bei virusais.

Deja, lavonų-skeletų savininkai taip visom prasmėm nupudruoti, kad ir patys atrodo kaip gyvi numirėliai. Jie ne šio pasaulio gyventojai. Ir „Lietuvos širdis“ – Seimas – tampa panašus į prabangų tautos morgą su fontanų ir gėlių klumbomis O kai dar pasidabina kokiomis gedulo vėliavomis, tai vaizdelis – visai makabriškas. Viešojo tualeto ir politinės lavoninės „aromatai“ susimaišo su saldžiarūkščiais pūvančios valstybės kvapais.

Europoje protestuojantys žemdirbiai užverčia valdžios institucijas mėšlo krūvomis. Mūsuose žmonės (pagrinde pensijinio amžiaus) stovi prie jų pasigražinę ir pasikvepinę, su plakatais ir inteligentiškais paraginimais valdžiai „atkreipti dėmesį“. Ore tvyrauja beveik šventinė atmosfera. Todėl jie ir nejaučia kanalizacinės kapitalizmo smarvės.

Paskelbta temoje Komentarai | Parašykite komentarą

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

В средствах массовой информации часто мелькают сообщения о том, что собаки нападают на людей. Чаще всего – на детей. К сожалению, дети и собаки ста­новятся сегодня друзьями по несчастью – и те, и другие нередко являются без­домными, бродяжничают и голодают.

Но общность судьбы не помогает. Ближайший друг человека – собака ста­новится ярым врагом ребенка. Собаки почувствовали, что некоторые дети, об­реченные на собачью жизнь, стали их (собак) конкурентами. А с конкурента­ми, согласно всем законам свободного рынка, разговор короток: искусать, уничтожить.

Журналисты утверждают: собака укусит человека – рядовая новость, а если наоборот, человек покусает собаку – это уже сенсация. Пока слышим лишь новости. Много новостей.

Понятие конкуренции (лат. соcurentia – столкновение) политологи в сло­варях определяют как непримиримую борьбу между конкурентами за природ­ные ресурсы, рынки, вложение капита­ла с надеждой на получение максимальных прибы­лей. “Прибыль” бездомных детей и со­бак – случайный кусок на улице, в му­сорном контейнере, подъезде или под­вале, в сумке или кармане прохожего.

Собачья жизнь детей, оказывается, не устраивает именно собак, но не лю­дей. Взрослые люди своим поведением как раз и стараются вытеснить детей из человеческой жизни. Жизнь взрослых глазами детей, – это мир агрессии, жестокости, лжи, предательства. Это мир швондеров и шариковых, где главные ценности -деньги и власть.

Бизнесмены и политики уже давно приватизировали самые значимые хозяйственные объекты на постсоветском пространстве.. Но что происходит с важнейшим “страте­гическим объектом” – человеком? По­хоже, до этого никому нет дела. Ни од­ной дискуссии по этому вопросу ни в парламентах, ни еще где-то. Взбесившиеся псы лают и кусаются, а караван политической и экономической прива­тизации продолжает свой путь.

Появился новый слой коммерческо-политической элиты – бывшие диссиденты, ссыль­ные и политзаключенные и даже их по­томки. Первона­чальная идейность этих людей (не всех) быстро поблекла. Бывший “советский мученик”, а тем более потомок – в нас­тоящее время выгодная и прибыльная профессия.

Часть общества заражена “синдро­мом страдания”. Они превращают свою страну в кол­лективного Христа, несущего сквозь века мученический крест. А может быть, в коллективную собаку, которая всех готова облаять, а то и укусить?

Страдание, как объясняет энцикло­педический фило­софский словарь, – это противополож­ность действию и бо­лезненное состояние. Мы страдаем в сос­тоянии летаргии. “Давайте потерпим еще немного” – кате­хизис взрослых людей. И терпим.

Кто в действительности испытывают боль и страдание –так это собаки и дети. Собаки уже взбесились.

“Се ля ви” (“такова жизнь”) – говорят легкомысленные французы. Такова уж эта собачья жизнь.

Paskelbta temoje Статьи | Parašykite komentarą

MOTYVACIJA

Atsirado nauja profesija – motyvatorius. Žmonės rinkos salygomis nebesugeba ir nebenori sportuoti, mokytis, dirbti ar net gyventi. Juos reikia motyvuoti. Ir štai ateina motyvatorius, kuris „uždega“, įkvepia ir veda į švesią ateitį. Motyvatorius – tai šviesa gyvenimiško tunelio tamsoje.

Taigi, nutariau išnaudoti paskutinį šansą pakeisti savo senamadiškai tamsų gyvenimą – tapti motyvacijos profesionalu. Jau daug metų nesurandu padoraus darbo savo tėvynėje. Emigruoti – per senas, nusigerti – per jaunas, kas belieka? Tapsiu motyvatoriumi! Pačiu geriausiu! Tai rimtas ir prasmingas darbas!

Deja, nejaučiu nei noro, nei gebėjimo juo tapti. Ką daryti? Kaip išugdyti savyje motyvaciją tapti motyvatorium? Su tokiu klausimu kreipiausi patarimo į pažystamą politologą. Tai darau visais lemtingais gyvenimo momentais. Išanalizavęs vyraujančias visuomenines tendencijas, politologas pateikė čempioniškai banalų, kaip visas Lietuvos politinis peizažas, atsakymą: „Kreipkis į motyvatorių“.

Paskambinau į motyvatorių firmą. Jos atstovas pasakė, kad rytoj atsiųs man motyvacijos specialistą, bet prieš tai aš turiu savarankiškai šiek tiek pasigilinti į temą. Pradėjau gilintis. Pasirodo yra įvairios motyvacijos teorijos. Vienos teigia, kad žmogus iš prigimties – tinginys, kitos – darbštuolis. Bet vis vien ir tinginius, ir darbštuolius reikia papildomai motyvuoti, nes vieni nieko nedaro, o kiti – viską daro neteisingai. Deja, visos teorijos visų motyvacijos bėdų siūlo ieškoti savyje, o ne visuomenėje ar valstybėje.

Kita dieną išgirdau skambutį į duris. Atidariau. Stovi žavi akiniuota ir džinsuota moteriškė, į ryškiai raudonos spalvos švarkelio atlapą isegtas ženkliukas su užrašu „Jūsų motyvatorius“. Iškart pagalvojau, kad kažkur matyta. Paskui atsiminiau. Taigi, žymi astrologė – ekstrasensė ir žurnalistė – visuomeninikė Monika, kuri mirga visuose teleekranuose.

Nusistebėjau tokiais likimo pasūkiais. Ji irgi suprato, kad aš ją pažinau, ir paaiškino, kad dalyvauja bendrame Europos Sąjungos projekte „Motyvacija visiems“. Briuselyje net įsteigta komisaro motyvacijos klausimams pareigybė. Monika baigė europietiškus trumpalaikius kursus ir įgijo motyvacijos specialistės kvalifikaciją. Net ir tarptautinį sertifikatą gavo. „Esu motyvuota nuolat motyvuoti save vis naujiems išbandyimams“ – pasakė Monika.

Aš, pasirodo, tapau jos pirmoju klientu.

Prieš pradedant savo motyvacinės psichoterapijos seansą, Monika išdidžiai pareiškė, kad nori motyvuoti visus nemotyvuotus degradus ir, įdėmiai mane nužvelgusi, pridūrė: „Net ir nusidėjėlius – marksistus“. Po to ji ištarė įsimintiną frazę: „Pagrindinis motyvas – ne pinigai, o meilė. Mūsų visuomenėje ne meilė perkama už pinigus, o pinigai parduodami už meilę“. Iki šiolei kankinuos ir negaliu supranti šio mįslingo teiginio esmės ir prasmės…

Monika išmokė mane keleto teisingo kvėpavimo pratimų ir įkalė į galvą mintį, kad kiekvieną rytą aš vos atsibudęs turiu pasižiūrėti į veidrodį ir garsiai ištarti: „Aš pats geriausias. Šiandien manes laukia sėkminga diena“. „Išvis, – paaiškino ji, viskas priklauso nuo tuo, kokiais terminais mes įvardijame vieną ar kitą reiškinį. Reikia sakyti ne kapitalistas, o verslininkas; ne vagis, o politikas; ne didktatūra, o demokratija. Pasaulis iškart sužibės gražiomis spalvomis ir gyvenimiška motyvacija užlies tavo kūną ir sielą“.

Aš sumokėjau jai 100 eurų už jos motyvacinį pasiaukojimą ir tokiu būdu praradau visam mėnesiui motyvaciją kasdien apsilankyti Šeškinės alaus bare. Deja, po tokių apsilankymų iš ryto pasižiūrėjus į veidrodį niekaip neateidavo į galvą mintis, kad aš esu pats geriausias. Bet taip jau išėjo, kad Monikos dėka nebetekau galingo gyvenimiško motyvo. Pagalvuojau, kad nieko gero iš mano pastangų pakeisti gyvenimą neišeis. Kam reikalingas demotyvuotas motyvatorius?

Po kurio laiko atsiktinai sutikau Moniką. Ji prie Aušros vartų aktyviai bendravo su prašančiais išmaldos. Trumpai pasikalbėjom. Monika pasakė „Tai naujas mano išbandymas. Norėjau padėti su motyvacija čia sėdintiems visuomenės atstumtiems, nuskriaustiems ir pažemintiems varguoliams, prikelti juos naujam gyvenimui. Norejau kad jie pakiltų nuo kelių ir kiltų į kovą. Bet jiems, pasirodo, yra tik vienas tikras motyvatorius. Jis geriausias. Jis danguje ir motyvuoja visus“.

Atsisveikinom ir nujėjom kiekvienas savais keliais. Daugiau aš Monikos nebemačiau. Net ir televizoriuje.

Paskelbta temoje Ironiška politologija | Parašykite komentarą

НОВОСТИ

Что происходит там и сям
Мы узнаём по новостям.

Нам разные хреновости
Сообщают эти новости.

И ждём поскудных мы вестей
От этих самых новостей.

Кто сколько денег накопил
И кто кого за что купил.

И кто кого за что убил.
И погубил. И разлюбил.

И кто солидный куш сорвал.
И кто, и что, и где взорвал.

Без стыда, без совести
Нам сообщают новости.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

EUROREMONTAS

(Apie Europos Sąjungos dabartį ir ateitį)

„Euroremontas – tai namo ar buto remontas, panaudojant tam importines medžiagas bei šiuolaikiškas technologijas“

Iš žodynų
***
Šiandien daugumai politikų ir šiaip ES gyventojų tampa aišku, kad Europos Sąjungai būtinas euroremontas tam, kad šis bendras europietiškas būstas galėtų toliau tinkamai egzistuoti ir funkcionuoti. ES vadovai jau net inicijavo oficialią diskusiją dėl galimų Europos Sąjungos ateities scenarijų. Deja, ES remontas būtinas ne tik ir ne tiek dėl Brexito, apie ką dažnai kalbama. Britanijos pasitraukimas iš Sąjungos tik išryškino ES krizę bei paskatino viešesnį problemų aptarimą. Pačios gi ES problemos turi daug gilesnį ir fundamentalesnį pobūdį, apie ką ir mėginsime pakalbėti šiame straipsnyje.

Bet kuriom statybom ar remontui yra svarbu turėti projektą. Dar svarbu suplanuoti pagrindinius darbų paketus ir, mūsų atveju, įvardinti jos politologiniais terminais. Tokiu būdu, gautųsi, kad reikia remontuoti stogą (lyderystę), sienas ir apdailą (politiką) ir fundamentą – (ekonomiką).

Projektas

Žodis „projektas“ atkeliavo iš lotynų kalbos ir jo reikšmė yra „eskizas, planas, ketinimas, sumanymas“. Bet projektas – tai ypatingas “sumanymas”, jis turi skirtis nuo kasdienių darbų ir nesikartoti, turėti unikalumo požymių. Politologai sutaria, kad ES remontas gali būti orientuotas į 2 projektinius variantus: tolimesnė ES integracija jos federalizavimo ir centralizavimo stiprinimo linkme arba, atvirkščiai, Europos Sąjungos decentralizavimas, ją sudarančių valstybių suverinizavimas bei bendrijos pertvarkymas konfederacijos principais.
Deja, kol kas ES vidinė tvarka yra tokia, kad realiai kurį laiką bus bandoma judėti abiem kryptim lygiagriačiai, politiškai bei propagandiškai derinant įvairių šalių-narių reikalavimus, norus ir užgaidas. Galų gale viską nulems ekonomika.

Ekonomika

Kaip žinia, ES kūrimas prasidėjo nuo fundamento, kai 1950 metais Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pasiūlė sukurti Vokietijos ir Prancūzijos Anglies ir Plieno sąjungą. Vėliau prie šių dviejų valstybių prisijungė Italija bei Beniliukso šalys. Taigi, pirmame etape ES vystymasis buvo nulemtas grynai ekonominiais motyvais ir ES integracija buvo ekonomiškai pagrįstas procesas. Viskas pasikeitė po 1991 metų, kai sugriuvo TSRS ir subyrėjo socialistinių šalių blokas. Spaudžiama pirmiausia anglosaksų Europos Sąjunga savo tolimesnėje plėtroje pradėjo vadovautis jau ne ekonominiais, o politiniais interesais. Ir tai buvo jos giluminės krizės arba net galimos pabaigos pradžia.

Šiandien periferinės ES valstybės, kurios buvo priimtos į Europos Sąjungos sudėtį būtent dėl politinių sumetimų tapo faktiškai „globaliniu europiniu kaimu“, kuris teikia išsivysčiusiam „centrui-miestui“ pigią darbo jėgą bei žaliavas ir gauna už tai mainais brangias pramonines prekes ir paslaugas. Kad jos būtų įperkamos, reikia pirmiausia nors šiek tiek išlyginti socialinio-ekonominio vystymosi parametrus. Šiam tikslui, o taipogi kitoms regioninio ir socialinio vystymosi reikmėms periferinės valstybės gaudavo iš ES struktūrinių fondų nemažas dotacijas. Pavyzdžiui, per 2005-2012 metų laikotarpį į šias šalis buvo pripumpuota 160 milijardų eurų. 2013–2020 metų laikotarpiui Centrinės ir Rytų Europos Sąjungos šalims numatoma skirti apie 360 milijardų eurų. Deja, šis šaltinis sparčiai senka ir po 2020 metų, jau bent Baltijos periferijos valstybėms, galutinai išseks.

ES struktūriniai fondai, kurie skiriami neturtingų ES šalių palaikymui, formuojami ne iš dangaus. Juos formuoja turtingiausios šalys, pirmiausia Vokietija, Prancūzija, Italija, Olandija ir Švedija. Šia prasme ES valstybės galima suskirstyti į 2 pagrindines grupes: tas, kurios daugiau sumoka į bendrą ES biudžetą, ir tas, kurios daugiau gauna iš jo. Pavyzdžiui, Lietuvos įnašas į bendrą ES biudžetą tesudaro 0,12 proc. jo struktūros, o Vokietijos – apie 21 proc. Dotacinės valstybės, tarp jų ir Lietuva, per visą buvimo ES sudėtyje laikotarpį gaudavo žymiai daugiau nei pačios sumokėdavo. Lietuva iš ES struktūrinių fondų formuodavo ir dar tebeformuoja apie 30% savo metinio biudžeto.

Aišku, kad toks „altruistinis“ ES ekonomikos modelis, kuris buvo padiktuotas ne ekonominės logikos, o politinių interesų sumetimais, negali tęstis amžinai. Šalys – donorės pastaruoju laikotarpiu susidūrė su rimtomis problemomis. Tai ciklinė ekonominė–finansinė krizė, nekontroliuojamas emigrantų antplūdis, teroristiniai aktai, savų gyventojų nepasitenkinimas esama padėtimi, patriotinių ir nacionalistinių nuotaikų bei organizacijų stiprėjimas, ekonominės sankcijos Rusijos atžvilgiu bei atsakomasis šios šalies embargas ES produkcijai, bendras globalinio vystymosi trendas link nacionalinių valstybinių interesų dominavimo.

Rimtos problemos purto ir periferines ES valstybes. Milžiniška darbo jėgos emigracija, ES struktūrinių lėšų iššvaistymas ir tiesioginis išvogimas, didėjanti turtinė ir socialinė diferenciacija, skurdo augimas, visuomenės senėjimas, politiniai skandalai ir nestabilumas, visuomeninės erdvės militarizavimas ir elito korupcija, jo fobijos ir manijos, žodžio ir informacijos laisvės ribojimai, dvasinis ir moralinis degradavimas – visa tai ES „kaimo“ kasdienybė.

Iki šios dienos nesimato jokių perspektyvų, kad artimojoje ateityje giluminiai ES „kaimo ir miesto“ skirtumai išsitrintų. Sakoma, kad nuo ekonomikos globalizavimo laimi tik apie 10% turtingiausių planetos gyventojų. Panašiai atsitiko ir su ES ekonomine integracija. Jos variklis – tai stambus kosmopolitinis kapitalas, kuris ir gavo iš to didžiausius pelnus. Bet reikalas tas, kad struktūrinių ES fondų lėšos dalinamos ne iš kapitalo pelnų, o iš biudžeto, tai yra visų mokesčių mokėtojų sąskaita. Tokiu būdu gaunasi, kad „altruistiškai“ Europos Sąjungos ekonominei politikai aukojasi ne kapitalas, o paprasti daugiau išsivysčiusių ES šalių gyventojai.

Kita vertus, periferinės šalys taip ir nesugebėjo deramai pasinaudoti ES dotacijomis. Žinoma, kai kas padaryta. Suremontuoti keliai, sutvarkytos „vitrininės“ miestų ir miestelių gatvės, renovuotos kai kur mokyklos ir poliklinikos, paremtas smulkus bei vidutinis verslas, sukurtos naujos darbo vietos, padaryti kiti darbai. Bet esminiai savarankiško ekonominio ir socialinio vystymosi klausimai taip ir neišspręsti. Pavyzdžiui, daugiau nei pusė 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų buvo skirta Lietuvos konkurencingumui didinti, bet esminių pokyčių nepasiekta. Europos Komisija kasmet publikuoja „Regioninio konkurencingumo indeksą“, kuriame įvairūs ES regionai palyginami pagal 11 bazinių socialinių ir ekonominių rodiklių, tame tarpe infrastruktūros bei viešųjų įstaigų efektyvumą, socialinės atskirties lygį, švietimo, medicinos, verslo, inovacijų sričių konkurencingumą. Paskutinis toks indeksas paskelbtas 2017 metų pradžioje ir iš jo rezultatų aiškėja, kad pačiame konkurencinio indeksavimo „dugne“ tarp visų ES šalių atsidūrė būtent Baltijos valstybės.

Vienu žodžiu, pagal visus ekonomikos ir socialinės saugos rodiklius ES „kaimo“ (tame tarpe ir Lietuvos) valstybės taip ir lieka paskutiniojoje vietoje. Eurostato duomenimis valandinis bei minimalus darbo užmokestis mūsų šalyje vienas žemiausių ES. Panaši situacija su pensijomis, stipendijomis, pašalpomis ir kitomis socialinėmis išmokomis. Beveik trečdalis Lietuvos žmonių gyvena ties ar už skurdo ribos. Pagal pajamų nelygybę Lietuva tapo viena prasčiausių ES šalių. Nedarbo ir korupcijos lygis mūsuose – irgi vienas aukščiausių Europos Sąjungoje. Mūsų valstybė šiandien dėl imigracijos mastų atsidūrė greičiausiai nykstančių pasaulio valstybių sąraše. Lietuva užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje ir Europoje pagal savižudybių ir alkoholio vartojimo mastus.

Taigi, ES ekonomika ir socialinis gyvenimas, ES fundamentas, skyla perpus. Tuo pačiu tai skaldo ir skandina visą ES konstrukciją ir jos euroremontas tampa neišvengiamas.

Politka

Fundamentinis ES „plyšis“ – tai pamatinis „statybinis brokas“. Jį kažkaip „suklijuoti“ galima tik laikinai. Bet iš esmės suremontuoti ES pastatą įmanoma tik 2 būdais: demontuoti seną fundamentą ir sukonstruoti vientisą, tvirtą naują ekonominį pagrindą arba panaudojant kažkokias naujas dar nematytas politinėje rinkoje technologijas ir medžiagas kiek įmanoma kokybiškiau survirtinti esamą plyšį, pridengiant visa tai patraukliu „politiniu tinku“.

Ir vienu, ir kitu atveju ES euroremontas reikalauja pirmiausiai politinio Briuselio sprendimo. Žinant eurobiurokratų nuotaikas bei specifiką ir, įvertinus dabartinę ES situaciją, galima teigti, kad bus ieškomas kompromisinis remonto variantas, nors ir jis šiandien nebus toks paprastas ir visus tenkinantis. Kompromisas – tai kompromisas tarp euroekonomikos, kuri valdoma stambaus kapitalo, ir europolitikos, kuriai diriguoja Briuselio biurokratija.

Dominuojanti tokio kompromisinio požiūrio idėja – „dviejų arba skirtingų greičių“ Europos Sąjunga. Ši idėja, kurios realizavimui reikėtų keisti ir kai kurias ES sutartis, tenkina ir Europos kapitalistus ir jų interesus aptarnaujančius politikus-biurokratus. Vieni jau susikūrė palankią strateginę erdvę savo bizniui, turint omenyje pigią darbo jėgą bei kitokius resursus ir naujas prekių rinkas periferinėse šalyse, kiti – tokio kompromiso pagalba užsitikrina sau gerai apmokamas darbo vietas įvairiose ES struktūrose bei kosmines socialines garantijas, kurios išlieka visam gyvenimui.

Už tokį (skirtingų greičių) modelį, kuris, atseit, gali išgelbėti ES, pasisako jos narės – įkūrėjos, tame tarpe ir dabartinė faktinė ES vadovė A. Merkel bei formalus Europos Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris. Tokia idėja suformuluota ir naujoje sunkiai suderintoje Romos deklaracijoje, kurią minėdamos ES 60-metį 2017 metų kovo mėnesį pasirašė 27 bendrijos šalys-narės. Savo ruožtu, kiek ankščiau, mažiau išsivysčiusių ES narių pozicija šiuo požiūriu suformulavo Lenkijos lyderis Jaroslowas Kaczynskis, teigdamas, kad dviejų greičių Europa lemtų „žlugimą, ir, iš tikrųjų, dabartinės Europos Sąjungos likvidaciją“. Būsimam „skirtingų greičių“ ES modeliui prieštarauja ir Lietuva. D. Grybauskaitė Briuselyje Europos Vadovų Tarybos narius informavo, kad Lietuva griežtai pasisako prieš ES sutarčių keitimą.

Deja, nepalankia mažoms ES valstybėms linkme bendros Europos traukinys jau pajudėjo. 2017 metų vasario 16 dieną Europarlamentas patvirtino seriją rezoliucijų dėl ES centralizavimo ir federalizavimo, kurių link judės tam pasirengusios Europos Sąjungos valstybės. Kartu buvo patvirtintas ir dokumentų paketas, kuris galutinai legalizavo „skirtingų greičių“ ES modelį, padalinant Europos Sąjungos nares į šalis – lokomotyvus ir į šalis – autsaiderius. Taip pat bus bandoma sustiprinti ir ES savarankiškumą, prabilta apie ES finansų ministro posto įsteigimą ir Europos Sąjungos kariuomenės sukūrimą.

Tai gana logiškas sprendimas, siekiant išsaugoti išvis bet kokiame pavidale Europos Sąjungą kaip socialinę – ekonominę ir geopolitinę realybę. Tik paradoksas tame, kad šis „teisingas“ sprendimas gali turėti visiškai „neteisingas“ pasekmes. ES dabar atsidūrė tokioje padėtyje (fizikoje tai vadinama bifurkacijos tašku), kai bet koks sprendimas gali tik bloginti esamą situaciją. Svarbiausia, galutinai darosi aišku, jog Pietų bei Rytų Europos, pirmiausia Baltijos valstybės, tampa Europos Sąjungos balastu, savotišku „lagaminu be rankenos.“ Priimtos į ES dėl politinių sumetimų jos iki šiolei tokią savo „autsaiderišką“ situaciją bando kompensuoti politiniais veiksmais, kurie dažnai įgauna radikaliai ekstremistinį pobūdį. Todėl šios šalys kartais net vadinamos „ES marginalais“. Tai apsunkina pagrindinių ES valstybių padėtį bei sudaro joms nemažai neigiamų ekonominių ir geopolitinių padarinių.

„Dviejų greičių“ Europa praktiškai reiškia, kad skirtingu greičiu judančios ES dalys turės atskirai spręsti savo vidines ir išorines problemas. Žinoma, viskas bus „pagražinta“ politine retorika apie šalių lygiateisiškumą bei jų atskirties mažinimo būtinybę. Iš esmės šis modelis – tai civilizuotų skyrybų variantas, kuris gali padalinti Europą net ir formaliai – juridiškai į 2 Eurosąjungas: centrinę ir periferinę. Pastaroji gali suskilti dar į kelias sąjungas. „Centrinės“ Sąjungos likimas priklausys daugiausia nuo pačių šios Sąjungos narių apsisprendimo. Bet jau dabar aišku, kad jos lokomotyvas bus Vokietija, kuri gal priglaus prie savęs ir kai kurias periferines šalis. Tokiu būdu Europos Sąjunga (ES) gali tapti tiesiog Vokietijos Sąjunga (VS). Kita vertus, periferinės Sąjungos likimą nulems daugiausia geopolitiniai veiksniai, ypač JAV ir Rusijos užsienio politika bei jų tarpusavio santykiai.

Baltijos šalys šios tendencijos kontekste gali atsidurti nepavydėtinoje situacijoje. Iki šiol jos dalinai įtakodavo ES bendrą politiką tik dėl savo radikaliai antirusiškos ir aklai proamerikietiškos pozicijos. Tai tinkamai įsikomponuodavo ir į bendrą rusofobišką ir proamerikietišką ES politiką. Visa tai buvo daroma periferinių šalių nacionalinės ekonomikos strateginio vystymosi sąskaita. Iš dalies šie ekonominiai praradimai ir buvo kompensuojami iš ES struktūrinių fondų. Tokia politika visada prieštaravo Baltijos šalių giluminiams nacionaliniams poreikiams. Bet šiandien galima prognozuoti, kad dėl vidinių Europos Sąjungos procesų bei besikeičiančios geopolitinės santvarkos tokia pozicija vis daugiau prieštaraus ir pačios ES interesams.

Šioje situacijoje išlaikyti savo pridėtinę vertę Vakarų pasaulio erdvėje Lietuva gali tik galutinai paverčiant save ir prisistatant „pafrontės“ ar „buferinės“ zonos valstybe. Tai reiškia šaltojo karo atmosferos kurstymą ir visapusišką šalies militarizavimą bei rusofobiškos isterijos laipsnio didinimą. Šiame istoriniame etape tai gali suteikti ir taktinius ekonominius dividendus. Šis procesas jau ir vyksta. Deja, strateginės tokio politinio kurso rizikos visiškai neanalizuojamos ir neįvertinamos, o jos visomis prasmėmis yra milžiniškos.

Galima alternatyvi strategija – tai esminiai politinio kurso pokyčiai: neutraliteto (išstojant iš ES ir NATO) bei naujos bendros Europos saugumo (įskaitant ir kibernetinį) sistemos siekis tarptautiniuose santykiuose ir orientacija į socialinės valstybės modelį bei liaudies demokratijos sistemą vidaus politikoje. Tokiu atveju Lietuva turėtų šansų tapti ne „buferiu“, o „tiltu“ tarp Vakarų ir Rytų bei konvertuoti savo dabartinę rizikingą geopolitinę padėtį į realų konkurencinį pranašumą.

Bet tokiems rimtiems pokyčiams reikalingi nauji lyderiai, kurių nei Lietuvos, nei ES politinėse padangėse kol kas nesimato.

Lyderystė

Lyderystė – tai asmenybės gebėjimas įtakoti kitus žmones ir įkvėpti juos vieningo tikslo siekiui. Dažniausiai politinis lyderis – tai organizacijos (visuomeninio judėjimo, politinės partijos ar valstybės) vadovas ir svarbiausia jo funkcija – mobilizacinė. Politinis lyderis skatina socialinių grupių, sluoksnių, klasių, tautų savimonės formavimą, skatina jų gyvybinių interesų įsisąnoninimą ir sutelkia juos bendro reikalo realizavimui. Šis bendras reikalas dažnai reikalauja pasiaukojimo, drąsos ir net heroizmo.

Lyderystę negalima tapatinti su vadyba. Lyderis visada vienoks ar kitoks vadybininkas, bet vadybininkas – ne būtinai lyderis. Šia prasme dabartinėje ES daug vadybininkų ir mažai lyderių bei išvis tikrų politikų. Politinės lyderystės krizė Europos Sąjungoje – visuotinai pastebima problema.

Žinomas sociologas M. Vėberis teigė, kad politikui būdingos 3 savybės; aistringumas, šaltas protas ( “politika yra daroma galva, o ne kitomis kūno ar sielos dalimis”) bei įžvalgumas. Šiandien Briuselio biurokratijai, deja, vargu ar galima priskirti tokias teigiamybes. Dėl politinės lyderystės problematikos, remiantis M. Vėberio teorija, galima teigti, kad Europos Sąjungoje apstu tradicinio ir racionalaus tipo biurokratų –vadybininkų, bet faktiškai nėra charizmatiškų lyderių.

Tokio tipo lyderius kitas įžymus mokslininkas L. Gumiliovas vadino pasionarijais. Pasionarijai – tai asmenybės, turinčios „biocheminės gyvybiškos energijos“ užtaisą ir siekiančios visuomeninių pokyčių net ir savo asmeninės savisaugos bei gerovės sąskaita.
Charizmatiškiems lyderiams paklūstama dėl išskirtinių asmens savybių, kurios traukia visuomenę. Tokia lyderystė būdinga nestabiliems, krizių bei reformų laikams. Tokio lyderio aplinką sudaro jam atsidavę vadybininkai, dažnai atliekantys vienkartinius, taktinius pavedimus. Paradoksas dabartinės ES situacijos tame ir slypi, kad jai šiandien reikalingi būtent tokie charizmatiškai pasionariški lyderiai, bet visas politinis – istorinis ES landšaftas į pirmas eiles stumia pilką politikų – biurokratų masę.

Lyderystė turi istorinį pobūdį. Kokia epocha – tokie ir lyderiai. Charizmatiško tipo pasionariniai lyderiai atsiranda tada, kai tam tikras sociumas turi patrauklią ir didingą idėją ar tikslą. Kokią idėją turi dabartinė Europos Sąjunga? Tik verslininkišką bei biurokratinę! Kokį tikslą turi ES? Išgyventi ir išsilaikyti globalinio pasaulio verpetuose! Patrauklumu ir didingumu visa tai net nekvepia. Taip vadinamos naujos „europietiškos vertybės“, kurioms atstovauja ir kurias propoguoja eurobiurokratai iš esmės trasformavosi į antieuropietiškas vertybes, jos paprasčiausiai griauna žmogų. Šia prasme dabartinė postmodernistinė Europa – tai ne Renesanso ir ne Antikos Europa ! Minties, valios ir dvasios galiūnų čia kažkaip nesimato. Vietoje kovos su atgimstančiu europietišku neonacizmu pilkieji Eurosąjungos „kardinolai“ nuėjo lengvesniu ir jiems ideologiškai artimesniu fažizmo ir komunizmo sutapatinimo keliu.

Dabartiniai ES vadovai padarė tipišką lyderystės klaidą – jie tikslus supainiojo su priemonėmis. Kaip sakė vienas socialdemokratų, kurie kartu su liberalais ir konservatoriais buvo pagrindiniai ES idėjos stūmėjai, ideologų E. Bernšteinas: galutinis tikslas – niekas, judėjimas – viskas. Šiame begaliniame „judėjime“ visi ES tikslai bei visos idėjos ir paskendo. Joks lyderis tokioje tradicinių dešiniųjų-kairiųjų politinių partijų pelkėje neatsiras.

Vis dėlto šiandien visoje Europoje matomas iš dalies naujas reiškinys. Klasikinė centristinė partinė sistema, kai kairiojo ir dešiniojo centro partijos pamainomis keičiasi prie valdžios lovio, dėl korupcinių ir kitokių dar gilesnių priežasčių, yra iš esmės diskredituota. Politinė takoskyra dabar ryškėja ne tiek tarp tradicinių kairiųjų ir dešiniųjų partijų, ne tiek tarp globalistų ir tautininkų, kiek tarp nesisteminių ir sisteminių politinių jėgų, kurioms dabartinis oficiozas kabina eskstremistų, radikalų, populistų ir panašius epitetus. Nesisteminės opozicijos gretose šiandien vyksta visų politinių srovių idėjų integracija bei bazinės ideologijos paieška.

Nauji pasionariškai charizmatiški lyderiai (nacionalinio ar europinio masto) gali atsirasti būtent iš nesisteminės opozicijos struktūrų bei atstovauti naujai politikų kartai. Bet jų „patrauklios ir didingos“ idėjos bei tikslai gali kardinaliai prieštarauti briuseliškos biurokratijos vadybinei Europos Sąjungos rutinai.

Iki šiolei visi istoriški bandymai suvienyti Europą ankščiau ar vėliau žlugdavo. Ir nėra jokio pagrindo manyti, kad šį kartą viskas pasibaigs sėkmingai. Gal, kaip kadaise sakė vienas satyrikas, tiesiog pačioje „filharmonijoje“, tai yra Europoje , kažkas negerai?

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą