ISTORINĖ DIDŽIOSIOS SOCIALISTINĖS SPALIO REVOLIUCIJOS REIKŠMĖ,JOS TIESA IR ŠVIESA

(Pranešimas mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Didžioji Spalio socialistinė revoliucija Rusijoje ir Lietuva“)

Vilnius
2017-11-04

Pradėsiu kiek neįprastai, nuo jaunimo nuotaikų Jungtinėse Amerikos Valstijose. Prieš kurį laiką ten buvo atlikta sociologinė apklausa kaip tik skirta šiai datai – Spalio socialistinės revoliucijos 100-mečiui. Svarbu atkreipti dėmėsį, kad šią apklausą užsakė organizacija pavadinimu „Komunizmo aukų atminimo fondas“, kurios steigėjas buvo tikriausiai žinomiausias visų laikų antikomunistas Z. Bžezinskis. Buvo apklausiamas nuo 15 iki 30 metų amžiaus JAV jaunimas . Apklausos rezultatai tokie: už socializmą pasisakė 44% apklaustų jaunų žmonių, už kapitalizmą – 42%, o 7% – išvis už komunizmą. Ir šie ir kiti duomenis rodo, kad net kapitalizmo citadlėje – JAV – vis daugiau jaunimo praranda tikėjimą kapitalizmo perspektyvomis ir atsigręžia į socializmo idėją, į tą idėją, kurią atvėrė pasauliui 1917 metų Rusijos įvykiai.

Istorija susideda iš įvairaus mąsto įvykių, tarp kurių reikšmingiausi yra karai ir revoliucijos. Būtent jie transformuoja įvairias visuomenes į naujas būsenas, kurios vadinamos civilizacijomis ir santvarkomis. Istorijoje, anot Hegelio ir Markso, taip pat veikia tendencija, kuri vadinama „istorijos pasaulėjimu“. Šios tendencijos vienas aspektu yra tas, kad didelio masto lokaliniai įvykiai istorijos bėgyje veikia vis didesne visos žmonijos dalį, suteikia kryptį jos tolimesniam vystymuisi. Na ir pagaliau, istorijoje veikia istorines asmenybes, kurios akumuliuoja ir įvairių ideologijų pavidalu išreiškia giluminius varomosios istorijos jėgos – liaudies masių- interesus.

Ligi šiol istorija tik dviem praeities revoliucijoms suteikė privilegiją ir garbę vadintis Didžiosiomis. Tai Didžioji buržuazinė Prancūzijos revoliucija (1879) ir Didžioji Spalio socialistinė Rusijos revoliucija (1917). Viena paženklino Europos perėjimą nuo feodalinės santvarkos į kapitalistinę, kita – viso pasaulio transformaciją socialinės visuomenės kryptimi. Po Prancūzijos revoliucijos, kaip žinia, buvo dar keletas senos santvarkos restauracijos bandymų, keletas kontrevoliucijų ir Europoje ir pačioje Prancūzijoje, o po Spalio revoliucijos vyko dar sudėtingesni procesai – ir pasaulinis karas, ir pasaulinės socializmo sistemos sukūrimas bei jos žlugimas kartu su Tarybų Sąjunga.

Visa tai suprantama, nes kaip teigė marksizmo klasikai, iki naujos socializmo-komunizmo formacijos atsiradimo visos buvusios socialinės revoliucijos tik keitė vieną išnaudotojišką socialinę-ekonominę santvarką kita. Tuo tarpu tik socialistinė revoliucija iš esmės keičia istorinę evoliucijos eigą, ji užbaigia žmonijos priešistorės etapą ir pradeda jos tikrą istoriją. Todėl ir visas šis procesas daug sudėtingesnis ir prieštaringesnis nei prieš tai buvę revoliuciniai ir porevoliuciniai įvykiai. Kai kurie bolševikų partijos veikėjai, atėję į valdžia 1917 metais, net lažinosi, ar pavyks jiems išsilaikyti ilgiau, nei Paryžiaus komunarai 1871 metais. Paryžiaus Komuna išsilaikė daugiau nei 70 dienų, Tarybų valdžia daugiau nei 70 metų.

Pagrindinis Spalio socialistinės revoliucijos rezultatas – naujo tipo valstybės sukūrimas. Šioje valstybėje buvo realizuota formacinių ir civilizacinių inovacijų visuma, kuri parodė žmonijai realią alternatyvą išnaudojimui ir savižudiškai kapitalistinio vystymosi tendencijai. Tarybinė visuomenė – tai buvo naujas žmonių socialinio gyvenimo būdas, tai ne tik nauja formacija, bet ir nauja civilizacija. Formacija – tai socialinių – ekonominių visuomenės egzistencijos parametrų visuma, kurių pagrindą sudaro nuosavybės forma. Civilizacija – socialinių – dvasinių visuomenės charakteristikų suma, kurios pagrindas – tam tikras kultūros tipas. Nesunku pastebėti, kad civilizacijų teorija išplaukia iš marksizmo bazės ir antstato koncepcijos, detalizuoja ir konkretizuoja  pastarosios sąvokos tūrinį.

Tarybinėje visuomenėje pirmiausiai V. Lenino genijaus dėka, marksizmo teorijos bei socialinės eksperementikos pagrindu buvo sukurtas naujas socialinės ekonomikos modelis ir naujos liaudiškos kultūros sistema. Tarybų Sąjunga pasekė įspūdingų laimėjimų ekonomikoje, socialinėje sferoje, kultūroje, mokslo ir meno srityse.

Pagrindinis revoliucinio formacinio perversmo instrumentas buvo nacionalizavimas. Šis veiksmas po Spalio revoliucijos turėjo ne tik išplaukianti iš marksizmo ekonominės doktrinos pobūdį, bet ir politinio atsako į vykstančios revoliucinės kovos, sabotažo ir kontrevoliucijos realijas charakterį. Nacionalizavimas Rusijoje praėjo keletą etapu, buvo etapas, kuri V. Leninas pavadino „raudongvardietiška kapitalo ataka“ su visokiais tokių veiksmų nukrypimais, o toliau jau vyko gana planingas bei ekonomiškai pagristas nacionalizavimo procesas. Riekia pasakyti, kad V. Leninas suprato ne visai „marksistišką“ nacionalizavimo kaip suvalstybinimo pobūdį. Nes, visu pirma, marksizmo klasikai kalbėjo apie nuosavybės perdavimą valstybei tik kaip apie pirmą žingsnį į tikrą nuosavybės suvisuomeninimą, o antra – ir Marksas su Engelsu, ir Leninas savo veikale „Valstybė ir revoliucija“ prognozavo valstybės išnykimą po komunistinės revoliucijos. Bet V. Leninas nebuvo teorinis dogmatikas ir kaip jis pats sakė „ daug maloniau revoliuciją vykdyti praktikoje, nei apie ją rašyti“. Porevoliucinis Rusijos gyvenimas pakoregavo teorinius postulatus. Nacionalizavimo – suvalstybinimo eigoje ir susikūrė tas socializmo modelis, kuris, viena vertus, buvo neišvengiamas anomis istorinėmis aplinkybėmis ir suteikė galingą proveržį visam liaudies ūkiui, bet, kita vertus, laikui bėgant atskleidė ir savo istorinį ribotumą, kas vėliau buvo įvardinta kaip administracinė-komandinė sistema.

Civilizacinio perversmo instrumentu buvo kultūrinė revoliucija ir pirmiausia neraštingumo likvidavimas. Spalio revoliucijos išvakarėse ¾ Rusijos imperijos gyventojų buvo neraštingi. Kaip teigė prancūzų filosofas Žilis Delezas: «Raštingumas niekada nebuvo kapitalizmo siekiamybė. Kapitalizmas iš prigimties yra giliai neraštingas reiškinys». Istorine prasme raštingumas visada buvo siauro elitinio sluoksnio privilegija. Šis sluoksnis užimdavo viešpataujančią vietą per visas išnaudotojiškas formacijas ir visuose lokaliniuose civilizacijoje. Taigi, neraštingumo likvidavimas tapo giliu ne tik formacinių, bet ir civilizaciniu perversmu. Neraštingumo likvidavimas turėjo ir pragmatinį pobūdį. Kaip rašė V. Leninas:“Neraštingas žmogus nesupranta politikos“.

Deja, toks žmogus nesuvokia ir nesuinteresuotas technologinių inovacijų degimu, aktyviu dalyvavimu ekonominiame gyvenime bei kultūrinėje kūryboje. Per visą šalį buvo sukurta pradinių mokyklų, raštingumo ratelių, specialių punktų sistema, kur milijonai žmonių, neretai vakarais po darbo, mokėsi skaityti ir rašyti iš pirmu tarybinių vadovėlių. Iki 1940 metu neraštingumas TSRS iš esmės buvo likviduotas. Per 20 metų (192-1940) išmoko skaityti ir rašyti 50 mln. vyrų ir moterų. Pagal raštingumo lygį TSRS tapo pirmaujančia pasaulyje šalimi. Lygaigraiačiai buvo sukurta visa naujoviška švietimo sistema su mokyklomis, institutais, universitetais, bibliotekomis, mokslinėmis ir meninėmis įstaigomis, teatrais ir kiinoteatrais, kurį turėjo savo nacionalinė specifika kiekvienoje respublikoje. Buvo sukurtas naujas kultūros tipas, kurioje žmogus buvo „išbandomas žmogiškumu“ ne savanaudiškumo, pinigų, prievartos, gyvuliško sekso ir panašiais diegiamais buržuazinės kultūros motyvais, o kolektyvizmo, meilės, pasiaukojimo ir tarpusavio pagarbos vertybėmis.

Šis ekonominis ir kultūrinis Rusijos proveržis išvedė į istorijos avansceną ne tik plačias liaudiškas mases, kurios iki tol buvo tik istorijos malkomis, bet ir naujas prometėjiško tipo asmenybes įvairiose visuomeninio gyvenimo sferose: gamyboje, politikoje, moksle, mene, pedagogikoje, filosofijoje, psichologijoje ir daugelyje kitų sričių, kurios paveikė visą pasaulio kultūros raidą.

Socialistinės Spalio revoliucijos idėjos, kaip tolimos žvaigždės šviesa, pasiekė atokiausias ir tamsiausias pasaulio vietoves. Istorinė šių idėjų tiesa paveikė daugumos žmonių širdis ir protus. Spalio revoliucija paveikė ir istorijos pasaulėjimo tendenciją, ji suteikė šiai tendencijai naują kryptingumą, socialinio teisingumo ir realios laisvės siekiai įgavo globalinį pobūdį. Apart tuo, kad po Spalio revoliucijos ir II pasailinio karo buvo sukurtas ištisas, taip vadinamas antras (socialistinis) pasaulis, Tarybų Sąjunga savo pavyzdžiu ir pasiekimais įtakavo pirmą (kapitalistinį) ir trečią (kolonijinį) pasaulius. Pirmame prasidėjo kapitalizmo socializacijos procesai, o trečiame – nacionalinio išsivadavimo judėjimas.

TSRS ir socialistinio pasaulio žlugimas, deja, atgaivino atvirkštines tendencijas. Ir dabar galima stebėti kapitalo revanšą bei naują darbo žmonių teisų suvaržymą, o taip pat ir postmodernistinės neokolonializmo sistemos formavimąsį.

Kita vertus, šiandien atsigauna socialistinis ir komunistinis judėjimas. Jis iš naujo pergyvena „sumaišties ir svyravimų“ etapą. Vyksta įvairus kairiųjų partijų ir organizacijų tarptautiniai renginiai: suvažiavimai, konferencijos, seminarai. Vyksta ir dialektiškas teorinis ir praktinis šio judėjimo sudvejinimas į skirtingus polius: vienam jų, kuris remiasi nacionalinėmis bei modernistinėmis marksizmo interpretacijomis, atstovauja Komunistinė Kinija, kitam – kuris pretenduoja į autentiško marksizmo-leninizmo interpretacija – Graikų Komunistų partija. Kažkuria prasme galima teigti, kad šiandien globaliniu mastu marksistai vėl atkartoja 20 amžiaus pradžios skilimą į bolševikus ir menševikus. Deja, tai visai nereiškia, kad ir jų tarpusavio kovos rezultatas bus atkartotas. Šiandien globaliame pasaulyje, ir praktikoje ir teorijoje, vyrauja ne tiek diferenciacijos, kiek integracijos tendencijos. Bet kurio atveju, Didžiosios socialistinės Spalio revoliucijos tiesa ir šviesa prašalina dabartinio globalizuoto pasaulio tamsumas ir telydi mus iki šiolei. Tai ateities tiesa ir šviesa.

Reklama
Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ДИАЛЕКТИКА ФОРМАЦИОННЫХ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ

(Доклад на международной научной конференции «Великая Октябрьская революция 1917 года и неотложные проблемы исторического развития человечества»)

Санкт — Петербург, Дом Плеханова

2017-11-07

Обе революции 1917 года в России: буржуазно-демократическая февральская и пролетарско-социалистическая октябрьская, которые ныне объединены под одним наименованием „Великой русской революции“, означали глубинный исторический прорыв в процессе формационного и цивилизационного развития человеческого общества.

Диалектика двух подходов к анализу социальных явлений

Если первый – формационный – аспект рассматривался в марксисткой теории достаточно подробно в течении всего послереволюционного периода, то второй — цивилизационный – удостоился внимания по сути лишь после 90- х годов прошлого века, в частности после появления книги Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций» и крушения СССР вместе с мировой системой реального социализма.

В связи с этим доминирование первого подхода в историографии по существу сменилось доминированием второго, однако и в первом и во втором случаях такая ситуация явно нарушает принцип диалектически – целостного подхода к анализу общественных явлений и событий. На сегодняшний день как раз и ведутся поиски интеграции этих двух методологий к анализу социальной истории.

Великая русская революция и марксистская периодизация революционного процесса

Диалектико-целостный подход фиксируется сегодня, на мой взгляд, и в самом понятии „Великая русская революция“, которое неоднозначно воспринято левыми политическим силами и теоретиками. Однако представляется, что это понятие вполне укладывается в русло марксистской методологии выделения разных этапов, стадий и фаз революционного процесса, которую на примере Франции К. Маркс блестяще продемонстрировал в работе „18 брюмера Луи Бонапарта“. Советский исследователь К. Зародов в своём фундаментальном труде „Три революции в России и наше время“ отмечал: „Известно, что мысль о непрерывном развитии революции высказали ещё К. Маркс и Ф. Энгельс, выдвинув положение о её трёх основных стадиях: первая „есть ограничение абсолютизма, удовлетворяющее буржуазию; вторая – завоевание республики, удовлетворяющее „народ“, т. е., крестьянство и мелкую буржуазию вообще; третья – социалистический переворот, который один только способен удовлетворить пролетариат“.[1]

Опираясь на эти положения классиков марксизма В. И. Ленин разработал теорию перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. В тоже время он предостерегал от догматического, схематического толкования данной выше этапизации революционного процесса. В полемике с Г. В. Плехановым В. Ленин подчёркивал, что к этой
схеме надо относится творчески и что она верна лишь „в общем и целом, на долгом историческом отрезке“.[2]

Формационная и цивилизационная теории общественного развития

Формационная теория К. Маркса хорошо известна, в советской общественной науке она была азбучным постулатом, ровно как и то обстоятельство, что Великая Октябрьская революция ознаменовала переход общества от капиталистической формации к коммунистической и её первому этапу – социализму. Общественно – экономическая формация в марксизме трактуется как ступень прогрессивного развития человеческого общества, представляющая совокупность всех общественных явлений в их органическом единстве на основе определённого способа производства материальных благ, характеризующегося диалектическим взаимодействием производительных сил и производственных отношений. Базисным, системообразующим элементом формации являются отношения собственности.

Парадокс однако состоит в том, что и цивилизационная теория для специалистов была так же давно и хорошо знакома, но в силу идеологических причин оказалась в стороне от используемого научно-обществоведческого инструментария. По крайней мере в достаточно известных трудах Н. Я. Данилевского (1822-1885) и А. Тойнби (1889- 1975) как раз и были заложены основы цивилизационной теории развития, которая в качестве центрального методологического положения использовала понятие не „формация,“ а „цивилизация“. Под цивилизацией понимается тип организации общества, характеризуемый специфической общественно-производственной технологией и соответствующей ей культурой, определенной философией и общественно-значимыми ценностями. Основой того или иного типа цивилизации является культур

Западная и восточная цивилизации

Историками выделяется до 21 цивилизации, как уже ушедших в историю, так и существующих поныне. В контексте темы нашей конференции все многообразие локальных цивилизаций можно разделить на две ведущие группы — восточные и западные. Главное различие между ними – характер организации общественной жизни, специфика взаимоотношений индивида, общества и природы.

Для восточной характерна высокая степень зависимости индивида от природы и географической среды, тесная связь человека с его социальной группой, низкая социальная мобильность, господство среди регуляторов общественных отношений традиций и обычаев.

Западные цивилизации, напротив, характеризуются стремлением к подчинению природы власти человека, приоритетом прав и свобод личности над социальными общностями, высокой социальной мобильностью, демократическим политическим режимом и правовым государством.

Революция как цивилизационный выбор

Формационный аспект Великой русской революции достаточно полно изучен и представлен, чего отнюдь нельзя сказать о её цивилизационном характере. Применительно к российской истории можно утверждать, что если февральская революция была актом догоняющего цивилизационного рывка, как бы продолжением цивилизационных реформ Петра I и Александра II, то именно в содержании Великой Октябрьской революции, диалектическое единство формационных и цивилизационных аспектов нашло своё наиболее полное воплощение. Как раз это обстоятельство и отличает в корне Великую октябрьскую социалистическую революцию от другой великой революции — французской буржуазной.

Здесь следует отметить, что в начале и среди марксистов – большевиков преобладали настроения догоняющего цивилизационного развития революционной России. Марксизм сам по себе продукт западной цивилизации. В связи с этим С. Кара-Мурза в своей фундаментальной книге «Советская цивилизация» обратил внимание на совершение Лениным «большого пути» – от ортодоксального марксиста и евроцентриста, написавшего «Развитие капитализма в России», до творца советского строя и вождя цивилизационного масштаба – провозгласившего Апрельские тезисы 1917 г. в которых содержался цивилизационный выбор, прикрытый срочной политической задачей. Не буржуазная республика, а идущие от крестьянской общины Советы, не ускоренное развитие капитализма с последующей пролетарской революцией, а продолжение некапиталистического пути развития в форме социализма.[3] (Здесь в одном можно поспорить с автором — Ленин никогда не был ортодоксом, он всегда творчески относился к марксистской теории или, по крайней мере, умел творчески сочетать верность принципам марксизма с его творческим развитием).

Тот же С. Кара -Мурза приводит красноречивые факты осознания цивилизационного аспекта революционных событий 1917 года некоторыми деятелями и теоретиками тогдашней России и Европы: «Суть Октября как цивилизационного выбора отметили многие левые идеологи России и Европы. Лидер эсеров В. М. Чернов считал это воплощением «фантазий народников-максималистов», лидер Бунда М. И. Либер (Гольдман) видел корни стратегии Ленина в славянофильстве, на Западе сторонники Каутского определили большевизм как «азиатизацию Европы». Предвосхищая взгляды евразийцев, Н. Бердяев писал: «Большевизм гораздо более традиционен, чем принято думать. Он согласен со своеобразием русского исторического процесса. Произошла русификация и ориентализация марксизма». Еще более определенно оценили цивилизационный смысл Октябрьской революции западные традиционалисты. Вальтер Шубарт в своей известной книге «Европа и душа Востока» (1938) пишет: «Самым судьбоносным результатом войны 1914 года является не поражение Германии, не распад габсбургской монархии, не рост колониального могущества Англии и Франции, а зарождение большевизма, с которым борьба между Азией и Европой вступает в новую фазу… Причем вопрос ставится не в форме: Третий рейх или Третий Интернационал и не фашизм или большевизм? Дело идет о мировом историческом столкновении между континентом Европы и континентом России…“.[4]

Взаимопроникновение цивилизационного и формационного содержания революции

Большевики, возможно сами того не осознавая, «цивилизационное отставание» России от Запада из, якобы, всеми признанной исторической слабости попытались превратить в преимущество и вывести Россию на собственный путь цивилизационного развития. «Слабость» усматривалась в том, что, как отмечал Самюэль Хантингтон. Россия вовсе или слабо подверглась влиянию основных исторических феноменов, присущих западной цивилизации, среди которых: римское католичество, феодализм, ренессанс, реформация, экспансия и колонизация заморских владений. В дальнейшем, как известно Сталин акцентируя русский вопрос и роль православной церкви в период великой Отечественной войны ещё более чётко обозначил особый цивилизационный путь страны. Тот же С. Хантингтон подчеркивал, что марксизм сближал Россию с Западом, а русизм увеличивал разрыв между ними.[5]

Однако по этому вопросу есть и другая точка зрения, сформулированная выдающимся советским, российским философом и логиком Александром Зиновьевым, который отмечает, что «в рамках западной цивилизации зародились и развились две линии социальной эволюции человечества — западнисткая и коммунистическая».[6]

Представляется, что оба автора по своему отображают диалектическую инверсию цивилизационных и формационных аспектов процессов, начало которым положил Великий Октябрь. В одном случае фиксируется влияние традиционных особенностей русской цивилизации на её формационное развитие, в другом — воздействие формационных аспектов на процесс раздвоения единой западной цивилизации и дальнейшее обособление и взаимодействие разделённых её частей.

Вплоть до развала Советского Союза традиционная западная цивилизация в определённом смысле так же следовала по пути «догоняющего» цивилизационного развития. Реформы Рузвельта по выводу США из «великой депрессии» 30-х годов прошлого века на основе социализации экономики — это прямое следствие советского примера в единстве его цивилизационных и формационных принципов организации общественной жизни.

Собственность и культура — основа советской формации и цивилизации

Как отмечалось в изданной в поздний советский период книге „Очерк теории социализма“: „В отличии от всех иных революций, совершившихся до неё, Октябрьская революция была первым в истории человечества переворотом, изменившим саму суть общественных отношений“.[7] В результате этой революции сформировался новый тип собственности – общественная собственность на средства производства и новый тип культуры – народная гуманистическая (социалистическая) культура. Началось становление совершенно новой формации – социалистической и цивилизации нового типа – советской или советской формации и социалистической цивилизации.

Советский строй — отмечает С. Кара-Мурза – это период в истории той цивилизации, которая сложилась в Евразии, отделенной более или менее четкими природными и культурными границами от западной цивилизации и от того, что условно понималось как «Восток» (Турция, Иран, Афганистан и Китай).[8]

Диалектика Октябрьской революции проявилась, прежде всего, во взаимной инверсии цивилизационных и формационных моментов в процессах революционных преобразований этого периода. Вместе с тем и в связи с этим во многих преобразовательных действиях того времени можно усмотреть доминирование или цивилизационных, или формационных сторон, что, впрочем, не исключает проявления обратной доминирующей тенденции в дальнейшем. Одним словом, что в начале представлялось чисто формационным актом, в дальнейшем во всё большей степени приобретало цивилизационные черты, и наоборот, казалось бы цивилизационные действия становились позже одними из основополагающих принципов новой формации.

В процессе становления и формирования системы нового общества имело место сочетание и взаимопроникновение элементов восточной и западной типов цивилизации. Масштабное преобразование природной среды в связи со строительством новых городов, посёлков, заводов, фабрик, разработкой и добычей полезных ископаемых сопровождалось созданием заповедных природоохранных зон, сбережением традиционного быта, промыслов и жизненного уклада северных и иных малых народов, сохранением их среды обитания. Высокая социальная мобильность населения, его индустриализация и урбанизация сочетались с усилением коллективистских начал в их образе жизни, упрочении связей индивида с его социальной группой.

Национализация — главный инструмент формационного переворота

Инструментом формационного переворота Октябрьской фазы Великой русской революции была национализация. Причём сам этот процесс носил не только экономический, вытекающий из марксисткой доктрины, но и вынужденно политический, обусловленный обстоятельствами революционной борьбы в России, характер. В первый период национализации, который, как известно, В. И. Ленин назвал «красногвардейской атакой на капитал» было национализировано большое количество промышленных предприятий, собственники которых занимались саботажем, организацией контрреволюционных заговоров, а так же предприятий, принадлежавших эмигрировавшим за границу капиталистам. 27 декабря 1917 года Советской государство национализировало банки, финансировавшие контрреволюцию. 22 апреля 1918 года была национализирована внешняя торговля, а 28 апреля 1918 года принят декрет о национализации крупных предприятий всех отраслей промышленности. Советская власть так же осуществила конфискацию помещичьей собственности на средства производства и национализацию земли.[9]

Таким образом была заложена экономическая основа новой формации — государственно-общественная собственность на средства производства, которая в дальнейшем, как известно, проявила не только свои формационные преимущества в деле организации и развития народного хозяйства, но и обнаружила свои цивилизационные особенности в виде административно-командной системы организации общественной жизни, которая прочно связана с деятельностью и именем И. В. Сталина. Как отмечал А. Зиновьев: «Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех исторических условиях сталинизм был закономерным продуктом Великой революции и единственным способом для нового общества выжить и отстоять своё право на существование».[10]

Культурная революция и цивилизационный поворот

Одновременно в России происходил и глубочайший изначальный цивилизационный переворот, начало которому положила Октябрьская революция. Основным инструментом этого переворота была культурная революция. Её особенности определялись значительной отсталостью унаследованной Россией от прежнего цивилизационного этапа, неравномерностью экономического и культурного развития населяющих её наций и народностей.

В ходе культурной революции была коренным образом перестроена система народного образования, ликвидирована массовая безграмотность, создана широкая сеть школ, вузов, культурно-просветительских учреждений. «Культурная революция охватила все социальные, национальные, этнические группы, способствуя их развитию».[11]

Республики Прибалтики, как известно, несколько позже вошли в состав советской цивилизации. До этого они некоторое время были независимыми буржуазными государствами, но значительную часть своей истории находились в составе Российской империи и вместе с ней проходили путь догоняющего цивилизационного развития. Однако они не были участниками послеоктябрьской культурной революции. Кроме того, их специфика ещё заключалась в том, что культурно и ментально эти государственно — этнические образования через католичество были периферией западной цивилизации. Данные обстоятельства и явились одной из причин того, что они выступили застрельщиками процессов разрушения СССР в 90-ые годы прошлого века.

Ликвидация неграмотности — единая основа формационного и цивилизационного переворота

Фундаментом формационного и цивилизационного переворота в их диалектическом единстве стала ликвидация неграмотности. Борьба за всеобщую грамотность стала основой коренных преобразований общественных отношений, формирования нового типа народного хозяйства, и новой народной культуры. Как отмечал французский философ Жиль Делез: «Письмо никогда не было принадлежностью капитализма. Капитализм глубоко неграмотен.»[12] В то же время вся дооктябрьская история цивилизационного развития человечества свидетельствовала о том, что грамотность была привилегией узкой элитарной группы людей, которые занимали командные позиции в социально- общественной иерархии той или иной локальной цивилизации. Таким образом формационное по своим задачам преобразование- ликвидация неграмотности (как писал Ленин: «Неграмотный человек — вне политики» ) – стало одновременно и глубоким цивилизационным переворотом.

Как известно, грамотность является одним из сильнейших факторов экономического роста . Грамотное население имеет гораздо больше возможностей для восприятия и использования новых технологических достижений, а с другой стороны, оно более активно производит социально — экономические инновации, способствующие формированию народнохозяйственных отношений нового формационного типа. Вместе с тем грамотный и образованный человек становится активным потребителем и созидателем культурных ценностей цивилизационного характера, осознающим цивилизационное своебразие, преимущества и недостаткиазных типов общественного развития.

Накануне октябрьской революции ¾ населения Российской империи были неграмотными. В декабре 1919 года, в самый разгар Гражданской войны Совет народных Комиссаров издал подписанный В. И. Лениным декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Все жители Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшие читать и писать, обязаны были обучиться грамоте. Была создана всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности. Во всех уголках страны повсеместно создавались специальные пункты, где вечерами после работы миллионны мужчин и женщин склонялись над первыми советскими букварями. В 1923 году было создано массовое добровольное общество «Долой неграмотность», председателем которого был избран М.И. Калинин. Активное участие в его работе принимала Н.К. Крупская. Под лозунгом «Грамотный обучи неграмотного» в борьбу с неграмотностью были вовлечены сотни тысяч человек. Особенно разительными были успехи в ликвидации неграмотности в республиках Советского Востока. Здесь за первые годы Советской власти процент грамотных в возрасте 9-49 лет поднялся с 6 до 80 процентов. К 1940 ликвидация неграмотности в СССР в основном была завершена. За 20 лет, с 1920 по 1940 г., грамоте было обучено почти 50 млн. мужчин и женщин. Советское государство по грамотности населения вышло на первое место в мире. (См. Иллюстрированная история СССР.[13]

Новая культура — новая цивилизация

На этом фундаменте была создана новая система народного образования, которая в свою очередь способствовала формированию новой культуры — ядра новой советской цивилизации. Согласно решениям партии и правительства с 1930/31 учебного года стало осуществляться всеоб­щее бесплатное обучение в объеме 4-летней начальной школы (для детей 8, 9, 10 и 11 лет) В промышленных городах, фабрично-заводских районах и рабочих поселках с 1930/31 г. вводилось обязательное 7-летнее обучение для детей, окончивших 4-летнюю школу. К концу первой пятилетки всеобщее обязательное обучение в основ­ном было осуществлено на всей территории СССР. В годы двух первых пятилеток по всей стране развернулось грандиозное школьное строительство. В 1929 — 1932 гг. было построено 13 тыс. новых школ на 3,8 млн. ученических мест, а в 1933 — 1937 гг. — 18778 школ. Введение всеобщего начального обучения и большие масштабы школьного строительства дали возможность увеличить число учащихся в начальных и средних школах в 1937 г. до 29,6 млн. человек (а в 1914 г. — 8 млн. человек).

Огромные успехи были достигнуты в развитии школьного образования в союзных республиках. Например, число учащихся в Таджикской ССР к 1938 г. выросло по сравнению с 1914 г. в 682 раза. Были созданы сотни новых педагогических институтов и техникумов в РСФСР и других республиках. Рост сети высших и средних учебных заведений дал возмож­ность подготовить в течение первой пятилетки свыше 400 тыс. специалистов с высшим и средним образованием, а за вторую пятилетку — около 1 млн. человек. Значительных успехов в годы первой и второй пятилеток добилась советская наука. Задачи хозяйственного строительства, поставленные в пятилетних планах, потребовали от ученых установления самой тесной связи с производством, с практикой социалистического строительства. Работы И. П. Павлова, И. В. Мичурина, А Е. Ферсмана, Н. Д. Зелинского, К. Э. Циолковского, А. П. Карпинского, В. А. Обручева и других получили мировое признание и известность. В период двух первых пятилеток были созданы и развернули работу Академия наук Белорусской ССР, а также филиалы Академии наук СССР на Урале, Дальнем Востоке, в Азербайджанской, Армянской, Грузинской, Казахской, Таджикской, Туркменской и Узбекской союзных республиках. В Советской стране возникла новая интеллигенция, вышедшая из среды рабочих и крестьян. Что же касается старых специалистов, то абсолютное большинство их окончательно перешло на сторону Советской власти.[14]

Советская культура отличалась от западной именно по своим базисным, цивилизационным основаниям. Если западная культура во всех своих проявлениях и образцах испытывала на прочность человеческую личность тематикой денег, насилия и секса, то советская — темами труда, совести и любви.

Советская цивилизация как результат революции

Цивилизационную суть и результат великой советской культурной революции А. Зиновьев охарактеризовал следующим образом: «Это поразительный феномен: самым доступным для нового общества оказалось то, что было самым труднодоступным для прошлой истории, – образование и культура».[15] В результате всех преобразований, осуществленных Советской властью, которая сама по себе представляла продукт формационного и цивилизационного выбора народа, и возникла «советская цивилизация». Тот же А. Зиновьев отмечал, что одним из важнейших аспектов любой цивилизации являются определенные результаты совместной жизнедеятельности людей, воплощающиеся в системе власти, хозяйстве, верованиях, культуре, характере человеческого материала и образе жизни населения.[16]

Всё это было в Советском Союзе, где и система власти, и система народного хозяйства, и образ жизни людей имели свою цивилизационную специфику. Государственный атеизм этой цивилизации — также являлся её идентификационной чертой. Нечто подобное сегодня происходит в коммунистическом Китае. Великая Октябрьская социалистическая революция была не просто процессом перехода от одной формации к другой. В работе Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884) отмечается, что «…для трёх великих эпох цивилизации» (сменивших первобытно – общинный строй) характерны три великие формы порабощения: рабство — в античном мире, крепостничество — в средние века, наёмный труд — в новое время».[17] То есть октябрьский переворот — это переход от классово-антагонистического типа формационного развития к новому не антагонистическому и бесклассовому. Такого рода революционный переход неизбежно одновременно является и актом цивилизационного переустройства общества. И в этой диалектике заключается одно из основных отличий подлинной социалистической революции от всех других революционных переворотов, в том числе и от так называемых «цветных революций» современности.

Советская страна развивалась и успешно проходила все исторические испытания до того момента, пока в основе её развития присутствовала диалектика формационных и цивилизационных аспектов, цивилизационность формации и формационность цивилизации и их взаимодополняемость. После того, как перестройка окончательно дискредитировала цивилизационный выбор советского народа и обществу в очередной раза была навязана модель догоняющего западнического развития, произошло разрушение СССР.

Сегодня можно наблюдать возращение России к аутентичному цивилизационному пути, но ее формационная идентичность с западной цивилизацией, однобоко метафизический, а не диалектический характер взаимодействия цивилизационных и формационных содержательных сторон развития является тормозом и препятствием для её подлинно революционного прорыва, отвечающего историческим вызовам нашего времени.
___________________
1. К.И. Зародов. Три революции в России и наше время. М., 1983, стр. 175
2. Ленин В. И. Полн. Собр. соч. М., т. 10, стр. 26
3. Кара — Мурза С. Г. Советская цивилизация. М., 2016
4.https://readanywhere.ru/kara-murza-sergej-georgievich/books/sovetskaya-civilizaciya/213519/Trial
5. Самюэль Хантингтон. Столкновение цивилизаций. М., 2014
6. Зиновьев А. А. На пути к сверхобществу. М., 2000, стр. 280
7. Очерк теории социализма. Смирнов Г. Л., Андреев Э. М., Баграмов Э. А. и др.). М. 1989, стр. 95
8. (http://www.kara-murza.ru/books/sc_a/sc_a75.htm#hdr_104)
9. Политическая экономия (Словарь) (Под ред. М. И. Волкова и др. М., 1979, стр. 234
10. Зиновьев А. А. Сталин — нашей юности полёт. (http://knigosite.org/library/read/50547)
11. Философский энциклопедический словарь. Редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб — Оглы, Л. Ф. Ильичёв и др. -2-е изд. – М., 1989, стр. 296
12.Жиль Делез. Анти — Капитализм и шизофрения. Книга 1. Анти-Эдип. М., 2007, стр. 62
13. Пашуто В. Т., Итенберг Б. С., Тарновский К. Н. и др.; -3-е доп. изд. – М. 1980, стр. 331
14. http://histerl.ru/sovetskie_soyz/obrazovanie/kulturnaia_revolycia.htm
15. Зиновьев А. А. На пути к сверхобществу. М., 2000, стр. 430
16. Зиновьев А. А. Там же, стр. 276
17.Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч., изд. 2, т. 21, с. 175.

Paskelbta temoje Статьи | Parašykite komentarą

LENINO FENOMENAS

(Leninas – teoretikas, politikas, žmogus)

Gerai žinomas Lenino pateiktas marksizmo apibūdinimas. Tai mokymas, kuris susideda iš trijų skirtingų dalių (filosofijos, politekonomijos ir socializmo teorijos), bet jis tarsi iškaltas iš vientiso plieno luito. Apie patį Leniną irgi galima pasakyti kažką panašaus – žmogiškosios savybės, teorinė minties galia ir politiko–revoliucionieriaus genijus – buvo neatskiriamos šios istorinės asmenybės sudėtinės dalys, jos monocentristinis sociokultūrinis karkasas. Visą save, visą savo neilgą gyvenimą jis pašventė nuskriausto ir atstumto, pažeminto ir išnaudojamo, bet gebančio priešintis ir kovoti darbo žmogaus išlaisvinimo misijai. Albertas Einšteinas – kitos srities genijus – yra pavadinęs Leniną žmonijos sąžinės įsikūnijimu.

Leninas – teoretikas

Pilnas Lenino raštų rinkinys rusų kalba susideda iš 55 tomų. Paskutinis 55 tomas išleistas 1975 metais. Kiek vėliau buvo išleisti dar 2 papildomi tomai. Išvis paskelbta apie 3000 įvairiausių Lenino parengtų dokumentų – fundamentalūs teoriniai veikalai, straipsniai periodinėje spaudoje, pranešimai ir pasisakymai partinėse konferencijose ir suvažiavimuose, kalbos mitinguose ir susirinkimuose, rezoliucijų ir pareiškimų projektai, dekretai, sveikinimai, skrajutės, o taip pat ir laiškai, telegramos, rašteliai bei kita.

Galima pasakyti, kad vien kūrybine – publicistine prasme tai buvo bene produktyviausia asmenybė visoje dvasinėje žmonijos istorijoje.

Teoriniai Lenino interesai buvo sukoncentruoti ties filosofijos, politinės sociologijos ir politekonomijos problemomis. Jo apmąstymai ir įžvalgos šiose srityse pagrįstos meistriškai taikoma marksistine dialektinio materializmo metodologija ir nuosekliai realizuojamu socialiniu – klasiniu požiūriu.

Svarbiausias filosofinis V. Lenino veikalas „Materializmas ir empiriokriticizmas“ (1908). Šioje knygoje V. Leninas kritikuoja madingas XIX pabaigoje – XX amžiaus pradžioje filosofines sroves: machizmą, pozityvizmą bei pragmatizmą, filosofuojančių mokslininkų E Macho, R. Avenariaus, R. Puankarė ir kt. idėjas. Jų įtakai buvo pasidavę ir kai kurie rusų marksistai (Bogdanovas, Bazarovas, Lunačarskis, Krasinas bei kt.).

Anų metų socialinė aplinka buvo persunkta krizės bei reakcijos tendencijomis, kurios įsivyravo Rusijoje po nesėkmingos 1905 metų revoliucijos. Tai suformavo gana slogią idėjinę atmosferą inteligentijos tarpe, kurioje pradėjo klestėti dekadanso kultūra. Deja, tuo pačiu metu aktyviai vystėsi gamtos mokslai, buvo padaryta eilė reikšmingų mokslinių atradimų. Visų šių prieštaringų procesų sandūroje visuomeninėje sąmonėje paplito idealizmo ir mistikos apraiškos, susvyravo klasikinės materialistinės filosofijos pamatai.

Panašūs sumaišties laikotarpiai įvairių visuomenių istorijoje kartojasi. Po TSRS ir pasaulinės socializmo sistemos žlugimo XX amžiaus pabaigoje irgi prasidėjo kapitalistinė reakcija, globalinio pobūdžio krizė ir pasaulėžiūrinė sumaištis. Vėl mes matome kultūros degradavimą, įvairiausių utopinių projektų, mistinių–religinių ir dvasinių–idealistinių teorijų bei požiūrių renesansą. Tai vyksta kartu su mokslinės–techninės ir informacinės revoliucijos išradimais ir atradimais.

Leninas savo veikale parodė, kad nauji anų laikų fizikos atradimai (pav. sudėtinga atomo struktūra) nepaneigia filosofinio materializmo postulato apie materijos pirmumo principą bei sąmonę kaip aukščiausiai organizuotos materijos produktą. Kadangi fizika parodė, kad atomas nėra joks materijos „dugnas“, jokia pirminė materialaus pasaulio „plyta“, tai machistai paskelbė, neva,“materija dingo“. Filosofinių idėjų pasauliui tokia išvada buvo tolygi Dostojevskio personažo Karamazavo teiginiui, kad jeigu „dievo nėra“ reiškiasi „viskas galima“. Todėl ir prasidėjo įvairiausios ideologinės revizijos, koregavimai, neigimai bei perversmai. Tame tarpe ir klasikinio marksizmo atžvilgiu.

Leninas parodė ir įrodė, kad dingsta ne materija, o iki šiolei dominuojantis konkretus – istorinis jos suvokimas. Filosofine prasme – materija neturi „dugno“. Jos pažinimas yra begalinis procesas. Visi bandymai sujungti marksizmą su naujamadiškomis filosofinėmis idėjomis reiškia atsisakymą nuo dialektinio materializmo kaip marksistinės filosofijos pamato ir veda į idealizmo ir religijos balą. O pastarieji dalykai – tai buržuazinės pasaulėžiūros ir ideologijos ramstis bei išnaudotojiškos kapitalistinės visuomenės kaip „dieviškos valios“ įsikūnijimo žemėje „nenuginčijamas argumentas.“

Lenininę metodologiją šiuo klausimu galima pritaikyti ir mūsų dienų visuomeniniam gyvenimui. Kaip žinia, iš marksistinės filosofijos logiškai išplaukia ir materialistinis istorijos suvokimas, pagal kurį materialinė gamyba sudaro visuomenės pamatą. Teiginys apie „materijos dingimą“ reiškia ir gamybos bei visos su tuo susijusios darbininkų klasės dingimą. Ypač populiarios panašaus pobūdžio teorijos tapo po mokslinės – techninės revoliucijos atsiradusių naujų gamybinių technologijų bei besiformuojant naujai socialinei – ekonominei poindustrinės visuomenės struktūrai. Buvo prirašyta aibė, neva, mokslinių straipsnių ir monografijų šia tema, sukurtas net meninis filmas su išraiškingu pavadinimu „Atsisveikinimas su darbininkų klase“. Deja, iš Lenino pateiktos idealistinių nukrypimų kritikos galima konstatuoti – „dingsta“ ne materija ir materialinė gamyba, dingsta mūsų galvoje susiformavę stereotipai.

Politinės sociologijos srityje reikšmingas yra V. Lenino darbas „Imperializmas – aukščiausioji kapitalizmo raidos stadija“ (1916). Pagrindinis šio veikalo tikslas – pirmojo pasaulinio karo priežasčių analizė. Šis tikslas dėsningai atvedė Leniną prie XX amžiaus pradžios kapitalizmo ypatumų išryškinimo ir marksistinės imperializmo teorijos sukūrimo bei jos priešpastatymo įvairioms buržuazinėms ir reformistinėms teorijoms (Dž. Gobsono, R.Gilferdingo, K.Kautskio ir kt).

Leninas suformulavo 5 svarbiausius imperializmo požymius: 1. gamybos ir kapitalo koncentracija, pasiekusi tokią aukštą išsivystymo pakopą, kad ji sukūrė monopolijas, vaidinančias lemiamą vaidmenį ūkiniame gyvenime; 2. bankinio kapitalo susiliejimas su pramoniniu; 3. kapitalo išvežimas; 4. tarptautinių monopolistinių kapitalistų sąjungų susidarymas; 5. užbaigtas teritorinis planetos pasidalijimas.

Šiandien be abejo reikėtų pakoreguoti kai kuriuos Lenino išvardintus požymius ir išskirti naujus. Pavyzdžiui, mūsų laikais tenka kalbėti ne tik apie „bankinio kapitalo susiliejimą su pramoniniu“, bet apie finansinio kapitalo „demokratinę diktatūrą“, kai ne žmogus valdo pinigus, o pinigai valdo žmogų . Pinigus gi valdo finansinės institucijos. Taip pat atsirado naujas imperializmo požymis – politinė ekspansija, kai pasinaudojant spalvotų revoliucijų technologijomis arba mažiau drastiškais būdais, globalinis kapitalas griauna nacionalinius politinius rėžimus ir bando į valdžią „susodinti“ savo marionetes.

Leninas apibūdina imperializmą kaip monopolistinį kapitalizmą. Imperializmui būdingi reakcingumas, parazitavimas ir pūvimas, kuris reiškiasi per finansines spekuliacijas bei ekonomikos militarizavimą.

Pastaroji Lenino prognozė pasitvirtino per visą XX amžiaus istoriją. Du pasauliniai karai, atominio ginklo atsiradimas, masė regioninių karinių konfliktų, dabartinė globalinė įtampa bei terorizmas, karinės bazės bei žvanginimas ginklais – tokia šiandienos pasaulio ir atskirų šalių realybė. Dėl finansinių spekuliacijų irgi maždaug viskas pasitvirtino. Visi mes tapome bankų vergais. Jie nustato taisykles kaip mums disponuoti mūsų pačių pinigais. Žmogus patekęs į finansines bankų pinkles neturi jokios alternatyvos. Atsiskaitymo ar kreditinė kortelė – štai jo gyvenimo alfa ir omega. Bankas – tai nauja mūsų dienų bažnytinė inkvizicija, čia atliekamos pamaldos, išpažintis bei nuodėmių atleidimas arba teisminis susidorojimas ir finansinis „sudeginimas“.

Iš savo pateiktos imperializmo analizės Leninas padaro praktišką politinę išvadą – monopolistinis kapitalizmas sukūrė materialines – ekonomines socializmo prielaidas, o imperialistiniai prieštaravimai sudaro galimybes socialistinei revoliucijai nugalėti silpniausioje imperializmo grandyje, net ir vienoje atskiroje šalyje. Kas ir įvyko per Spalio revoliuciją Rusijoje. Į žinomo ir autoritetingo marksisto G. Plechanovo priekaištą, kad, atseit, „istorija dar nesumalė miltų, iš kurių bus iškeptas socializmo pyragas“ Leninas atsakė leniniškai – „kodėl gi užkariavę politinę valdžią mes negalime socializmo „miltų ir pyragą“ pasigaminti patys“. Tai buvo genialiai paprastas ir paprastai genialus atsakymas, kurį padiktavo ne teorijos dogmos, o gyvenimo praktika.

Leninas visada pabrėždavo išskirtinį subjektyvaus faktoriaus vaidmenį politikoje. Šioje vietoje tai dar vienas jo reikšmingas indėlis į marksizmo teoriją. Lenino pateikta imperializmo analizė bei išvada apie „silpnąją grandį“ ir Spalio revoliuciją bei Tarybų valdžios įtvirtinimas – tai buvo naujas lenininis posūkis marksizmo doktrinoje, kuris adekvačiai atspindėjo naujas istorines sąlygas ir atskleidė kūrybinę marksizmo galią.

Būdamas filosofas–materialistas Leninas, kaip ir jo mokytojas K. Marksas, negalėjo žinoma nesidomėti ekonomikos klausimais, o būdamas dar ir dialektikas be abejo turėjo atkreipti dėmesį į ekonomikos sąsajas su politika. Politekonomija teorinėje V. Lenino veikloje užima ypatingą vietą. Politekonomijos objektą Leninas savo veikale „Ekonominio romantizmo charakteristika“ (1897) apibūdino kaip žmonių visuomeninius santykius gamybos procese.

Jis pasiremdamas gausia oficialia statistika išanalizavo aktualias anuometines politekonomines problemas – kapitalizmo išvystymo lygis Rusijoje, vidaus rinkos susiformavimas, darbo pasidalinimas ir specializacija tarp atskirų kapitalistinės ekonomikos sektorių, valstiečių ir stambių žemvaldžių ekonominiai santykiai, rentos ir monopolijos realijos ir t. t. Leninas suformulavo teorinius galimos žemės nacionalizacijos ir municipalizacijos pagrindus bei parodė, kad agrarinis klausimas – tai pagrindinis carinės Rusijos klausimas. Jo darbuose apstu Rusijos situacijos palyginimų su JAV, Prūsijos, Šveicarijos, kitų šalių padėtimi žemės ūkyje ir pramoninėje gamyboje. Politekonomiškai Leninas pagrįsdavo ir socializmo teoriją. Jis teigė, kad esamomis istorinėmis Rusijos sąlygomis socializmas – tai valstybinė monopolinė struktūra, kuri tarnauja visos liaudies labui, sudaro naujo alternatyvaus liaudies ūkio pamatą.

Deja, Lenino požiūris į socializmą, kaip ekonominę sistemą, keitėsi priklausomai nuo gyvenimiškos praktikos reikalavimų. Didysis revoliucionierius niekada nebuvo teoriniu dogmatiku. Dialektinis lankstumas buvo jam būdingas ir teorijoje ir praktikoje. Nuo „karinio komunizmo“ iki „NEPo“ (naujoji ekonominė politika) – tokia buvo Lenino požiūriu į socializmą evoliucinė trajektorija. Smulki privati nuosavybė bei užsienio koncesijos proletariato diktatūros sąlygomis gali būti pilnai pajungtos bendram socializmo statybos reikalui. „NEPas – tai rimtai ir ilgam laikui“ – rašė Leninas. Šiandien „karinio komunizmo“ ir „NEPo“ praktiniu įsikūnijimu galima laikyti Šiauries Korėją ir Komunistinę Kiniją. Lenininė „NEPo“ koncepcija tapo ir dabartinio naujo ir/ar atnaujinto socializmo teorijos pagrindu.

Leniną ypač domino ekonomikos ir politikos santykis pereinamuoju nuo kapitalizmo į socializmą laikotarpiu. Strateginiu požiūriu ekonomika yra pagrindas, o politika – jos koncentruotas apsireiškimas. Bet pereinamuoju laikotarpiu politika tampa pirminiu dalyku ekonomikos atžvilgiu. Šis reiškinys tarp kitko turi bendrasociologinės tendencijos pobūdį, jį galima stebėti ir mūsų dienų pereinamuose procesuose nacionaliniu ir globaliniu mastu. Šiandien matome, kaip politikai diktuoja savo valią ekonomikai, kaip įvedamos įvairios ekonominės sankcijos ir kontrsankcijos, kaip politizuojamas gamybinių objektų privatizavimas ar nacionalizavimas ir panašiai.

Taigi, Leninas – teoretikas, – tai išskirtinės intelektinės ir prognostinės galios asmenybė, kuri visas aktualiausias anuometinės visuomenės problemas sugebėdavo apmąstyti iš mokslinių – teorinių pozicijų ir pateikti aiškias bei dažnai nestandartines išvadas praktinei veiklai.

Leninas – politikas

Politika dažnai vadinama galimybių ir kompromisų menu. Leninas per visą savo veiklos laikotarpį atskleidė kitą realios politikos tiesą. Politika – tai dialektinės kovos menas. Kovojo jis visą gyvenimą ir plačiu frontu – su atvirais priešais, su idėjiniais oponentais, su paklydusiais, jo nuomone, bendražygiais. „Štai jis – mano likimas. Viena kovinga kampanija po kitos. Ir storžievių neapykanta dėl to“, – rašė Leninas 1916 metais. Politinėje kovoje jis buvo negailestingas. Priešus siūlydavo sušaudyti, oponentus nubausti, suklydusius bendražygius pasmerkti įvairiomis rezoliucijomis ir pareiškimais. Kritikuojamus politinius veikėjus apdovanodavo įvairiausiais negražiais epitetais. Tokia, deja, buvo revoliucinė epocha ir jos politinis stilius.

Tarp kitko ir šiandien, nepaisant visų pastangų vos ne per jėgą diegti taip vadinamą „politkoretiškumą“, tas stilius beveik nepasikeitė. Pakanka paskaityti kai kurių politikų pasisakymus, žurnalistų straipsnius ar interneto komentarus.

Leninas ir pats visą savo gyvenimą buvo negailestingai persekiojamas, patyrė ir kalėjimą, ir tremtį, ir emigraciją, ir šmeižtą, ir bendražygių išdavystes bei netektis. Jį buvo bandoma nužudyti ir nutildyti.

Dabartinė epocha bei dabartinės „spalvotosios revoliucijos“ ne mažiau negailestingos ir dehumanizuotos. Jos žudo ne tik politinius veikėjus, bet ir tūkstančius niekuo dėtus žmones, paverčia ištisus pasaulio regionus karo lauku ir dar veidmainiškai įvardija visa tai kova „už demokratiją, už laisvę, už žmogaus teises“ ar net dar rafinuočiau – „taikdariškomis misijomis“.

Leninas buvo kovingas bet atlaidus savo oponentams ir bendražygiams politikas. Žinomas epizodas, kai jis 1918 metais paprašė F. Dzeržinskį vienai dienai paleisti iš kalėjimo suimtus anarchistus tam, kad jie galėtų sudalyvauti savo teorinio patriarcho P. Kropotkino laidotuvėse. Nors po anarchistų dalyvavimo eserų surengtame maište prieš Tarybų valdžią bolševikų santykiai su jais buvo įtempti, Leninui pakako jų garbės žodžio, kad po laidotuvių visi sugrįš į savo „dislokacijos“ vietą. Gerai žinomas ir jo atlaidumas įvairiems „nukrypėliams“ pačios bolševikų partijos gretose. Principingais idėjiniais mūšiais buvo paženklinti jo santykiai su L. Trockiu, N. Bucharinu, J. Stalinu, L. Kamenevu, A. Zinovjevu ir kitais. Pastarieji du veikėjai (Kamenevas ir Zinovjevas) išvis pasielgė išdavikiškai, paskelbdami menševikų laikraštyje 1917 metų spalio ginkluoto sukilimo datą. Bet nepaisant visų nesutarimų vienais ar kitais klausimais, Leninas vertindamas jų gebėjimus vėliau palaikydavo šių veikėjų skyrimą į aukščiausius Tarybinės valdžios postus.

Jis visada politikoje vadovaudavosi ne asmeniškumais, o bendro reikalo interesais. Jeigu jis matydavo, kad žmogus yra gabus ir gali atnešti apčiuopiamą naudą bendram socializmo statybos reikalui, visi nesutarimai būdavo atidedami į antrą planą. Žinomas tik vienas atvejis, kai jis pasijuto asmeniškai įskaudintas kaip politikas ir žmogus. Kai J. Stalinas įžeidė jo gyvenimo draugę N. Krupskają, V. Leninas pareiškė, kad išpuolis prieš jo žmoną yra ir išpuolis asmeniškai prieš jį bei pareikalavo viešo Stalino atsiprašymo. Bet ir šioje situacijoje jam buvo svarbiausia politika. Savo „Laiške suvažiavimui“ (1922), kuris vadinamas politiniu Lenino testamentu, jau sunkiai sergantis revoliucijos vadas davė gana taiklias ir objektyvias įtakingiausių politbiuro narių asmenybių charakteristikas bei įspėjo partiečius dėl galimos jų asmeninių savybių įtakos politiniams procesams.

Vėliau politologai jau profesionaliai pradėjo analizuoti politiko asmenybės ir politinio proceso tarpusavio sąveiką. Ir Brežnevo „sąstingis“ ir Landsbergio „nepriklausomybė“ su jų panašumais ir skirtumais – tai akivaizdi iliustracija, kaip aukščiausio rango politikų fiziologinė būklė bei jų psichologiniai ypatumai gali įtakoti valstybinį – politinį gyvenimą.

Išskirtinis Lenino kaip politiko bruožas – gebėjimas suderinti strateginį mąstymą ir taktinį lankstumą. Turėdamas mintyse galingą bei prasmingą socializmo viziją, praktinėje politikoje jis visada buvo realistas. Jis turėjo idėją – komunizmo idėją. Bet buvo įsitikinęs, kad tik gyva darbo žmonių kūryba gali pateikti visuomenines jos realizavimo formas. Politikas – dogmatikas bando įsprausti visą spalvingą gyvenimą į teorijos rėmus. Politikas – realistas koreguoja teoriją priklausomai nuo naujų gyvenimo aplinkybių ir tendencijų. Teorija būtina tam, kad nepaskęsti gyvenimiškoje rutinoje ir matyti ne tik detales, bet ir visą paveikslą, neprarasti strateginio tikslo, nepamesti kelio dėl takelio.

Realistiškai jis vertino ir žmones. Jo dar vienas išskirtinis politiko bruožas – liaudies poreikių pojūtis. Dar jaunystėje dirbdamas advokatu jis susidūrė su gyvenimiškomis paprastų žmonių problemomis. Kiekvienas jo asmeninis pokalbis su konkrečiu darbininku, valstiečiu, kareiviu duodavo jam peną giliems teoriniams apmąstymams ir politinėms įžvalgoms, kuriuos jis produkavo į aiškius ir suprantamus liaudžiai lozungus. „Taika– tautoms! Duona – badaujantiems! Žemė – valstiečiams! Gamyklos – darbininkams! Valdžia – Taryboms!“ – tai iki šiolei agitacijos ir propagandos šedevras per visą žmonijos istoriją.

Leninas buvo politikas – revoliucionierius. Sudėtingiausiais momentais jis surasdavo ir pasiūlydavo spendimus, kurie iš esmės ir radikaliai pakeisdavo esamą situaciją. Ir smulkesni, ir stambesni jo politikos posūkiai būdavo netikėti, drąsus ir dialektiškai išmintingi. Vardan kilnaus tikslo jis buvo pasiryžęs netikėčiausiems kompromisams, sąjungoms ir koalicijoms. Kita vertus, sugebėdavo supriešinti ir suskaldyti savo oponentus. Anų laikų bei dabartiniai liberalai kaltino ir kaltina Leniną dėl situacijos su taip vadinamu Steigiamuoju susirinkimu, kuris laikinosios vyriausybės iniciatyva buvo demokratiškai išrinktas ir kuris bolševikų partijos CK nutarimu, atseit, neteisėtai buvo išvaikytas. Kaip teigia šiuolaikinis slovėnų filosofas Slavojus Žižekas, 1917 metais egzistavo iliuzija, kad opiausias po Vasario revoliucijos Rusijos problemas, išvardintas aukščiau pateiktuose lozunguose, galima išpręsti teisėtais parlamentinės demokratijos metodais. Tai tolygu dabartinei iliuzijai, tęsia S. Žižekas, kad šiuolaikinių ekologinių grėsmių galima išvengti, išplečiant rinkos logiką į ekologijos sferą (priverčiant kapitalistus susimokėti už gamtos taršą).

Šioje vietoje galima pastebėti, kad ne tik ekologinių, bet visų globalinių dabartinio pasaulio problemų – ekonominių, socialinių, kultūrinių, demografinių ir kitų – neįmanoma išspręsti tradiciniais buržuazinio parlamentarizmo metodais bei pasinaudojant tradicinėmis dabarties tarptautinėmis struktūromis: Jungtinių Tautų Organizacija, Tarptautiniu valiutos fondu, Pasaulio banku, įvairiomis karinėmis – politinėmis organizacijomis ir t. t. Kitas dalykas yra tai, kad šioms problemoms spręsti nesimato nei naujo adekvataus jų suvokimo, nei naujų netradicinių politinių organizacijų, kurios apsiimtų jas spręsti nestandartiniais būdais, nei naujo „globalinio Lenino“. Žvelgiant iš marksizmo pozicijų galima konstatuoti, kad visas globalinis dabarties politinis, teisinis ir pasaulėžiūrinis antstatas nebeatitinka naujai gamybinių jėgų išsivystymo pakopai, nebeatsako į naujų technologijų iššūkius.

Leninas politikoje buvo filosofas. Marksistas Leninas adekvačiausiai įkūnijo idealisto Platono idėją apie tai, kad valdyti valstybę turi filosofai. Jis aiškiai suvokdavo turinio ir formos, esmės ir reiškinio, priežasčių ir pasekmių dialektiką. Šiuo požiūriu aktuali išlieka jo buržuazinės demokratijos bei kapitalistinės valstybės kritika ir iš to išplaukianti politinė linija. Teisinės valstybės mitologija jam buvo svetima. Neginčijama tiesa jam buvo K. Markso padaryta išvada, kad teisė – tai įstatymiška viešpataujančios klasės valios išraiška. Kartu su marksizmo kūrėjais Leninas suvokė ir viešai apnuogino buržuazinės demokratijos bei valstybės veidmainiškumą ir klasinį pobūdį. Pagal formą tai demokratija, pagal turinį ir esmę – užmaskuota kapitalo diktatūra. Jai priešpastatyti darbo žmonės turi savo valstybinę valdžią – proletariato diktatūrą, kuri pagal turinį yra demokratija daugumai, o ne mažumai. Tai istoriškai teisingas bei morališkai sąžiningas pasirinkimas ir istoriškai tai yra socialinė egzistencinė tiesa.

Šiandien „proletariato diktatūros“ idėja net ir pačių marksistų tarpe vertinama ne vienareikšmiškai. Pavyzdžiui, Graikų Komunistų partija ir dabartinėmis sąlygomis deklaruoja šios idėjos gyvybiškumą, kitos marksistinės politinės jėgos laiko ją savotišku istoriniu reliktu, o taip vadinamo „laisvo pasaulio“ ideologijoje ji visokeriopai šmeižiama ir pašiepiama. Į visą tai vėlgi reikia žvelgti per formos ir turinio dialektikos prizmę ir įvertinant konkrečią – istorinę situaciją. „Tiesa visada konkreti“ – mėgdavo kartoti Leninas. Pirmiausia, šiandien ženkliai pasikeitė socialinė – klasinė dabartinės visuomenės struktūra. Tradicinis pramoninis proletariatas evoliucionavo arba net užleido savo gamybinę vietą naujiems ir su naujomis technologijomis susijusiems socialiniams sluoksniams. Kita vertus, pats terminas „diktatūra“ visų XX amžiaus tragedijų ir perturbacijų „dėka“ įgavo akivaizdžiai neigiamą prasmę plačių liaudies masių sąmonėje. Tarp kitko, Markso laikais jis visiškai neasocijavosi su tais reiškiniais, su kuriais asocijuojasi šiandien.

Su visais šiais gyvenimiškais istoriniais pasikeitimais marksistai turi skaitytis. Kitaip jie atitrūks nuo liaudies ir visos jų teorijos pakibs beorėje erdvėje. Atitrūkimą nuo realaus gyvenimo Leninas tarp kitko traktavo kaip neatleistiną politiko–marksisto nuodėmę. Bet ir įvertinus visą tai, reikia pripažinti, kad dabartinė politinė demokratija neprarado savo klasinio pobūdžio, ji taip ir išlieka „užmaskuota kapitalo diktatūra“ kaip ir Lenino laikais. Tik ji tapo daug rafinuotesnė, gudresnė ir įžūlesnė, kadangi panaudoja savo interesams visą dabartinių informacinių technologijų galią. Pasitvirtino ir Lenino įspėjimas apie tai, kad „pasaulinė buržuazija iškels prieš mus laisvės lozungą“. Laisvės ir žmogaus teisų šūkiai tapo pagrindiniais šiuolaikinės buržuazinės propagandos ramentais. Kai kurie teoretikai net prabilo apie globalinės „informacinės diktatūros“ ar „informacinio fašizmo“ eros pradžią.

Tokioje situacijoje, mano galva, dabartiniai kairieji politikai turėtų priešpastatyti buržuazinei demokratijai ne proletariato diktatūros, o liaudies demokratijos lozungą. Dialektiškai mąstant demokratijos ir diktatūros reiškiniai neatskirti vienas nuo kito kažkokia Kinų siena. Nepaisant šių terminų istorinių bei propagandinių peripetijų, demokratija ir diktatūra realiame gyvenime visada yra persipynusios tarpusavyje ir susijusios kaip Siamo dvyniai. Kaip rašo rusų filosofas ir logikas A. Zinovjevas: „ Jeigu analizuoti įvairias valdžios formas ne pagal išorinius požymius, o iš esmės, tai tenka pripažinti, kad vakarietiškoje valdžios formoje totalitarizmo nei kiek nemažiau, nei tarybinėje valdžioje, o tarybinėje – galima surasti nemažiau demokratijos, nei vakarietiškoje“. „Liaudies demokratijos“ sąvoka atspindi savo turinyje ir socialinius–ekonominius visuomenes pokyčius ir socialinę – klasinę demokratijos esmę. Bet kuriuo atveju, kaip rašė Leninas, tai demokratija daugumai ir diktatūra mažumai.

Dialektinis Lenino-politiko mąstymas itin akivaizdžiai atsikleidė sprendžiant karo ir taikos klausimus. Per pirmą pasaulinį karą jis suformulavo daug ką (tame tarpe ir anuometinės Europos socialdemokratus bei bolševikų partijos bendražygius) šokiravusį teiginį apie imperialistinio karo pavertimą pilietiniu karu. Šis teiginys atsirado iš jo dialektine logika premtos karo analizės. Būtent 1916 metais, kai vyko lemtingiausi karo mūšiai, jis kruopščiai sukonspektavo Hegelio „Logikos mokslo“ tritomį (Lenino konspektai vėliau buvo išleisti „Filosofinių sąsiuvinių“ pavadinaimu) ir gerai perprato filosofinių ypatingybės ir bendrybės, abstraktumo ir konkretumo kategorijų sąveiką. Pirmasis pasaulinis karas – tai ne šiaip sau abstraktus reiškinys, o konkretus ir ypatingas imperialistinis karas. Jo priešingybė – ne bendrybinė ir vėlgi abstrakti taika, o kitoks konkretus karas – pilietinis, kuris panaikins pačią šio karo priežastį – imperializmą.

Bresto taikos su kaizerine Vokietija (1918) pasirašymo metu kilo rimtas konfliktas tarp Lenino ir taip vadinamų „kairiųjų komunistų“ (N. Bucharino ir kt.). Pastarieji reikalavo jokiu būdu neužleisti vokiečių kariuomenei buvusių Rusijos imperijos teritorijų, nors jauna Tarybinė Rusija neturėjo tinkamų pajėgų jas apginti. Leninas operuodamas dialektinemis laiko ir erdvės kategorijomis, sugebėjo įtikinti savo bendražygius, kad pralaimėdami dalį teritorijos jie laimi žūtbūtinai reikalingą laiką Raudonosios Armijos parengimui. Vėliau prarastos teritorijos sugrįžo jau į Tarybų Sąjungos sudėtį. Leninas buvo principingas tautų apsisprendimo teisės šalininkas, už ką jam dėkinga turi būti ir dabartinė Lietuva.

Taigi, filosofinė Lenino – politiko išmintis padėdavo jam priimti teisingus ir ryžtingus sprendimus sudėtingiausiuose bei lemiamuose istorijos pasūkiuose. Jo politinis genijus surasdavo tinkamą išeitį atrodytų visiškai beviltiškose situacijose. Ir tai didžiulė pamoka visiems šiandienos politikams nepriklausomai nuo jų partiškumo.

Nors jai prognozavo maksimum dvejų savaičių egzistenciją, bet Lenino sukurta pirmoji pasaulyje darbininkų ir valstiečių valstybė sugebėjo atsilaikyti per pilietinio karo ir užsienio šalių intervencijos kovas bei organizuoti savitą socialistinės planinės ekonomikos sistemą. Jis padėjo pamatus dar neregėtam istorijoje tautų susivienijimui – Tarybinių Socialistinių Respublikų Sąjungai (TSRS), kuri užtikrino galingas socialines garantijas savo gyventojams, sutriuškino mirtiną žmonijos priešą – fašizmą Antrajame pasauliniame kare ir pirmoji pasiuntė savo pilietį Jurijų Gagariną į kosmosą.

Svarbiausia, Lenino sukurta valstybė parodė visam pasauliui alternatyvą žmonijos socialiniam išsigimimui ir susinaikinimui – realią socialinio teisingumo visuomenę, kurioje ne vartojimas ir pelnas, o kūrybinis darbas tampa varomoji jėga. Šios valstybės žlugimas – atskira tema. Galima tik pasakyti, kad viena iš žlugimo priežasčių – faktiškas jai vadovaujančios tarybinės – partinės nomenklatūros išsigimimas ir lenininių politikos principų nepaisymas.

Leninas – žmogus

Žmogiškos Lenino savybės atrodo tarsi pajungtos jo politinio ir teorinio potencialo realizavimui. Jis buvo kaip laiko strėlė paleista iš istorijos lanko tiesiai į taikinį. Galima teigti, kad politika ir marksizmo teorija – tai natūralūs jo asmenybės bruožai. Rašytojas M. Gorkis ir revoliucionierius L. Trockis – tokie skirtingi, bet artimai jį pažinoję žmonės, išskiria vieną dominuojančią Lenino savybę – pastovų ir nuoseklų tikslo siekimą. Jį tarsi pati gamta genetiškai užprogramavo vienam tikslui – revoliucijai. Visi jo žmonių ir reiškinių vertinimai visur ir visada buvo pajungiami šiam vieninteliam gyvenimo tikslui.

Kaip žinia, žmogaus asmenybės pagrindas formuojasi vaikystėje ir šeimoje. Kita vertus, bet kurio žmogaus formavimosi negalima vertinti izoliuotai nuo jo bendraamžių, jų bendrų ketinimų ir idealų bei jų socialinės aplinkos visuomeninio konteksto.

Leninas gimė 1870 metais balandžio 22 dieną Rusijoje, Simbirske (dabar Uljanovskas), liaudies mokymosi įstaigų inspektoriaus Iljos Uljanovo šeimoje. Skaitant Lenino artimųjų prisiminimus ir įvairiausių jo biografijos tyrinėtojų rašinius galima padaryti išvadą apie 3 pagrindinius faktorius, kurie turėjo lemiamą įtaką jo charakterio ir asmenybės formavimuisi.

1. Šeima, kaip teigia psichologai, – tai pirmiausia šeimyniniai santykiai, šeimos atmosfera. Uljanovų šeimos atmosfera buvo draugiška ir pagarbi. Ir tėvai ir vaikai (o jų buvo net penki) išsiskyrė ypatingu dėmesingumu vieni kitiems, jų santykiai pasižymėjo demokratiškumu ir atvirumu naujiems epochos vėjams.

2. Šeimoje egzistavo savotiškas savišvietos ir išskirtinumo kultas. Šeimos galva Ilja Uljanovas – apsiskaitęs ir kultūros vertybes puoselėjantis žmogus. Jo žmona ir Uljanovų vaikų mama Marija Aleksandrovna buvo šventai įsitikinusi, kad jos vaikai yra labai gabūs ir gali daug pasiekti gyvenime. Tokias mintis ji ir stengėsi jiems įdiegti. Visi Uljanovų vaikai labai gerai mokėsi ir net baigė gimnaziją su įvairiausiais išskirtiniais apdovanojimais.

3. Visą šeimą sukrėtė ir padarė lemtingą poveikį jai visai ir kiekvienam jos nariui siaubinga šeimyninė tragedija. Vladimiro vyresnysis brolis Aleksandras už dalyvavimą pasikėsinime į imperatoriaus Aleksandro III gyvybę buvo nuteistas mirties bausme ir 1887 metais gegužės 7 dieną pakartas. Po tos tragedijos viskas pasikeitė. Uljanovų šeima visuomenės buvo atstumta, jos nariai pasijuto kaip raupsuoti. Aleksandras Uljanovas visada buvo pavyzdžiu savo jaunesniajam broliui Vladimirui ir jo mirtis itin sukrėtė pastarąjį. Žinoma jis dar buvo mažas, kad suprastų revoliucinių idėjų esmę, bet visa ši istorija ir ypač Aleksandro dvasios stiprybė, kurią jis išlaikė iki paskutiniųjų savo gyvenimo minučių, padarė Vladimirui neišdildomą įspūdį.

Šių faktorių visuma ankščiau ar vėliau turėjo sukelti jaunam Vladimirui Uljanovui „prakeiktus ir amžinus“ klausimus – kas kaltas ir ką daryti? Mėgstamiausia jo jaunystės knyga kaip tik ir buvo N. Černyševskio romanas „Ką daryti?“. Baigęs su aukso medaliu Simbirsko klasikinę gimnaziją jis vėliau dėl savo ankstyvosios opozicinės veiklos buvo pašalintas iš Kazanės universiteto ir eksternu baigė Sankt– Peterburgo universiteto teisės fakultetą. Vėliau savo praktinėje advokato veikloje jis ir susidūrė su akivaizdžiu klasiniu Rusijos imperijos teisėtvarkos pobūdžiu.

Taigi, šeima, visuomenė ir praktinis gyvenimas suformavo Lenino asmenybės fundamentą, jo charakterio kryptingumą ir ypatybes. Iš įvairiausių šaltinių galima spręsti, kad jis buvo azartiškas žmogus su geru humoro jausmu, itin mėgo knygas, šachmatus, medžioklę, dviratį ir alų. Buvo itin imlus techninėms inovacijoms ir po Spalio revoliucijos asmeniškai globojo įvairiausių išradimų įdiegimą liaudies ūkyje. Draugų ir vaikų neturėjo. Turėjo ištikimą gyvenimo draugę – savo žmoną Nadeždą Krupskąją. Deja, jis nebuvo šeimos žmogus. Šeima jam buvo tiesiog antras darbo kabinetas (didžiąją gyvenimo dalį net ir pirmas), o žmona – sekretorė. Pasirinktas kovos kelias nulėmė tai, kad jis neturėjo pastovios gyvenimo vietos ir nuosavo būsto. Visą gyvenimą jis dirbo intensyvų intelektualinį darbą – mokėsi, advokatavo, skaitė, rašė, darė pranešimus įvairiose konferencijose, seminaruose, suvažiavimuose, kalbėjo mitinguose ir susirinkimuose, pirmininkavo posėdžiams ir pasitarimams. Gyveno nuolatinės intelektinės ir psichologinės įtampos atmosferoje. Tai ženkliai sutrumpino jo gyvenimą ir sudarė prielaidas atsirasti sunkiai smegenų ligai, nuo kurios (po 3-jų insultų) jis 1924 metais sausio 21 dieną ir mirė, nesulaukęs 3 –jų mėnesių iki savo 54–jo gimtadienio. Jo gyvenimo pabaigą paspartino ir 1918 metais įvykdyto pasikėsinimo į jo gyvybę pasėkmės, kai jis buvo sunkiai sužeistas. Prieš mirtį N. Krupskaja skaitė jam Dž. Londono knygą „Meilė gyvenimui“.

Jo amžininkai, bendražygiai ir priešai savo prisiminimuose išskiria keletą žmogiškųjų V. Lenino bruožų. Visų pirma pažymimas unikalus Lenino asmenybės magnetizmas. A. Lunačarskis rašo apie kolosalinį Lenino – žmogaus patrauklumą. Jį supantys skirtingo kalibro žmonės tiesiog savotiškai „įsimylėdavo“ savo lyderį. Tai pasakytina ir apie intelektualus, ir apie politikus, ir apie paprastus valstiečius, darbininkus, kareivius ar jūreivius. Lenino asmenybės žavesį pripažįsta ir jo idėjiniai priešai. Vienas tokių – Valentinovas – rašo apie tai, kad jauni bolševikai ne tik buvo sužavėti jo marksistine erudicija, bet tiesiog „dievino„ savo vadą ir mokytoją, buvo įsitikinę jo istorine misija. Vienas menševikų lyderių Potresovas rašo apie tai, kad Leninas „gipnotiškai“ veikė kitus žmones. Niekas kitas negalėjo taip „užkrėsti“ kitus žmones savo planais ir savo asmenybe, nors išoriškai Leninas ir neturėjo tam jokių fizinių duomenų. „Nei Plechanovas, nei Martovas, nei kas kitas neturėjo tokios įtakos žmonėms, kaip Leninas“ – rašė A. Potresovas ir tęsė „Jis įkūnijo savo asmenyje geležinę valią, nenuilstamą energiją, fanatišką tikėjimą revoliuciniu judėjimu, bendru reikalu ir savo istoriniu vaidmeniu“.

Kiekvieno žmogaus asmenybė atsiskleidžia jo kalboje ir darbuose. Politiko pagrindinis darbas – kalbėjimas. Išskirtinis buvo Lenino tribūno talentas. Savo viešose kalbose jis nenaudojo įprastų oratoriniam menui teatrinių efektų. Jo kalba buvo paprasta ir energinga, su konkrečios temos išryškinimu ir logiškai suprantama argumentacija. Gili aptariamos situacijos analizė pasibaigdavo nedviprasmiškomis ir aiškiomis išvadomis. Visa kalba būdavo persunkta įvairiausia faktologine medžiaga. Be abejo, jo oratorinian stiliui įtaką turėjo jo jaunystės darbas advokatūroje, kur svarbi yra dokumentika ir konkretūs įrodymai.

Savo tribūno galia jis dažnai įvesdavo auditoriją į „egzoltacijos būseną“. Panašiai jis veikė ne tik rusišką publiką. Istorikas Takeris savo knygoje apie Staliną publikuoja Amerikos komunisto, vėliau, deja, tapusio antikomunistu Makso Istmeno prisiminimus, kuris pavadino Leniną „pačiu įspūdingiausiu žmogumi iš visų matytų tribūnoje. Susidarydavo vaizdas, kad pagaliau istorijos scenoje atsirado žmogus, kuris atskleidė visiems giluminę tiesą“.

Dabartiniai liberalai ir kiti kapitalizmo apologetai daug prirašė apie Lenino „žiaurumą“. Atseit, jis nesiskaitė su žmonėmis, buvo negailestingas jiems, politikoje nevengė represinių metodų. Vienas prancūzas net pavadino jį „mąstančia giljotina“. Politika išvis žiaurokas dalykas. Jeigu teigiama, kad grožis gali išgelbėti pasaulį, tai politika gali jį realiai sužlugdyti. Ypač dabartinė hegemonistinė imperialistinė politika ir dabartinai politikai, kurie savo smulkias ambicijas, psichologinius kompleksus ir egoistinius interesus dažnai pridengia kruvinais nusikaltimais žmonijai ir žmogiškumui. Tariamas ar tikras Lenino politinis „žiaurumas“ – tai tiesiog kita, dialektiška jo liaudiško humanizmo ir proletariško demokratizmo pusė. Jis savo santykiuose su žmonėmis negudravo, nepynė jokių intrigų, sakė savo tiesą į akis, nevyniojo „žodžių į vatą“ ir paprasti žmonės jautė ir vertino tokį jo nuoširdumą ir atvirumą. Politiniai gi oponentai dažnai pripratę prie kitokio, daugiau „diplomatinio ir uškulisinio“ politikavimo stiliaus traktuodavo tai kaip prasčiokišką, grubų ir brutalų elgesį.

Leninas atsidūrė tokiame visuomeninių permainų sūkuryje, kuriame kitokios vidinės dvasinės formacijos žmogus tiesiog būtų sumaltas į šipulius. Teorinis požiūris į praktiką ir praktinis požiūris į teoriją – toks buvo Lenino politinės veiklos kredo. Jis buvo charizmatinė, pasionarinė asmenybė, naujos epochos lyderis – karų ir revoliucijų epochos – ir žmogiškosios Lenino savybės visiškai atitiko jos turinį. Jis užsikrovė sau ant pečių didžiulę naštą ir atsakomybę už milijonų žmonių likimą ir gyvenimą. Ir jis juos ištraukė iš istorijos mėsmalės. Jis sutelkė į vieningą socialinį organizmą iki tol buvusias tik istorinio „laužo malkomis“ žmonių mases ir suteikė joms milžinišką kūrybinę energiją naujam atgimimui ir prisikėlimui, naujos visuomenės statybai.

Pabaigai pateiksiu lakonišką rusų filosofo N. Berdiajevo suformuluotą V. Lenino – teoretiko, politiko ir žmogaus – asmenybės vientisumo apibūdinimą: „Jis – monolitas“.

Literatūra

V. Leninas. Pilnas raštų rinkinys. V., 1983
В. И. Ленин. Биографическая хроника, т. 1-12, М., 1970-1982
Л. Троцкий. О Ленине: материалы для биографа. М.,1924
M. Горький. В.И. Ленин. М, 1976
A. Луначарский. Рассказы о Ленине. М.,1985
М. Прилежаева. В доме Ульяновых. М.,1987
А.Рабинович. Большевики приходят к власти. М.,1989
Р. Такер. Сталин. Путь к власти. М.,1991
А. Зиновьев. На пути к сверхобществу. М. , 2000
A. Потресов. Ленин. М., 2002
Slavoj Žižek. 13 Experiments about Lenin. Ad Marginem, 2003
Л. Данилкин. Ленин: Пантократор солнечных пылинок. М., 2017

Paskelbta temoje Straipsniai | Komentarų: 1

RUDENINIS PATRIARCHO JUBILIEJUS

(Vytautui Landsbergiui-85)

Vytautas Landsbergis švenčia savo jubiliejų. Sulaukus tokio garbingo 85 metų amžiaus tikriausiai ir jam pačiam ir aktyviems visos nepriklausomos Lietuvos piliečiams kyla įvairiausių pamąstymų apie nueitą kelią. Simboliška ir tai, kad patriarcho jubiliejus švenčiamas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio jubiliejaus išvakarėse. Nepaisant kiek nepatogios, bet nuolat besikartojančios situacijos su kai kuriųveikėjų norais suteikti atbuline data profesoriui pirmo atkurtos Lietuvos prezidento titulą, jo lemiamas indelis mūsų valstybės vystymuisi yra akivaizdus. Norom nenorom, bet vieno iš Seimo narių ironišką pasiūlymą paskelbti “spalio 18-ąją atmintina Prezidento Vytauto Landsbergio diena“ bei padaryti ją šventine, šia prasme galima vertinti ir gana rimtai.

Vytautas Landsbergis be abejo istorinė asmenybė, nepriklausomybės architektas visomis šio žodžio prasmėmis. Jo drąsus ir ryžtingas (pagal kitą versiją-provokuojantis) elgesys per lemiamus ir tragiškus 1991 metų sausio įvykius suteikė jam pelnytą autoritetą ir pagarba didelės Lietuvos gyventojų dalies akyse. Dabartinės Lietuvos valstybinis – politinis veidas – koks jis kam neatrodytu- tai V. Landsbergio atliktos „plastinės operacijos“ rezultatas. Tarp kitko būtent V. Landsbergio dėka Lietuvoje skirtingai nuo Latvijos ir Estijos buvo realizuotas nulinis pilietybės suteikimo variantas tautinėms mažumoms. Kita vertus, ne kiek nemažesnės žmonių dalies nuomone, V. Landsbergis taip ir išliks istorijoje savanaudišku ir kerštingu garbėtroška bei intrigantu, šešėlinio politikavimo „koncertmeisteriu“, kuris kaltas dėl ištikusių mūsų visuomenę įvairiausių nelaimių. Jis ir „kolūkius sugriovė“ ir „pilkojo kardinolo“ vaidmenį atliko.

Apie pateiktų Rezistentui Nr.1 kaltinimų rimtumą ir diapazoną galima susidaryti bendrą vaizdą štai iš tokių buvusių tikrų rezistentų pastebėjimų: „V.Landsbergis ne tik didelė problema, ne tik „amžina Lietuvos sloga“, kaip yra pasakiusi nepriklausomybės išvakarėse rašytoja F.Taunytė, bet dar ir valstybinio perversmo rengėjas, maištininkų įkvėpėjas, susijęs su pakaunės teroristine organizacija, kaip skelbiama Seimo Laikinosios komisijos išvadose. Vienas įžymiausių mūsų disidentų, intelektualas, praėjęs Sibiro gulagų pragarus Stasys Stungurys, yra neseniai rašęs šitaip: „Kiek dar toleruosime žmogų, sukėlusį tautoje didžiulę nesantaiką, inicijavusį politinį terorizmą, skleidusį totalinę neapykantą žmonėms, turintiems kitokią nuomonę ar požiūrį? Tam demonui nerūpi nei Lietuvos, nei jos žmonių likimas“. O štai dar vieno mūsų sąžinės balso, nuteisto stalinistų myriop ir kalėjusio Sibire ilgus dešimtmečius, jau išėjusio Anapilin, nuomonė, išsakyta jo nuostabioje knygoje „Išeinančiojo mintys“, kurios išleidimą parėmė Lietuvos kultūros ministerija: „Landsbergizmas – tai politine skraiste prisidengusių aferistų, siekiančių bet kokia kaina pralobti, veiklos programa“. Landsbergio pavardė ir asmens ypatybės knygoje gretinamos su Hitlerio, Stalino, Lenino asmenybėmis ir darbais. L.Dambrauskas pradėtą mintį užbaigia taip: „Manau, ir Landsbergio politiniai apetitai būtų visai kitokie, jei jis turėtų galimybę sukurti „savąją demokratiją“.

Plačioje visuomenėje jo asmenybės ir veiklos vertinimai itin paradoksalus. Visuotinai pripažįstama, kad jis iki šiolei yra įtakingiausias Lietuvos politikas, bet pagal visas sociologines apklausas ir reitingavimus per visą nepriklausomybės laikotarpį V. Landsbergis tradiciškai patenka į nemėgstamiausių veikėjų gretas. Jo įtaka šalies politiniams procesams ir net šešėlinio vadovavimo stilius dažniausiai viešai nepastebimi, bet jaučiami kiekviename mažiau ar daugiau reikšmingame politiniame žingsnyje ar posūkyje. Jo komentarai bei patarimai mirga visuose televizijos ekranuose, interneto portaluose ir laikraščių puslapiuose. Sėkmingiausi V.Landsbergio strateginiai projektai per pastarąjį laikotarpį – tai „prezidentė“ ir „anūkas“.

D. Grybauskaitės išrinkimas Lietuvos Respublikos prezidente išvis unikalus reiškinys Lietuvos istorijoje. Kandidatė, kuri mokėsi Leningrado valstybiniame universitete ir dirbo Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kuri buvo aktyvi komjaunuolė bei komunistė, karščiausiai ir aršiausiai rinkiminėse batalijose buvo palaikoma konservatorių ir V. Landsbergio, kuris per visą naujausią Lietuvos istoriją pasižymėjo aršia rusofobija bei antikomunizmu, buvo faktiškas Lietuvos vidaus ir užsienio politikos formuotojas bei ideologinis „šaltojo karo“ su Rusija įkvėpėjas ir karžygys. V. Landsbergis savotiškai ir palaimino jos kandidatavimą į prezidentus pasakydamas, neva, garsią frazę: „Tegul Dalia tampa Lietuvos dalia“. Šį paradoksalų palaikymą galima paaiškinti tik viena aplinkybe: buvo numatyta, kad tokia prezidentė visiškai priklausys nuo „didžiojo stratego“.

Vėliau, kai pačioje savo prezidentavimo pradžioje D. Grybauskaitė pabandė kažkaip normalizuoti santykius su Rusija ir Baltarusija bei deklaruoti kiek savarankiškesnį politinį kursą santykiuose su JAV, tuoj pat tik jam žinomais būdais į visą šį reikalą įsikišo V. Landsbergis ir užsienio Lietuvos politika toliau nuriedėjo įprastais konfrontaciniais rusofobiškais bėgiais. Visiškai pelnytai jam prieš pat jubiliejų buvo įteiktas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. Tokia politika, deja, nemažai kainuoja Lietuvos gyventojams ekonomine prasme. Nors nuo 2005 metų Lietuva gaudavo iš ES struktūrinių fondų nemažas dotacijas (beveik ketvirtadalį kasmetinio šalies biudžeto), bet tikriausiai nemažiau ir prarado dėl konfrontacinių santykių su savo kaimynais.

Dar vienas turintis strateginę reikšmę faktiško V. Landsbergio vadovavimo pavyzdinis projektas – V. Landsbergio anūko – Gabrieliaus – atvedimas į didžiąją politiką. O ir jo proanūkis Augustas irgi pradeda reikštis jau nuo pat „apačių“ ir ne karta pastebėtas gatvės politikos akcijose su NATO, ES ir JAV vėliavomis. Taigi, Landsbergių klanas įsitvirtino Lietuvos politikoje kaip reikiant ir su tolima perspektyva. Tai gal net svarbiausia Vytauto Landsbergio ir Nepriklausomos Lietuvos abipusė jubiliejinė dovana. Iš tikrųjų V. Landsbergio nuopelnai kapitalistinei Lietuvai yra įspūdingi. Daugiausiai jo pastangomis Lietuva per trumpą istorinį laikotarpį tapo NATO ir ES sudėtine dalimi, įtvirtino savo provakarietišką civilizacinę orientaciją, pertvarkė rinkos pagrindais ekonomiką ir visuomeninį gyvenimą.

Kita medalio pusė yra ta, kad šiandien Lietuva pirmauja pagal emigracijos, savižudybių ir pijokavimo mastą, beveik trečdalis Lietuvos žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, darbo užmokestis, pensijos, stipendijos bei kitos išmokos vienos žemiausios Europos Sąjungoje. Tuo pačiu kainų augimas didžiausias Europoje, Lietuva sparčiai sensta, mirštamumas lenkia gimstamumą, nuolat mažėja vaikų skaičius. Šokiruojantį pobūdį įgavo pajamų bei turto nelygybė. Pirmauja Lietuva ir pagal nedarbo bei korupcijos rodiklius. Kaip iškalbingai iliustruoja visa tai vienos socialinės grupes atžvilgiu ekonomistas N. Mačiulis: “Lietuvoje maksimalus mokytojo atlyginimas yra mažesnis nei Rumunijoje, dvigubai mažesnis nei Turkijoje, dešimt kartų mažesnis nei Austrijoje ar Olandijoje ir dvidešimt kartų mažesnis nei Liuksemburge“. Lygiagrečiai vyksta visuomenės desocializavimas, tautos ištautinimas, žmogaus nužmogėjimas bei žodžio laisvės apribojimai ir demokratijos degradavimas.Toks gyvenimas tiesiog varo žmones iš Lietuvos. ES Statistikos agentūra „Eurostat“ paskelbė ES šalių gyventojų prognozes iki 2080 m. Lietuvai prognozuojamas gyventojų skaičiaus kitimas ypač pesimistinis – tarp visų ES šalių. Pagal šias prognozes mūsų šalyje šio šimtmečio viduryje gyvens jau mažiau nei 2 mln., o 2080 m. – 1,65 mln. žmonių. Atsižvelgiant į tokias tendencijas kai kurie politologai ir ekspertai vis dažniau prabila apie egzistencinę grėsmę lietuvių tautai.

Kaip bebūtu, Vytautą Landsbergį reikia pasveikinti su jubiliejumi. Jis deramai atliko savo istorinį darbą. Tik klausimas, kaip šis darbas atsilieps tolimesniam Lietuvos likimui?

Paskelbta temoje Komentarai | Parašykite komentarą

БАСНЯ ПРО МАКРОНА И МАКРУХУ

Жил-был Макрон. Фамилия такая была у человека. И была у него жена – Макруха. К тому же и имя у Макрона было соответствующее – Эмануэль. Это смутно напоминало какую-то давнюю порнуху. Но ничего не поделаешь. И не с такими именами и фамилиями люди живут!

Из-за полного сходства с именем и фамилией президента одной европейской страны чета Макронов нередко попадала отчасти в забавные, отчасти в неприятные ситуации. Кстати, и внешне обе пары были похожи друг на друга. Между прочим, из-за маленького роста нашего Макрона, как и упомянутого выше президента, недоброжелатели его ещё обзывали и Микроном.

Однажды Макрон со своей Макрухой отправились на рыбалку. Сидят они ранним утром на берегу реки, гипнотизируют взглядом поплавки, ждут клёва. Над речкой лёгкий туман стелется, вдали солнце встаёт. Вдруг перед ними прямо на воду садится вертолёт. Открывается дверь и в проёме появляется военный в натовской форме.

«Господа-товарищи Макроны?» – прокричал он, сложив ладони рупором.

«Господам мы не товарищи, а товарищам – не господа», – в ответ так же прокричал гордо Эмануэль. Но тут же спешно добавил: «Чего надо-то?».

«По приказу главнокомандующего силами НАТО вы конфискованы и будете доставлены в штаб-квартиру организации», – таков был ответ и тут же несколько десантников высадились с вертолёта на берег и подхватив опешивших Макронов под руки доставили их на борт летающей машины, которая сразу же и взлетела, выплеснув на берег несколько пескарей и другой мелкой речной живности.

В штаб – квартире разговор был короткий. Импозантный натовский генерал сказал, что они должны выполнить важное задание — Макрон и Макруха будут заброшены в логово стратегического противника, где надлежащие люди их и ознакомят с сутью порученного им дела. Возможно даже им придёться кого-нибудь убить.

«Но это же мокруха!» – воскликнула Макруха. «Это криминальное дело и мы на это не пойдём».

«Это ваш гражданский долг как индивидуальных членов НАТО» – строго отрезал генерал. Макрон промолчал. Он уже понял, что в этой ситуации отвертеться не удасться и лучше со всем соглашаться, а дальше будет видно.

В это время однофамильцы Макронов — президентская пара из одной европейской страны — как раз готовились отправиться с дружеским визитом в соседнюю неевропейскую страну, в логово этого самого «стратегического противника». Натовские специалисты воспользовались этим обстоятельством и внедрили Макрона и Макруху в сопровождающую президентскую свиту в качестве, якобы, работников пресс- службы президента.

Как заверили Макронов специалисты, устройство на работу ближних и дальних родственников — это обычная практика всех европейских и мировых лидеров, поэтому данная легенда никаких подозрений вызвать не может. Наоборот, это только придаст ей дополнительную правдоподобность. Тем более, что фамилия и внешность у них соответствующая. Поэтому именно их для выполнения данного задания и выбрали при помощи главного компьютера главного управления главного штаба НАТО.

О журналистике Макрон имел некоторое представление — неоднократно писал кляузы и жалобы во всевозможные инстанции по самым разным поводам. Делал это творчески и с удовольствием, по принципу – бумага всё стерпит. Но профессиональный журналист— это другое дело, здесь он был полный профан. Несколько уроков, которые ему преподали при подготовке к выполнению ответственного задания ничему существенному его так и не научили. По правде говоря, всю необходимую для агентурной работы информацию он пропустил мимо ушей, надеясь на то, что авось «пронесёт».

Но не «пронесло». Когда Макрон и Макруха в составе официальной президентской делегации прибыли в «логово», т. е.,в соседнюю неевропескую страну их сразу же и арестовали.

Оказывается спецслужбы стратегического противника имели своих людей в штаб-квартире НАТО и заранее всё знали о предстоящей операции по внедрению Макронов и по их заданию.

Обоих тут же перевербовали и сообщили, что они будут отправлены обратно с аналогичным заданием, о сути которого им своевременно сообщат надлежащие люди.

На сей раз Макруха ничего не сказала про мокруху, но уже поднаторевший в этих шпионских делах Макрон спросил: «А как же быть с предшествующим заданием, которое мы не выполнили? Ведь нас сразу разоблачат!». «Конечно, разоблачат» – был ответ. Но там вас снова перевербуют и отправят обратно к нам, а мы опять же поступим аналогично».

«А зачем это нужно» – задал сакраментальный вопрос Макрон. «Глупый вопрос» – ответили ему. Мы должны заботится о безопасности наших государств. Нам за это бюджетные деньги платят».

С тех пор и играют Макрон и Макруха в этот шпионский пинг-понг. И неплохо, кстати, живут. Живут, поживают, да богатство наживают. Только на рыбалку больше не выбираются. Чего-то побаиваются.

Paskelbta temoje Политические басни | Parašykite komentarą

DIDIEJI MARKSO ATRADIMAI IR DABARTIS

Bazinis marksizmo teorijos skirtumas nuo visų kitų teorijų – dialektinio materializmo arba materialistinės dialektikos pasaulio pažinimo ir jo pertvarkymo metodas. Pats marksizmo atsiradimas – dialektiškas reiškinys. Tai sąlygojo ne tik anų laikų istorinių – visuomeninių bei filosofinių – gnoseologinių aplinkybių prieštaringumas, bet ir abiejų marksizmo pradininkų individualių gyvenimiškų likimų ir veikų specifika bei sąveika. Marksas ir Engelsas įtakodami vienas kitą gyvenimo eigoje keitėsi teorinėmis pozicijomis bei interesais. Engelsas pradėjo nuo ekonomikos, nuo „Darbo klasės padėties Anglijoje“ analizės ir perėjo prie filosofinių klausimų „Anti-Diuringe“ ir „Gamtos dialektikoje“, o Marksas, atvirkščiai, pradėjo nuo filosofijos – jo daktarinė disertacija vadinosi „Demokrito ir Epikuro naturfilosofijų skirtumai“ – ir perėjo prie ekonomikos klausimų – parašė „Kapitalą“.

Kita vertus, Engelsas buvo gana sėkmingas verslininkas ir vadybininkas., tuo tarpu kai Marksas nuolat susidurdavo su skurdu ir nepritekliais. Engelsas nuolat padėdavo savo draugui finansiškai. Kalbant marksistinėmis kategorijomis, Engelsas sudarė savotišką bazinę atramą Markso teoriniam antstatui. Abu jie dar turėjo itin audringą, kupiną nuolatinės politinės ir idėjinės kovos gyvenimą. Tokiu būdu, galima teigti, kad dialektinis materializmas – tai ne tik visuomeninė teorija, bet ir jos kūrėjų gyvenimiškoji materialistinė dialektika, kuri turėjo, žinoma, ir savo įtaką jų pažiūrom. Todėl reikia suprasti, kad marksizme iš pat pradžių buvo ir moksliškai pagrįstos išvados, ir hipotetinės prognozės, ir asmeniški vertybiniai momentai. Be to yra įvairios marksizmo interpretacijos, kurios priklauso nuo konkrečių šalių nacionalinių bei kultūrinių ypatumų, nuo atskirų žmonių grupių ar teoretikų partinių bei asmeninių ideologijų ir simpatijų. Kaip sakoma, Marksas vienas, o marksistų daug.

Viename iš žinomiausių savo veikalų „Socializmo išvystymas iš utopijos į mokslą“ F. Engelsas yra konstatavęs, kad Marksas padarė 2 didžiuosius atradimus – materialistinį istorijos supratimą ir pridėtinės vertės dėsnį. Būtent tai ir suteikė vėliau bazinį mokslinį pagrindą visiems socialiniams mokslams. Būtent Marksas sukūrė mokslinę socialinių procesų analizės metodologiją ir šis faktas yra visuotinai pripažintas. Nuo Markso laikų visos vėlesnės socialinės teorijos gimė arba marksizmo įtakoje, arba polemikoje su marksizmu, arba bandant jį paneigti. Bet visos jos – tai antrinis produktas. Pirminis – tai būtent Marksas. Žinomas pranzūzų filosofas Sartras yra pasakęs: „Tas žmogus, kuris pretenduoja įveikti marksizmą, blogiausiu atveju sugriš prie ikimarksistinės teorijos, o geriausiu – vėl atvers savyje filosofines mintis, kurias jis norėjo įveikti“. Nors pats Maksas ir teigdavo, kad jokia socialinė teorija negali būti visiškai objektyvi, bet būtent marksizmas turi daugiausiai tikro moksliško objektyvumo bruožų. Abiejų didžiųjų Markso atradimų suvokimas šiandien gilėja ir iš dalies keičiasi.

Materialistinis istorijos supratimas ir idėjų pasaulis

Materialistinio istorijos supratimo esmę patys Marksas ir Engelsas savo veikale „Vokiečių ideologija“ apibudino taip: „Žmonės turi visų pirma valgyti, gerti, turėti pastogę, rūbų, kuriais galėtų apsirengti, ir tik po to jie gali užsiiminėti protine veikla – tokia kaip politika, mokslas ar menas“. Tam, kad visą tai turėti, jie turi gaminti. Gamybos būdas apsprendžia visuomenės struktūrą, o atskirų socialinių grupių vieta šioje struktūroje – visą politinę bei teisinę sistemą ir žmonių pažiūras. “Ir valstietė, pirkdama turguje bulves, ir guvernantė, pirkdama papuošalus, vadovaujasi savo pačių interesais ir valia, bet jų interesų ir valios skirtumai priklauso nuo jų užimamos vietos visuomenės struktūroje“ – rašė K Marksas. Taigi, tiesioginių materialinių pragyvenimo priemonių gamyba ir tuo pačiu kiekviena tam tikros tautos arba epochos ekonominio išsivystymo pakopa sudaro bazę, iš kurios išsivysto antstatas – žmonių valstybinės institucijos, teisinės pažiūros bei filosofija ir net religija. Socialiniai-ekonominiai interesai, visų pirma grupiniai – klasiniai, slypi už visų ideologinių ir politinių išvedžiojimų ir veiksnių. Interesai valdo pasaulį, o ne idėjos, kokios gražios ir patrauklios jos bebūtų.

Deja, būtent čia ir pasireiškia giluminė pasaulio dialektika. Yra gerai žinomas marksizmo klasikų atvirkštinio idėjų bei teorijų poveikio visuomenės raidai vertinimas. Dar 1843 metais K. Marksas rašė: „Kritikos ginklas negali pakeisti ginklo kritikos. Materialinė jėga gali būti nugalėta tik materialinės jėgos pagalba; bet ir teorija tampa materialine jėga, kai tik ji užvaldo žmonių mases“. Būtent dialektinė materijos ir sąmonės inversija šioje vietoje yra svarbiausias dalykas. F. Engelsas veikale „Liūdvigas Fojerbachas ir klasikinės vokiečių filosofijos pabaiga“ parodė, kad žinomas materialistinės filosofijos teiginys: materija – tai pirminis, o sąmonė – antrinis dalykas, yra prasmingas tik sąmonės istorinio – evoliucinio atsiradimo kontekste. Jis tai akcentavo pabrėždamas, kad sąvokos „idealizmas ir materializmas“ nieko kito ir nereiškia, ir kad kyla painiava, kai šioms sąvokoms suteikiama kokia nors kitokia prasmė. Materija yra pirminis dalykas, kadangi iš jos viskas atsiranda ir į ją viskas sugrįžta. Materialistinis materijos pirmumo principo suvokimas dar reiškia, kad sąmonė negali egzistuoti be savo materialinio pagrindo. Jeigu materija kažkokiu tai būdu išnyktų, tai išnyktų ir sąmonė, bet jei išnyktų sąmonė – materija toliau egzistuotų kaip ir iki pastarosios atsiradimo.

Bet praktiniame žmogaus ir visuomenės gyvenime gana dažnai būtent sąmonė ir jos produktas – idėja, tampa pirminiu impulsu, kuris nulemia materialinių įvykių ir reiškinių pradinį postūmį ir vystymąsi. Dažnai konkrečioje gyvenimiškoje situacijoje sąmonė – tai pirminis, o materija – antrinis dalykas. Tokia materijos ir sąmonės konvergencija bei invergencija atspindi kartu ir pasaulio dialektinę evoliuciją. Jau dabar taip vadinamas antrinis, žmogaus sukurtas pagal jo idėjinius projektus materialinis pasaulis savo kiekybiniais ir kokybiniais parametrais pradeda lenktyniauti su natūraliu materialiniu pasauliu. Mus supanti aplinka – tai žmogaus veiklos rezultatas, o žmogaus veikla prasideda nuo sąmonėje sukurto vaizdinio kontūro – projekto, nuo idėjos. Kaip rašė Marksas, nors voras ir atlieka operacijas, panašias į audėjo operacijas, arba nors bitė savo vaškinių narvelių statyba gali sugėdinti kai kuriuos architektus, vis dėlto blogiausias architektas iš pat pradžių skiriasi nuo geriausios bitės tuo, kad prieš statydamas kokį nors objektą, jis jau yra pastatęs jį savo galvoje. Jis pirmiausia susikuria vaizdinį, paskui braižo brėžinius, remdamasis įgytomis žiniomis ir savo idėjomis. Idėjų atsiradimo procese svarbūs yra intuicija ir asociacijos, praregėjimas ir įkvėpimas, metaforiškumas ir vaizdingumas, nuojauta ir vaizduotė, emocijos ir jausmai, t.y. visas žmogaus dvasinis pasaulis. Bet šis vidinis žmogaus pasaulis visada yra susietas su išoriniu materialiniu pasauliu, jie konverguojasi ir intergruojasi.

Po Markso ir Engelsio filosofai – materialistai turi būti ir filosofais – dialektikais. Pagrindinė istorinio materializmo tezė apie tai, kad „ne žmonių sąmonė nulemia jų būtį, bet, atvirkščiai, jų visuomeninė būtis nulemia jų sąmonę“, jie negali traktuoti vulgariai, siaurai ir individualizuotai kiekvienam žmogui. Ši klasikų tezė kalba būtent apie visuomeninę sąmonę ir visuomeninę būtį, tuo tarpu konkretaus žmogaus individualinę sąmonę gali nulemti įvairūs veiskniai, o ne tik jo materialaus gyvenimo aplinkybės. Jį gali veikti kiti žmonės, perskaitytos knygos, asmeninė dvasinė praktika ir kitokie dalykai. Bet visa tai kaip tik ir yra jo visuomeninė būtis. Deja, ir pats visuomeninis gyvenimas tampa vis sudėtingesnis, dinamiškesnis bei dialektiškesnis, todėl ir žmonių sąmonė, idėjos, iniciatyva, aiškūs veiklos tikslai vis dažniau turi lemiamą įtaką jų materialinės būties vystymuisi.

Bet tuo pačiu intelektualizuota materialinė gamyba, naujos informacinės technologijos, žinių ekonomikos formavimasis keičia ir dvasinį – kultūrinį žmonių gyvenimą, jame atsiranda vis daugiau materialinių informacijos bei kultūros nešėjų (televizoriai, kompiuteriai, įvairiausi mobilūs įrenginiai ir prietaisai). Šiandien galima teigti, kad intelektualizuota būtis nulemia materializuotą sąmonę. Marksizme ši istorinė tendencija vadinama subjektyvaus faktoriaus didėjimo dėsniu. F. Engelsas teigė, kad „ateityje idėjos turės vis didėjantį ir lemiamą vaidmenį žmonijos raidai“. Bet vėlgi, pagal materialistinės dialektikos dėsnius ir ateities reikšmingiausių idėjų turinys bus įtakojamas visuomeninės būties poreikių. Tuo pačiu būtent dialektinis materializmas įveikia per amžius vykusį filosofinio materializmo ir filosofinio idealizmo priešpriešą.

Pridėtinės vertės teorija ir dabartinis kapitalizmas

Materialistinis istorijos supratimas atvedė Marksą iš filosofijos į ekonomiką ir paskatino jį parašyti „Kapitalą“ , kuriame jis suformulavo savo antrą didįjį atradimą – pridėtinės vertės dėsnį ir pagrindė jo teoriją. Pridėtinės vertės reiškinys yra centrinis visos Markso ekonominės teorijos postulatas. K. Marksas pagrįsdamas šią teoriją rėmėsi anglų ekonomisto Davido Rikardo (1772—1823) teiginiu apie darbinę vertės ir visų jos atmainų esmę. Tik žmogus, tik gyvas žmogaus darbas kuria pridėtinę vertę. Nei iš gamtos, nei iš mechanizmų „neišpeši“ daugiau, nei jie gali duoti pagal savo prigimtį. Jie gali tik perkelti savo esamą vertę į naujai sukurtą produktą. Tik žmogų galima įvairiais būdais priversti dirbti daugiau, o už darbą mokėti mažiau. Deja, tik žmogų galima ir apgaudinėti bei mulkinti.

Dabartiniai ekonomistai ir ideologai bando primesti nuomonę, kad pridėtinė vertė gimsta prekyboje. Net paprasčiausias pardavimų mokestis kažkodėl pavadintas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Marksas įrodė, kad pridėtinė vertė kuriama ne prekyboje, o gamyboje. Ją sudaro skirtumas tarp vertės, kurią sukuria darbininkas ir jo paties darbo vertės. Tą skirtumą besąlygiškai pasisavina kapitalistas ir tai yra objektyvus kapitalistinio išnaudojimo ir kapitalistinės ekonomikos funkcionavimo mechanizmas. Kalbant giežta juridine kalba,- kapitalistinis pridėtinės vertės pasisavinimas – tai vagystė stambiu mastu. Štai čia ir slypi buržuazinės teisėtvarkos giluminis klasinis turinys ir veidmainiškas dvilypumas. Iš vienos pusės ji užtikrina privačios nuosavybės teisę ir jos „šventumą“, o kita vertus, įteisina pridėtinio darbo ir pridėtinės vertės neteisėtą pasisavinimą. Faktiškai įteisinamas kriminalinis nusikaltimas. Pridėtinės vertės dėsnis –tai ne tik ir ne tiek konkrečių kapitalistų asmeninio gobšumo išdava, tai visos kapitalistinės ekonomikos pagrindinė varomoji jėga.

Iš pridėtinės vertės teorijos išplaukia ir neišvengiamo kapitalizmo žlugimo prognozė. Vienintelis pridėtinės vertės šaltinis yra gyvas darbas, bet siekdamas šios pridėtinės vertės, kapitalistas priverstas keisti gyvą darbą mašinizuotu, o vėliau ir automatizuotu darbu. Pelno norma, rašo Marksas, (o tai santykis tarp pridėtinės vertės ir išlaidų) mažėja. Įdėdamas vis daugiau, kapitalistas gauna vis mažiau. Pats vidinis kapitalistinės ekonomikos mechanizmas veda šią ekonomiką į susinaikinimą. Kapitalistinė pelno norma mažėja, nes mažėja dalyvaujančios gamyboje gyvos darbo jėgos masė. Tačiau ХІХ-ХХ amžių sandūroje susiformavo imperialistinė bei kolonijinė pasaulinė sistema ir išeitis buvo surasta. Kapitalas pradėjo skverbtis į trečiąsias šalis, kur pigi gyva darbo jėga ir jos daug. Susiformavo transnacionalinių korporacijų pasaulis su milžiniškais viršpelniais. TSRS ir socializmo sistemos Rytų Europoje žlugimas atvėrė tarptautiniam kapitalui naujas gyvos darbo jėgos rinkas, o tuo pačiu ir naujus pridėtinės vertės resursus. Rytų Europoje ne tik pigi, bet dar ir kvalifikuota darbo jėga.

Šiandien kapitalas apart įvairiausių finansinių spekuliacijų pradėjo skverbtis ir į tas sferas, kurios ankščiau iškrisdavo iš pelningo verslo akiračio: socialinis draudimas, išsilavinimas, sveikatos apsauga, kultūra, švietimas, sportas, pramogos ir kt . Vyksta visiškas valstybės ir kapitalo susivienijimas į visuminį „kolektyvinį kapitalistą“ (F. Engelsas). Valstybė įstatymiškai įteisina mokamas paslaugas šiose sferose bei visos atitinkamos infrastruktūros panaudojimą, o paskui į jas ateina darbuotis kapitalas ir tokiu būdu išlaidos nacionalizuojamos, o pelnas privatizuojamas. Jau galima pastebėti ir naują „postmodernistinį“ pridėtinės vertės rezervą – tai žmogus ir internetas. Pats žmogus suprekinamas ir suišteklininamas. Biomedicina, genetinė inžinerija, klonavimas, organų donorystė, lyties keitimai ir panašūs dalykai tampa naujomis rinkomis, kuriose „kalama“ pridėtinė kapitalistinė vertė. Neužmirštama ir „gera sena“ praktika – tiesioginis prekiavimas žmonėmis, įvairios vergvaldystės formos. Per visas žiniasklaidos bei interneto platybių paslaugas išnauduojamas ir dvasinis žmogaus pasaulis. Pridėtinės vertės tikslams panaudojami galingi rinkodaros, vadybos, neurolingvistinio programavimo, taikomosios psichologijos ir kiti žmogaus kapitalistinio valdymo instrumentai.

Markso kritikai teigia, kad jo pridetinės vertės teorija paseno, ji neįvertina tai, kad šiandien ne tik samdomų darbuotojų darbas, bet ir vadyba, gamybos organizavimas, rinkotyra bei rinkodara, reklama ir kiti dalykai irgi kuria produkto vertę. Atseit, net ir nedalyvaujant gyvai darbo jėgai, automatizuotoje ir robotizuotoje gamyboje kuriama vertė ir išgaunamas pelnas. Į tai galima atsakyti, kad ir vadybininkai, marketingo bei reklamos specialistai – tai irgi gyvos darbo jėgos atstovai, kurie gauna daugiau nei vidutinis samdomas darbuotojas. Intelektualizuotoje gamyboje jie ir sukuria didesnę pridėtinę vertę gamybos priemonių savininkams-kapitalistams nei tradiciniai proletarai. Todėl kapitalistas ir gali skirti jiems didesnį pridėtinio „pyrago“ dalį. Vis dėlto pridėtinės vertės „liūto“ dalis šiandien išgaunama pasaulinio kapitalizmo periferijoje, kur sukoncentruota pigi gyvo darbo jėga. Kapitalizmo centruose, apart mažėjančios pridėtinės vertės išgavimo tradiciniuose ekonomikos sektoriuose, pelnai šiandien didinami kainų kėlimo, realaus darbo užmokesčio mažinimo bei įvairiausių finansinių spekuliacijų sąskaita. Šiandien vis dažniau būna taip – žaliavos pinga, o kainos auga. Tokia situacija prieštarauja net ir rinkos ekonomikos dėsniams, žinomiems dar nuo A. Smito laikų. Nelygybė tarp kapitalizmo centro ir periferijos tik didėja. Finansinis kapitalas, kuris šiandien sudaro globalinio kapitalizmo piramidės viršūnę, tiesiog diktuoja visuomenei ir pasauliui, kurie sparčiai proletarizuojasi, savo pelningo „žaidimo“ taisykles. Taigi, pridėtinės vertės bei pelno struktūros ir paskirstymo proporcijų pasikeitimai kapitalistinio ekonomio išnaudojimo esmės nekeičia.

Kas dėl gamybos automatizavimo ir robotizavimo – tai tik įrodo K. Markso įžvalgą apie tai, kad ateityje pagrindinis visuomenės turtingumo matas bus ne darbas ekonomikoje, o laisvas laikas, per kurį vyks visapusiškas žmogaus asmenybės tobulėjimas, pagristumą Tuo pačiu žmogus bus išlaisvintas nuo ekonominės priespaudos, nebeliks ir prieštaravimo tarp darbo ir kapitalo, nes nebeliks šio prieštaravimo pagrindo. Jau dabar kai kuriose valstybėse kalbama apie 4 darbo dienų savaitę arba 6 valandų darbo dieną ir net apie minimalią bazinę išmoką visiems piliečiams. Pasinaudojant F. Engelsio terminalogija, panašius reiškinius galima įvertinti kaip „kapitalizmo neigimą paties kapitalizmo viduje“.

Žinoma, automatizuotos ir robotizuotos gamyklos sąvininkas – kapitalistas negauna pridėtinės vertės , kurią pagamina gyva darbo jėga. Bet jis gauna, kaip teigia prancūzų filosofas Žilis Delezas, taip vadinamą „mašinizuotą pridėtinę vertę“. Pirmiausiai – automatai ir robotai turi būti patys pagaminti, tai žmogaus darbo produktas. Kitas dalykas, kad technologinės inovacijos diegiamos tik tuo atveju, jei jos sumažina gamybines išlaidas ir tuo pačiu didina gamybos pelningumo procentą, kuris visoje kapitalistinės gamybos sistemoje tiesiog papildo gyvos darbo jėgos sukurtą pridėtinę vertę. Automatizuotas ir robotizuotas kapitalistinis centras negali egzistuoti be gyvo fizinio ir protinio darbo persunktos periferijos. Mokslas, žinios ir informacija tampa paprasčiausiai kapitalo dalimi kaip ir paprastas darbininko darbas. Be to, visoje kapitalizmo sistemoje kapitalas dar gauna viršpelnius įvairiausiais būdais, pasinaudodamas visuomeniniu, politiniu ir teisiniu savo klasės viešpatavimu. Kadaise kapitalistas dirbo sistemai, dabar sistema dirba jam. Sistema negailestinga – bet koks išsišokėlis bus tuoj pat suvirškintas su visais savo antisisteminiais ketinimais ar tiesiog išmestas iš jos kaip musė iš barščių ir marginalizuotas. Kairieji teoretikai M. Chardtas ir A. Negris savo klasikinėje knygoje „Imperija“ pažymi, kad šiandien imperialistinė pasaulio kontrolė vykdoma 3-jų globalių instrumentų dėka – tai ginklai, pinigai ir žiniasklaida. Kapitalo idėjos tampa jo materialine jėga, kuri veikia valdžios institucijas ir visuomeninę nuomonę. Tuo pačiu visiškai apnuoginama parazitinė ir spekuliacinė kapitalizmo prigimtis. Kapitalizmas tampa vėžiu ant žmonijos kūno. Jis turi būti „išoperuotas“ arba jo metastazės nusitemps į evoliucijos kapinyną visą globalizuotą pasaulį. Metastazės, deja, jau plinta – ir ekologinių katastrofų bei klimatinių anomalijų, ir tarptautinio terorizmo bei lokalinių karų, ir kultūros bei žmogaus degradavimo pavidalu.

***
Būtent materialistinė dialektika arba dialektinis materializmas padėjo Marksui ir Engelsui atskleisti tikrąją istorijos paslaptį, istorijos tekmės esmę. Istorijos paskirtis – tai žmogaus sužmoginimas, jo humanizavimas, jo prigimtinės esybės realizavimasis per jo paties konfliktišką ir prieštaringą santykį su savimi, su kitais žmonėmis, su visuomene ir su gamta. Aukščiausia vertybė žmogui yra žmogus – toks marksistinio dialektinio materializmo kredo. Šio istorijos esminio tikslo kontekste K. Marksas ir F. Engelsas „Komunistų partijos manifeste“ suformulavo fundamentalų postulatą:„Senąją buržuazinę visuomenę su jos klasėmis ir klasių priešingumais pakeičia asociacija, kurioje laisvas kiekvieno vystymasis yra laisvo visų vystymosi sąlyga“.

Tai, deja, skamba kaip liberalų išsvajotas idealas. Bet reikalas tas, kad tai proletariato klasinės kovos už savo ir tuo pačiu visos žmonijos išsivadavimą iš kapitalo jungo rezultatas, o ne vienoda liberali laisvė „vilkams ir avims“ kapitalizmo sąlygomis. Kapitalizmas nužmogina žmogų. Jis veikia prieš istorijos vėją ir srovę. Globaliu mastu jis didina chaoso, karų ir krizių zoną, griauna tarptautinės teisės sistemą bei niveliuoja bendražmogiškos moralės normas. Todėl jis yra istorijos pasmerktas ne tik ekonomiškai, bet ir etiškai. Net ir globalinio kapitalizmo citadelėje – JAV – intelektualų ir jaunimo tarpe tikėjimas kapitalizmo sistemos pranašumais ir perspektyvomis mažėja. Marksizmas – tai realus humanizmas, kadangi remiasi gilia materialios gamybos dialektinių pokyčių analize. Deja, pats marksizmas, kaip ir bet kuri kita mokslinė teorija, turi pastoviai reaguoti į naujus faktus ir reiškinius bei nuolat vystytis ir atsinaujinti. To reikalauja ir jo metodologinė šerdis – materialistinė dialektika.

Paskelbta temoje Straipsniai | Komentarų: 2

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мы поколение застоя и распада,
Распада времени, пространства и людей.
Меж двух эпох мы на кресте распяты,
И догораем на костре идей.

И пепел наш история развеет.
Никто не станет плакать и грустить.
Ни памятников нам, ни мавзолеев, –
Одно мерцанье Млечного пути.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą