CIVILIZACINĖ GRIŪTIS

Pirmųjų XXI amžiaus dešimtmečių socialinė praktika akivaizdžiai parodė, kad Tarybų Sąjungos žlugimas buvo ne tik didžiausia praėjusio šimtmečio „geopolitinė katastrofa“, bet taip pat ir gilios civilizacinės griūties pradžia. Kaip teigia politologas Sergejus Kurginianas, tai nubloškė žmoniją keliais žingsniais atgal.

Civilizacine prasme žmonija „įgriuvo“ ne tik į laukinio kapitalizmo, bet ir į viduramžių, vergvaldystės ir netgi pirmykštės bendruomeninės santvarkos laikus. Feodalinis susiskaldymas ir nesantaika, senų ir naujų ligų epidemijos, viešos egzekucijos ir atgailavimai, slapta daugiaformatė vergų prekyba, tautų kraustymasis, lokaliniai „gentiniai“ konfliktai, masinės psichozės, ksenofobija ir terorizmas, kitaminčių persekiojimas, visokiausios sektos ir tamssus nežinojimas, mistika ir horoskopai, ekstrasensų ir burtininkų mūšiai, persirengėliai ir „dievo palaiminti“ kvaileliai, manijos ir fobijos – visa tai yra mūsų laikų tikrovė.

Socializmo / komunizmo idealų, po kurių ženklu įvyko Didžioji Spalio socialistinė revoliucija ir kuriuos savo valstybinėje statyboje bandė įgyvendinti tarybų valdžia, išdavystė žmonijai brangiai kainavo.

Išnyko liaudies masių socialinės kūrybos egzistencinė prasmė, politinė lyderystė neteko metafizinio turinio. Globalinė pasaulio tvarka degraduoja, visuomenė desocializuojasi, žmogus byra. Viskas vulgarizuota ir sutraiškyta. Pelnas tapo svarbesnis už vertybes. Kaip rašė Vladimiras Majakovskis: „Kiek idealų klodų žūsta virtuvėje ir po paklode.“

Neįvykdžiusi žmogaus pareigos šioje žemėje, žmonija pateko į istorijos „skolų duobę“. Ši istorinės būties duobė, į kurią mes visi pasinėrėme, yra gili ir plati. Joje užtenka vietos kiekvienam. Bet ir čia vyksta žiauri kova dėl išlikimo. Ne kiekvienam pavyks iš jos išlipti. Ne visoms tautoms, ne visoms valstybėms. Kažkas išeis iš proto, kažkas baigs savižudybe. Šioje „duobėje“ nutiks įvairūs dalykai, vyks savotiškas santykių užmezgimas bei performatavimas. Bet visa tai vyks ir jau vyksta civilizaciniame dugne, esant iki kelių purve ir šiukšlėse. Nėra nei į ką atsiremti, nei ko griebtis. Patys duobės gyventojai viską sužlugdė ir apteršė.

Bet, kaip sakoma, viltis miršta paskutinė. Galbūt stumdymasis duobės dugne galų gale sutvirtins po kojomis esančią žemę. Ir buvusių draugų, ir dabartinių priešų bei konkurentų lavonai kaip reikiant ją sutrombuos. Tada sušvelnės ir laiko vėjai, ir sutvirtės duobės kraštai. Kažkas prisimins senąsias vertybes ir pirmasis ant duobės krašto numes senos naujos idėjos gelbėjimosi kopėčias, kurios užsikabins ant dar likusių buvusios idėjinės didybės nuolaužų, kurios kampuotų akmens luitų pavidalu dar išliko istorinio proceso paviršiuje.

Kažkas pirmasis išlips į skaisčią ir gyvybingą saulės šviesą iš tamsios ir purvinos praeities gelmių. Daugybė sutryptų bei išsekusių taip ir pasiliks dugne. O duobės kraštai netrukus sugrius ir palaidos gulėjusius jos dugne bei dar bandančius lipti į paviršių.

Ir ant šio „broliško“ „niekieno“ kapo, išsigelbėliai pradės kurti naują gyvenimą. Tokiu paradoksaliu būdu bus realizuotas didžiojo proletarinio himno priesakas: „Naujai pasaulį atstatysim, kas buvo nieks, tas bus viskuo!“

Paskelbta temoje Komentarai | Parašykite komentarą

ELITARINĖ VALSTYBĖ arba dvigubo išnaudojimo sistema

Politologijos vadovėliuose bei žodynuose teigiama, kad panašiai kaip trys didžiausios pasaulinės religijos – krikščionybė, islamas ir budizmas, pasaulyje taip pat egzistuoja ir trys didžiausios ideologijos su įvairiomis savo atmainomis. Tai konservatizmas, liberalizmas ir socializmas.

Kadangi kiekviena ideologija turi klasinį pobūdį, tai pirmosios dvi (konservatizmas ir liberalizmas) idėjinio gyvenimo lygmenyje apibendrina ir pagrindžia socialinį – ekonominį kapitalo interesą (faktiškai, tai dvi vieno medalio pusės), o trečioji (socializmas) – darbo. Socializmas – tai alternatyva ir konservatizmui, ir liberalizmui.

Pagrindinių kapitalizmo ideologijų tarpusavio santykiai per visą šios išnaudotojiškos santvarkos istorinį egzistavimą iki šiol skleidžia pamatinę buržuazinės demokratijos iliuziją – esą, ji garantuoja laisvą žmogaus pasirinkimą bent iš dviejų variantų. Bet iš esmės yra tik vienas „pasirinkimas“ – kapitalizmas.

Teigiama, kad dabartinė globalaus kapitalizmo ekonomika ir visuomeninis gyvenimas remiasi neoliberalizmo ideologine doktrina. Jeigu konservatizmas siekia „užkonservuoti“ „prigimtinę“ žmonių nelygybę, patriarchalinės šeimos tradicijas bei valstybės nustatytą ir reguliuojamą socialinę tvarką, tai liberalizmas propaguoja laisvės, lygybės ir nevaržomos ekonominės rinkos idėjas. Kaip rašė ekonominio liberalizmo ideologas M. Fridmanas: „Liberalas daugiausiai bijo valstybinės valdžios koncentracijos“. (Friedman M. Capitalizm and democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1962, p. 39).

Tačiau K. Markso atrastas pamatinis kapitalistinės ekonomikos pridėtinės vertės dėsnis atskleidė liberalios „laisvės ir lygybės“ dialektinę transformaciją į nelaisvę ir nelygybę tiek nacionaliniu, tiek globaliu mastu. Skirtumas tarp pasaulio turtuolių bei turtingiausių šalių ir skurdžiausių pasaulio sluoksnių bei valstybių nuolat didėja. Vos 26 milijardieriai valdo tiek turto, kiek turi pusė likusio pasaulio gyventojų.

Tokiu būdu, liberalizmas praktiškai įgyvendino pagrindinį konservatizmo tikslą – užtikrinti socialinę-ekonominę tvarką visuomenėje, pagrįstą „prigimtine“ žmonių nelygybe bei išskirtine valdančio elito padėtimi.

Kita vertus, po praeito amžiaus 1930-jų metų Didžiosios depresijos laikų baigėsi ir laisvosios rinkos epocha. Žinomas kultūrologas F. Džeimisonas teigia: “Laisvoji rinka turėjo suvaidinti policininko vaidmenį, kuris gali apginti mus nuo Stalino, bet vėliau atsirado įtarimas, kad Stalinas, tai tiesiog JAV prezidento Ruzvelto slapyvardis“. (Ф. Джеймисон. Постмодернизм или Культурная логика позднего капитализма. М. Из-во института Гайдара, 2019, с. 535).

Nuo tų laikų neoliberalizmas iš esmės liko tik iliuziniu-ideologiniu miražu, o neokonservatizmas – tikrovėje egzistuojančiu ekonominiu reiškiniu. Bet postmodernistiniame visuomeniniame diskurse viskas pateikiama arba atvirkščiai, arba iškreiptai. Dėl šios aplinkybės kyla ir dabartiniai taip vadinami dvigubi standartai ar post-tiesos ir „feikinių“ naujienų reiškiniai.

Šiandien mes gyvename ne laisvos rinkos, o transnacionalinių monopolijų ir nacionalinių oligopolijų kapitalizmo sąlygomis. Monopolija ir oligopolija yra visiškos laisvos rinkos priešingybės. Tai savotiški planinės ekonomikos surogatai, kurie tarnauja stambaus kapitalo interesams. Kapitalistinis planavimas vyksta monopolistinių bei oligopolinių firmų ir korporacijų viduje ir išorėje. Samdomo darbo organizavimo kokybe bei represinės darbuotojų kontrolės mastais jos ženkliai pranoksta bet kurią valstybinę įmonę.

Šiais laikais tenka kalbėti ne tiek apie „nematomą rinkos ranką“, kiek apie „matomą valstybės ranką“ su visomis jos represinemis struktūromis ir spectarnybomis. Dabartinio neoliberalizmo sistemoje būtent valstybė vaidina centrinį vaidmenį, kas vėlgi sutapatina liberalizmą ir konservatizmą. Transnacionalinis kapitalas šiai dienai visiškai įtvirtino savo hegemoniją nacionalinių valstybių lygmenyje, o vyriausybes pavertė jo interesus tenkinančiu įrankiu.

Faktiškai dabartinis finansinis kapitalas ir valstybė sudaro vieną visumą. Privatus verslas su valstybės palaiminimu skverbiasi į tas sritis, kurios ankščiau nebuvo pelno siekiančio verslo akiratyje ir priklausė išimtinei valstybės kompetencijai: socialinis draudimas, saugumo stuktūros, sveikatos apsauga, kultūra, švietimas, ekologija, kariuomenė ir kt. Ypač pelninga tampa šou-biznio, sporto bei interneto sfera. O pati valstybė virto savotišku „kolektyviniu kapitalistu“, tenkinančiu stambaus kapitalo siekius bei interesus, ar tiesiog pati yra įvairių verslo projektų subjektu ir paskirsto pridėtinę vertę tarp savų biurokratų-kapitalistų bei įvairių oligarchinių struktūrų.

Šiame kontekste galima teigti, kad Lietuvoje, kaip ir visoje ES, tarp stambaus kapitalo savininkų ir politinio-biurokratinio elito jau galutinai susiformavo savotiškas „visuomeninis susitarimas“ ir „darbo pasidalijimas“. Stambaus transnacionalinio bei nacionalinio kapitalo savininkai priiminėja lemiamus strateginius sprendimus, o politikai bei valdininkai teisiškai ir „demokratiškai“ juos apipavidalina, gaudami už tai atitinkamus dividendus.

Taigi, dabartinės socialinės sistemos sąlygomis dirbantieji ir visi mokesčių mokėtojai susidūria su dvigubo išnaudojimo situacija. Iš vienos pusės, juos išnaudoja privatus kapitalas, o iš kitos – dar ir kapitalistinė valstybė. Be pelno, darbininkai sukuria kapitalistui dar ir viršpelnį valstybinio biudžeto sąskaita, o biurokratui-politikui, šalia išmokomos algos dar primoka ir jo pelną, kuris „nubyra“ nuo bankinių kapitalo sąskaitų.

Tokiu būdu dvi pagrindinės kapitalizmo ideologijos – konservatizmas ir liberalizmas – manipuliuodamos savo tariama priešprieša puikiai užtikrina dvigubą darbo žmonių išnaudojimą. Konservatorių, liberalų ir prisiplakusių prie jų socialdemokratų pastangomis Lietuvoje sukurta elitarinė valstybė. Dabartinė elitinė valdančioji klasė gyvena ir dirba „socializmo/komunizmo“ sąlygose, o likusią visuomenės dalį verčia murkdytis konkurencinėje konservatoriškai liberalios arba liberaliai konservatoriškos kapitalistinės rinkos baloje.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

КЛИМАТ

Сугробы родины моей
Я помню с детских моих дней.

В них мы ныряли головой,
Трамплином был забор любой.

Теперь такого снега
Уж не дождёшься с неба.

Теперь у нас зима
Совсем сошла с ума.

То дождь, то гололёд,
А то по лужам вброд.

Переменился климат.
И у природы климакс.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ОБВАЛ

Социальная практика первых десятилетий XXI века со всей очевидностью показала, что крушение Советского Союза стало не только крупнейшей „геополитической катастрофой“ прошлого века, но и началом глубокого цивилизационного обвала. Как утверждает политолог Сергей Кургинян, это отбросило человечество на несколько шагов назад.

В цивилизационном плане человечество “обвалилось“ не только во времена дикого капитализма, но и во времена средневековья, рабовладения и даже первобытно-общинного строя. Феодальная раздробленность и распри,эпидемии старых и новых болезней, публичные казни и покаяния, тайная разноформатная работорговля, переселение народов, локальные „межплеменные“ конфликты, массовые психозы, ксенофобия и терроризм, преследования инакомыслящих, всевозможные секты и невежество, мистика и гороскопы, битвы экстрасенсов и колдунов,ряженые и юродивые, мании и фобии – всё это реальность нашего времени.

Предательство идеалов социализма/коммунизма, под знаком которых произошла Великая Октябрьская социалистическая революция и которые пыталась реализовать советская власть в своём государственом строительстве, дорого обходится человечеству.

Исчез экзистенциальный смысл социального творчества народных масс, политическое лидерство лишилось метафизического содержания. Глобальный миропорядок деградирует, общество десоциализируется, человек рушится. Всё опошлилось, все измельчали. Цены стали важнее ценностей. Как писал В. Маяковский: „Скольким идеалам смерть на кухне и под одеялом“.

За неисполнение долга человека на этой земле человечество оказалось в „долговой яме“ истории. Эта яма исторического бытия, в которую все мы угодили – глубока и широка. В ней хватит места каждому. Но и здесь предстоит жестокая борьбы за существование. Не каждому удасться из неё выбраться. Не всем народам, не всем государствам. Кто-то сойдёт с ума, кто-то покончит самоубийством. В этой „яме“ будут происходить разные события, вестись некое копошение, переформатирование отношений. Но всё это будет совершаться и уже совершается на цивилизационном дне, по колено в грязи и отбросах. Здесь не на что опереться и не за что ухватится. Обитатели ямы сами всё развалили и обгадили.

Но как говорится, надежда умирает последней. Возможно толкотня на дне ямы в конце концов как-то укрепит почву под ногами. Да и трупы соратников и конкурентов её как следует утрамбуют. Затем ветры времени и стены ямы сделают более пологими. Кто-то вспомнит про прежние ценности и первым забросит спасительную верёвочную лестницу новой старой идеи на край обрыва и она там зацепится за ещё оставшиеся кое-где угловатые обломки былого идейного величия, которые исковерканными валунами всё ещё лежат на поверхности исторического процесса.

Кто-то начнёт первым выкарабкиваться на белый и высокий солнечный свет из тёмной и грязной глубины прошлого. Множество затоптанных и обессиливших так и останется на дне. Да и края ямы вскоре обвалятся и окончательно похоронят лежащих на её дне и карабкающихся по её стенам.

И на этой общей „братской“ и „ничейной“ могиле те, кто выбрался, начнут строить новую жизнь. Таким парадоксальным образом реализуется завет великого пролетарского гимна: „Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!“.

Paskelbta temoje Статьи | Parašykite komentarą

TEORIŠKOS TEORIJOS TEORIJA (Beveik rimtai)

Gyveno kartą inteligentas. Kaip ir pridera šio garbingo luomo atstovui, pagrindinis jo darbas buvo kurti įvairias teorijas. Teorijų diapazonas buvo gana platus – nuo neišvengiamos pasaulio pabaigos koncepcijos iki skiepų kenksmingumo žmogaus sveikatai postulato.

Vienu žodžiu, jis turėjo savo teoriją visiems gyvenimo atvejams. Politikos teoriją, šeimos teoriją, žmogaus teoriją, alaus teoriją, grybo teoriją, katės teoriją, cepelinų teoriją ir net teorijos neturėjimo teoriją. Teoretizavimas buvo jo pagrindinis praktinis darbas. Jeigu koks gyvenimiškas atvejis neatitikdavo teorijai, teoretikas tuoj pat sukurdavo naują teoriją – neatitikimo teoriją.

Teorijos ir praktikos santykį teoretikas suvokė kaip teorinę praktiką. Taip pat jis suvokė, kad, deja, ne kiekviena teorinė praktika yra teoriška. Teorinė praktika – tai procesas, a teoriška teorinė praktika – tai rezultatas, kuris teoriškai apibendrina viską kas vyksta šiame pasaulyje.

Vieną kartą jis susidūrė su itin antiteorišku teorijos nepaisymu gyvenimo praktikoje – žmona, su kuria jis kartu išgyveno 30 metų, visiškai netikėtai išsiskyrė su teoretiku ir nuėjo gyventi pas kaimyną – neteorišką praktiką. Tai buvo rimtas smūgis visoms teoretiko teorijoms. Nes teoriškai toks dalykas išvis negalėjo atsitikti. Tai netilpo į jokios teorijos rėmus. Net ir neatitikimo teorija nenumatė tokio neatitinkančio šiai teorijai atvejo. Šioje vietoje buvo reikalingas kažkoks teorinis proveržis.

Ir teoretikas įvykdė teorinę revoliuciją. Jis išteoretizavo teoriškos teorijos teoriją (TTT). Pagal ją kiekvienas nukrypimas ar neatitikimas, neatitinkantis neatitikimo teorijai, turėjo atitikti neatitinkančio neatitikimo teorijai. Jeigu žmona paliko teoretiką, reiškia teoriškai ji neatitiko teorijai. Bet jeigu ji tuo pačiu išėjo pas praktiką, reiškia praktiškai ji atitiko neatitinkančio neatitikimo teorijai. Tokiu būdu viskas sukasi tame pačiame teorinio teoretizavimo rate ir atitinka naujai teoriškos teorijos teorijai. TTT – štai kur tiesos kriterijus.

Reikalas tas, kad ne kiekvena teorija yra teoriška. Žmonos išėjimą pas kaimyną nepaaiškinsi kažkokiomis žemiškomis merkantilizmo teorijomis. Neva, kaimynas turi nuosavą verslą, namą, mašiną, plaštakių kolekciją ir nuolat keliauja po įvairius egzotiškus kraštus. Tuo tarpu teoretikas turi tik 2-jų kambarių butą blokiniame daugiabutyje, kuriame net virtuvė ir tualetas paversti biblioteka. Tokia paprasta teorija būtų neteoriška. Teoriška teorija visada turi remtis mažų mažiausia Aristotelio ir Hegelio įžvalgomis bei sąvokomis. Žmonos poelgis – tai būties metafizikos prieštaringo neatitikimo transcendentinių apercepcijų konvergencijos teorijai.

Įvykdęs tokį teorinį proveržį teoretikas atsiduso lengviau. Teoriškai viską galima teoriškai paaiškinti, reikia tik daug ir įtemptai dirbti – nuolat teoretizuoti. Tada teoriškai galima įveikti visus gyvenimiškus antiteorinius neatitikimus. Nes, kaip pasakė vienas praktiškas teoretikas, pats praktiškiausias dalykas – tai teoriškai teoriška teorija.

Paskelbta temoje Ironiška politologija | Parašykite komentarą

ОСОБЕННОСТИ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1918 ГОДА В ЛИТВЕ

(Доклад на Международной научно-практической конференции «Поражения социалистических/пролетарских революций первой четверти XX века в Европе: преждевременность революций или незрелость европейских обществ?»)

Санкт — Петербург, Дом Плеханова

2019-11-16

Пролетарская социалистическая революция 1918 года в Литве, как, впрочем, и в других европейских странах того времени, произошла непосредственно под влиянием и в русле идей Великой Октябрьской социалистической революции в России. Вместе с тем специфика конкретно – исторической обстановки в Литве определила и ряд особенностей произошедшей здесь пролетарской революции, её возникновения, течения и последующего поражения. В этом контексте можно обратить внимание на некоторые актуальные и для сегодняшней революционной практики моменты.

Историческая ситуация. Ход и течение пролетарской революции в Литве во многом определялись её историческими связями с Россией. Литва 120 лет (1795-1915) находилась в составе Российской империи, а уже на второй год первой мировой войны была оккупирована немецкой армией. Местные жители в основной своей массе были недовольны осуществляемыми оккупационными властями реквизициями, разного рода налогами, высокомерным отношением немецкой администрации к литовцам и ждали возвращения России. Можно сказать, что достаточно распространённый и в современной Литве тезис „При русских было лучше“, имеет давнюю историю. Недовольство рабочих и крестьян своим бесправным положением привело к сопротивлению, росту забастовок в городах, саботажу и партизанским действиям в деревне. В народных массах зарождалась идея о свержении властного режима по примеру октябрьских событий в России. В среде же литовских политиков и интеллигентов того времени произошёл раскол. Часть их оставалась лояльной России, а часть переориентировалась на сотрудничество с Германией.

Социальная ситуация. Социальный авангард революции уже в то время определялся не в терминах „большинство – меньшинство“, а с точки зрения политической активности. Литва в основном была аграрным краем, но в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и некоторых других городах было немало промышленных предприятий, рабочие которых имели уже и опыт участия в революции 1905 года. В частности, в знак протеста в связи с событиями „кровавого воскресенья“ в Санкт-Петербурге местные рабочие провели целую серию стачек и забастовок, участвовали они и во всеобщей политической стачке 1905 года, а местные крестьяне разгоняли назначенных царским режимом чиновников в уездах и избирали своих представителей. Позже идеи Октябрьской революции всколыхнули революционно настроенные рабоче-крестьянские слои, которые поднялись на борьбу с немецкими оккупантами и местной буржуазией. В 1918 году сложилась объективная основа для соединения в единое движение борьбы за национальное и социальное освобождение.

Политическая ситуация. Значительная часть литовской интеллигенции и политиков того времени находились под влиянием марксистских организаций России. Революционные литовские марксисты при поддержке российских революционеров провели организационную работу по созданию Коммунистической партии Литвы. Значительную роль при этом сыграли как местные марксисты (П. Эйдукявичюс, К. Кернович, С. Грибас, И. Гашка и др.), так и вернувшиеся из эмиграции члены ленинской партии большевиков (К. Пожела, А. Драбавичюте, Й. Думша и др.). Общее руководство при этом осуществляла литовская секция Центрального бюро РКП (б) во главе с В. Капсукасом и З. Ангаретисом. 1-3 октября 1918 года прошёл первый учредительный съезд Коммунистической партии Литвы и Белоруссии, которая в дальнейшем и и провела всю политическую работу по установление Советской власти в Литве и созданию первой Литовской советской социалистической республики во главе с В. Мицкявичюсом – Капсукасом (немецкая оккупационная администрация была общей для Литвы и Белоруссии, поэтому и многие общественно-политические организации сопротивления того времени создавались исходя из этой реальности). Правительство Мицкявичюса -Капсукаса 19 декабря 1918 года провозгласило Манифест, в котором заявило о низвержении немецкой оккупационной власти., роспуске буржуазного Совета и передаче власти Советам рабочих депутатов. ЛССР уже 22 декабря 1918 года была признана декретом Советской России за подписью В. Ленина.

Тактическая борьба. Основные события того времени разворачивались в столице Литвы Вильнюсе, который был оккупирован немецкой армией и в условиях деятельности созданной под патронажем германской администрации Литовской Тарибы (Совета), которая 16 февраля 1918 года провозгласила создание независимого Литовского государства, от которого и ведёт свою родословную нынешняя Литовская республика. В Вильнюсе на то время действовала достаточно влиятельная ячейка социал-демократической партии Литвы, лидеры которой М. Биржишка и С. Кайрис как раз и входили в состав буржуазной Тарибы. В составе СДПЛ стала проявлять себя революционно настроенная группа „мятежников“, которая 22 марта 1918 года провела свою конференцию и решила создать собственную партию – социал-демократическую партию Литвы и Белоруссию. Параллельно с этими событиями в Вильнюсе сформировалась и первая Коммунистическая ячейка из 5 человек ( А. Драбавичюте, К. Кернович, Й. Лицкявичюс, Б. Вербицкас, З. Масюкявичюс). Активно действовали Вильнюсские меньшевики, эсеры и бундовцы. Таким образом началась борьба разных политико-идеологических платформ и одновременно межпартийная координация, которая вылилось в сотрудничество различных левых организаций и созданию общей Избирательной комиссии по выборам Вильнюсского Совета рабочих депутатов. Этот Совет в декабре 1918 года был избран и коммунисты в нём получили большинство мест. Решающую роль при этом сыграла их принципиальная позиция по отношению и к буржуазной литовской Тарибе, и к оккупационной германской власти.

Ошибки литовских коммунистов. КПЛ допустила стратегические ошибки прежде всего в национальном, аграрном и военном вопросах. В своих революционных реформах правительство В. Мицкявичюса-Капсукаса по существо просто копировало декреты Советской России, зачастую не принимая во внимание национальные традиции и историческое особенности развития Литвы. Молодые литовские марксисты недостаточно глубоко владели марксистской диалектикой и не всегда понимали суть ленинской национальной политики. В аграрном вопросе не учитывалась роль, положение и интересы средних и зажиточных крестьянских хозяйств, на которые традиционно опиралось хуторское хозяйство аграрной Литвы. Эти крестьянские слои в большей степени поддерживали буржуазную Тарибу, которая пообещала землю всем, кто на ней работает. В военных делах акцент в основном делался на освободительную революционную миссию Красной Армии, а не на создание национальных Вооружённых сил. В этих условиях Ленин даже предлагал больше литовцев призывать в Красную Армию, но В. Мицкявичюс- Капсукас воспротивился этому, опасаясь, что такой шаг уменьшит поддержку его правительства. Всё это происходило на фоне продолжающихся с переменным успехом военных действий между частями Красной Армии, немецкими войсками и польскими вооружёнными формированиями на территории Литвы. Таки образом вся эта совокупность причин и привела к сужению социальной базы пролетарской революции и поражению первой Литовской Советской социалистической республики. 20 июля 1920 года Советская Россия была вынуждена признать новую реальность и подписать мирный договор с буржуазной Литовской республикой.

Выводы. Обобщая можно сказать, что 1918-1919 года в Литве, как впрочем и в других окраинах бывшей Российской империи, были весьма бурными. На территории Литвы сложилось фактическое двоевластие – здесь существовали и действовали два социально противоположных правительства – буржуазная Тариба и Советская власть. Обе эти власти не были полностью национально – самостоятельными акторами истории и в связи с этим на первый план революционной борьбы выходили прежде всего классовые интересы определённых социальных групп. Тариба получала поддержку со стороны оккупационной немецкой администрации, а рабочее правительство В. Мицкявичюса- Капсукаса со стороны социалистической России. И если второе вполне укладывается в идеологическую доктрину пролетарского интернационализма, то первое следует расценивать как акт национально-исторического предательства и коллаборационизма литовской буржуазии.

Эта диалектика революционной борьбы 1918-1919 гг. и предопределила всю дальнейшую историю Литвы XX века вплоть до наших дней.
–————————————
Литература

1. R. Šarmaitis. Lietuvos revoliucionieriai. Vilnius, 1988
2. V. Kapsukas. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų valdžia. Vilnius, 1958
3. Z. Angarietis. LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lietuvoje (1918-1919 m.). Vilnius, 1962
4. B. Vaitkevičius. Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918-1919 metais. Vilnius, 1967
5. М.Бурокявичюс. Классовая борьба в Литве. М. 2010

Paskelbta temoje Статьи | Parašykite komentarą

EUROPOS SĄJUNGA: perspektyvos ir alternatyvos

Europos Sąjunga (The European Union) – tai unikalus reiškinys, kuris jungia savyje tarptautinės organizacijos ir daugiatautės valstybės požymius, bet kartu nėra nei vienas, nei kitas derinys. ES taip pat nėra tarptautinės viešosios teisės subjektas (pavyzdžiui, nėra STO narė), bet turi teisę dalyvauti visuose tarptautiniuose santykiuose. Toks prieštaringas dvilypumas lemia šios organizacijos turinį, funkcionavimą, vystymosi tendencijas ir tolimesnes perspektyvas.

Ištakos

Vieningos Europos idėja turi gilias šaknis – pats Europos pavadinimas kildinamas iš vieno graikų mitologijos personažo vardo. Suvienyti senąjį žemyną buvo bandoma seniai ir įvairiais būdais. Iki šiol dažniausiai krauju ir kalaviju. Ir dažniausia “iš viršaus”: Senovės Romos imperatoriai, Karolis Didysis, Napoleonas, Hitleris. XX amžiuje Stalinas ir Čerčilis padalijo ir suvienijo Rytų (socialistinę) ir Vakarų (kapitalistinę) Europos dalis. Europa tapo bipoliarine ir tai turėjo savo pranašumą bei neigiamų pasėkmių žemyno tautoms. Dabartinė Europos Sąjunga susikūrė ir vystosi kaip pokarinis Vakarų Europos modelis, kuris plėtojamas ir į buvusias socialistines rytietiškas europietiškas valstybes.

Kaip žinia, ES kūrimas prasidėjo nuo 1950 metų, kai Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pasiūlė sukurti Vokietijos ir Prancūzijos Anglies ir Plieno sąjungą. Vėliau prie šių dviejų valstybių prisijungė Italija bei Beneliukso šalys. Taigi, pirmame etape ES vystymasis buvo paremtas grynai ekonominiais motyvais ir ES integracija buvo ekonomiškai pagrįstas procesas. Viskas pasikeitė po 1991 metų, kai sugriuvo TSRS ir subyrėjo socialistinių šalių blokas. Spaudžiama pirmiausia anglosaksų Europos Sąjunga savo tolimesnėje plėtroje pradėjo vadovautis jau ne ekonominiais, o politiniais interesais. Ir tai tapo jos giluminės krizės ar net galimos pabaigos pradžia.

„Miestas“ ir „kaimas“

Šiandien periferinės ES valstybės, kurios buvo priimtos į Europos Sąjungos sudėtį būtent dėl politinių sumetimų, tapo faktiškai „globaliniu europiniu kaimu“, kuris teikia išsivysčiusiam „centrui-miestui“ pigią darbo jėgą bei žaliavas ir gauna už tai mainais brangias pramonines prekes ir paslaugas. Kad jos būtų įperkamos, reikia pirmiausia nors šiek tiek išlyginti socialinio-ekonominio vystymosi parametrus bei tinkamai sutvarkyti bankinio kreditavimo sistemą. Šiam tikslui, o taipogi kitoms regioninio ir socialinio vystymosi reikmėms periferinės valstybės gaudavo iš ES struktūrinių fondų nemažas dotacijas. Pavyzdžiui, per 2005-2012 metų laikotarpį į šias šalis buvo pripumpuota 160 milijardų eurų. 2013–2020 metų laikotarpiui Centrinės ir Rytų Europos Sąjungos šalims numatoma skirti apie 360 milijardų eurų. Deja, šis šaltinis sparčiai senka ir pagal naująjį 2021–2027 metų ES biudžetinį planą daugelio Europos periferijos šalių, įskaitant Baltijos valstybes, finansavimas bus žymiai sumažintas.

ES struktūriniai fondai, kurie skiriami neturtingų ES šalių palaikymui, formuojami ne iš dangaus. Juos formuoja turtingiausios šalys, pirmiausia Vokietija, Prancūzija, Italija, Olandija ir Švedija. Šia prasme ES valstybes galima suskirstyti į 2 pagrindines grupes: tas, kurios daugiau sumoka į bendrą ES biudžetą, ir tas, kurios daugiau gauna iš jo. Pavyzdžiui, Lietuvos įnašas į bendrą ES biudžetą tesudaro 0,12 proc. jo struktūros, o Vokietijos – apie 21 proc. Dotacinės valstybės, tarp jų ir Lietuva, per visą buvimo ES sudėtyje laikotarpį gaudavo žymiai daugiau nei pačios sumokėdavo. Lietuva iš ES struktūrinių fondų formuodavo ir dar tebeformuoja apie 25 – 30% savo metinio biudžeto.

Aišku, kad toks „altruistinis“ ES ekonomikos modelis, kuris buvo padiktuotas ne ekonominės logikos, o politinių interesų sumetimais, negali tęstis amžinai. Šalys – donorės pastaruoju laikotarpiu susidūrė su rimtomis problemomis. Tai ciklinė ekonominė–finansinė krizė, nekontroliuojamas emigrantų antplūdis, teroristiniai išpuoliai, savų gyventojų nepasitenkinimas esama padėtimi, patriotinių ir nacionalistinių nuotaikų bei organizacijų stiprėjimas, ekonominės sankcijos Rusijos atžvilgiu bei atsakomasis šios šalies embargas ES produkcijai, bendras protrekcionistinis globalinio vystymosi trendas link nacionalinių ekonominių bei valstybinių interesų dominavimo.

Rimtos problemos purto ir periferines ES valstybes. Milžiniška darbo jėgos emigracija, ES struktūrinių lėšų iššvaistymas ir tiesioginis išvogimas, didėjanti turtinė ir socialinė diferenciacija, skurdo augimas, visuomenės senėjimas, politiniai skandalai ir nestabilumas, visuomeninės erdvės militarizavimas ir elito korupcija, jo fobijos ir manijos, žodžio ir informacijos laisvės ribojimai, dvasinis ir moralinis degradavimas – visa tai ES „kaimo“ kasdienybė.

Iki šios dienos nesimato jokių perspektyvų, kad artimojoje ateityje giluminiai ES „kaimo ir miesto“ skirtumai išsitrintų. Sakoma, kad nuo ekonomikos globalizavimo laimi tik apie 10% turtingiausių planetos gyventojų. Panašiai atsitiko ir su ES ekonomine integracija. Jos variklis – tai stambus kosmopolitinis kapitalas, kuris ir gavo iš to didžiausius pelnus. Bet reikalas tas, kad struktūrinių ES fondų lėšos dalinamos ne iš kapitalo pelnų, o iš biudžeto, tai yra visų mokesčių mokėtojų sąskaita. Tokiu būdu gaunasi, kad „altruistiškai“ Europos Sąjungos ekonominei politikai aukojasi ne kapitalas, o paprasti daugiau išsivysčiusių ES šalių gyventojai.

Kita vertus, periferinės šalys taip ir nesugebėjo deramai pasinaudoti ES dotacijomis. Žinoma, kai kas padaryta. Suremontuoti keliai, sutvarkytos „vitrininės“ miestų ir miestelių gatvės, renovuotos kai kur mokyklos ir poliklinikos, paremtas smulkus bei vidutinis verslas, sukurtos naujos darbo vietos, padaryti kiti darbai. Bet esminiai savarankiško ekonominio ir socialinio vystymosi klausimai taip ir neišspręsti. Pagal visus ekonomikos ir socialinės saugos rodiklius ES „kaimo“ (tame tarpe ir Lietuvos) valstybės taip ir lieka paskutiniojoje vietoje. Eurostato duomenimis valandinis bei minimalus darbo užmokestis mūsų šalyje vienas žemiausių ES. Panaši situacija su pensijomis, stipendijomis, pašalpomis ir kitomis socialinėmis išmokomis. Lietuva tarp Europos Sąjungos šalių užima priešpaskutinę (po Airijos) vietą dėl išlaidų socialinei apsaugai. Beveik trečdalis Lietuvos žmonių gyvena ties ar už skurdo ribos. Daugiau kaip 100 tūkstančių dirbančiųjų Lietuvoje gauna minimalų atlyginimą. Pagal pajamų nelygybę Lietuva tapo viena prasčiausių ES šalių. Nedarbo ir korupcijos lygis mūsuose – irgi vienas aukščiausių Europos Sąjungoje. Mūsų valstybė šiandien dėl imigracijos mastų atsidūrė greičiausiai nykstančių pasaulio valstybių sąraše. Lietuva užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje ir Europoje pagal savižudybių ir alkoholio vartojimo mastus.

ES fundamentas

Taigi, ES ekonomika ir socialinis gyvenimas, ES fundamentas, skyla perpus. Tuo pačiu tai skaldo ir skandina visą ES konstrukciją ir atskiros šalys pagal savo interesus pradeda ieškoti lokalaus išsigelbėjimo arba pavieniui, arba besivienijant į atskiras grupes. Vokietija ir Prancūzija 2019 metų pradžioje pasirašė taip vadinamą „Acheno sutartį“, kuri numato stiprinti integracinius dviejų valstybių ryšius ekonomikos bei gynybos srityse. Taip pat numatyta sudaryti bendrą parlamentinę Asamblėją, į kurią bus deleguota po 50 vokiečių ir prancūzų deputatų. Faktiškai tai alternatyvaus Europarlamento sukūrimas. ES viduje kuriasi arba jau egzistuoja ir kiti grupiniai deriniai, pavyzdžiui Vyšegrado grupė bei kt. Visa tai byloja apie Europos dezintegracijos ir regionalizacijos procesus, kurie šiandien keičia amerikonizuotos globalizacijos tendencijas.

Fundamentinis ES „plyšys“ – tai pamatinis „statybinis brokas“. Jį kažkaip „suklijuoti“ galima tik laikinai. Bet iš esmės suremontuoti ES pastatą įmanoma tik 2 būdais: demontuoti seną fundamentą ir sukonstruoti vientisą, tvirtą naują ekonominį pagrindą arba panaudojant kažkokias naujas dar nematytas politinėje rinkoje technologijas ir medžiagas kiek įmanoma kokybiškiau „suvirinti“ esamą plyšį, pridengiant visa tai patraukliu „politiniu tinku“.

Esamo plyšio „užtinkavimas“ šiandien yra dominuojanti ES išsigelbėjimo idėja. Politinis šios idėjos apipavidalinimas – „dviejų arba skirtingų greičių“ Europos Sąjunga. Šios politinės linijos realizavimas dabartiniame etape tenkina ir Europos kapitalistus ir jų interesus aptarnaujančius politikus-biurokratus. Vieni jau susikūrė palankią strateginę erdvę savo bizniui, turint omenyje pigią darbo jėgą bei kitokius resursus ir naujas prekių rinkas periferinėse šalyse, kiti – tokio kompromiso pagalba užsitikrina sau gerai apmokamas darbo vietas įvairiose ES struktūrose bei įspūdingas socialines garantijas, kurios išlieka visam gyvenimui.

Bet iš esmės – tai tik laikinas sprendimas. Ir apie tai byloja vis stiprėjančios ES išcentrinės jėgos, nacionalistinių bei ekstremistinių politinių organizacijų ir lyderių populiarumas, rasistinės bei ksenofobinės nuotaikos, prekybinio protekcionizmo idėjos, nauji tarpvalstybiniai deriniai, lokaliniai karai ir konfliktai visame pasaulyje ir Europoje.
Kitas kelias

Europos Sąjungos laukia sudėtingi laikai, kurie gali pasibaigti arba jos subyrėjimu ir tada skęstančiųjų išsigelbėjimas taps pačių skęstančiųjų reikalu, arba jos transformacija link „Vokietijos-Prancūzijos sąjungos“, prie kurios galimai prisišlies ir kokie nors šių valstybių satelitai.

Bet kuriuo atveju, apie kokį nors „savarankiškumą, lygiateisiškumą, teisingumą ir subsidiarumą“ šioje ES kalbėti būtų naivu. Kaip rodo „Brexito“ peripetijos, net išstoti iš dabartinės „savanoriškos sąjungos“ yra problematiškas dalykas.

Ar yra koks kitas Europos vienijimosi kelias, kuris sudarytų alternatyvą dabartinei ES kaip stambaus transnacionalinio kapitalo projektui? Ekonomine prasme šiandien Europos vienijimasis – tai objektyvus ir neišvengiamas darinys. Europos gamybinės jėgos jau seniai peraugo nacionalines valstybines sienas ir reikalauja naujų stambesnių organizacinių gamybinių santykių formų.

Šia ekonomine aplinkybe pirmiausia pasinaudojo tarptautinis globalinis kapitalas, kuris ir sukūrė ES. Politiniame lygmenyje šį projektą „stūmė“ liberalai, konservatoriai ir socialdemokratai, nes visos šios politinės srovės dabartinėmis sąlygomis būtent ir atstovauja stambaus kapitalo interesams. Socialdemokratai, kurie beveik visą pokario laikotarpį turėjo valdžią daugumoje Vakarų Europos šalių bei vis „tobulino“ kapitalizmą, jau seniai atsisakė autentiško ir kūrybiško marksizmo ideologijos. Kaip dar prieš 20 metų rašė žinomas Vakarų publicistas Ignasio Ramone: ”Dėl savo teorinio tuštumo ir oportunizmo Europos socialdemokratai tapo paklusniais neoliberalistinės ideologijos gynėjais ir vykdytojais. Jie prarado savo orientyrus ir nebeturi savarankiško teorinio pagrindo. Teorijos, kuriomis jie vadovaujasi (E. Gidenso “Trečiasis kelias” arba B. Chonbaho “Geresnis pasirinkimas”),- tai iš esmės liberalistinės teorijos.” (Šaltinis: La Monde, 1999, balandis).

Socialdemokratai puikiai „įsipaišė“ į esamą sistemą ir gauna iš jos atitinkamus dividendus įvairiausių finansinių, politinių ir institucinių privilegijų pavidalu. Lietuvoje jie kelius kartus turėdami parlamentinę daugumą taip ir nesugebėjo įvesti progresinės mokesčių sistemos, o per paskutinę savo kadenciją net inicijavo darbuotojų teises ribojantį naują liberalų darbo kodeksą.

Kitas kelias – tai tikrų kairiųjų, liaudiškų bei demokratinių partijų vadovavimas integraciniams Europos procesams, kuris vyktų visuomeninės nuosavybės ir planinės ekonominės raidos pagrindu, užtikrintų darbo žmonių teises, solidarumą ir savivaldą, valstybinį suverenitetą ir nacionalinį savitumą, liaudišką demokratiją ir kultūrinę įvairovę, tautų draugystę ir taikų sambūvį, skatintų natūralius bei vaisingus bendradarbiavimo ir internacionalizavimo procesus, kurie kyla iš giluminių žmonijos vystymosi tendencijų.

Tik toks kelias gali sustabdyti iš kapitalo prigimties išplaukiančią dabartinę priverstinę civilizacinės ekspansijos, tautinės asimiliacijos, socialinės – turtinės diferenciacijos bei nelygybės politiką.

Marksizmas ir Europos Sąjunga

Visa tai verčia sugrįžti prie mokslinės marksistinės metodologijos, nagrinėjant ES esmę ir perspektyvas. Marksizmas iš pat pradžių ir pagal savo ištakas buvo ir lieka internacionalinis reiškinys. Gamybinių jėgų ir išvis istorijos internacionalizavimas, arba kaip dabar madinga sakyti, globalizavimas, – tai tas pirmasis objektyvus pagrindas, kuriuo rėmėsi K. Markso metodologija ir teorija. Antras pagrindas- objektyvus gamybos procesų visuomenėjimas ir nuosavybės formų pasikeitimas. Todėl marksizmo klasikai dvejopai analizavo ir vertino Europos vienijimosi tendencijas. Žmonija objektyviai turi susivienyti į vieną visumą, bet svarbu kokiu socialiniu pagrindu ji bus suvienyta. K. Marksas manė, kad socializmas nugalės vienu metu visose išvystytose Europos valstybėse. Bet reikalai pakrypo kitaip ir beveik visą XX amžių Europos gyvavimą ženklino kapitalizmo ir socializmo priešprieša.

V. Leninas savo veikale “Dėl suvienytų Europos valstybių šūkio” rašė, kad kapitalizmo sąlygomis ekonominiu požiūriu suvienyta Europa arba neįmanoma, arba ji bus reakcinga. Šioje struktūroje pelnas bus dalijamas “pagal kapitalą” ir joje dominuos 3 pagrindinės Europos valstybės – Didžioji Britanija, Vokietija ir Prancūzija. Jos susitarusios tarpusavyje ir valdys suvienytą Europą. Dabar po „Brexito“ lieka tik Vokietija ir Prancūzija ir jos (kaip paminėta aukščiau) jau pradėjo savo dominavimo mechanizmo sukūrimą.

Kita vertus, kaip rašė V. Leninas, Jungtinė Europa (nors ir reakcinga) įmanoma tik susitarus kapitalistams ir valstybėms. Jie turės susitarti dėl 2 dalykų: 1. Kaip kartu slopinti socialinį darbininkų judėjimą; 2. Kaip kartu konkuruoti su JAV ir Japonija (dabar dar su Kinija bei Rusija). Tuo pačiu V. Leninas reikalavo visų pirma kalbant apie “Suvienytas Europos valstybes” apsvarstyti ekonominę reikalo pusę. Ir tik po to kalbėti apie politiką. O politika, kaip žinia, tai koncentruota ekonomikos išraiška.

Deja, pagal dialektikos dėsnius, politika tam tikromis aplinkybėmis gali diktuoti ekonomikos raidą. Ir ekonomika, ir politika Europos Sąjungoje – tai pirmiausia kapitalo interesų ekonomika ir politika. Pastaroji visiškai susitapatina su biznio reikalais ir pati tampa kapitalu.

Europietiškos politikos ypatumai

Ne paslaptis, kad politinis gyvenimas Europos Sąjungoje vyksta pagal rinkos dėsnius. Rinkos politikos principas, kuris būdingas liberalios demokratijos sistemai, reiškia, kad politika praranda tam tikrų socialinių grupių atstovavimo turinį ir tampa gana ciniška “profesionalių politikų” veiklos ir biznio sritimi. Praktiškai susiformavo naujas socialinis sluoksnis – savotiška “politinė klasė” su milžinišku „eurobiurokratijos“ aparatu.

Būtent dėl šios priežasties politikai taip lengvai keičia savo politinę orientaciją. Vakar jie buvo komunistai, šiandien socialdemokratai, o rytoj bus liberalais. Tai iš dalies paaiškina ir kodėl jie taip lengvai atsisako savo politinių tikslų: vakar jie kovojo už valstybės nepriklausomybę, šiandien jos šaltai atsisako, o rytoj kartu su pasaulio galingaisiais engs ir žlugdys siekiančias nepriklausomybės kitas tautas.
Iš politikos išstumiami sąžiningi ir nuoširdūs žmonės, kurie lieka ištikimi savo principams ir turi savo idėjas. Žmonės liberaliems politikams yra tik rinkėjai, o rinkėjai tik vartotojai, kuriems reikia įpiršti vienadienę politinę prekę, o po kurio laiko ją atitinkamai papudravus ir “patobulinus” pasiūlyti dar kartą. Politinėje rinkoje nugali ne geriausias, dvasingiausias ir dorovingiausias žmogus, o apsukriausias, sugebantis sužadinti primityviausius rinkėjų-pirkėjų jausmus, prekeiva. Tuo pačiu menkinamas žmonių-rinkėjų bendras kultūrinis-dorovinis lygis. Jie tampa politinės mašinos sraigteliais, kurių pagrindinė politinė funkcija – pačių politikų nustatytą dieną paspausti balsavimo aparato mygtuką arba įmesti į balsadėžę balsavimo biuletenį. Liberalizmas ir neoliberalizmas kultūrą ir moralę aukoja politinės rinkos efektyvumui.

Eurožmogus

Iš politikos ir ekonomikos šios tendencijos skverbiasi ir į eurožmogaus moralę bei kultūrą. Šie deriniai degraduoja ir primityvėja. Ir tai “įsipaišo” į bendrą Vakarų Europos dvasinių procesų kontekstą. Vakarų civilizacija vystosi naikindama gamtą, moralę ir kultūrą, naikindama etninį, kultūrinį ir regioninį savitumą. Būtent šie dalykai ir sudaro žmogaus dvasingumo pagrindą, žmogaus kaip tam tikros socialinės ar/ir nacionalinės visumos atstovo. Bet liberalioji žmogaus teisių interpretacija atomizuoja žmogų, izoliuoja jį nuo socialinės ir nacionalinės aplinkos. Jis net supriešinamas su ta aplinka. Ir tokiu būdu jo dvasinės jėgos susilpninamos ir jis priverstas vadovautis tik savo kaip biologinio padaro instinktais, tampa globalizuotu vartotoju.

Instinktai liberalizmui nėra baisūs. Atvirkščiai, patenkindama instinktus sistema tuo pačiu apsidraudžia nuo daug “baisesnių dalykų”, pirmiausia nuo kritinio mąstymo, kuris gali įsigalėti žmoguje, jeigu jis netampa instinktų vergu. Kapituliuodami prieš instinktus žmonės supriešinami su visa istorine – kultūrine tradicija, kuri būtent ir suteikia argumentus bei kriterijus žmogaus kritiškam požiūriui i dabartinę visuomenę. Todėl liberalizmo sistema suinteresuota ne tik ekonomiškai, bet ir ideologiškai skatinti instinktyvaus žmonių gyvenimo standartus.

Kita vertus, moralinis ir dvasinis “laisvojo Vakarų žmogaus” degradavimas sukelia tam tikrą pavojų ir pačiai sistemai. Formuojasi savotiška masinė “militaristinė psichologija” pagal principą “mano namai-mano tvirtovė». Masinė kultūra neįmanoma be agresijos ir prievartos instinktų patenkinimo. Būtent liberalizavimo politika ir verčia, ir leidžia kurtis visuomenėje įvairiausioms privačioms apsaugos firmoms, detektyvų agentūroms, ginklų prekybinėms organizacijoms, teroristinėms grupuotėms. Valstybė sukuria aibę spectarnybų, kurios skverbiasi į privatų žmonių gyvenimą, o kriminalinės bei ekstremistinės struktūros savo ruožtu vis dažniau tarpusavio santykius ir santykius su valstybe aiškinasi ginkluotų susirėmimų pagalba. Visa tai verčia dar daugiau stiprinti represinių tarnybų veiklą, tobulinti policiją bei kariuomenę ir šių procesų pasekoje ryškėja ir stiprėja tendencija link policinės valstybės kontūrų. Šioje situacijoje neišlaiko ir eilinio “instinktyvaus“ vartotojo nervai. Jis nusiperka ginklą ir pradeda šaudyti mokyklose, parduotuvėse, gatvėse.

Militarizuojami ir valstybė, ir pilietinė visuomenė, ir žmogus.Šioje vietoje veikia ir biologinis faktorius. Cerebralinės evoliucijos ypatumai Europos teritorijoje suformavo žmogų, kuris sugeba effektyviai egzistuoti tik savotiško socialinio – ekonominio „šiltnamio“ sąlygomis. Dabarttinėje globalinio diskomforto situacijoje jis gali išlikti tik susimaišęs su azijietiško ir afrikietiško genofondo pasionariniais nešėjais. Deja, tai reiškia europiečio kaip tam tikro socialinio-etninio istorinio tipo degradavimą ir jo transformavimąsi į kažkokią naują būtybę.

Eurovaldžia

ES valdžia, nuo kurios veiksmų bei sprendimų ir priklauso paprastų ES piliečių gyvenimas, yra korporatyvinė, elitinė ir laisva.

Korporatyvinė ta prasme, kad ji visiškai susijusi su verslo interesais ir jo atstovais. Vieningos ekonominės erdvės sukūrimu pirmiausia suinteresuotos transnacionalinės korporacijos. Valdžiai politika – tai ekonomika, o ekonomika – tai finansai. Tuo tarpu transnacionalinėms korporacijoms pinigai – tai valdžia. Valdžios ir kapitalo sąjunga, nuo kurios stalo kai kas gali nubyrėti ir paprastam žmogui – ES politinės valdžios kredo.

Elitinis valdžios pobūdis apsprendžiamas politikų tapimu ypatinga visuomenės kasta. Individualizmas, kaip liberalizmo teorijos pagrindinė idėja, savaime negali suburti žmonių bendram socialiniam vyksmui. Jų dalyvavimas valdyme apsiriboja tik rinkimais be pasirinkimo. Jų teisinis lygiateisiškumas ekonomiškai nepagrįstas ir todėl daugiau formalus nei realus, o jų laisvę rinktis tinkamą kandidatą apsprendžia ne jie patys bet žiniasklaida, kuri pati tampa elitinės valdžios dalimi.

Vakarų žmogus vis daugiau desocializuojamas ir dehumanizuojamas. Jis paliekamas vienui vienas su savo problemomis. Tai vadinama laisve. Būdami tokiu būdu laisvi savo problemas įvairūs žmonės sprendžia įvairiai. Neretai būtent desocializuotais ir dehumanizuotais būdais. Šiame fone formaliai priklausomu, bet iš esmės laisviausiu Europos Sąjungos socialiniu tipu tampa korporatyvinis elitinis eurobiurokratas, kurį niekas į jo postą nerinko ir kuris laisvai ir privilegijuotai migruoja iš vienos šalies į kitą su nešiojamu kompiuteriu portfelyje ir su kreditine kortele kišenėje bei kuris nurodinėja ir dalina “namų užduotis” buvusių nacionalinių valstybių vadovams.

Ir tik vienu atveju jis negali kištis į šalies “vidaus reikalus”, kai kalbama apie valstybinę vėliavą, valstybinį himną ar kitą valstybinę simboliką. Tai “nacionalinio suvereniteto” reikalai. Jų išsaugojimu rūpinasi nacionaliniai parlamentai, nacionalinės vyriausybės, Prezidentas bei mokesčių mokėtojai.

Tendencijos

Vakarų pergalė šaltajame kare baisiai supaprastino ir mitologizavo vakarietiškos civilizacijos strategų mąstymą. Tai ir suprantama, nes vakarietiško gyvenimo būdo ekonomizavimas, politinė liberalios demokratijos modelio hegemonija formuoja ir “vienmatį žmogų“ (G. Markuzės terminas), kuris neturi vertybių, o turi tik interesus.

Deja, visa žmonijos istorija išryškina vieną aplinkybę: pačios galingiausios civilizacijos, valstybės ir sąjungos, kurios ekonominiu – techniniu požiūriu toli pralenkdavo kitas, žlugdavo kaip tik savo klestėjimo ir žydėjimo laikotarpiu būtent dėl vidinės dvasinės, kultūrinės ir moralinės degradacijos. Ir alternatyvos šiam žlugimui atsirasdavo kaip tik iš materialiai skurdesnių, bet dvasingesnių socialinių organizmų. Kultūra – tai socialinių alternatyvų lobynas.
Todėl Vakarų noras atmesti ir asimiliuoti visas nevakarietiškas kultūras labai nuskurdina istorinį vystymąsi, panaikina jo galimas alternatyvas, jeigu ateityje “žmonijos vėliavnešys” suklystų ir bankrutuotų savo “pergalingajame kelyje”. Alternatyvos šia prasme būtinos nesugrįžtant prie buvusio nacionalinio izoliacionizmo (tai eilinė utopija), o ieškant naujų socialiai priimtinų internacionalizavimo bei globalizavimo formų ir būdų.

Žmogaus ir tautos demoralizavimas strateginiu požiūriu daug pavojingesnis, nei jos nuskurdinimas. Net ir sugriautą ekonomiką galų gale galima atkurti ir atgaivinti, jeigu žmonės išsaugojo savo kultūrą, profesinę dorovę ir atsakomybę už save, už savo vaikus ir vaikaičius, už savo ateitį. Jeigu visa tai sugriauta ir traktuojama kaip “ekonomiškai nerentabili chimera”- reiškiasi tauta praranda istorinę perspektyvą.
Kai šiandien kalbama apie “turtingus ir demokratiškus Vakarus”, turima omenyje situacija, kuri būdinga tam tikroms šalims ir tam tikru istoriniu laikotarpiu. Šiandien Europos Sąjunga – tai realybė ir reikia ją priimti kaip realaus dabartinio gyvenimo faktą, su kuriuo negalima nesiskaityti. Bet dar didesnė klaida būtų nematyti istorinio, konjunktūrinio ir prieštaringo šio derinio turinio, potencialiai vis konfliktiškesnę ES raidą.
Lietuvai ES sudėtyje reikėtų ne bėgti “traukinio priešakyje”, entuziastingai raportuojant apie “pergalingus laimėjimus” artėjant prie Sąjungos standartų ir kovojant su „teroristine“ Rusija bei komunistine Kinija, o veikti apdairiai ir atsargiai, suvokiant vieną istorinę tiesą: dar ne istorijos pabaiga. Tam, žinoma, reikalingi galingi impulsai “iš apačios”, liaudies ir tautos aktyvumas, nes mūsų šalies politinis elitas jau tapo kosmopolitinės eurobiuroktatijos dalimi ir pajuto “laisvo ir saldaus europietiško” gyvenimo skonį.

Kairiosios Europos vizija

Kokia galėtų būti kairiųjų politinių jėgų pozicija dėl Europos Sąjungos, į kurią Lietuva įstojo 2004 metais per garsų „alaus ir skalbimo miltelių“ referendumą.

Deja, dabartinėje Lietuvoje kol kas nėra įtakingos tikros kairiosios pakraipos politinės – visuomeninės organizacijos, kurios dalyvavimas ES parlamento rinkimuose būtų gaivi alternatyva buržuazinių partijų kandidatams į šiltas eurodeputatų vietas su jų kosminėmis algomis ir socialinėmis garantijomis.

Iš esmės kairiųjų – socialistinių bei liaudiškų – demokratinių pažiūrų Lietuvos gyventojams tikslinga būtų veikti išvien su ES komunistinėmis, socialistinėmis ir darbo partijomis, kurios remiasi marksizmo teorija bei metodologija ir atstovauja samdomo darbo žmonėms.

Lietuva jau 15 metų yra Europos Sąjungos narė. Tačiau gyvenimas pagerėjo tik valdžiai ir turtingiesiems. Kodėl nepradėjome gyventi “kaip Švedijoje“? Nes Europos Sąjunga – tai didžiulė kapitalistinė rinka. Kas joje seniau veikia, turi galingesnes transnacionalines kampanijas, naudoja pigesnę darbo jėgą, siurbia resursus iš trečių šalių, geriau tvarkosi, turi stabilią stambiam kapitalui tarnaujančią politinę sistemą bei finansiniams magnatams priklausančią žiniasklaidą – tas ir gyvena geriau. Dažniausiai – kitų sąskaita.

ES apstu įvairių socialinių problemų. Šiai dieniai Europos Sąjungoje priskaičiojama 16 milijonų bedarbių, 21 % darbuotojų priversti dirbti nepilną darbo dieną. Kas penktas europietis (tai apie 109 milijonus žmonių) gali atsidurti ant skurdo ir socialinės izoliacijos ribos. Pagrindinės darbininkų teisės siaurinamos, vis dažniau praktikuojami masiniai atleidimai iš darbo, didinamas pensijinis amžius, pačios pensijos kai kuriose ES šalyse mažinamos, plėtojamas privatus socialinis aprūpinimas valstybės sąskaita. Smulkus ir vidutinis verslas neišlaiko konkurencijos su stambiomis monopolijomis ir priverstas bankrutuoti. Stiprėja diskriminacija darbe lytiniu, nacionaliniu bei amžiaus pagrindu. Migrantai persekiojami ir išnaudojami, nors pati europinė politika emigraciją ir skatina. Atsiranda vis nauji darbo kontrolės mechanizmai. Nesiliauja atakos prieš demokratines žmonių teises ir žodžio bei informacijos laisvę, toleruojami kitaminčių persekiojimai, falsifikuojama istorija, skatinamos visuomenės fašizavimo tendencijos.

ES vis daugiau tampa reakcingu Europos susivienijimu – reakcingu socialine, nacionaline ir geopolitine prasme. Šis darinys tampa kapitalo revanšo instrumentu, ypač po TSRS ir socialistinės sistemos žlugimo.

Ir dabartiniai euroentuziastai su „Europos federacijos“ idėja, ir dabartiniai euroskeptikai su „Tautų Europos“ vizija nemato arba nenori matyti, kad ir vienu, ir kitu atveju tai būtų Didžiojo kapitalo Europa, kurioje paprastam žmogui atitenka tik trupiniai nuo poniško stalo.

Tik socialistinė Europa gali garantuoti užtikrintą ateities perspektyvą. Kokiu būdu ji susikurs: sugriuvus esamai sąjungai, pertvarkius ją naujais pagrindais, atsiradus greta kokiai kitai, ar dar kaip nors – dabar spėlioti beprasmiška. Palikime tai spręsti ateities kartoms. Bet dirbti tokiai perspektyvai svarbu jau šiandien.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą

ВЫБОР

Уж если выпил двести грамм,
Не заходи ты в «Инстаграм».

А так же в прочие «фейсбуки».
Не обрекай себя на муки.

Зайди ка ты в простой пивбар,
Где шум, где дым, где перегар.

Где и скандалят, и скорбят.
Так будет лучше для тебя.

Paskelbta temoje Стихи | Parašykite komentarą

VALDŽIOS KAPITULIACIJA

Lietuvos valdžia negailestingai kovodama su nesisteminės opozicijos, ypač kairiųjų pažiūrų visuomenininkais, žurnalistais bei politikais, kapituliavo prieš vietinius nacistus. Kapituliavo pirmiausia socialine – psichologine prasme.

Policija nusprendė nepradėti tyrimo dėl naujai iškabintos nacių kolaboranto Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentos ant Vrublevskio bibliotekos pastato Vilniuje.

Nors ir sostinės meras, ir šalies premjeras pripažino, kad tokia akcija yra neteisėta, bet teisėsaugos institucijos į visą šį reikalą nesikiš. Atseit, tegul sprendžia Kultūros paveldo departamentas.

Ką gi, mūsų valdžia kuruodama bei mokydama pomaidaninę Ukrainą, kurioje restauruojama nacistinė ideologija ir nevaržomai siautėja pronacistinės grupuotės, pati užsikrėtė „ukrainietišku virusu“.

Vieša atminimo lentos iškabinimo akcija – tai jau ne pirmas bandymas po „tautinio patriotizmo“ vėliava prastumti nacistinę (kol kas kultūrinę) diktatūrą mūsų šalyje. Valdančio elito priešinamasis tokioms tendencijoms turi daugiau imitacinį, nei realų pobūdį.

Ankščiau vykdomos neteisėtos akcijos (eisenos su nacistiniais šūkiais ir panašiai), kuriose dalyvavo ir kai kurie mūsų tautinės inteligentijos atstovai, paruošė tinkamą dirvą dabartinei faktiškai valdžios kapituliacijai. Būtent kapituliacijai, nes ši istorija ženklina esminį politinį – psichologinį lūžį visuomenės sąmonėje.

Psichologinis smurtas skirtingai nuo fizinio yra daugiapakopis procesas, kurio eigoje nei smurtautojas, nei jo auka gali net iš pradžių nesuvokti savo tikro vaidmens. Atseit, visa tai tik smulkmena, santykių aiškinimasis tarp „saviškių“. Pamažu tautiniai patriotai pasijunta visagaliais galutinės tiesos nešėjais, o valdžios atstovai priversti tokiai „istoriniai misijai“ nuolaidžiauti, o paskui ją ir palaikyti. Pačioje valdžioje yra nemažai įvairaus rango pareigūnų su atitinkamom ideologinėm nuostatom.

Šio proceso išdavoje visuomeninėje sąmonėje vyksta psichologinė metamorfozė – teisus pasirodo ne tas, kuris teisus, o tas, kuris valingesnis. „Valios triumfas „ – taip vadinosi garsus L. Riefenstahl dokumentinis filmas, šlovinantis nacistinės Vokietijos lyderį A. Hitlerį. Šis filmas laikomas efektyviausiu kada nors sukurtu propagandos kūriniu ir 1937 metų pasaulinėje parodoje Paryžiuje buvo apdovanotas aukso medaliu.

Kadangi istorija dažnai kartojasi kaip tragifarsas, tai mūsuose visa ši „atmintlentinė“ karuselė (pakabino – nuėmė – vėl pakabino), visas šis „neigimo neigimas“ kol kas byloja ne tiek apie valingą neonacių stiprybę, kiek apie bevalią valdžios silpnybę. Bet tai tik kol kas… Buržuazinė demokratija ir fašistinė diktatūra turi bendrą klasinį pagrindą ir vieno režimo transformavimąsi į kitą dažnai skiria būtent toks „menkniekis“ kaip socialinė psichologija.

Paskelbta temoje Komentarai | Parašykite komentarą

VALSTYBĖS BIUDŽETO ESMĖ

Valstybė visuomenėje atlieka 2 pagrindines funkcijas: klasinę ir vadybinę. Pirmoji – tai viešpataujančios klasės padėties įtvirtinimas ir ginimas. Antroji – visos visuomenės bendrų reikalų tvarkymas. Abi šios funkcijos tarpusavyje dialektiškai susietos ir persipynusios. Bendrų reikalų tvarkymas (brutaliais ir/ar subtiliais metodais) vykdomas viešpataujančios klasės naudai, o jos grupinius – socialinius interesus valstybė pristato (ekonomiškai, politiškai, ideologiškai ir kt.) kaip visai visuomenei naudingus dalykus.

Dabartinio globalinio finansinio kapitalizmo sąlygomis klasinė-vadybinė valstybės misija pirmiausia realizuojama per jos biudžetinę politiką. Biudžetas – tai planas, pagal kurį skirstomos valstybės lėšos. Būtent per biudžetą valstybė organizuoja lėšų perskirstymą tarp gamybinės sferos ir negamybinio sektoriaus, tarp šalies regionų, tarp atskirų ūkio šakų, tarp socialinių grupių ir klasių. Biudžetas – tai esamos socialinės – ekonominės santvarkos esminė finansinė išraiška, jos gamybinių bei kitokių santykių nuolatinio reprodukavimo svertas.

Lietuvoje per visą jos nepriklausomybės istoriją nuolat buvo skelbiama apie socialiai orientuoto biudžeto sudarymą eiliniams naujiems metams. Štai ir 2018 metų pabaigoje mūsų šalies Seimas patvirtino įstatymu Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžetą – 10 589 633 tūkst. eurų pajamų (įskaitant 1 921 550 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų), 11 705 915 tūkst. eurų asignavimų (įskaitant 2 242 741 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) išlaidoms ir turtui įsigyti (kartu su Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis asignavimai viršija pajamas 1 116 282 tūkst. eurų).

Pasak finansų ministro Viliaus Šapokos, šiuo biudžetu bus siekiama įgyvendinti struktūrines reformas, mažinti skurdą ir kaupti rezervą ateičiai. Pasak jo, labiausiai išlaidos augs švietimo ir mokslo, sveiktos ir socialinės apsaugos srityse. Apie buvusį 2018 metų biudžetą premjeras S. Skvernelis irgi kalbėjo gražiai: „Tai socialiai jautriausias biudžetas, nes socialinei atskirčiai mažinti skiriame daugiau nei pusę milijardo eurų. Priėmus Vyriausybės siūlymus, didesnes pajamas nuo sausio 1 dienos gaus dauguma Lietuvos gyventojų“.

Deja, nepaisant visų valdžių deklaruotų kilnių „biudžeto socializavimo“ siekių skurdas ir nelygybė Lietuvoje tebėra vieni didžiausių ES. Skurdo rizikos lygis 2018 m. šalyje siekė 22,9% ir, palyginti su 2017 m., nepakito. 2018 m. apie 645.000 šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, mieste gavo 18,8% gyventojų (penkiuose didžiuosiuose miestuose– 13,8%, kituose miestuose– 27%), kaime– 31,3%. Skurdo rizikos lygis mieste, palyginti su 2017 m., padidėjo 1,5 proc. punkto (penkiuose didžiuosiuose miestuose padidėjo 2,1 proc. punkto, kituose miestuose– 0,9 proc. punkto), o kaime– sumažėjo 3,1proc. punkto“, – rašoma Statistikos departamento pranešime. Lietuva lyderiauja Europoje ir pasaulyje pagal emigracijos, savižudybių, alkoholizmo, korupcijos lygį, pagal socialinės atskirties mastus ir kainų augimo koeficientą bei tuo pačiu ji yra ES autsaiderė pagal visus socialinius rodiklius, pagal darbo užmokesčio (valandinio ir minimalaus), pensijų, stipendijų, kitų socialinių išmokų dydžius.

Taigi, kaip paaiškinti tokią paradoksalią situaciją – pastovų, atseit, „socialiai orientuotą“ biudžetą ir „stabilų“ skurdo ir socialinės atskirties lygį? Reikalas tas, kad socialinė bet kurios šalies būklė priklauso ne tik ir ne tiek nuo valdžios ir jos net pačių geriausių ketinimų, kiek nuo egzistuojančios visuomeninės santvarkos ir nuo valdančiosios klasės ekonominių interesų. Kokia bebūtų kapitalo valdžia – dešinieji, kairieji ar centristai – vis vien ji priversta bus atstovauti pirmiausia kapitalo interesams ir tik paskui – visiems kitiems. Išvystyto kapitalo kraštuose „visiems kitiems“ tenka daugiau, kadangi čia sukaupti buvusio kolonijinių ir neokolonijinių neekvivalentinių mainų resursai, kurių dėka ir užtikrinamas aukštas pragyvenimo lygis „visiems“. Į globalinio išnaudojimo nišą XX amžiaus pabaigoje pateko ir buvusio socialistinio bloko šalys. Ir tai „brandaus“ kapitalizmo kraštams atnešė milžiniškus viršpelnius, dalis kurių atiteko ir dirbantiesiems. Visos socialinės išlaidos kapitalui kompensuojamos per atitinkamą biudžeto perskirstymą. Stambaus kapitalo pelnai dėl socialinių valstybės programų mažai nukenčia. Struktūrinių ES fondų lėšos, kuriomis „šelpiamos“ periferinės Europos Sąjungos šalys, formuojamos ne iš kapitalo pelnų, o iš biudžeto, tai yra visų mokesčių mokėtojų sąskaita. „Altruistiškai“ Europos Sąjungos ekonominei politikai aukojasi ne kapitalas, o paprasti daugiau išsivysčiusių ES šalių gyventojai.

Kita vertus transnacionalinis kosmopolitinis ES kapitalas suinteresuotas pigios ir kvalifikuotos darbo jėgos zonos bei aukštų kainų rinkos išlaikymu savo periferijoje. XXI amžiaus pradžioje atsilaikyti ir ištrūkti iš panašaus globalinio kapitalizmo išnaudojamųjų šalių „klubo“ pavyko tik komunistinei Kinijai ir Putino Rusijai.

Visai kitas dalykas, tokios periferinio kapitalizmo šalys kaip Lietuva. Mūsuose dar tęsiasi pirminis kapitalo kaupimas, su visomis šio proceso, aprašyto dar K. Markso, pasekmėmis daugumai vietinių gyventojų. Tik anais laikais žmonės kažkaip priešinosi, laužė darbo mechanizmus, maištavo, streikavo, rengė sukilimus ir revoliucijas, o šiais laikais jie pasinaudoja atsivėrusiomis globalizavimosi galimybėmis ir tiesiog bėga iš Lietuvos. Dėl viso ko 2017 m. Seimas priėmė naująjį Darbo kodeksą, sugriežtinusį mūsuose streikų tvarką. Idomu, kad Darbo kodekso liberalizavimo iniciatyva priklausė „kariesiems“ socialdemokratams. Dabar jie siūlo ir gegužės 1-ją – Darbo žmonių solidarumo dieną – išbraukti iš šventinių dienų sąrašo. Pagrindinis šios iniciatyvos argumentas – verslo interesai.

Vietinis ir transnacionalinis kapitalas nesiruošia gerinti žmonių gyvenimą savo sąskaita. Kapitalas ir valdžia Lietuvoje glaudžiai persipynę, verslo atstovai ateina į valdžią, o valdžios – į verslą. Neretai stambus kapitalistas tampa politiku ir nors formaliai pagal įstatymą perleidžia savo verslo akcijas šeimos nariams, bet visi supranta, kad tai gryna fikcija. Deja, kaip sakoma, „vsio zakono“.

Svarbiausias momentas yra tas, kad globalizacijos sąlygomis į nacionalinių valstybių biudžeto formavimąsi ir perskirstymą tiesiogiai ir netiesiogiai kišasi tarptautinės institucijos, pirmiausia, Tarptautinis valiutos forndas ir Pasauliniis bankas. Jie rekomenduoja bei nurodinėja. Šios institucijos yra pagrindiniai transnacionalinio finansinio kapitalo viešpatavimo instrumentai.

Tokiai tvarkai užtikrinti bei palaikyti nacionaliniu lygiu kaip tik ir pasitarnauja klasinė-santvarkinė buržuazinės valstybės biudžeto esmė, kuri realizuojama per šiuos pagrindinius kanalus:

1.Per mokestinę sistemą, mokestines lengvatas, kreditus, subsidijas, akcizus, vertybinius popierius ir kitokius finansinius instrumentus, kurie pasitarnauja pirmiausia privataus sektoriaus plėtotei. Per visą nepriklausomybės laikotarpį taip ir nebuvo įvesta progresinė mokesčių sistema nuo pagrindinių pajamų. Faktiškai šalies biudžetas formuojamas nuo atlyginimo atskaitomais ir juos išleidžiant vartojimui sumokamais mokesčiais (GPM ir PVM). Įvedami ir vis nauji mokesčiai. Pelno mokestis (PM) mažesnis nei dirbančių ir perkančių žmonių. Didieji verslo magnatai dar ir nuslepia nuo valstybės bei privatizuoja milžiniškus mokesčius per įvairius ofšorus ir kitus transnacionalinio kapitalo legalizuotus kanalus. Kaip teigia ekonomistas R. Lazutka, jeigu tarp kapitalo ir darbo sukurta vertė būtų dalijama vakarietiškai – vidutinę algą mūsuose reikėtų kelti 50-70 proc.

2.Dalis smulkaus ir vidutinio verslo pajamų perskirstoma stambaus kapitalo naudai per valstybinių užsakymų, kartelinių susitarimų, monopolinių ir oligopolinių kainų, privatizavimą ir kitus biudžetinės politikos sprendimus. Kaip žinia, tarpukario Lietuvoje daugiausia monopolizuotas buvo žemės ūkis, dėl ko 1935 metais beveik visi Dzūkijos ir Suvalkijos ūkininkai pradėjo streiką, siekdami sustabdyti produktų tiekimą monopolijoms ir supirkimo punktams. Streikas peraugo į rimtus susidūrimus. Iki 1938 m. buvo nuteisti 253 neramumuose aktyviausiai dalyvavę asmenys, keli šimtai buvo nubausti administracine tvarka. Net 19 kaltinamųjų nuteisti mirties bausme, nemažai daliai skirtas kalėjimas iki gyvos galvos. Vėliau, tiesa, kai kuriems nuteistiesiems bausmės sušvelnintos, mirties bausmė sušaudant įvykdyta keturiems ūkininkams. Dabartinėje Lietuvoje perdėtas smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas prisideda prie smulkių gamintojų išstūmimo iš rinkos bei didina bankrutavusių įmonių ir įmonėlių skaičių. Tai vėlgi naudinga stambiam kapitalui. Įvairius stambių korporacijų pažeidimus Konkurencijos taryba tiesiog nepastebi arba skiria „juokingas“ baudas. Tam tikrais atvejais už kartelinius susitarimus skiriamos mūsų šalyje baudos būna net 100 kartų mažesnės nei jų padaryta žala.

3.Biudžeto lėšos naudojamos ekonominei nacionalinio kapitalo ekspansijai į kitas šalis, naujų rinkų paieškai bei jų įsisavinimui, o tai pat ir transnacionalinio kapitalo investicijoms į nacionalinę rinką išskirtinių sąlygų sudarymui. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės bankui „Barklays„ (kuris jau, deja, pasitraukė iš Lietuvos) už darbo vietų kūrimą mūsų šalyje buvo mokėta iš vyriausybės biudžeto. Valstybė taip pat moka biudžeto pinigus savo stambiems eksportuotojams, kad jie galėtų užsienyje prekiauti savo gamybos produktais mažesnėmis negu vidaus rinkoje kainomis. Palankesnių sąlygų stambiam versui palaikyti naudojami ir kitokie instrumentai – muitai, kvotos, eksporto subsidijos.

4.Nuolatinis negamybinių sferų finansavimo didinimas, pirmiausia militarizavimui, vidaus ir išorės skolų aptarnavimui, įsipareigojimams tarptautinėms organizacijoms, politinio elito motyvavimui, valstybinio-biurokratinio aparato išlaikymui, įvairioms valstybinėms išmokoms, rentoms, apdovanojimams ir panašiai. Militarizavimo išlaidas mūsų šalyje žadama artimiausiais metais didinti iki 2,5 % , o toliau ir iki 3% BVP. Vien 2019 metais Lietuva turi sumokėti į ES biudžetą 481,5 mln. eurų įnašą. Nuo 2021 m. šis mokestis dar didės. Jam sumokėti bei kitoms išlaidoms valstybė pinigus skolinasi. Lietuvos skola viršija 17 mlrd. eurų (maždaug po 6200 eurų kiekvienam piliečiui). 2019 metais, kaip teigia „Verslo žinios“, apie 0,87 mlrd. eurų bus skirta skolai grąžinti. Savaime aišku, kad pagrindinė militarizavimo ir skolų našta, atsižvelgiant į biudžeto struktūrą, gula ant dirbančiųjų žmonių pečių.

5.Pagaliau iš biudžeto lėšų išlaikomos sisteminės partijos, profsąjungos, visuomeninės organizacijos bei propagandinė žiniasklaida. Vien 2019 metais iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų politinėms partijoms numatyta skirti 6 000 000 eurų. 2 mln. 578 tūkst. eurų paramos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas paskyrė nacionalinei, regioninei ir kultūrinei žiniasklaidai. Kažin ar kada nors tarp šios paramos gavėjų atsidurs kokios nors nesistemines partijos ir žiniasklaidos priemonės? Biudžeto lėšų sąskaita kuriama ir visa įstatyminė bazė, kuri gina privačią nuosavybę ir garantuoja jos laikymąsi, kapitalo naudai komercinamos švietimo, medicinos bei kitų viešųjų prekių ir paslaugų sferos.

Prie viso to dar reikėtų paminėti konjuktūriškai politizuotą biudžetinių lėšų švaistymą bei jų vagystes, pasinaudojant kapitalistinės rinkos privalumais. Lėšos vagiamos stambiu mastu, grupėmis ir grupuotėmis, prisidengus įvairių firmų ir korporacijų ar valstybinių institucijų „stogu“, kuriant įvairius nacionalinius bei europinius verslo „projektus“ ir „vizijas“, išpumpuojant biudžetinius pinigus per įvairias schemas bei machinacijas. Kai kurios akcinės bendrovės daugiau panašėja į mafijines reketininkų organizacijas, nei į sąžiningo ir atsakingo verslo struktūras. Kiek yra kilę įvairių skandalų dėl neskaidrių sandorių bei biudžetinio finansavimo, viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimo mūsų politikų, valdininkų ir verslininkų tarpe?

Tuo tarpu finansavimas, užtikrinantis socialiai orientuoto biudžeto rodiklius – švietimas, kultūra, sportas, sveikatos priežiūra ir socialinė rūpyba, – nuolat siaurinamas arba auga neproporcingai palyginus su aukščiau išvardintų klasinių išlaidų augimu. Ir nors per 2018-2019 metus dabartinė žaliųjų valstiečių dauguma priėmė kai kuriuos skurdo ir atskirties mažinimo sprendimus, pavyzdžiui, įvedė universalią išmoką vaikui (vaiko pinigai), padidino nuo 102 iki 122 eurų valstybės remiamas pajamas, nuo kurių priklauso daugelis socialinių išmokų, padidino bei indeksavo pensijas, bet reikšmingų pokyčių neįvyko. Mūsų šalyje Vilniaus miesto ir kitų regionų pajamų santykis ir pragyvenimo lygis skiriasi net 2,5 karto. O 20 proc. turtingiausių Lietuvos gyventojų pajamos net 7 kartus (ES vidurkis – 5 kartai) viršija 20 proc. skurdžiausiųjų pajamas.

Taigi, kapitalizmo sąlygomis biudžetinė politika – tai kapitalo valdžios pasidalinimas valdžios kapitalu. Kai kas, žinoma, nubyra ir taip vadinamam „viešajam sektoriui“, dėl kurio finansavimo nepriteklių vis pagraudena kai kurie mūsų opoziciniai ekonomistai, bandydami „sugėdinti“ valdžią ir verslą dėl socialinių negerovių bei propaguodami, atseit, „holistinį“ (visuomenės ir valstybės ekonominių interesų viršenybė prieš kiekvieno rinkos dalyvio interesus) požiūrį į ekonomikos valdymą. Deja, kapitalistinės ekonominės biudžetavimo politikos sąlygomis tai gryna utopija ir metafizika.

Kas be ko, biudžetas turi ir „bendravisuomeninę“ misiją – stabilizuoti ir švelninti socialinę atskirtį visuomenėje, kad, kalbant F. Engelso žodžiais, „klasės nesuėstų viena kitos“. Bet deklaracijos apie „socialiai orientuotą biudžetą“ visada prasilenkia su antisocialine tikrove. Biudžeto pajamų struktūra, išlaidų paskirstymas, biudžeto vaidmuo visuomenės vystymosi eigoje priklauso nuo socialinės – ekonominės valstybės esmės bei jos politinės sistemos. Kapitalistinė valstybė per biudžetą perskirsto nacionalinį turtą viešpataujančios klasės naudai. Tai papildomo arba antrinio (apart kapitalo) darbo žmonių išnaudojimo mechanizmo instrumentas.

Paskelbta temoje Straipsniai | Parašykite komentarą