KAIRIOJI PERSPEKTYVA ŠIANDIEN

Atsigauna kairysis judėjimas Europoje ir pasaulyje. Vien per šį pusmetį įvyko keletas reikšmingų tarptautinių komunistinių, socialistinių, darbo partijų ir kitų kairiųjų organizacijų pasitarimų.

Į visus šiuos tarptautinius kairiųjų renginius buvo kviečiami ir Lietuvos socialistų vadovai ir kai kuriose iš jų aktyviai dalyvavo. Į kitus – mūsų šalies socialistai išsiuntė oficialius sveikinimus ir palinkėjimus.

Beveik visos įtakingiausios kairiosios pasaulio jėgos plačiai naudojasi savo idėjų plėtojimui ir savo veiklos pristatymui dabartinėmis interneto galimybėmis. Atidarytas ir tarptautinio komunistinio ir kairiojo solidarumo interneto puslapis, kuriame įvairiomis kalbomis pristatoma kairiųjų partijų veikla ir dokumentai. (http://www.solidnet.org/).

Vienu žodžiu, tarptautinis kairysis judėjimas įveikė 1990 metų pradžios krizę ir dabar aktyviai konsoliduojasi tarptautiniu mastu, kuriamas savotiškas naujas Kominternas. Konsolidacijos procesas vyksta kairesnės nei socialdemokratinė ideologijos pagrindu. Šią ideologiją, nepaisant įvairiausių skirtumų tarp komunistinių, socialistinių, darbo ir kitų pavadinimų kairesnių nei tradiciniai socialdemokratai partijų, galima apibūdinti viena sąvoka – tai marksistinė ideologija, kurios dabartinį pagrindą sudaro naujojo socializmo paieškos.

Šiandien plika akimi matomas Markso šalininkų gretų augimas ir naujas susidomėjimas jo idėjomis. Deja, šios gretos labai įvairiaspalvės. Čia ir revoliucinės klasinės kovos apologetai, ir evoliucinio rinkos socializmo gynėjai, ir socialistinės demokratinės savivaldos propagandistai, ir valstybinio efektyvaus socializmo šalininkai. Marksizmu susidomėjo ir liberalai, ir demokratai, ir autokratai. Tai suprantamas dalykas, nes būtent K. Marksas giliausiai ir detaliausiai išanalizavo ir aprašė žmogėdrišką kapitalistinės santvarkos esmę ir parodė gyvybingos alternatyvos jai galimybę. Jis parodė ne tik visuomeninio darbo vaidmenį žmogaus kaip biologinio padaro ir socialinės būtybės vystymosi procese, bet ir tai, kokį vaidmenį vaidina piniginiai-prekiniai santykiai žmogaus transformacijoje į visuomeninį idiotą. Būtent dabartinės visuomenės
“idiotizavimas” ir verčia normalios psichikos ir sveikos nuovokos žmones ieškoti alternatyvos dabartinei socialinei tvarkai. Ir marksizmas bei ilgametis realaus socializmo egzistavimas suteikia šioms paieškoms galingą ir prasmingą mokslinį bei praktinį turinį.

Iki šiol kas metai Londono universitete veikia taip vadinama “marksizmo savaitė”, kurioje dalyvauja žinomi Anglijos ir kitų šalių politikai, rašytojai, žurnalistai, mokslininkai. Šiemet, pavyzdžiui, jie svarstė tokias temas :”Kapitalizmas ir vergovė”, “Narkotiniai karai”, ‘’Pikaso: dailininkas ir politika”, “Leninas: istorijos paslėpta demokratija” ir kt.

Londone Haigeto kapinėse palaidotas ir K. Marksas, ant kurio kapo visada nevysta raudoni gvazdikai.

1990 metų kairiųjų krizė buvo išprovokuota Tarybų Sąjungos ir Rytų Europos socialistinio bloko žlugimu, tarptautinio Komunistinio judėjimo destruktūrizacija bei idėjinių daugumos kairiųjų teoretikų pasimetimu. Ši krizė palietė ne tik komunistus, bet ir dešinesnius socialdemokratus ir kairesnius radikalus (trockistus, maoistus, anarchistus ir pnš).

Be to, technologiniai pasaulio ekonomikos pasikeitimai pakeitė iš esmės visuomenės socialinę struktūrą ir kairiosios partijos susidūrė su savo tradicinės socialinės bazės susiaurėjimu. Sumažėjo pramonės darbininkų skaičius, pasikeitė darbinių santykių pobūdis. Susilpnėjo profsąjungos. Ekonomikos ir socialinės sferos vystymąsi pradėjo lemti neoliberalinė ideologija. Valdančiosios dešiniosios partijos griebėsi socialinio revanšo politikos, nekompromisinės klasinės kovos taktikos. Tai dar daugiau demoralizavo kairiosios orientacijos politikus ir judėjimus. Tuo metu jie nesugebėjo priešpastatyti agresyviai dešiniųjų politikai savo ryžtingą ir apgalvotą politinį kursą.

Dar daugiau, stiprėjant demoralizavimo tendencijoms kairiųjų tarpe, kai kurie jų politikai nieko geriau nesugalvojo, kaip įsijungti į bendrą “neliberalinį judėjimą” ir aktyviai vykdyti faktiškai dešinįjį totalinės privatizacijos ir desocializacijos kursą. Jų tarpe, deja, ir Lietuvos socialdemokratai, kurių politinę dramą apsprendė naivus ir, kaip parodė netolima ateitis, gana finansiškai bei individualiai pelningas įsitikinimas , kad po tarybinio socializmo žlugimo krachą patyrė ne tik komunistinė, bet ir apskritai kairioji alternatyva. Tuo pačiu buvo bandoma sugrįžti prie tų kapitalizmo formų, kurios buvo būdingos šiai sistemai 20 amžiaus tarpukariui, kai tarybinio socializmo ir darbininkų judėjimo įtaka dar nebuvo privertusi keisti kai kuriuos kapitalistinio visuomeninio gyvenimo standartus.

Realus gyvenimas greit parodė neolibiralinių iliuzijų pragaištingumą tikrajai kairiajai alternatyvai ir kairieji pamažu pradėjo atsipeikėti. Tam žinoma, pirmiausia, turėjo įtakos žmonių nuotaikų radikalizavimas, protestinio potencialo augimas visų pirma taip vadinamo “išsivysčiusio kapitalizmo kraštuose”. Paradoksalu, bet kairėjimo banga vėl atėjo iš Vakarų Europos, nors pokomunistiniuose kraštuose socialinės sąlygos tokiam kairėjimui atrodytų buvo kur kas palankesnės. Šia prasme ir Lietuvos įsijungimas į Europos Sąjungą gali turėti nemažą įtaką ir mūsų šalies kairiajam judėjimui.

Kita kairiųjų atsigavimo prielaida – imperialistinių JAV ambicijų grėsmingas ir galingas aktualizavimasis dabartiniame globalizuotame pasaulyje. JAV vadovybė neslepia savo hegemonistinių tikslų. Prezidento Dž. Bušo patarėja nacionalinio saugumo klausimais Kondoliza Rais viename savo pranešimų paskelbė apie tai, kad ideali dabartinio pasaulio santvarka – tai “ pasaulinė valstybė”, kuri padės lengviau spręsti “rimtus klausimus”. K. Rais siūlo visoms pasaulinėms demokratijoms susijungti į vieną didelę šalį ir tokiu būdu spręsti globalines problemas. “Daugpoliaris pasaulis”, jos nuomone, jau atgyveno savo ir dabar negali efektyviai kovoti su globalinėmis grėsmėmis. Kas turėtų būti šios “pasaulinės valstybės” lyderiu – savaime aišku, nors apie tai JAV prezidento patarėja kukliai nutyli. Dabartinė JAV užsienio politika – tai pasaulio šeimininko politika.

Būtent šiame kontekste ir reikia nagrinėti šiuolaikinio terorizmo problemą. Šis reiškinys turi gilias socialines šaknis. Tai kraštutinis ištisų tautų nuskurdinimas ir kultūrinė degradacija, jų beviltiška egzistencija vakarietiškos prabangos ir pasiturinčio gyvenimo fone. Iš čia kyla ir ekstremistinės protesto formos. Tokiu būdu, šiuolaikinis terorizmas – tai neišvengiamas dabartinio ekonominio, politinio ir kultūrinio imperializmo ir amerikoniškos globalizacijos palydovas, tai kita imperialistinio medalio pusė, iškreipta socialinio protesto forma.

Kaip ir kitos dialektinės priešingybės – terorizmas ir imperializmas susiję tarpusavyje, veikia vienas kitą. Imperializmas naudojasi terorizmu kaip įrankiu demoralizuoti ir įbauginti plačius visuomenės sluoksnius ir pateikti save kaip “demokratijos ir humanizmo” idealų gynėją, ir, atvirkščiai, teroristinės organizacijos (daugelis jų, tarp kitko, kontroliuojamos JAV spectarnybų) prisistato kaip “idėjiniai kovotojai “ ir žmonijos išvaduotojos” nuo imperialistinio jungo. Dabartinis terorizmas be viso kito dar sudaro ir pretekstą beprecedentiniam tarptautinio kapitalo puolimui prieš darbo žmonių teises. Bet kuris socialinis ar nacionalinis judėjimas prieš kapitalistinę globalizaciją, prieš kapitalistinį išnaudojimą, prieš NATO, prieš Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulinio banko diktatą įvardinamas kaip teroristinis arba palaikantis ryšius su teroristais.

Terorizmas šiandien – tai ištikrųjų pasaulinio masto grėsmė žmonijos raidai. Bet dar didesnė ir iš esmės pirminė grėsmė – tai JAV imperialistinė politika. Ši valstybė pati naudoja tarptautinio terorizmo metodus savo politikoje. Per pastaruosius 5 metus JAV vedė 3 nusikalstamus imperialistinius karus (Jugoslavijoje, Afganistane, Irake) ir tuo pačiu, pažeidė ne tik pagrindines žmogaus teises, bet ir JT Saugumo Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų valią.

Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos valdžios proamerikietiška pozicija, nekalbant jau apie jos antiliaudišką ir antihumanišką turinį, iš esmės yra dar ir antieuropietiška . Faktiškai Lietuva vaidina JAV “Trojos arklio” vaidmenį Europoje. Lietuvos politikai visokeriopai pataikauja JAV pareigūnams, kurie jau bando priešpastatyti senąją “europietišką” Europą naujajai, reikia manyti “amerikoniškai Europai”.

Mūsų inteligentiški liberalai ir pacifistai dažnai „padejuoja“ ir net nuoširdžiai pasipiktina dėl JAV dvigubų standartų politikos, vertinant įvairias ginkluotos kovos formas. Deja, tokia politika – tai būtent ir yra klasinis, konkretus-istorinis požiūris į tarptautinius įvykius ir šia prasme toks “moralinis” JAV politikos demaskavimas – tai tik reikalo esmės gal ir nesąmoningas užmaskavimas ir socialinio protesto nukreipimas nuo priežasčių į pasekmių sferą.

JAV užsienio politikos socialinė esmė gerai matoma ir jos užmaskuoti nepajėgia net milžiniškas tarptautinio kapitalo kontroliuojamas žiniasklaidos tinklas bei psichologinio-informacinio manipuliavimo ilgametė patirtis ir įvairaus plauko šios srities “specialistų” pastangos. Visuomeninė pasaulio opinija vis kritiškiau vertina žmonijos “amerikonizavimo” politiką.

JAV informacinė agentūra Pew apklausė 38000 žmonių iš 44 šalių, kurie kalba 63 kalbomis , ką jie galvoja apie Ameriką. 19 šalių demonstruoja antipatinių nuotaikų JAV atžvilgiu augimą per pastaruosius 3 metus. Vakarų Europoje teigiami reitingai sumažėjo 5-6 punktais, Turkijoje – 22, Pakistane – 13 punktų. Egipte teigiamai JAV vertina tik 6% gyventojų.

Kaip žmonės vertina amerikoniškos ideologijos platininimą visame pasaulyje? Neigiamai vertina 50% britų, 67% vokiečių, 68% rusų, 71% prancūzų. Artimuosiuose Rytuose šis rodiklis žinoma dar didesnis: Turkijoje – 78%, Pakistane – 81%, Egipte – 84%. Net Japonijoje – 74% apklaustųjų teigia, kad JAV savo politikoje visiškai nesiskaito su kitų šalių interesais.

Visa tai , galų gale, atvedė prie rimto pasipriešinimo JAV hegemonistinei politikai net ir iš Vakarų Europos politinių viršūnių pusės. O komunistinės ir vis stiprėjančios Kinijos egzistavimas sudaro rimtas kliūtis įsitvirtinti JAV autoritarizmui pasauliniu mastu.

Į šį platų “pasipriešinimo frontą’’ įsijungia ir atsigaunantis kairysis pasaulinis judėjimas, kuris ieško bendrų sąlyčio taškų su įvairiomis demokratinėmis, pacifistinėmis, patriotinėmis, religinėmis, antiglobalistinėmis, ekologinėmis ir kitomis organizacijomis. Sparčiai formuojasi bendras antiglobalistinis, antiimperialistinis sąjūdis, kuris kartu ryžtingai pasisako prieš pavojingas militarizavimo ir fašizavimo tendencijas dabartiniame pasaulyje.

Kairysis, komunistinis ir socialistinis judėjimas šiame sąjūdyje turėtų, pirmiausia, koordinuoti savo veiksmus tarpusavyje ir užimti argumentuotą ir nuoseklią antikapitalistinę poziciją. Kartu dabartinės komunistinės ir socialistinės bei kitos darbo partijos objektyviai ir iš esmės teigiamai įvertindamos tarybinį socializmo modelį daugumoje nekviečia „grįžti į praeitį“.

Naujojo socializmo modelis, kaip ideologinis kairiojo judėjimo pagrindas, ekonomikos sferoje jungia savyje nuosavybės formų įvairovę su galingu visuomeninio sektoriaus dominavimu, plano ir rinkos mechanizmo derinimą bei informacinių technologijų socialinio potencialo išnaudojimą. Bazinės naujojo socializmo vertybės – socialinis teisingumas, socialinė lygybė ir liaudies demokratija. Šie 3 baziniai principai ir sudaro realios laisvės pagrindą.

Tik naujas socializmas gali išvesti žmoniją iš tos aklavietės, į kurią ją stumia JAV imperialistinė politika ir būtent šiuo pagrindu gali būti suformuotas bendras platus opozicinis globalinis frontas prieš tokią politiką.

Marksistinės partijos, be abejo, suvokia naująjį socializmą iš mokslinių materialistinių dialektinių pozicijų be jokių „bendražmogiškų“ iliuzijų. Dabartinės “amerikoniškos globalizacijos tendencijos” rodo, kad Marksas gali būti teisus ir pačioje skandalingiausioje savo prognozėje (nuo kurios vėliau atsiribojo ir patys marksistai): globaliniu mastu vyksta tolesnio poliarizavimo ir absoliutaus nuskurdinimo procesas, didesnės žmonijos dalies “afrikanizavimas” ir transnacionalinio kapitalo diktatūros įsitvirtinimas. Ir kas nepaklus pastarojo valiai, tuoj pat bus subombarduotas tikrąja šio žodžio prasme, lygiagrečiai suteikiant tokiai aukai “humanitarinę pagalbą”.

(Gairės, 2003m. Nr. 8)

Posted in Iš ankstesnių publikacijų | Parašykite komentarą

КОРОЛЬ И ШУТ

МОЙ ШУТ, ПОСЛУШАЙ КОРОЛЯ!
СЕГОДНЯ ДЕНЬ НЕОБЫЧАЙНЫЙ.
ДУША НАПОЛНЕНА ПЕЧАЛЬЮ,
КАК ПАРУС КОРАБЛЯ.

МОЙ ДРУГ, ВОРОТА ОТВАРИ.
ПУСТЬ ПОГЛАЗЕЕТ МИР.
И ГОРЯ КОРОЛЕВСКИЙ МИГ
ТЫ СМЕХОМ ОТРАВИ.

МОЙ БРАТ, БЕЗМОЛВСТВУЕТ ТОЛПА.
Я САМ СЕБЯ КАЗНЮ.
БЕРИ МОЙ ЗАМОК И КАЗНУ,
А МНЕ ДАВАЙ КОЛПАК.

ТЕБЕ – ВЕЛИЧИЕ КОРОН.
ТЕБЕ – ЛЮБВИ ДЫХАНЬЕ.
КОРОЛЬ ОТ ГОРЯ ПОДЫХАЕТ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

Posted in Стихи | Parašykite komentarą

ILIUZIJA KAIP GYVENIMO REALYBĖ

Stebint mūsų visuomeninį ir individualų gyvenimą norom nenorom vis dažniau tenka prisiminti marksistinį teiginį apie tai, kad būtis nulemia sąmonę. Nors visa informacinė erdvė tiesiog prikimšta įvairiausia reklamine produkcija apie visokius neurolingvistinio programavimo kursus bei seminarus, psichologų, psichiatrų, šoumenų bei viešųjų ryšių specialistų pamokslavimais ir panokymais apie tai, koks yra svarbus „pozityvus nusiteikimas bei mąstymas“ ir kodėl reikia „valdyti savo mintis“ – niekas nepadeda.

Žmonės vis vien nepatenkinti, pikti, suirzę, keikia gyvenimą ir valdžią, žudo ir žudosi, emigruoja ir degraduoja. O politikai vis taip pat kaitalioja partijas bei pažiūras, išduoda kitus ir parsiduoda patys, vieną kalba prieš rinkimus, kitą daro po rinkimų, praktikuoja dvigubus, trigubus ir keturgubus standartus.

Vienu žodžiu propagandinis idealizmas niekaip neįveikia gyvenimiško materializmo ir pasaulio dialektikos. Psichologiškai galima kuriam laikui įtikinti save ir kitus, kad esi sotus bei laimingas ir kad viskas priklauso nuo mūsų vidinio dvasinio gyvenimo darnos ir harmonijos, bet realaus išorinio pasaulio disharmonija, nepritekliai ir konfliktiškumas nuolat išbalansuoja žmogaus savijautą ir savimonę bei jo poelgius.

Tik pakeitęs savo aplinką žmogus gali pakeisti ir save, o ne atvirkščiai, kaip dabar nuolat kalama į mūsų galvas. Žmogaus galvos turinys formuojasi ne pats savaime, o išorinių signalų ir informacijos dėka. Tie signalai ir ta informacija gaunami pirmiausia iš būties, o ne iš sąmonės. Kaip sakoma, su kuo prasidėsi, nuo to ir užsikrėsi.

Ta pati taisyklė galioja ir valdžiai bei jos žmonėms. Pakeisti vidaus politiką įmanoma tik pakeitus išorinę tarptautinę aplinką, pakeitus užsienio politiką. Nors šiandien pasaulinė tvarka pastebimai keičiasi, bet sustabarėjusių mūsų politikų strateginio bukumo ir jų pačių išsigalvotų fobijų dėka užsienio politikos orientacija išlieka inercinės stagnacijos būklėje. Todėl bet kurios naujos valdžios ketinimai ir pastangos kažką iš esmės pakeisti šalies vidaus gyvenime, pasibaigia tik kosmetiniu esamos situacijos „papudravimu“.

Žinoma, visais laikais atsiranda atskiri individai, kurie sugeba pakilti virš juos supančios aplinkos, ir savo sąmonės galingumu bei dvasine būsena nulemti savo gyvenimišką likimą ir reikšmingai įtakoti materialaus pasaulio raidą. Bet kalbant apie visuomeninę sąmonę ir visuomeninę būtį tenka konstatuoti, kad visuomeninis žmogus priklauso nuo visuomenės. O dabartinė visuomeninė santvarka suinteresuota, kad žmogus savo psichologinės ir socialinės nesėkmės priežasčių ieškotų savyje, o ne egzistuojančioje visuomenėje.

Nekovok su neteisinga visuomenine tvarka, o siek dvasinės tvarkos savo viduje – maždaug tokia yra mūsų visuomenės galingųjų pagrindinė ideologinė prekė, brukama masinės sąmonės turėtojams ir nešėjams. Mes krausim sau pelnus, o jūs dvasiškai tobulėkit! Tam reikalui mes organizuosim jums už jūsų pačių pinigus visą atitinkamos informacijos ir propagandos industriją.

Šis per jėgą brukamas absoliutus idealizmas atsiverčia savo išvirkštine puse – vulgariu materializmu. Smegenys ir skrandis keičiasi vietomis. Atomizuotas masės žmogus pradeda daugiau domėtis ne savo visuomenine būtimi, o savo asmenine buitimi. Pats žmogus tampa sudaiktinta tos buities dalimi. Save ir kitus jis pradeda matuoti pinigine-prekine išraiška. Visuomeninę sąmonę pakeičia masinė nesąmonė, kai visi lengvai patiki įvairiems gandams bei prasimanymams ir iliuzija tampa gyvenimo realybe.

Kiekvieni rinkimai visada kelia žmonėms naujų vilčių. O ir pačios naujos politinės jėgos ateina į valdžią su naujais pažadais. Deja, po kurio laiko išaiškėja, kad ir vieni, ir kiti sukasi vis tame pačiame iliuzijų rate.

Iliuzijos būna skirtingo lygio ir masto: individualios ir grupinės, visuomeninės ir valstybinės, regioninės ir globalinės, ekonominės ir politinės, socialinės ir nacionalinės, kultūrinės bei kitokios. Jas jungia ir vienija tik vienas dalykas – visos iliuzijos ankščiau ar vėliau žlunga. Bet dažniausiai jas pakeičia ne realus gyvenimo suvokimas, o naujos iliuzijos.

Toks jau tas trapus ir užtikrintas iliuzijų pasaulis.

Posted in Komentarai | Parašykite komentarą

БАСНЯ ПРО КРЕСТЬЯНИНА

Жил – был крестьянин. Как и положено крестьянину, пахал он землю и содержал крупный рогатый скот. При этом он был продвинутым крестьянином и в своей земледельческой и скотоводческой деятельности использовал высокие технологии. Землю он пахал лазерным плугом, а скотину кормил гормонами. От этого обрабатываемая им пашня и выращиваемые им коровы имели слегка зеленоватый оттенок. Поэтому крестьянина иногда называли «зелёным» или попросту «зелёнкой».

Жил крестьянин, в общем неплохо. Его продукцию по хорошей цене скупало соседнее государство. На своей родине он ничего продать не мог, поскольку местный рынок был забит более дешёвой сельскохозяйственной продукцией других соседних государств, которые имели иную по сравнению с «крестьянской» соседней страной ориентацию.

Таким состоянием дел все некоторое время были довольны: и крестьянин, и местные покупатели и все соседние государства.

Но однажды эта идиллия закончилась. Соседи перессорились друг с другом, и местная национальная власть тут же объявила одних соседей «правильными», а других – «неправильными». «Неправильные» соседи были названы «оккупантами и террористами» и с ними были запрещены всяческие отношения вплоть до торговых.

Наш крестьянин как поставщик земледельческой и мясомолочной продукции в этой ситуации тут же обанкротился. И поскольку таких банкротств в государстве было не мало, то на очередных выборах народ избрал зелёных крестьян во власть. Народ полагал, что если смазать государственные раны зелёнкой – то это, во – первых, произведёт лечебный эффект, а во-вторых, поможет замаскироваться под окружающий политический ландшафт, который к этому времени позеленел от злости всех на всех.

Но не тут то было. Зелёный крестьянин был так напуган переменами в своей жизни, что сначала стал красным, потом белым, а потом и вовсе серым. К тому же его объявили агентом «неправильного оккупационного-террористического» соседа. И хотя он клялся и божился, что всю жизнь жил в полном одиночестве на хуторе и никаких соседей даже в глаза не видел, а если случайно и видел где-то вдали, то обходил их стороной за километр, да и все торговые сделки заключал только по Интернету,- никакие его оправдания не помогали.

Тогда он объявил себя тайным диссидентом и резистентом, который вёл неравную партизанскую борьбу с «оккупантами и террористами», поставляя им заражённую сальмонеллёзом и радиацией сельхозпродукцию. Он также, якобы, неоднократно совершал аграрные кибер-диверсии против крестьян из соседней страны. Более того, даже своё собственное банкротство он выдал за добровольный и сознательный акт государственно-национального патриотического «самосожжения».

Проверить всё это теперь уже было невозможно. И добрые люди во власти ему просто поверили.

Так бывший зелёный крестьянин переквалифицировался в профессионального политика.

Posted in Политические басни | Parašykite komentarą

ALTERNATYVOS PAIEŠKA: marksizmas ir tautine ideologija

Vis dažniau globalinis ir nacionalinis politinis elitas bei jį aptarnaujanti žiniasklaida su visa armija dvaro politologų, sociologų ir žurnalistų prašauna pro šalį, pateikdami visuomenei savo „analizes ir prognozes“. Propagandinė elito mašina akivaizdžiai pradėjo buksuoti. Šiais 2016 metais galima paminėti bent 3 tokio pobūdžio stambias propagandines elitines analitikos „kliurkas“. Tai D. Britanijos „Brexito“ rezultatai, Lietuvos Seimo rinkimai ir D. Trumpo pergalė JAV prezidento rinkimuose.

Visais šiais atvejais visos, atseit, objektyvios sociologinės apklausos ir visa žurnalistinė propagandinė kariauna žaidė į vienus vartus, bet vis vien pralaimėjo. Nors prieš tai ilgus dešimtmečius tokia totalinio spaudimo ir oponentų juodinimo taktika visada garantuodavo pergalę. Kas gi atsitiko pasaulyje ir atskirose valstybėse, kad pradėjo šlubuoti taip tobulai sukonstruotas ir subalansuotas „smegenų plovimo“ mechanizmas?

Dabar girdisi nemažai paaiškinimų ir pasiaiškinimų šia tema. Mano galva, pagrindinė priežastis ta, kad realus žmogaus gyvenimas galų gale yra stipresnis nei propaganda. Čia verta prisiminti žinomą marksistinį postulatą apie praktiką kaip tiesos kriterijų. Nesusipažinę su marksizmu ar jį užmiršę politikai kažkodėl galvoja atvirkščiai. Jiems jų teorijos ir yra jų praktika. Toks jų darbas ir praktinis gyvenimas.

Jaunoji karta, pirmą kartą ateinanti prie balsadėžių daugiau pasiduoda propagandos įtakai, bet pagyvenę žmonės, kurie ilgesnį laiką susiduria su propagandiniu melu ir iliuzijomis, tampa atsparesni ir savo pasirinkimą lemiamu momentu linkę grįsti asmenine ir socialine patirtimi bei realijomis. Kadangi jaunimas ne itin politiškai aktyvus, o pagyvenusių žmonių išsivysčiusiuose kraštuose vis daugiau, tai ir atitinkamas visuotinuos valios rezultatas pasitaiko vis dažniau.

Daugumai žmonių gyvenimas – tai ne gražios ar modernios idėjos ir vertybes, kalamos į galvą, o pirmiausia fiziologiniai, materialiniai, socialiniai, dvasiniai ir saugumo interesai. Ir jeigu žmogus jaučia, kad brukamos teorinės „tiesos“ gali pakenkti jo praktinei egzistencijai, jis atmeta propagandinius mitus, kokie galingi, gražūs arba, atvirkščiai, grėsmingi jie bebūtų.

Tokiu būdu, įvairiais mitais ir fobijomis grindžiamos propagandos ir gyvenimo realijomis bei nepritekliais grindžiamos praktikos susidūrimas ankščiau ar vėliau baigiasi tuo, kad žmonės pradeda ieškoti alternatyvos visai dabartiniai destruktyviai ir degraduojančiai teorinės praktikos ar/ir praktinės teorijos sistemai.

Didžiulė socialinė ir turtinė nelygybė, nedarbas ir išpūstos kainos, emigracija ir imigracija, migrantų invazija į nacionalinę kultūrinę ir religinę erdvę, tradicinių vertybių išplovimas, patyčios ir ksenofobija, žmonių beteisiškumas ir teisėtvarkos savivalė, įvairiausių mažumų diktatas, karų ir teroristinių atakų grėsmės, nusikaltimai, narkomanija, žmogaus suprekinimas ir nužmogėjimas – tai šiandieninė daugumos žmonių gyvenimo praktika.

Kita vertus, politinė demokratija ir rinkos ekonomika, žodžio laisvė ir nepriklausoma žiniasklaida, civilizacijų ir kultūrų dialogas, žmogaus teisės ir teisinė valstybė, partijos ir programos, makroekonominiai rodikliai, politiniai bei geopolitiniai „geriečiai ir blogiečiai“ – tai elito skleidžiama teorija.

Gyvenimiška praktika, kuri neatitinka valdančiai teorijai, valdžios elitą aptarnaujanti žiniasklaida bando interpretuoti kaip svetimų ir priešiškų jėgų sukonstruotas grėsmes arba kaip pačių žmonių naivumo ir neišprusimo pagimdytas problemas. Kai kurie „drąsesni“ politikai ir politologai dar iškoneveikia elitinę valdžią už jos, neva‚ nevykusią politiką. Bet sparčiai augančių antielitinių ir euroskeptiškų nuotaikų fone tokia kritika pati tampa banaliu jau senokai įgrisusios teorijos reiškiniu. Valdančios visuomeninės teorijos pagrindu jau nebegalima paaiškinti pasikeitusios visuomeninės praktikos.

Net ir taip vadinamos nesisteminės opozicijos veikėjai bazinių, santvarkinių visų dabartinio pasaulio ir Lietuvos problemų priežasčių nenori, nesugeba ar neišdrįsta ne tik analizuoti, bet net ir minėti. Todėl jie neturi iš esmės alternatyvių bei pozityvių idėjų dėl Lietuvos ateities ir jų „duona“ – egzistuojančios sistemos kritika bei teorinė šios kritikuojančios kritikos kritika.

Tokioje „užburto rato“ situacijoje gali padėti tik aiškios ir praktiškos visuomeninio vystymosi alternatyvos pateikimas. Pastaroji turi remtis ne tik ideologiniais teoriniais pamąstymais, bet pirmiausiai praktine istorine patirtimi, jos teigiamais ir neigiamais aspektais, žmonių gyvenimiškos ir tikroviškos praeities, dabarties ir galimos ateities analize bei apibendrinimais.

Šioje vietoje mūsų „antisistemininkai“ bando pateikti visuomenei „tautinės Lietuvos valstybės“ viziją. Tokia valstybė išlieka integruota į ES ir NATO, bet kažkokiais stebuklingais būdais vėl tampa „nepriklausoma bei savarankiška“ ir kartu su kitomis „pažangiomis tautinėmis Europos valstybėmis“ kovoja su okupacine sovietine praeitimi, žydais ir komunistais bei su imperialistine Rusija. Tuo pačiu bandoma vėlgi diskredituoti marksizmą, kuris vienintelis sugebėjo ir sugeba pateikti pasauliui realią ir moksliškai pagrįstą alternatyvą visai globalinio kapitalizmo santvarkai.

Vienas tokio pobūdžio pavyzdžių – tai kai kurių tautinių Lietuvos ideologų skelbiamos idėjos apie tai, kad Europos Sąjunga –liberalų ir marksistų projektas.
Tai tiesa tik iš dalies. O dalinė tiesa, kaip žinia, blogiau nei melas. Buvo ir yra įvairių marksistinių srovių. Net Rusijos bolševikų partijos gretose buvo įvairių nuomonių Europos ateities klausimu.

Vladimiras Leninas savo 1915 metų veikale „Apie Jungtinių Europos valstybių lozungą“, polemizuodamas su pasaulinės revoliucijos teoretiku L. Trockiu, aiškino, kad ekonomine prasme, esant imperialistiniam kapitalizmui, Jungtinės Europos Valstijos reikštų reakcingų jėgų organizavimąsi, siekiant stabdyti sparčią Amerikos ir Japonijos plėtrą. Tai būtu Europos kapitalistų susivienijimas, siekiant bendromis pastangomis dar daugiau išnaudoti darbo liaudį. Tokiomis sąlygomis suvienyta Europa įmanoma tik kaip Europos kapitalistų susitarimas slopinti socialistinį judėjimą savo šalyse.

Taigi, ES – tai transnacionalinio kapitalo projektas ir, šia prasme, politiniame lygmenyje -tai liberalų, konservatorių ir socialdemokratų projektas, nes visos šios politinės srovės dabartinėmis sąlygomis būtent ir atstovauja stambaus kapitalo interesams. Socialdemokratai jau seniai atsisakė nuo autentiško ir kūrybiško marksizmo. Apie tai byloja ir Lietuvos socialdemokratų pavyzdys, kurių dabartiniai vadovai visaip kabinasi į valdžią ir konkrečiai į Ūkio ministeriją, tikėdamiesi „skolų gražinimo“ už jų pastangomis prastumtą reakcingą ir tik stambiam verslui naudingą Darbo kodeksą.

Taip pat klaidinantis yra tautinių Lietuvos ideologų teiginys, neva marksistai pasisakė prieš tradicinę šeimą., o po Spalio revoliucijos Rusijoje vyko moterų „suvisuomeninimas“.

F. Engelsas savo veikale „Šeimos, privačios nuosavybės ir valstybės kilmė“ (1884) rašė tik apie santuoką, kaip “buržuazinį reiškinį”, o šeimą jis aiškiai apibrėžė kaip „laisvą ir savanorišką vyro ir moters sąjungą“, kuri išliks ir sustiprės ateityje.

Marksizmo pradininkas aiškino, kad monogamija ir prostitucija, plačiąja šių sąvokų prasme – tai neatskiriamos viena nuo kitos priešingybės, kurios būdingos iš esmės veidmainiškai buržuazinei visuomenei. Santuoka tokiomis sąlygomis – tai tik juridinė panašaus veidmainiškumo priedanga, kuri užglaisto ekonominę, socialinę ir kitokią vyro ir moters nelygybę bei įvairius pašalinius santuokos motyvus. Tik įveikus privačią nuosavybę įmanomas laisvas sutuoktinių pasirinkimas ir tikros šeimos, pagristos abipuse vyro ir žmonos meile bei lygiateisiškumu, sukūrimas.

Mitas apie „moterų suvisuomeninimą“ po Spalio revoliucijos paneigtas jau seniai, bet propagandiniais sumetimais vis atkartojamas. Rimtiems istorikams gerai žinoma, kad marksistinis, socialistinis judėjimas nuo senų laikų glaudžiai bendradarbiauja su feministiniu judėjimu, atmesdamas kraštutines pastarojo formas. Tai buvo bendra kova už žmogaus išlaisvinimą iš išnaudotojiškų egzistuojančios visuomenės santykių. Kaip rašė K. Marksas, tezė apie „moterų suvisuomeninimą“ sugalvojo kaip tik buržuaziniai ideologai. Kadangi buržua žiūri į žmoną kaip į paprastą „gamybinę priemonę“ ir kažką girdėjo apie „gamybinių priemonių suvisuomeninimą“, todėl jis ir kelia aliarmą.

Šiuo klausimu dažnai minimas po Spalio revoliucijos Rusijoje Samaros mieste paskelbtas, neva, bolševikų, neva, anarchistų sukurtas „Dekretas dėl privataus moterų valdymo panaikinimo“. Bet tai buvo falsifikatas. Supykę anarchistai sudegino net arbatinę, kurios savininkas ir buvo šio paskvilio autorius, patį jį nužudė ir paskleidė paneigiančias šį „dokumentą“ proklamacijas. Bet kaip sakoma, antimarksistinis propagandinis procesas jau buvo paleistas. Kartkartėmis jis aktualizuojamas ir mūsų laikais.

Visame šiame kontekste, suprantamas turėtų būti autentiško marksizmo požiūris į tradicinę šeimą bei į tradicines vertybes, tame tarpe ir iš Europos į Lietuvą importuojamas ultraliberalios kultūros ir elgesio normas, pateisinančias ir įteisinančias homoseksualizmą bei kitus lytinius nukrypimus, bandančias homoseksualistų „poras“ prilyginti tradicinėms šeimoms.

O ir iš visos šios problematikos gimusi taip vadinama „juvenalinė justicija“ visiškai „įsipaišo“ į bendrą dabartinio globalinio kapitalizmo kontekstą, kur net vaikai tampa preke ir kapitalo resursais.

Taigi, „tautinė ideologija“, iš vienos pusės kovodama su marksizmu, o iš kitos – nepateikdama esminės alternatyvos dabartinei globalinio kapitalizmo sistemai, tuo pačiu tik sustiprina šios sistemos pamatus ir tampa ideologiniu liberalkonservatiškos europietiškos socialdemokratijos rezervu.

Posted in Straipsniai | Parašykite komentarą

ЖУРАВЛИ

ЖУРАВЛИ ЛЕТЯТ НАД ХИРОСИМОЙ,
УПЛЫВАЮТ ЛОДОЧКОЙ В ЗАКАТ.
НАД АМЕРИКОЙ ЛЕТЯТ И НАД РОССИЕЙ,
КАК ИЕРОГЛИФОВ ПЕЧАЛЬНАЯ СТРОКА.

ЖУРАВЛИ НАД МИРОМ ПРОЛЕТАЮТ.
В НЕБЕСАХ БЕЗМОЛВНЫХ КАК ГРАНИТ,
ОТ ЗВЕЗДЫ К ЗВЕЗДЕ ЛЕТЯТ И ТАЮТ,
НИКАКИХ НЕ ВЕДАЯ ГРАНИЦ.

ЭТА КЛИНОПИСЬ В СЕРДЦА СТУЧИТСЯ.
МОЖЕТ НА ЗАКАТЕ НАШИХ ДНЕЙ
ЛЮДИ БУДУТ ГРАМОТЕ УЧИТЬСЯ,
ПРОВОЖАЯ ВЗГЛЯДОМ ЖУРАВЛЕЙ.

Posted in Стихи | Parašykite komentarą

ПРАВОВАЯ РЕФОРМА ЮСТИНИАНА И СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

(ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ „ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ВИЗАНТИЯ – КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ: МИР ЮСТИНИАНА ВЕЛИКОГО И ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»)
Вильнюс
2015-10-23
***
Кодекс Юстиниана стал для европейской юриспруденции своеобразной “библией права” и лег в основу законодательной системы континентальной Европы. Все особенности и противоречия этой системы, так или иначе, вытекают из противоречивости самой эпохи Юстиниана Великого.. Император Юстиниан (483-565 н.э.) пришел к власти в условиях начала социального кризиса, связанного с упадком рабовладельческого строя и началом феодализма, и провозгласил своей задачей дать империи “новый расцвет”, представить её поданным своего рода новый «правовой Завет». Для этого потребовалось провести ряд крупных государственных реформ. Поскольку крайне противоречивой была эпоха перехода от античности к средневековью, то и реформы получились противоречивыми. А когда с реформами было иначе?

Начал он с религиозной реформы, объявил вне закона все христианские и нехристианские религиозные течения, за исключением того течения, которое он лично утвердил в качестве государственного. Провёл образовательную реформу (разгромил остатки языческой системы образования, разогнал Платоновскую академию в Афинах как заповедник старой философии). Помимо прочего запретил в своей державе гомосексуализм. Затем провел административную реформу, создал, пожалуй, самый мощный по тем временам бюрократический аппарат и утвердил своеобразную «табель о рангах». Все византийское чиновничество было разделено на ранги (титулы). Насчитывалось 60 таких рангов.
Наконец Юстиниан осуществил грандиозную правовую реформу, которая увенчалась так называемым «Кодексом Юстиниана». И всё это проводилось на фоне разных народных волнений и восстаний в самом Константинополе и в провинциях Византийской империи.

В чём же противоречивость Юстининовского кодекса?

С одной стороны в кодексе Юстиниана нашла свое завершение и систематизацию эволюция древнеримской теории рабовладельческого нрава с её понятиями частной собственности, закона, обычая, концепций гражданского, публичного права и универсального права, распространяемого на все народы. Т.е. уже со времён Юстиниана западноевропейское право стало трактоваться как единственно правильная международная правовая доктрина.

С другой же стороны в кодексе Юстиниана была сделана попытка осовременить древнеримские правовые нормы, которые уже не отражали новых реалий, подвести законодательную базу под формирующиеся феодальные отношения, связанные с развитием ремесла и торговли, многообразием имущественных и торговых сделок, возникновением новых форм собственности. Раб в Кодексе Юстиниана уже трактуется не как «говорящее орудие», а как человек. Кроме того одинаковые права гражданства предусматриваются для всех свободных подданных империи.

Субтильность ситуации заключалась в том, что применять на практике устаревшее законодательство было крайне затруднительно, а выработать новые законы, навсегда простившись с овеянным величием древних традиций римским правом,— по существу невозможно.

К тому же, поскольку сам Император считался «живым законом», совершенным воплощением неограниченной власти и поскольку вся тогдашняя политическая жизнь была пронизана духом автократизма и божественной природы императорской власти, то понятно, что предпринятая Юстинианом попытка законодательной реформы могла быть только половинчатой, компромиссной и противоречивой.

Тем не менее, именно к кодексу Юстиниана восходит основная идея современной западной правовой системы, под которой понимается, прежде всего, право западных демократических обществ. Это идея правового государства (право как способ разрешения конфликтов – Кодекс Юстиниана). Вместе с тем эта идея уже тогда содержали в себе значимый социальный конфликт, из-за которого Юстинианское право иногда называют «правом рабов и господ».

Само понятие «правовое государство» (Rechtsstaat) начало широко применятся в социальной литературе в первой половине XIX века, после того как немецкие философы и юристы попытались проанализировать и обобщить правовое наследие античных времён, которое как раз и было кодифицировано в кодексе Юстиниана.

Правовое государство трактуется как господство в обществе юридических норм и законов, которым должны быть подчинены люди, независимо от их социального статуса и имущественного положения.

Базовой опорой всей системы правового государства является закон

Однако это понятие насквозь пронизано так называемым «византийским духом», который как раз и выявляет мифологическую сущность самой идеологии правового государства. Это становится очевидным в контексте анализа взаимоотношения права и политики с одной стороны и права и морали с другой.

Право и политика. Прежде всего, дело в том, что по законам живут и функционируют почти все государственные образования новейшего времени: и демократические, и авторитарные, и тоталитарные, и республиканские, и монархические, и унитарные и федеративные. Почему же одни из них называются правовыми, а другие не удосуживаются такой «чести»? Где критерии такого разделения, кто их установил и исходя из каких интересов?

Нередко по этому поводу говорят, что национальное право каждого правового государства должно соответствовать нормам международного. Но, совершенно очевидно, что международное право – это, во-первых, право наиболее политически могущественных государств, а во-вторых, в нём господствуют двойные стандарты, обусловленные разными политическими интересами. Наиболее красноречивы в этом плане истории с проблемой международного признания Косово, Абхазии и Северной Осетии или с «миротворческой» миссией/оккупацией войсками НАТО Афганистана, Ирака, Ливии, а так же с трактовкой последних событий в Украине и Сирии.

Законы неотделимы от реальной политики. По важнейшим вопросам государственной жизни политики всегда диктуют свою волю юристам и никак не наоборот. Боле того сами политики разрабатывают, обсуждают и принимают те или иные законы и контролируют их реализацию. Да и принимаются законы очень часто по сугубо политическим мотивам. И значит, если быть до конца объективным и называть вещи своими именами, то следует признать, что современные демократические государства следует называть точнее всего не правовыми, а политическими.

Право и мораль. Другой мифологический аспект правового государства – природа самого закона. Сам по себе закон – это абстракция. Он всегда ориентирован на некоего «усреднённого» человека, которого в реальной действительности не существует. Любая жизненная ситуация и любой человек всегда уникальны, а между тем при помощи закона всех и всё в правовом государстве пытаются «причесать под одну гребёнку».

Обратная сторона абстрактности закона заключается в том, что нередко весьма специфический и конкретный жизненный случай становится законодательной нормой. Не секрет, что парламенты разных стран иногда принимают законы под одну бизнес-сделку, под одну партию и даже под одного человека. И такого рода законам вынуждены в дальнейшем подчиняться все.

Подобное абстрагирование конкретного и конкретизация абстрактного приводит к ситуации, при которой один и тот же закон может стать абсолютным злом для большинства реально живущих в данном государстве людей и конкретным добром для «усреднённого» только «на бумаге» существующего индивида.

Если в связи со всем этим ещё иметь в виду, что законы, которым люди вынуждены подчинятся, принимаются без их непосредственного участия и согласия, что они просто «спускаются сверху», то нетрудно представить себе ситуацию, когда живой конкретный человек, попадая в паутину современной судебно-правовой системы чувствует себя неким персонажем абсурдистских романов Ф. Кафки. Система его просто давит как муху. И если говориться, что газетой можно прихлопнуть и муху и политика, то законом – любого человека.

Стало быть, абстрактный по своей природе закон в практике правового государства превращается в конкретику бесчеловечного и бездуховного, но «системного» отношения к человеку.

«Правовое государство» ориентировано только на формально-юридическое решение конкретного конфликта или конкретной проблемы. Причины возникновения проблем и конфликтов, мотивы поведения людей в той или иной жизненной ситуации, вопросы этики и психологии, правды и справедливости, внутренние ценностные установки конкретной личности суды не волнуют.

Простой пример. Допустим двое соседей поссорились из-за кокого – либо забора и обратились в суд. Суд разрешил их конфликт. На поверхности всё вроде завершилось. Но никакой суд не может разрешить внутренний межличностный конфликт двух человек. Наоборот, решение суда может его даже углубить и обострить. И в результате соседи продолжают ещё более ожесточённую тайную войну друг с другом, что всегда ведёт к определённой деградации личности. Причём во внешнюю среду они вынуждены посылать информацию о том, что все теперь нормально и да здравствует самый гуманный и справедливый суд!

Так5им образом в системе «правового государства» лицемерить вынуждены не только политики, но и простые люди. Современное правовое государство – это воплощённое лицемерие. Правовое государство – это аморальное государство.

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что сегодня идея правого государства подвергается глубокой эрозии и нуждается в серьёзной ревизии. Вокруг этой идеи накручено множество самых разных идеологических иллюзий, она по существу мифологизирована и всё это своими корнями уходит в социальную противоречивость Юстинианской эпохи и Юстинианского кодекса.

Posted in Статьи | Parašykite komentarą